Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2011 - 06.09.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
03Uzavření smlouvy zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001
04Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - zrušení usnesení 0193/03/2011/ZK
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Častohostice
06Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné , navýšení kupní ceny
07Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, i.č. 113D31300 6603
11Změna usnesení 0251/04/2008/ZK
12Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
14Žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace o schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce
15Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
16Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina
17Změny ve zřizovacích listinách - dětské domovy
18Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
19Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2011
20Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
21Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
22Udělení bronzové pamětní medaile Kraje Vysočina za rozvoj a uchování tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina
23KDJ - Smlouva o výpůjčce
24Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina
25Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
27Smlouva o převodu investorství akce II/404 křiž. s II/602 Luka n. Jihlavou - Brtnice (křiž. II/405)
28Smlouva o převodu investorství akce II/392 Mohelno - most ev. č. 392-012
29Investiční záměr akce pro předfinancování ze SFDI
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
30upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
31Návrh smlouvy o úvěru na pořízení strojních investic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v roce 2011
32Ukončení projektu Vysočina 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
33Podstatná změna projektu Kvalita 09
34Účast Kraje Vysočina na projektech spolupráce s kantony v Bosně a Hercegovině
35Návrh na poskytnutí finančního daru
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
38Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
39Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz