Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2015, které se konalo dne 19. 5. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2015
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 5. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové, L. Joukla.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2015
 2. Smlouva o nákupu optických vláken a poskytnutí služeb
 3. Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
 4. Uzavření kupní smlouvy - optické vlákno pro rychlovážný systém v silnici II/602
 5. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Hlasovací a kamerový systém
 6. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
 7. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 8. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 9. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 10. Uzavření dohody o ukončení smlouvy nájemní a uzavření smlouvy o výpůjčce
 11. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
 12. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení
 15. Změna usnesení 2339/38/2014/RK
 16. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 20. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Okříšky
 21. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 22. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 23. Ukončení projektu II/405 Zašovice - průtah - návrh na rozpočtové opatření
 24. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
 25. Veřejná zakázka na stavební práce: III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 26. Aktualizace střednědobého plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 27. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
 28. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
 29. Projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou prodloužení realizace
 30. Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ-AT
 31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 32. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 33. Nové nástroje v rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání - SMART AKCELERÁTOR
 34. Podlicenční smlouvy s obcemi s rozšířenou působností
 35. Skutek roku 2014 - dary oceněným
 36. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národních přehlídkách
 38. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 39. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 44. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 45. Odměna řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 46. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 47. Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 - účast výpravy Kraje Vysočina
 48. Projektové záměry příspěvkových organizací - ERASMUS+
 49. Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
 50. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
 52. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou
 53. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 54. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2015 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 55. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 56. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 57. Soutěž Stavíme z Merkuru - změna usnesení č. 0356/07/2015/RK
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
 59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
 62. Sektorové dohody pro oblasti energetiky a plastikářského průmyslu
 63. Finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
 66. Podstatná změna XIV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 67. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2015
 68. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 69. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 7 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 70. Schválení monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Národnímu památkovému ústavu
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest
 73. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2016
 74. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na zpracování plánu odpadového hospodářství kraje
 75. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kejtovské louky
 76. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Kladinský potok
 77. Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
 78. Postoupení smluv na akci III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1
 79. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - demolice infekčního pavilonu
 80. Rozprava členů rady
Usnesení 0856/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

06. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálů RK-16-2015-06, př. 2, RK-16-2015-06, př. 3, RK-16-2015-06, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-16-2015-06, př. 5;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru, jeho použití, a to za podmínky udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu RK-16-2015-06, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-06.doc, RK-16-2015-06, př. 1, RK-16-2015-06, př. 2, RK-16-2015-06, př. 3, RK-16-2015-06, př. 4, RK-16-2015-06, př. 5, RK-16-2015-06, př. 6

K bodům 07, 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

07. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0858/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2015-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 29. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-07.doc, RK-16-2015-07, př. 1

08. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0859/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 29. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-08.doc, RK-16-2015-08, př. 1

09. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-16-2015-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-16-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-09.doc, RK-16-2015-09, př. 1

02. Smlouva o nákupu optických vláken a poskytnutí služeb
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o nákupu optických vláken a poskytnutí služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0861/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nákupu optických vláken a poskytnutí služeb dle materiálu RK-16-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-02.doc, RK-16-2015-02, př. 1

03. Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů dle materiálu RK-16-2015-03, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-03.doc, RK-16-2015-03, př. 1

04. Uzavření kupní smlouvy - optické vlákno pro rychlovážný systém v silnici II/602
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Městem Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0863/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-16-2015-04, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Městem Velké Meziříčí na 1 ks optického kabelu, který zajistí propojení MěÚ Velké Mezříčí - SÚS - rychlovážný systém.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-04.doc, RK-16-2015-04, př. 1

05. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Hlasovací a kamerový systém
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámit radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0864/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky „Hlasovací a kamerový systém“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-16-2015-05, př. 1;
 • vyzvat zájemce dle materiálu RK-16-2015-05, př. 3, k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-16-2015-05, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Hlasovací a kamerový systém“;
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Hlasovací a kamerový systém“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Hlasovací a kamerový systém" dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-05.doc, RK-16-2015-05, př. 1, RK-16-2015-05, př. 2, RK-16-2015-05, př. 3

K bodům 10 - 20, 78, 79, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

10. Uzavření dohody o ukončení smlouvy nájemní a uzavření smlouvy o výpůjčce
Usnesení 0865/16/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-10.doc

11. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
Usnesení 0866/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 458/13 ost. plocha, silnice o výměře 314 m2 v k. ú. Oslavička z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 458/13 ost. plocha, silnice o výměře 314 m2 v k. ú. Oslavička z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. června 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-11.doc, RK-16-2015-11, př. 1

12. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0867/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování staveb inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou,
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou,
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 2488/58, v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavby inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou,
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou,
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 2488/58, v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. června 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-12.doc, RK-16-2015-12, př. 1, RK-16-2015-12, př. 1a

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0868/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr:
 • darování pozemků dle materiálu RK-16-2015-13, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav,
 • darování pozemku dle materiálu RK-16-2015-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem:
 • pozemky dle materiálu RK-16-2015-13, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • pozemek dle materiálu RK-16-2015-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-13.doc, RK-16-2015-13, př. 1, RK-16-2015-13, př. 2, RK-16-2015-13, př. 3

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení
Usnesení 0869/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0785/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-16-2015-14, př. 3 do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-16-2015-14, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-16-2015-14, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-16-2015-14, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-14.doc, RK-16-2015-14, př. 1, RK-16-2015-14, př. 2, RK-16-2015-14, př. 3, RK-16-2015-14, př. 4

15. Změna usnesení 2339/38/2014/RK
Usnesení 0870/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2339/38/2014/RK tak, že se v materiálu RK-38-2014-08, př. 2 se u smlouvy o zřízení služebnosti uvedené pod pořadovým č. 15 nahrazuje ve sloupci Úhrada bez DPH částka 3 852 Kč částkou 2 576 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-15.doc

16. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0871/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-16-2015-16, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-16-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-16.doc, RK-16-2015-16, př. 1

17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0872/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2015-17, př. 1 a RK-16-2015-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-17.doc, RK-16-2015-17, př. 1, RK-16-2015-17, př. 2

18. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0873/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr převést pozemky par. č. 3777/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-18.doc, RK-16-2015-18, př. 1, RK-16-2015-18, př. 2, RK-16-2015-18, př. 2a

19. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0874/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-16-2015-19, př. 1 a RK-16-2015-19, př. 2.
bere na vědomí
informaci o uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-16-2015-19, př. 3 a dohody o změně nájemní smlouvy dle materiálu RK-16-2015-19, př. 5.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitelka Domova Kamélie, příspěvkové organizace, ředitelka Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-19.doc, RK-16-2015-19, př. 1, RK-16-2015-19, př. 2, RK-16-2015-19, př. 3, RK-16-2015-19, př. 4, RK-16-2015-19, př. 5

20. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Okříšky
Usnesení 0875/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování staveb inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 677/5 v k. ú. a obci Okříšky,
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11 v k .ú. a obci Okříšky,
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11, v k. ú. a obci Okříšky
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavby inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 677/5 v k. ú. a obci Okříšky,
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11 v k. ú. a obci Okříšky,
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11, v k. ú. a obci Okříšky
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. června 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-20.doc, RK-16-2015-20, př. 1, RK-16-2015-20, př. 1a

78. Postoupení smluv na akci III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1
Usnesení 0876/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, IČO: 00090450, na straně postupitele a Krajem Vysočina, na straně postupníka, smlouvu o postoupení práv a povinností z těchto smluv:
 • nájemní smlouva mezi KSUSV a městem Třešť uzavřená dne 8. 10. 2009;
 • nájemní smlouva mezi KSUSV a Rybářstvím Vysočina, s.r.o. Třešť uzavřená dne 2. 10. 2009;
 • smlouva zakládající právo provést stavbu mezi KSUSV a Věrou, Lubomírem, Jaroslavem a Jaromírem Vávrů uzavřená dne 31. 10. 2011.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-78.doc, RK-16-2015-78, př. 1

79. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - demolice infekčního pavilonu
Usnesení 0877/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Jihlava demolice infekčního pavilonu“ dle materiálu RK-16-2015-79, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 00575381 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Nemocnice Jihlava demolice infekčního pavilonu“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-79.doc, RK-16-2015-79, př. 1, RK-16-2015-79, př. 2

21. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-16-2015-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-21.doc, RK-16-2015-21, př. 1

22. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0879/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 12 116 340,97 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 12 116 340,97 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-22.doc

23. Ukončení projektu II/405 Zašovice - průtah - návrh na rozpočtové opatření
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnily radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Zašovice - průtah o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 18 645 258,69 Kč;
 • převod konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-23.doc, RK-16-2015-23, př. 1

24. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělily radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/16/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-16-2015-24, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2015-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-24.doc, RK-16-2015-24, př. 1, RK-16-2015-24, př. 2

25. Veřejná zakázka na stavební práce: III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámily radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0882/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „III/12924 Humpolec ul. Lnářská“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2015-25, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/12924 Humpolec ul. Lnářská“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2015-25, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-25.doc, RK-16-2015-25, př. 1, RK-16-2015-25, př. 2, RK-16-2015-25, př. 3

26. Aktualizace střednědobého plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje ke schválení aktualizaci střednědobého plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0883/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na roky 2016 - 2018 dle materiálu RK-16-2015-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-26.doc, RK-16-2015-26, př. 1

27. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kremláčková, úřednice oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0884/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov dle materiálu RK-16-2015-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky nabídku společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005 (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), v souladu s materiálem RK-16-2015-27, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-27.doc, RK-16-2015-27, př. 1

28. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0885/16/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-16-2015-28, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-16-2015-28, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 19. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-28.doc, RK-16-2015-28, př. 1, RK-16-2015-28, př. 2

29. Projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou prodloužení realizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh podat žádost o prodloužení termínu ukončení realizace uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0886/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
požádat o prodloužení termínu ukončení realizace akce dle materiálu RK-16-2015-29, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-29.doc, RK-16-2015-29, př. 1

30. Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ-AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0887/16/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-16-2015-30, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2015-30, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 19. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-30.doc, RK-16-2015-30, př. 1, RK-16-2015-30, př. 2

K bodům 31, 32, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0888/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 000 000,00 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-31.doc

32. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 20/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0889/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 500 000,00 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-32.doc

33. Nové nástroje v rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání - SMART AKCELERÁTOR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0890/16/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o nástroji SMART Akcelerátor;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přípravě projektu do výzvy SMART AKCELERÁTOR v rámci PO2 OP VVV.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-33.doc, RK-16-2015-33, př. 1

34. Podlicenční smlouvy s obcemi s rozšířenou působností
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít podlicenční smlouvy s obcemi s rozšířenou působností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0891/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálu RK-16-2015-34, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-34.doc, RK-16-2015-34, př. 1

35. Skutek roku 2014 - dary oceněným
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům soutěže o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-16-2015-35, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2015-35, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2015-35, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-35.doc, RK-16-2015-35, př. 1, RK-16-2015-35, př. 2, RK-16-2015-35, př. 3

36. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti daného projektu. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic za sledované období 1. 5. 2014 - 30. 4. 2015 dle materiálů RK-16-2015-36, př. 1, RK-16-2015-36, př. 2 a RK-16-2015-36, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-16-2015-36, př. 2 a RK-16-2015-36, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-36.doc, RK-16-2015-36, př. 1, RK-16-2015-36, př. 2, RK-16-2015-36, př. 3

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národních přehlídkách
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 18 600 Kč účastníkům na národní přehlídce dle materiálu RK-16-2015-37, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/14;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2015-37, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-37.doc, RK-16-2015-37, př. 1, RK-16-2015-37, př. 2

38. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce předmětů za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-16-2015-38, př. 1, a to na dobu určitou do 25. 5. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 29. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-38.doc, RK-16-2015-38, př. 1

39. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválit řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0896/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 dle materiálu RK-16-2015-39, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2014 dle materiálu RK-16-2015-39, př. 3;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2014 uvedených v materiálu RK-16-2015-39, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé PO z odvětví kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-39.doc, RK-16-2015-39, př. 1, RK-16-2015-39, př. 2, RK-16-2015-39, př. 3

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0897/16/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 8 121 082,52 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-40.doc, RK-16-2015-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnout účelovou neinvestiční dotaci uvedené příspěvkové organizaci na rok 2015. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) na realizaci projektu „Restaurování, digitalizace a zpřístupnění Postily evangelické od Martina Philadelpha Zámrského“ ve výši 45 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 45 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2015 v důsledku jeho zvýšení o částku 45 000 Kč určenou na realizaci projektu „Restaurování, digitalizace a zpřístupnění Postily evangelické od Martina Philadelpha Zámrského“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčků Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s účelovým znakem 38586005 ve výši 1 940 583,39 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 38586005 o stejnou částku 1 940 583,39 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 940 583,39 Kč na realizaci projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-42.doc

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnout účelové neinvestiční dotace uvedené příspěvkové organizaci na rok 2015. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) na realizaci projektů „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ ve výši 38 000 Kč a „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky)“ ve výši 12 000 Kč, a v rámci grantu „Knihovna 21. století“ (UZ 34070) na realizaci projektu „Čteme a píšeme jinak“ ve výši 9 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015 kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 50 000 Kč a s účelovým znakem 34070 o částku 9 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2015 v důsledku jeho zvýšení o částku 38 000 Kč určenou na realizaci projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“, o částku 12 000 Kč určenou na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočiny (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky)“ a o částku 9 000 Kč určenou na realizaci projektu „Čteme a píšeme jinak“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-43.doc

44. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/16/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 6. 2015, dle materiálu RK-16-2015-44, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-44.doc, RK-16-2015-44, př. 1, RK-16-2015-44, př. 2

45. Odměna řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit odměnu řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/16/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-45.doc, RK-16-2015-45, př. 1

46. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele shora uvedené školy. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/16/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, dle materiálu RK-16-2015-46, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, podle materiálu RK-16-2015-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-46.doc, RK-16-2015-46, př. 1, RK-16-2015-46, př. 2

47. Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 - účast výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 17. - 22. 1. 2016 v Ústeckém kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-47.doc, RK-16-2015-47, př. 1

48. Projektové záměry příspěvkových organizací - ERASMUS+
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací projektových záměrů níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-16-2015-48, př. 1 a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod dle materiálu RK-16-2015-48, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-48.doc, RK-16-2015-48, př. 1, RK-16-2015-48, př. 2, RK-16-2015-48, př. 3, RK-16-2015-48, př. 4

49. Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací projektových záměrů níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0906/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu RK-16-2015-49, př. 1, Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, dle materiálu RK-16-2015-49, př. 2, Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-16-2015-49, př. 3, Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu RK-16-2015-49, př. 4, Gymnázia Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-16-2015-49, př. 5, Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-16-2015-49, př. 6, Střední odborné školy Nové Město na Moravě dle materiálu RK-16-2015-49, př. 7 a SPŠ a SOU Pelhřimov dle materiálu RK-16-2015-49, př. 8.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-49.doc, RK-16-2015-49, př. 1, RK-16-2015-49, př. 2, RK-16-2015-49, př. 3, RK-16-2015-49, př. 4, RK-16-2015-49, př. 5, RK-16-2015-49, př. 6, RK-16-2015-49, př. 7, RK-16-2015-49, př. 8, RK-16-2015-49, př. 9

50. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0907/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-16-2015-50, př. 1 a RK-16-2015-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-50.doc, RK-16-2015-50, př. 1, RK-16-2015-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0908/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 20072013 ve výši 18 331,81 Kč určenou pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 18 331,81 Kč na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-51.doc

52. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Akademii - Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0909/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-52.doc, RK-16-2015-52, př. 1

53. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele shora uvedené školy. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/16/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-16-2015-53, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-16-2015-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-53.doc, RK-16-2015-53, př. 1

54. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2015 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2015 a souhlasit se zajištěním účasti na této výstavě v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/16/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2015 popsané v materiálu RK-16-2015-54, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2016 v rozsahu popsaném v materiálu RK-16-2015-54, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2016 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2016;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-16-2015-54, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-54.doc, RK-16-2015-54, př. 1, RK-16-2015-54, př. 2, RK-16-2015-54, př. 3, RK-16-2015-54, př. 4

55. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 83 240 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-16-2015-55, př. 7;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-55.doc, RK-16-2015-55, př. 1, RK-16-2015-55, př. 2, RK-16-2015-55, př. 3, RK-16-2015-55, př. 4, RK-16-2015-55, př. 5, RK-16-2015-55, př. 6, RK-16-2015-55, př. 7

56. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 10 000 Kč na podporu pořádání MČR 2x2 spolku Pétanque klub 1293 Vojnův Městec, Vojnův Městec 22, 591 01 Vojnův Městec, IČO: 26604825;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-56.doc, RK-16-2015-56, př. 1

57. Soutěž Stavíme z Merkuru - změna usnesení č. 0356/07/2015/RK
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh změnit usnesení č. 0356/07/2015/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0356/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 tak, že materiál RK-07-2015-39, př. 2 se nahradí materiálem RK-16-2015-57, př. 1 a materiál RK-07-2015-39, př. 3 se nahradí materiálem RK-16-2015-57, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-57.doc, RK-16-2015-57, př. 1, RK-16-2015-57, př. 2

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 40 000 Kč organizaci dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2015-58, př. 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 20 000 Kč zapsanému spolku dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2015-58, př. 1;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-58.doc, RK-16-2015-58, př. 1, RK-16-2015-58, př. 2, RK-16-2015-58, př. 3

59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/16/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálu RK-16-2015-59, př. 1.
bere na vědomí
zakoupení serveru včetně souvisejícího software Základní školou a Praktickou školou Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494 ve výši 46 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-59.doc, RK-16-2015-59, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 v celkové výši 61 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 dle tabulky 1 materiálu RK-16-2015-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-16-2015-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-60.doc, RK-16-2015-60, př. 1

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 v celkové výši 1 018 600 Kč dle materiálu RK-16-2015-61, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 dle tabulky 1 materiálu RK-16-2015-61, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program  Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 školám dle materiálu RK-16-2015-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-61.doc, RK-16-2015-61, př. 1

62. Sektorové dohody pro oblasti energetiky a plastikářského průmyslu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0919/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody dle materiálů RK-16-2015-62, př. 1 a RK-16-2015-62, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-62.doc, RK-16-2015-62, př. 1, RK-16-2015-62, př. 2, RK-16-2015-62, př. 3

63. Finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu se společností Sberbank CZ, a.s. za účelem finanční podpory soutěže „S Vysočinou do Evropy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži S Vysočinou do Evropy se společností Sberbank CZ, a. s., IČO 25083325, dle materiálu RK-16-2015-63, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 100 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-16-2015-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-63.doc, RK-16-2015-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00036) o částku 15 000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s účastí týmu z Vysočiny na Turnaji čtyř regionů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-64.doc

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Národnímu památkovému ústavu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč Národnímu památkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana, IČO: 75032333 dle materiálu RK-16-2015-71, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-16-2015-71.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-71.doc, RK-16-2015-71, př. 1, RK-16-2015-71, př. 2, RK-16-2015-71, př. 3

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace společnosti YASHICA. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0923/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč YASHICA s.r.o, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na rozšíření doprovodného programu akce Vysočina Fest dle materiálu RK-16-2015-72, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2015-72, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč dle materiálu RK-16-2015-72upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-72.doc, RK-16-2015-72, př. 1, RK-16-2015-72, př. 2

73. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0924/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-16-2015-73, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-73.doc, RK-16-2015-73, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0925/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 385 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2015;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 o částku 265 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddHS, OddŘLZ
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-65.doc, RK-16-2015-65, př. 1

66. Podstatná změna XIV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit oznámení příjemce o změnách v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-16-2015-66, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-16-2015-66, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-66.doc, RK-16-2015-66, př. 1

67. Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2015. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0927/16/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu RK-16-2015-67, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise:
 • Petra Krčála za radu kraje;
 • zástupce klubu KDU-ČSL;
 • zástupce klubu KSČM;
 • zástupce klubu Pro Vysočinu;
 • Věru Švarcovou a Marka Homolku jako zástupce garanta programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-67.doc, RK-16-2015-67, př. 1

68. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 59 451,48 EUR (1 648 292,28 Kč) a převod finančních prostředků ve stejné výši 59 451,48 EUR na účet projektového partnera 1 (Amt der NÖ Landesregieurng, Abteilung F3, Seniorenreferat).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-68.doc

69. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 7 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu č. 7 uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-16-2015-69, př. 1 a RK-16-2015-69, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2015-69, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-69.doc, RK-16-2015-69, př. 1, RK-16-2015-69, př. 2

70. Schválení monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu č. 3 uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0930/16/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-16-2015-70, př. 1 a RK-16-2015-70, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2015-70, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-70.doc, RK-16-2015-70, př. 1, RK-16-2015-70, př. 2

74. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na zpracování plánu odpadového hospodářství kraje
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/16/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2015-74, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 19. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-74.doc, RK-16-2015-74, př. 1

75. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kejtovské louky
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení přírodní památky Kejtovské louky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/16/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2015, o zřízení přírodní památky Kejtovské louky, dle materiálu RK-16-2015-75, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-75.doc, RK-16-2015-75, př. 1, RK-16-2015-75, př. 2

76. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Kladinský potok
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení přírodní památky Kladinský potok. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/16/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2015, o zřízení přírodní rezervace Kladinský potok, dle materiálu RK-16-2015-76, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-76.doc, RK-16-2015-76, př. 1, RK-16-2015-76, př. 2

77. Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje jmenovat zástupce Kraje Vysocina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov s účinností od 18. 12. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/16/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2015-77.doc, RK-16-2015-77, př. 1

80. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 16/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 5. 2015, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2015 dne 19. 5. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 5. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz