Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2015 - 19.05.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o nákupu optických vláken a poskytnutí služeb
03Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
04Uzavření kupní smlouvy - optické vlákno pro rychlovážný systém v silnici II/602
05Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Hlasovací a kamerový systém
06Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
07Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10Uzavření dohody o ukončení smlouvy nájemní a uzavření smlouvy o výpůjčce
11Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
12Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
13Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení
15Změna usnesení 2339/38/2014/RK
16Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
17Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Jihlava
19Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
20Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Okříšky
21Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
22Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
23Ukončení projektu II/405 Zašovice - průtah - návrh na rozpočtové opatření
24Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
25Veřejná zakázka na stavební práce: III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
26Aktualizace střednědobého plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
28Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 K
29Projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou prodloužení realizace
30Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ-AT
31Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
33Nové nástroje v rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání - SMART AKCELERÁTOR
34Podlicenční smlouvy s obcemi s rozšířenou působností
35Skutek roku 2014 - dary oceněným
36Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národních přehlídkách
38Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
39Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
44Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
45Odměna řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
46Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
47Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 - účast výpravy Kraje Vysočina
48Projektové záměry příspěvkových organizací - ERASMUS+
49Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
50Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
52Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou
53Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
54Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2015 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
57Soutěž Stavíme z Merkuru - změna usnesení č. 0356/07/2015/RK
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
59Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
62Sektorové dohody pro oblasti energetiky a plastikářského průmyslu
63Finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
64Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
66Podstatná změna XIV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
67Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2015
68Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
69Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 7 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
70Schválení monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Národnímu památkovému ústavu
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest
72upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest
73Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2016
74Doklady (prohlášení zadavatele) požadované před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na zpracování plánu odpadového hospodářství kraje
75Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kejtovské louky
76Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Kladinský potok
77Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
78Postoupení smluv na akci III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1
79Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - demolice infekčního pavilonu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz