Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2013 - 16.04.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID PR00502.0005
03Uzavření Smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor
04Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 Nová Říše - průjezdní úsek
05Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
06Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
07Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
08Prodej pozemku v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč
09Majetkoprávní příprava akce III/1316 Jihlava - Zborná, dešťová kanalizace
10Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
11Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - změna usnesení 0021/01/2012/ZK
12Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
13Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Hodov
14Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
15Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
16Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7 Domov pro seniory Mitrov - rekonstrukce hospodářské budovy na Domov pro seniory Mitrov - demolice č. p. 2, výstavba skladu
17Veřejná zakázka na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna - rekonstrukce elektroinstalace
18Nabytí pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
20Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
23Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
24Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014
25Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
26Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2012 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 za rok
27Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
28Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2012
30Peněžní dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
31Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
32Dary a výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
33Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
34Projekt Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
35Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 1. do 31. 3. 2013
36Veřejná zakázka Pronájem šedého optického vlákna
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
40Změny ve školském rejstříku
41Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
42Soutěž S Vysočinou do Evropy - 4. ročník
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
44Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
45Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
46Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Dohoda o splátkách
48FOND VYSOČINY - žádost města Světlá nad Sázavou
49Složení odborné poroty pro výběr projektů nominovaných na Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012
50Zavedení energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
51Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Průkazy energetické náročnosti
54Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
56Monitorovací zpráva č. 2 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
57Monitorovací zpráva č. 3 projektu CEC5 (OP Central Europe)
58Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
59Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - vratky dotací z příjmů projektů
61Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2013
62Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 5
63Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/403 Nevcehle - průtah
64Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2012
65Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/406 Telč - průtah
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2013
68Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Automotoklubu Ledeč nad Sázavou
69Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce MOTOKROS Pacov
70Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 1. monitorovací období
71Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2012
72Dodatek č. 2 smlouvy o partnerství projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
73Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje, Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do pers
74Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
75Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada odvodu na základě kontrolního zjištění
76Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. a podstatná změna č. IV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
77Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
78Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
79Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
80Doklady požadované Státním fondem životního prostředí ČR ke změně hlavního účtu pro projekty z Operačního programu Životní prostředí
81Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSP Křižanov II.
82Informace o novele zákona o vodovodech a kanalizacích
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz