Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2017, které se konalo dne 14. 11. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2017
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 11. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2017
 2. Znalostní cesta na Tchaj-wan pro studenty a učitele technických SŠ Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 3. Projektový záměr - Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 4. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
 5. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou
 6. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina
 7. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
 8. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2017
 9. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 10. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 11. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 12. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 13. Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 14. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 15. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 16. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 17. Naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina
 18. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
 20. Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
 21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
 24. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
 25. Návrh na vyslovení souhlasu s územním projektem v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Kraj Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 32. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - skener
 33. Poskytnutí dotace na realizaci akce Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 34. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
 35. Veřejná zakázka na služby: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD
 36. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD
 37. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 39. Aktualizovaný rozpis akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle aktuálního stavu dokončovaných staveb
 40. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2017
 41. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
 42. Veřejná doprava Vysočiny
 43. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Budkov
 44. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
 45. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
 46. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní v k. ú. Dalešice pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
 48. Majetkoprávní příprava stavby II/392 Kralice nad Oslavou - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 PD
 49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 50. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura v roce 2017
 51. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část, změna usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK - směna pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
 52. Majetkoprávní vypořádání stavby II/602 Olešná - průtah po jejím dokončení
 53. Majetkoprávní příprava stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov
 54. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část - 2
 55. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 56. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 57. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
 58. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
 59. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 60. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
 61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
 62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 63. Dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
 65. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
 66. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
 67. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
 68. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 70. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 72. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 73. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
 75. Změny ve školském rejstříku
 76. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 77. Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - ochrana a zpracování osobních údajů účastníků
 78. Postup při jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
 79. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 80. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat
 81. Pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
 82. Návrh na nominaci k ocenění medailí MŠMT
 83. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 84. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace k Výzvě č. 3/2017 - zemědělské akce
 85. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 86. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
 87. Projekt TOGETHER - smlouva o spolupráci
 88. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 89. Darovací smlouvy
 90. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 8. žádosti o platbu
 91. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
 92. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 93. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 94. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
 95. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
 96. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017
 98. Rozprava členů rady

Usnesení 1963/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Znalostní cesta na Tchaj-wan pro studenty a učitele technických SŠ Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem finančního zajištění znalostní cesty 8 studentů a 1 učitele technických středních škol Kraje Vysočina na Tchaj-wan realizované v rámci společných aktivit kraje a tchajwanských partnerů v oblasti moderních technologií. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1964/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary v celkové výši 113 000 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 178 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 178 600 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 5 000 Kč
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 5 000 Kč
 • Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 5 000 Kč
 • Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 22 500 Kč
na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-02.doc, RK-36-2017-02, př. 1, RK-36-2017-02, př. 2, RK-36-2017-02, př. 3, RK-36-2017-02, př. 4, RK-36-2017-02, př. 5

03. Projektový záměr - Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení realizaci projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1965/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projekt Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov dle materiálu RK-36-2017-03, př. 1;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu Institutu pro informační průmysl a Teluga services s.r.o.;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 1 747 210 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 747 210 Kč na výdaje související s realizací projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-03.doc, RK-36-2017-03, př. 1, RK-36-2017-03, př. 2, RK-36-2017-03, př. 3

04. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu Smlouvy uzavírané s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1966/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-36-2017-04, př. 1 včetně příloh smlouvy.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 1. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-04.doc, RK-36-2017-04, př. 1, RK-36-2017-04, př. 2, RK-36-2017-04, př. 3, RK-36-2017-04, př. 4, RK-36-2017-04, př. 5

05. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Městské a kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1967/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-36-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 1. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-05.doc, RK-36-2017-05, př. 1, RK-36-2017-05, př. 2

06. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace pro CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1968/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-36-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 1. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-06.doc, RK-36-2017-06, př. 1, RK-36-2017-06, př. 2

07. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu financování nákladů spojených se zajištěním přípravy týmu na soutěž Trofej Philippa Milla. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1969/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, 674 01 Třebíč, IČO: 66610699, o částku 33 960 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii v Remeši.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-07.doc

08. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1970/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od dubna do října 2017.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-08.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 09 - 12 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1971/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-09, př. 1 a RK-36-2017-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-09.doc, RK-36-2017-09, př. 1, RK-36-2017-09, př. 2, RK-36-2017-09, př. 3

10. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1972/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-10, př. 1 a RK-36-2017-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-10.doc, RK-36-2017-10, př. 1, RK-36-2017-10, př. 2

11. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1973/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-11.doc, RK-36-2017-11, př. 1

12. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1974/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-12, př. 1, RK-36-2017-12, př. 2, RK-36-2017-12, př. 3 a RK-36-2017-12, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-12.doc, RK-36-2017-12, př. 1, RK-36-2017-12, př. 2, RK-36-2017-12, př. 3, RK-36-2017-12, př. 4

13. Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1975/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od města Havlíčkův Brod dle podmínek stanovených v materiálu RK-36-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-13.doc, RK-36-2017-13, př. 1

14. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1976/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
  • RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), r. v. 1993, pořizovací cena 3 746 600 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • Vůz sanitní Volkswagen Transporter SPZ 1J8 2376 (inv. č. 004-000-151-435), r. v. 2003, pořizovací cena 1 393 162 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-14.doc

15. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1977/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 102 850 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 85 000 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 4 840 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 4 000 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 85 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 4 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 17 850 Kč a z nájemného placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 840 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 14. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-15.doc, RK-36-2017-15, př. 1

16. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení 10. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1978/36/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 10. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
  • Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví;
  • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
  • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví;
  • Martina Šochmanová - Česká asociace sester, o. s.;
  • Michala Malát - Johnson & Johnson, s. r. o.;
  • Milena Kalvachová - Ministerstvo zdravotnictví ČR;
  • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-16.doc

17. Naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovaly radu kraje o postupu naplňování výše uvedené Strategie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1979/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • vytvoření krajské koordinační skupiny Paliatr Vysočina a složení jejích členů;
 • informaci o probíhajících krocích v rámci naplňování Strategie paliativní péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-17.doc, RK-36-2017-17, př. 1

18. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle materiálů RK-36-2017-18, př. 1 a RK-36-2017-18, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-18.doc, RK-36-2017-18, př. 1, RK-36-2017-18, př. 2

19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč – Obořiště. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1981/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku pračky Primus 16 kg FJ16-MKII-19, inventární číslo 022/37, rok pořízení 1997, pořizovací cena 224 503,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-19.doc

20. Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o přidělení dotace projektu Domov Ždírec - pracoviště Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1982/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přidělené dotaci pro projekt Domov Ždírec - pracoviště Jihlava ve výši 50 694 300 Kč dle materiálu RK-36-2017-20, př. 3;
souhlasí
s pokračováním realizace schváleného investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2017-20, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru majetkovému, aby pokračoval v další realizaci investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava.
odpovědnost: OSV, OM
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-20.doc, RK-36-2017-20, př. 1, RK-36-2017-20, př. 2, RK-36-2017-20, př. 3

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1983/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku
 • plynové sklopné smažící a pečící pánve, inventární číslo HIM 021/9/54, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
 • plynové sklopné smažící a pečící pánve, inventární číslo HIM 021/9/55, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
 • telefonní ústředny Siemens, inventární číslo HIM022/100, rok pořízení 1999, pořizovací cena 343 394,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-21.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro příspěvkovou organizaci Domov Kamélie Křižanov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1984/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 453 455,42 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 405 723,27 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 47 732,15 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 453 455,42 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, p. o.
termín: 21. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-22.doc, RK-36-2017-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1985/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 508 227,33 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 454 729,71 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 53 497,62 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 508 227,33 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb.
odpovědnost: OSV, EO, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o.
termín: 15. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-23.doc, RK-36-2017-23, př. 1

24. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 742 339,85 Kč dle materiálu RK-36-2017-24, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-24.doc, RK-36-2017-24, př. 1, RK-36-2017-24, př. 2

25. Návrh na vyslovení souhlasu s územním projektem v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem vyjádření souhlasu s předloženým Územním projektem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s předloženou Studií dle materiálu RK-36-2017-25, př. 1;
schvaluje
vyjádření zadavatele dle materiálu RK-36-2017-25, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-25.doc, RK-36-2017-25, př. 1, RK-36-2017-25, př. 2, RK-36-2017-25, př. 3, RK-36-2017-25, př. 4

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Kraj Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1988/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 41 745 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 290 400 Kč) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, UZ 17054 ve výši 41 745 Kč a UZ 17502 ve výši 290 400 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 332 145 Kč na realizaci projektu Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-26.doc, RK-36-2017-26, př. 1, RK-36-2017-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1989/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 300 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč určenou na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-27.doc

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1990/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením 7 ks knihovních skříní fládrovaných a 7 ks skříní knihovních jednokřídlových fládrovaných z majetku kraje a s jejich následným prodejem Městskému muzeum Františkovy Lázně v celkové ceně 1 400 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1991/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 31 000 Kč určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace o částku 31 000 Kč určenou na realizaci akce Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, výkup plastiky, Karel Hladík, Podobizna matky, 1936.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1992/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 245 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 245 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 515 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o částku 515 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 760 000 Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 245 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
stanoví
u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 245 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 245 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-30.doc, RK-36-2017-30, př. 1, RK-36-2017-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, předložili radě kraje návrh úpravy závazných ukazatelů na rok 2017 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1993/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 206 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
stanoví
u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 206 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 206 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-31.doc, RK-36-2017-31, př. 1, RK-36-2017-31, př. 2

32. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - skener
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, informovali radu kraje o záměru Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, realizovat akci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1994/36/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 21. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-32.doc, RK-36-2017-32, př. 1, RK-36-2017-32, př. 2

33. Poskytnutí dotace na realizaci akce Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, seznámili radu kraje s žádostí o poskytnutí dotace oblastní destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., na podporu propagace cykloturistické nabídky navazující na vyznačení cykloturistické trasy Euro Velo č. 4 na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch spolku Koruna Vysočiny, z.s., IČO: 04415868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ve výši 195 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-33.doc, RK-36-2017-33, př. 1, RK-36-2017-33, př. 2

34. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh prohlášení skutečností pro předložení žádosti o dotaci projektu „Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu“ do Fondu malých projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-36-2017-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2017-34, př. 1 a RK-36-2017-34, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 6. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-34.doc, RK-36-2017-34, př. 1, RK-36-2017-34, př. 2, RK-36-2017-34, př. 3

35. Veřejná zakázka na služby: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/152 Hrotovice - Dukovany, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-36-2017-35, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2017-35, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Hrotovice - Dukovany, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-36-2017-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-35.doc, RK-36-2017-35, př. 1, RK-36-2017-35, př. 2, RK-36-2017-35, př. 3

36. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1998/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD dle materiálu
RK-36-2017-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem
RK-36-2017-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-36.doc, RK-36-2017-36, př. 1, RK-36-2017-36, př. 2

37. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1999/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-36-2017-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-37.doc, RK-36-2017-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2000/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 1 800 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na realizaci činností v rámci přípravy staveniště u jmenovitě uvedených akcí dle materiálu RK-36-2017-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-38.doc, RK-36-2017-38, př. 1

39. Aktualizovaný rozpis akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle aktuálního stavu dokončovaných staveb
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s aktualizací rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2001/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-36-2017-39, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-39.doc, RK-36-2017-39, př. 1, RK-36-2017-39, př. 2, RK-36-2017-39, př. 3

40. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu změny akcí zařazených v kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2002/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
  • vyřazení a úpravu staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-36-2017-40, př. 2;
  • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 4;
bere na vědomí
  • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 3;
  • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-36-2017-40, př. 5.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-40.doc, RK-36-2017-40, př. 1, RK-36-2017-40, př. 2, RK-36-2017-40, př. 3, RK-36-2017-40, př. 4, RK-36-2017-40, př. 5

41. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky uzavírané s Jihočeským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2003/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 7708 90 650, dle materiálu RK-36-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 30. 06. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-41.doc, RK-36-2017-41, př. 1

42. Veřejná doprava Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2004/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • část A7 Vypracování specifických kvalitativních standardů ve veřejné linkové dopravě ve vztahu k typu linky/spoje dle materiálu RK-36-2017-42, př. 1;
 • část B26 Dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného tak, aby Objednatel mohl řídit tarifní systém (upravovat rozsah plochy jednotlivých zón, zavádět nové zóny, stanovovat a upravovat počet tarifních jednic, stanovovat a upravovat povolené trasy, upravovat výši jízdného). Je nutné zajistit kompatibilitu pro použití v systému ArcGIS ESRI. Kalkulátor jízdného bude navržen tak, aby mohl být použit na internetových stránkách a byl funkční v běžně dostupných internetových prohlížečích. Je nutné zajistit kompatibilitu se zařízením Android, iOS a Windows Mobile. Odpovědní zaměstnanci Objednatele budou zaškoleni v konstrukci tarifu a ovládání aplikace. dle materiálu RK-36-2017-42, př. 2;
 • část C1 Zpracování mechanismů a výpočtů změny nabídkové ceny dle materiálu RK-36-2017-42, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-42.doc, RK-36-2017-42, př. 1, RK-36-2017-42, př. 2, RK-36-2017-42, př. 3

43. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Budkov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2005/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2017-43, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-43.doc, RK-36-2017-43, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44 – 59 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Usnesení 2006/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399:
 • uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1;
 • uzavřít mezi obcí Valeč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-44.doc, RK-36-2017-44, př. 1, RK-36-2017-44, př. 2

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
Usnesení 2007/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-45, př. 1 v k. ú. Přímělkov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-45.doc, RK-36-2017-45, př. 1

46. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní v k. ú. Dalešice pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
Usnesení 2008/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodí Vltavy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na straně budoucího povinného a pronajímatele a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného a nájemce, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2017-46, př. 1 a smlouvu nájemní dle materiálu RK-36-2017-46, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-46.doc, RK-36-2017-46, př. 1, RK-36-2017-46, př. 1a, RK-36-2017-46, př. 2, RK-36-2017-46, př. 2a

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
Usnesení 2009/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 5 953 216,20 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
odpovědnost: OM, OE
termín: 31. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-47.doc

48. Majetkoprávní příprava stavby II/392 Kralice nad Oslavou - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 PD
Usnesení 2010/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv nájemní smlouvy na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých a dočasných záborů a za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnut uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů a za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-48.doc, RK-36-2017-48, př. 1, RK-36-2017-48, př. 2, RK-36-2017-48, př. 3

49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2011/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2017-49, př. 1upr1 a RK-36-2017-49, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-49.doc, RK-36-2017-49, př. 1, RK-36-2017-49, př. 2

50. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura v roce 2017
Usnesení 2012/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura, na nový název Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - vybudování studny a ZTI.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. listopad 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-50.doc

51. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část, změna usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK - směna pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
Usnesení 2013/36/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-51.doc, RK-36-2017-51, př. 1, RK-36-2017-51, př. 2

52. Majetkoprávní vypořádání stavby II/602 Olešná - průtah po jejím dokončení
Usnesení 2014/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 2 do vlastnictví obce Olešná;
 • v případě schválení darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná v zastupitelstvech těchto samosprávných územních celků uzavřít bezúplatně s obcí Olešná smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu Kraje Vysočina jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat kanalizaci vybudovanou v rámci stavby II/602 Olešná - průtah včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob v nezbytně nutném rozsahu za účelem jejího provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby, v nezbytně nutném rozsahu na části pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 3 v rozsahu GP č. 379-102/2016;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-52, př. 1 z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-52, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-52.doc, RK-36-2017-52, př. 1, RK-36-2017-52, př. 2, RK-36-2017-52, př. 3, RK-36-2017-52, př. 4

53. Majetkoprávní příprava stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov
Usnesení 2015/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv v rozsahu, za podmínek a nájemné dle materiálu RK-36-2017-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-53.doc, RK-36-2017-53, př. 1, RK-36-2017-53, př. 2

54. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část - 2
Usnesení 2016/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně investora a nájemce smlouvy zakládající právo stavby a smlouvy nájemní v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-54.doc, RK-36-2017-54, př. 1, RK-36-2017-54, př. 2

55. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2017/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2017-55, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-36-2017-55, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-36-2017-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.03.2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-55.doc, RK-36-2017-55, př. 1

56. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 2018/36/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-56.doc, RK-36-2017-56, př. 1, RK-36-2017-56, př. 2

57. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
Usnesení 2019/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemku par. č. 64/7 odděleného dle geometrického plánu č. 991-139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-57.doc, RK-36-2017-57, př. 1, RK-36-2017-57, př. 2

58. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 2020/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělených GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou,
 • nabýt darem pozemky par. č. 47/30 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 212 m2, par. č. 47/31 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/1 a dále pozemek par. č. 47/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 oddělený dle téhož GP z pozemku par. č. 47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 6. února 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-58.doc, RK-36-2017-58, př. 1

59. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 2021/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-36-2017-59, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 17. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-59.doc, RK-36-2017-59, př. 1

60. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zadání podlimitní veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2022/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2017-60, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2017-60, př. 2;
ukládá
Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na služby a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OddHS, OAPŘ
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-60.doc, RK-36-2017-60, př. 1, RK-36-2017-60, př. 2, RK-36-2017-60, př. 3

61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s žádostí Střední průmyslové školy Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. V průběhu jednání přišel M. Hyský a odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2023/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-61.doc, RK-36-2017-61, př. 1

62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o předložených návrzích vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • emisního přístroje Smoke Analyser AT 600, inventární číslo 900109, pořízeného v roce 1996, pořizovací cena 242 438,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-36-2017-62;
 • osobního automobilu Škoda Fabia Combi Comfort 1,4 pořízeného v roce 2001, registrační značka HBK 27-37, pořizovací cena 343 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2017-62;
 • traktoru Z 121 45, inventární číslo 6-531-16, pořízeného v roce 1986, pořizovací cena 226 615 Kč, zůstatková cena 0 Kč a traktoru Z 121 45, inventární číslo 6-531-2, pořízeného v roce 1988, pořizovací cena 226 614 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-36-2017-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, ředitelé Střední průmyslové školy Třebíč a Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-62.doc

63. Dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2025/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř, IČO: 60126671, o částku 40 000 Kč na dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-63.doc, RK-36-2017-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2026/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) ve výši 301 920 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 2 uvedené v materiálu RK-36-2017-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-64.doc, RK-36-2017-64, př. 1

65. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2027/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech dle materiálu RK-36-2017-65, př. 1;
rozhoduje
zrušit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15 ze dne 2. 6. 2015, schválená usnesením č. 1051/18/2015/RK a uvedená v materiálu RK-36-2017-65, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-65.doc, RK-36-2017-65, př. 1, RK-36-2017-65, př. 2, RK-36-2017-65, př. 3

66. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2028/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Dětský domov, Senožaty 199, dle materiálu RK-36-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-66.doc, RK-36-2017-66, př. 1, RK-36-2017-66, př. 2

67. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2029/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 40 000 Kč organizaci Klub přátel Josefa Masopusta z.s.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-67.doc, RK-36-2017-67, př. 1

68. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, požádali radu kraje o jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2030/36/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Procházka Radek, Burda Jan, Vaňková Magda, Zemanová Kateřina, Fink Karel, Nováková Hotařová Jana, Wolker Roman a Vlastimil Forst;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-68.doc

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování této organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2031/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 121 057,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČO 70831432, o částku 121 057,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-36-2017-69.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-69.doc

70. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2032/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-36-2017-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-70.doc, RK-36-2017-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o změně závazných ukazatelů u Gymnázia Třebíč a u Obchodní akademie Dr. A. Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 280 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o částku 104 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 280 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 280 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-36-2017-71;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 104 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 104 000 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí zvýšených odpisů nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2017-71;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 280 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-71;
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 ve výši 104 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-71;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 280 000 Kč;
 • ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 104 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Gymnázia Třebíč, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-71.doc

72. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje žádost Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2034/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-72.doc, RK-36-2017-72, př. 1

73. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2035/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-73.doc, RK-36-2017-73, př. 1, RK-36-2017-73, př. 2, RK-36-2017-73, př. 3, RK-36-2017-73, př. 4, RK-36-2017-73, př. 5

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z Ministerstva zemědělství a jejich zprostředkování Školnímu statku, Humpolec. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2036/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 57 390 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků ve výši 57 390 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-74.doc

75. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2037/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 1A, 7A, 7B, 8A, 8B, 11A, 12A, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 16A, 16B, 16C, 19A, 19B, 19C, 19D, 21A, 21B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 10A, 10B, 15A, 15B, 15C, 17A, 17B, 17C, 18A, 18B, 18C, 18D, 20A, 20B, 20C;
nesouhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 9A, 9B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 10A, 10B, 15A, 15B, 15C, 17A, 17B, 17C, 18A, 18B, 18C, 18D, 20A, 20B, 20C na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2017 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-75.doc, RK-36-2017-75, př. 1

76. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s navrhovanou změnou závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava v souvislosti se zajištěním prostředků školy na realizaci projektů „Postav si své auto“ a „Proton“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2038/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 629 000 Kč a současně zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o stejnou částku 629 000 Kč na realizaci projektů Postav si své auto a Proton.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-76.doc, RK-36-2017-76, př. 1

77. Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - ochrana a zpracování osobních údajů účastníků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů účastníků krajské výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2039/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů dle materiálů RK-36-2017-77, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-77.doc, RK-36-2017-77, př. 1, RK-36-2017-77, př. 2

78. Postup při jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o předloženém návrhu postupu pro výběr zástupců zřizovatele ve školských radách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2040/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup navrhování a jmenování členů školských rad za zřizovatele ve školách zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-36-2017-78, př. 1, RK-36-2017-78, př. 2 a RK-36-2017-78, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-78.doc, RK-36-2017-78, př. 1, RK-36-2017-78, př. 2, RK-36-2017-78, př. 3

79. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s návrhem realizace propagačních aktivit, zaměřených na systémovou podporu polytechnického a odborného vzdělávání v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2041/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-79.doc, RK-36-2017-79, př. 1

80. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2042/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., IČO 60838531, se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, jako nejvýhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Úpravy stáje pro výkrm prasat;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-80.doc, RK-36-2017-80, př. 1, RK-36-2017-80, př. 2, RK-36-2017-80, př. 3

81. Pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o návrhu využití nedočerpaných prostředků z rozpočtu Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 k pořízení propagačních předmětů pro úspěšné olympioniky a reprezentanty z Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2043/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-81, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 22. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-81.doc, RK-36-2017-81, př. 1

82. Návrh na nominaci k ocenění medailí MŠMT
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s návrhem nominace osob na Medaili MŠMT 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2044/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nominovat osoby dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2;
ukládá
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Janě Fialové, odeslat jménem Kraje Vysočina nominace dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-82.doc, RK-36-2017-82, př. 1, RK-36-2017-82, př. 2, RK-36-2017-82, př. 3

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2045/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 41 155 608 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-36-2017-97, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-97.doc, RK-36-2017-97, př. 1

83. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, předložila radě kraje ke schválení přijetí dotace určené na financování projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2046/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 105 228,81 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-83.doc

84. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace k Výzvě č. 3/2017 - zemědělské akce
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s. – okresní myslivecký spolek Pelhřimov a návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Jaroměřice nad Rokytnou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2047/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám dle materiálu RK-36-2017-84, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-84.doc, RK-36-2017-84, př. 1

85. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2048/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01416.0010 dle materiálu RK-36-2017-85, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-85.doc, RK-36-2017-85, př. 1, RK-36-2017-85, př. 2, RK-36-2017-85, př. 3

86. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2049/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava dle materiálu RK-36-2017-86.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-86.doc, RK-36-2017-86, př. 1

87. Projekt TOGETHER - smlouva o spolupráci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci k projektu TOGETHER. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2050/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Energetickou agenturou Vysočiny, se sídlem Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČO: 70938334, dle materiálu RK-36-2017-87, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-87.doc, RK-36-2017-87, př. 1

88. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2051/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 373 594 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-88.doc

89. Darovací smlouvy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření darovacích smluv na rolovací bannery pořízené v rámci projektu MAG 21 „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2052/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-36-2017-89, př. 1 se subjekty uvedenými v materiálu RK-36-2017-89, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-89.doc, RK-36-2017-89, př. 1, RK-36-2017-89, př. 2

90. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 8. žádosti o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložení 8. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2053/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2017-90, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2017-90, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-90.doc, RK-36-2017-90, př. 1, RK-36-2017-90, př. 2

91. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2054/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 dle materiálu RK-36-2017-91, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-91.doc, RK-36-2017-91, př. 1, RK-36-2017-91, př. 2, RK-36-2017-91, př. 3

92. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrhy Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřených v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2055/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2017-92, př. 9, RK-36-2017-92, př. 10, RK-36-2017-92, př. 11 a RK-36-2017-92, př. 12upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-92.doc, RK-36-2017-92, př. 1, RK-36-2017-92, př. 2, RK-36-2017-92, př. 3, RK-36-2017-92, př. 4, RK-36-2017-92, př. 5, RK-36-2017-92, př. 6, RK-36-2017-92, př. 7, RK-36-2017-92, př. 8, RK-36-2017-92, př. 9, RK-36-2017-92, př. 10, RK-36-2017-92, př. 11, RK-36-2017-92, př. 12, RK-36-2017-92, př. 13

93. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2056/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv na nemovitostech, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv (v případě Smlouvy PR01537.0832 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2016) o poskytnutí dotace PR01537.0832 a PR01537.0028 za podmínek uvedených v materiálech RK-36-2017-93, př. 3 a RK-36-2017-93, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-93.doc, RK-36-2017-93, př. 1, RK-36-2017-93, př. 2, RK-36-2017-93, př. 3, RK-36-2017-93, př. 4, RK-36-2017-93, př. 5

94. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2057/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 108 114,90 Kč (4 250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 €.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-94.doc

95. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2058/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 114 835 Kč (4 250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 2 125 €.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-95.doc

96. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu podpory projektů předložených v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů a ústavů AVČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2059/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektech Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3, Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin dle materiálu RK-36-2017-96, př. 4 a Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5 a způsobu případného spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-36-2017-96;
souhlasí
se zapojením:
 • Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou, dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3 a projektu Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana, dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5;
 • Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov, IČO: 00071307 do projektu Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin, viz materiál RK-36-2017-96, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2017-96.doc, RK-36-2017-96, př. 1, RK-36-2017-96, př. 2, RK-36-2017-96, př. 3, RK-36-2017-96, př. 4, RK-36-2017-96, př. 5, RK-36-2017-96, př. 6

98. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 11. 2017, v 7:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……


Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 11. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz