Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2017 - 14.11.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Znalostní cesta na Tchaj-wan pro studenty a učitele technických SŠ Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
03Projektový záměr - Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
04Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
05Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou
06Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina
07Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
08Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2017
09Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
14Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
16Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
17Naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina
18Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
19Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
20Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
21Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
24Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
25Návrh na vyslovení souhlasu s územním projektem v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Kraj Vysočina
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
32Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - skener
33Poskytnutí dotace na realizaci akce Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
34Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
35Veřejná zakázka na služby: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD
36Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD
37Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
38Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
39Aktualizovaný rozpis akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle aktuálního stavu dokončovaných staveb
40Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2017
41Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
42Veřejná doprava Vysočiny
43Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Budkov
44Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
45Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
46Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní v k. ú. Dalešice pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
48Majetkoprávní příprava stavby II/392 Kralice nad Oslavou - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 PD
49Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
50Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura v roce 2017
51Majetkoprávní vypořádání pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část, změna usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK - směna pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
52Majetkoprávní vypořádání stavby II/602 Olešná - průtah po jejím dokončení
53Majetkoprávní příprava stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov
54Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část - 2
55Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
56Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
57Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
58Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
59Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
60Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
61Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
62Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
63Dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
65Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
66Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
67Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
68Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
70Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
72Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
73Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
75Změny ve školském rejstříku
76Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
77Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - ochrana a zpracování osobních údajů účastníků
78Postup při jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
79Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
80Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat
81Pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
82Návrh na nominaci k ocenění medailí MŠMT
83Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
84Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace k Výzvě č. 3/2017 - zemědělské akce
85FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
86Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
87Projekt TOGETHER - smlouva o spolupráci
88Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
89Darovací smlouvy
90Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 8. žádosti o platbu
91FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
92Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
93Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
94Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
95Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
96Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
97Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz