Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2011, které se konalo dne 6. 9. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 9. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Ryšavého.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
38. Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
39. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
a návrh na stažení bodu 22. Udělení bronzové pamětní medaile Kraje Vysočina za rozvoj a uchování tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina (Zdrojové materiály: RK-28-2011-22.doc) z programu jednání.
V průběhu jednání odešla M. Kružíková.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2011
 2. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
 3. Uzavření smlouvy zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001
 4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - zrušení usnesení 0193/03/2011/ZK
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Častohostice
 6. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, navýšení kupní ceny
 7. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603
 11. Změna usnesení 0251/04/2008/ZK
 12. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 13. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 14. Žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce
 15. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 16. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
 17. Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
 18. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 19. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2011
 20. Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 21. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 22. KDJ - Smlouva o výpůjčce
 23. Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
 24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 26. Smlouva o převodu investorství akce II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405)
 27. Smlouva o převodu investorství akce II/392 Mohelno - most ev. č. 392-012
 28. Investiční záměr akce pro předfinancování ze SFDI
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 30. Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2011
 31. Ukončení projektu Vysočina 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 32. Podstatná změna projektu Kvalita 09
 33. Účast Kraje Vysočina na projektech spolupráce s kantony v Bosně a Hercegovině
 34. Návrh na poskytnutí finančního daru
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 37. Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 38. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 39. Rozprava členů rady
Usnesení 1431/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 10 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišla M. Kružíková a odešel P. Krčál.

02. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 1432/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 3015/1 - ostatní plocha, silnice o výměře cca 100 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš na úřední desce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-02.doc

03. Uzavření smlouvy zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001
Usnesení 1433/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu mezi Krajem Vysočina jako investorem a Statutárním městem Jihlava jako vlastníkem pozemků, zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001 na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 5, par. č. 57/1, par. č. 80/3, par. č. 80/4, par. č. 102/3 a par. č. 103/3 v katastrálním území Pančava a na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 5479/103, par. č. 5479/104, par. č. 5481/28, par. č. 5481/69, par. č. 5504/3, par. č. 5504/17, par. č. 5506/2, par. č. 5507/2, par. č. 5514/4, par. č. 6002/1, par. č. 6003, par. č. 6247 a par. č. 6248 v katastrálním území Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-03.doc

04. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - zrušení usnesení 0193/03/2011/ZK
Usnesení 1434/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit usnesení č. 0193/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-04.doc, RK-28-2011-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Častohostice
Usnesení 1435/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 938 dle GP č. 168-71/2011 nově oddělené jako pozemek par. č. 938/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Častohostice;
 • zahájit jednání s obcí Častohostice o darování dle GP č. 138-124/2010 nově odděleného pozemku par. č. 854/4 - trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt dle GP č. 138-124/2010 nově oddělené pozemky par. č. 854/3 - trvalý travní porost o výměře 27 m2, par. č. 861/2 - orná půda o výměře 139 m2 a par. č. 940/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví Bořivoje Simandla, bytem Nám. ČSA 33, 676 02 Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 6 960 Kč;
 • nabýt darem dle GP č. 138-124/2010 nově oddělený pozemek par. č. 854/4 - trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně převést dle GP č. 168-71/2011 nově oddělený pozemek par. č. 938/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Bořivoje Simandla, bytem Nám. ČSA 33, 676 02 Moravské Budějovice za dohodnutou kupní cenu 160 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-05.doc, RK-28-2011-05, př. 1

06. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, navýšení kupní ceny
Usnesení 1436/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvýšit celkovou kupní cenu pozemku par. č. 395/7 v k.ú. Jamné u Jihlavy vykupovaného pro stavbu silnice II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba podle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0454/06/2009/ZK uvedeného v materiálu ZK-06-2009-38, př. 1 pro k.ú. Jamné u Jihlavy pod poř. č. 25 ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky pro Lesy České republiky, s.p. na celkovou kupní cenu 114 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-06.doc

07. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 1437/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-28-2011-07, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-07.doc, RK-28-2011-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1438/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2011-08, př. 1 a RK-28-2011-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-08.doc, RK-28-2011-08, př. 1, RK-28-2011-08, př. 2

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1439/28/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-28-2011-09, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-28-2011-09, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram zastavěného chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-09.doc, RK-28-2011-09, př. 1

10. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603
Usnesení 1440/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603 dle materiálu RK-28-2011-10, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku dodavatele PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora zadávacího řízení oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 zákona a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-10.doc

11. Změna usnesení 0251/04/2008/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu změny usnesení schváleného zastupitelstvem kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0251/04/2008/ZK tak, že text
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou
se nahrazuje textem
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov na straně budoucích dárců a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného, v nichž se smluvní strany zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude pozemní komunikace spojující silnici III/01831 (křižovatka severně od obce Kozlov) a silnici II/399 (křižovatka jižně od místní části města Ledeč nad Sázavou s názvem Vrbka) zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví Kraje Vysočina těleso této pozemní komunikace, za předpokladu předchozího majetkoprávního vypořádání všech pozemků ležících pod touto pozemní komunikací ze strany budoucích dárců a uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách o jejich převodu do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-11.doc, RK-28-2011-11, př. 1, RK-28-2011-11, př. 2

12. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1442/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Mgr. Janem Balšánkem, bytem Chlum 21, 257 63 Trhový Štěpánov, Mgr. Vojtěchem Balšánkem, bytem Chlum 21, 257 63 Trhový Štěpánov, Hanou Bezděkovskou, bytem Slepá 1987, 580 01 Havlíčkův Brod a Jaromírem Bezděkovským, bytem Žižkova 978, 535 01 Přelouč dohodu o narovnání, v níž se Kraj Vysočina zaváže uhradit duplicitním vlastníkům celkovou částku 631 500 Kč a jejíž součástí bude souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 2395/58 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 263 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod ve prospěch Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-12.doc, RK-28-2011-12, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 27 28 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Smlouva o převodu investorství akce II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405)
Usnesení 1443/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405) dle materiálu RK-28-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-27.doc, RK-28-2011-27, př. 1

28. Smlouva o převodu investorství akce II/392 Mohelno - most ev. č. 392-012
Usnesení 1444/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: II/392 Mohelno - most ev. č. 392-012 dle materiálu RK-28-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-28.doc, RK-28-2011-28, př. 1

29. Investiční záměr akce pro předfinancování ze SFDI
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem investičního záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1445/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr na akci II/152 Jaroměřice - Dědice (Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152) dle materiálu RK-28-2011-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-29.doc, RK-28-2011-29, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 30 a 37 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Usnesení 1446/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení  výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice) o částku 3 000 000 Kč na vypsání veřejné zakázky na realizaci ITS ve městech, dle materiálu RK-28-2011-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-30.doc, RK-28-2011-30, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Usnesení 1447/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek) rozpočtu kraje o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu RK-28-2011-37, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-28-2011-37, př. 1.
odpovědnost:OSH, OE
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-37.doc, RK-28-2011-37, př. 1

31. Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2011
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o úvěru s ČSOB, a. s. určeného na obnovu strojních investic u KSÚSV pro rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/28/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na obnovu strojních investic u KSÚSV pro rok 2011 dle materiálu RK-28-2011-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-31.doc, RK-28-2011-31, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13, 15 a 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel M. Hyský a L. Joukl.

13. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Usnesení 1449/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2011-13, př. 1, RK-28-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-13.doc, RK-28-2011-13, př. 1, RK-28-2011-13, př. 2

15. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1450/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-28-2011-15, př. 1, RK-28-2011-15, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-15.doc, RK-28-2011-15, př. 1, RK-28-2011-15, př. 2

39. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1451/28/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu projektu „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ z projektu „nezakládajícího veřejnou podporu“ na projekt „zakládající veřejnou podporu“;
ruší
usnesení č. 1335/26/2011/RK v části, kterou doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-26-2011-25, př. 1, RK-26-2011-25, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit nové znění Dodatku č. 15 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-28-2011-39, př. 1, RK-28-2011-39, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-39.doc, RK-28-2011-39, př. 1, RK-28-2011-39, př. 2

14. Žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovaly radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov, p. o. o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se společností MEDISTA spol. s r. o. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/28/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 25. 6. 2008 uzavřené mezi smluvními stranami Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace a MEDISTA spol. s r. o.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, OZ
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-14.doc, RK-28-2011-14, př. 1, RK-28-2011-14, př. 2

38. Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s projektovým záměrem Nemocnice Jihlava, p.o., „Nemocnice Jihlava organizace podporující politiku rovných příležitostí mužů a žen a soulad rodinného a profesního života“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/28/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, „Nemocnice Jihlava organizace podporující politiku rovných příležitostí mužů a žen a soulad rodinného a profesního života“;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví projektovou fiši dle Pravidel rady kraje č. 10/11 ze dne 19. 7. 2011 a odpovědi na otázky spojené s přípravou a realizací projektového záměru;
 • odboru zdravotnictví a odboru školství, mládeže a sportu, aby na základě projektové fiše, kterou Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace zpracuje podle Pravidel rady kraje č. 10/11, předložila materiál Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-38.doc, RK-28-2011-38, př. 1

19. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 1 792 517 Kč dle materiálů RK-28-2011-19, př. 1 a RK-28-2011-19, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2011 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-28-2011-19, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2011 u Krajské správa a údržby silnic Vysočiny a Domova důchodců Humpolec, dle materiálu RK-28-2011-19, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, kultury, památkové péče a cestovního ruchu, školství, mládeže a sportu, zdravotnictví, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-19.doc, RK-28-2011-19, př. 1, RK-28-2011-19, př. 2, RK-28-2011-19, př. 3, RK-28-2011-19, př. 4, RK-28-2011-19, př. 5

32. Ukončení projektu Vysočina 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o úspěšné realizaci a ukončení projektu Vysočina 21. Z jednání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/28/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o úspěšné realizaci projektu dle materiálu RK-28-2011-32, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 6402 Finanční vypořádání minulých let o částku 50 572 Kč při současném snížení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 50 572 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 22. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-32.doc, RK-28-2011-32, př. 1, RK-28-2011-32, př. 2

33. Podstatná změna projektu Kvalita 09
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1456/28/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2011-33, př. 1;
schvaluje
podstatnou změnu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle přílohy RK-28-2011-33, př. 2upr1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu a upravenou 2. monitorovací zprávu projektu na Ministerstvo vnitra CR.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-33.doc, RK-28-2011-33, př. 1, RK-28-2011-33, př. 2

20. Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou účelu neinvestiční dotace pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na rok 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1457/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu účelu mimořádné dotace u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ve výši 500 000 Kč na restaurování sbírkových předmětů do nových expozic.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-20.doc

21. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1458/28/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2011-21, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 25. 11. 2011 do 8. 1. 2012 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2011 do 13. 1. 2012).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 16. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-21.doc, RK-28-2011-21, př. 1, RK-28-2011-21, př. 2

16. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, seznámila radu kraje s návrhem zadání výběrového řízení na dodávku a realizaci projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“ spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Rozšíření datového skladu kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-28-2011-16, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-28-2011-16, př. 2;
stanoví
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávku Rozšíření datového skladu kraje Vysočina posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor analýz, odbor informatiky
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-16.doc, RK-28-2011-16, př. 1, RK-28-2011-16, př. 2

23. KDJ - Smlouva o výpůjčce
K. Mayerová, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky a J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, předložili radě kraje návrh smlouvy o výpůjčce prostor pro provoz Krajské digitalizační jednotky mezi Krajem a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-28-2011-23, př. 1;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-28-2011-23, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-23.doc, RK-28-2011-23, př. 1

24. Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
K. Mayerová, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky a J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Vnitřní integrace úřadu v kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2011-24, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů v jednotlivých částech zakázky dle přílohy č. 5 jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vnitřní integrace úřadu v kraji Vysočina;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-24.doc, RK-28-2011-24, př. 1, RK-28-2011-24, př. 2, RK-28-2011-24, př. 3, RK-28-2011-24, př. 4, RK-28-2011-24, př. 5

25. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/28/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Primární prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 256 108,35 Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-25.doc

26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh Domova pro seniory Velké Meziříčí, p.o., na vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/28/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Kotel plynový 678, inventární číslo DHM 022-40/0096, rok pořízení 2002, pořizovací cena 107 782,50 Kč, zůstatková cena 32 925,50 Kč;
 • Kotel plynový 679, inventární číslo DHM 022-40/0097 rok pořízení 2002, pořizovací cena 107 782,50 Kč, zůstatková cena 32 925,50 Kč;
 • Plynová pánev G-TBP 692, inventární číslo DHM 022-40/0108 rok pořízení 2004, pořizovací cena 123 498,00 Kč, zůstatková cena 58 402,00 Kč;
 • Kombinovaná trouba 567, inventární číslo DHM 022-40/0066 rok pořízení 1996, pořizovací cena 531 245,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Myčka nádobí průběžná, inventární číslo DHM 022-40/0122 rok pořízení 2008, pořizovací cena 106 583,00 Kč, zůstatková cena 83 831,00 Kč;
 • Myčka na nádobí a příslušenství 590, inventární číslo DHM 022-40/0077 rok pořízení 1998, pořizovací cena 114 301,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-28-2011-26.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-26.doc

17. Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1464/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-28-2011-17, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Budkov 1 dle materiálu RK-28-2011-17, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Rovečné 40 dle materiálu RK-28-2011-17, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199 dle materiálu RK-28-2011-17, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 dle materiálu RK-28-2011-17, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 14. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-17.doc, RK-28-2011-17, př. 1, RK-28-2011-17, př. 2, RK-28-2011-17, př. 3, RK-28-2011-17, př. 4, RK-28-2011-17, př. 5

18. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1465/28/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-28-2011-18, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-18.doc, RK-28-2011-18, př. 1

34. Účast Kraje Vysočina na projektech spolupráce s kantony v Bosně a Hercegovině
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s možností zapojení Kraje Vysočina do projektů týkajících se předávání zkušeností kraje se vstupem do Evropské unie kantonům v Bosně a Hercegovině. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1466/28/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
možnost zapojení Kraje Vysočina do projektů týkajících se předávání zkušeností kraje se vstupem do Evropské unie kantonům v Bosně a Hercegovině.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-34.doc

35. Návrh na poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí finančního daru. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1467/28/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar Monice Dlouhé, matce trojčat narozených 14. 6. 2011 ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice dle materiálu RK-28-2011-35, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-35.doc, RK-28-2011-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Jihlavského spolku amatérských filmařů o poskytnutí dotace na podporu pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/28/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011a dle materiálu RK-28-2011-36, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 130 000 Kč dle materiálu RK-28-2011-36, RK-28-2011-36, př. 1 a RK-28-2011-36, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2011-36.doc, RK-28-2011-36, př. 1, RK-28-2011-36, př. 2

40. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 9. 2011, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2011 dne 6. 9. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 9. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz