Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2011, které se konalo dne 23. 8. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 8. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
67. Veřejná zakázka na stavební práce „Krajský úřad kraje Vysočina Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2011
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna příloh M5, M1 a M7
 3. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Havlíčkova Borová
 5. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 6. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK
 7. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
 8. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
 9. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
 10. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
 11. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
 12. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 14. Nabytí pozemků v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Ledeč nad Sázavou
 15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bransouze
 16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
 18. Změna usnesení 0484/11/2011/RK - vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
 19. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
 20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Křeč
 21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 23. Změna usnesení 0779/16/2010/RK
 24. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 25. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 26. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného účelového daru pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí investiční dotace na úhradu ceny za licence systému ERP jednotlivým zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajem Vysočina
 28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - D
 29. Projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 30. Zapsané ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
 31. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2010/2011 a příprava ročníku 2011/2012
 32. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011
 33. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 34. Informace o 38. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 36. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2011
 37. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 38. Fond Vysočiny - projekt FV00054.0076
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 40. Žádost o poskytnutí podpory na projekt II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 41. SROP - udržitelnost projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
 42. Prohlášení k projektům silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 43. Projekt L 52 Modsiedl - Großau
 44. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 1. pololetí roku 2011
 45. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Konference Spolupráce ÚSC na tvorbě Standardu provozních funkcí
 46. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
 47. Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Havlíčkova Brodu na soutěži Župná Kalokagatia - Mladý záchranář 2011 v Nitrianskom samosprávnom kraji
 48. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 49. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
 50. Realizace projektu Digitalizace a ukládání
 51. Souhlas s uzavřením smlouvy
 52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 53. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 56. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 57. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 6. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
 58. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
 59. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
 60. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 61. Univerzita třetího věku
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
 63. Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 64. Podání projektové žádosti Žijeme a pracujeme na Vysočině
 65. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
 66. Podání projektové žádosti Rovnost na Vysočině
 67. Veřejná zakázka na stavební práce „Krajský úřad kraje Vysočina Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“
 68. Rozprava členů rady
Usnesení 1310/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 10, 12 - 16, 18 20, 22 a 23 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna příloh M5, M1 a M7
Usnesení 1311/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 506 320 Kč a přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 450 000 Kč a při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 956 320 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-02.doc

03. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1312/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-26-2011-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-03.doc, RK-26-2011-03, př. 1

04. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Havlíčkova Borová
Usnesení 1313/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a provozování stavby H. Borová, Kraj Vysočina, přeložka vedení NN a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem udržování a provádění oprav stavby na část pozemku par. č. 3135/1 v k.ú. Havlíčkova Borová v rozsahu dle materiálu RK-26-2011-04, př. 1 za úplatu, jejíž výše se bude řídit Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-04.doc, RK-26-2011-04, př. 1

05. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1314/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2011-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-05.doc, RK-26-2011-05, př. 1

06. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK
Usnesení 1315/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0281/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-48, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-26-2011-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-06.doc, RK-26-2011-06, př. 1

07. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 1316/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-07.doc, RK-26-2011-07, př. 1

08. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Bráfova
Usnesení 1317/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-08.doc, RK-26-2011-08, př. 1

09. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
Usnesení 1318/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-09.doc, RK-26-2011-09, př. 1

10. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 1319/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-10.doc, RK-26-2011-10, př. 1

12. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
Usnesení 1320/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 337/6 ostatní plocha o výměře 5 668 m2 par. č. 542 ostatní plocha o výměře 3 364 m2 a pozemku par. č. 627 ostatní plocha o výměře 11 006 m2 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČ: 65993390 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-12.doc, RK-26-2011-12, př. 1, RK-26-2011-12, př. 2

13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1321/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-26-2011-13, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-26-2011-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-13.doc, RK-26-2011-13, př. 1, RK-26-2011-13, př. 2, RK-26-2011-13, př. 3

14. Nabytí pozemků v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1322/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-14.doc

15. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 1323/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout: úplatně nabýt pozemek par. č. 1792/5 ostatní plocha, silnice o výměře 235 m2 v k. ú. a obci Bransouze, nově oddělený geometrickým plánem č. 2335436.1/2011 z pozemku 1792/3 v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 19 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-15.doc, RK-26-2011-15, př. 1

16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1324/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálu RK-26-2011-16.
odpovědnost: ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, střední školy, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-16.doc, RK-26-2011-16, př. 1, RK-26-2011-16, př. 2, RK-26-2011-16, př. 3, RK-26-2011-16, př. 4

18. Změna usnesení 0484/11/2011/RK - vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín
Usnesení 1325/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0484/11/2011/RK tak, že text:
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 560 o výměře 5335 m2 v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 560/2 o výměře 2138 m2, oddělený geometrickým plánem č. 69-82/2011 z pozemku par. č. 560 v k. ú. Veselí u Dalečína a obci Dalečín z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-18.doc, RK-26-2011-18, př. 1

19. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
Usnesení 1326/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče dodavateli původních stavebních prací - sdružených dodavatelů PSJ, a.s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČ 25337220 a Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ 26271303;
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-19.doc, RK-26-2011-19, př. 1, RK-26-2011-19, př. 2

20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Křeč
Usnesení 1327/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-20.doc, RK-26-2011-20, př. 1

22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1328/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2011-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-26-2011-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného chodníkem par. č. 1086/1 v k. ú. a obci Vysoké Studnice, dále par. č. 814/2 a par. č. 836 v k. ú. Střítež u Božejova a obci Střítež, par. č. 216/1 a 216/4 v k. ú. Krumvald a obci Střítež a par. č. 657 v k. ú. Bor u Božejova a obci Střítež;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného chodníkem par. č. 1791 k. ú. a obci Vepřová;
 • zveřejni záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky par. č. 216/1 a 216/4 v k. ú. Krumvald a obci Střítež a par. č. 657 v k. ú. Bor u Božejova a obci Střítež;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Střítež na straně budoucího obdarovaného na darování těch částí pozemků par. č. 216/1 a 216/4 v k. ú. Krumvald a obci Střítež a par. č. 657 v k. ú. Bor u Božejova a obci Střítež, které budou zastavěny chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-22.doc, RK-26-2011-22, př. 1

23. Změna usnesení 0779/16/2010/RK
Usnesení 1329/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0779/16/2010/RK tak, že u pořadového čísla 7, přílohy č. 1, materiálu RK-16-2010-08 bude nahrazen původní budoucí oprávněný z věcného břemene ze společnosti SEVAK star s.r.o., se sídlem Tunelářů 295, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ: 275 62 310 na společnost ASTRÁL spol. s r.o., se sídlem Tunelářů 295, 150 00 Praha 5, IČ: 604 73 584.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-23.doc

11. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1330/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-11.doc

17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1331/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-17.doc, RK-26-2011-17, př. 1

21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje upravený materiál týkající se uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 1332/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2011-21, př. 1 a RK-26-2011-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-21.doc, RK-26-2011-21, př. 1, RK-26-2011-21, př. 2

24. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh zařazení nové stavby do rozpočtu kraje pro rok 2011 v oblasti zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1333/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Nové Město na Moravě - emergency do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví,
termín: 30. 9.2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-24.doc, RK-26-2011-24, př. 1

67. Veřejná zakázka na stavební práce „Krajský úřad kraje Vysočina Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o nejvhodnější nabídce uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1334/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Krajský úřad kraje Vysočina Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“ dle materiálu RK-26-2011-67, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku dodavatele PSJ, a.s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČ 25337220 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na stavební práce „Krajský úřad kraje Vysočina Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce“;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora zadávacího řízení oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 zákona a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-67.doc, RK-26-2011-67, př. 1, RK-26-2011-67, př. 2

25. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o výpůjčce movitého investičního a neinvestičního majetku, pořízeného Krajem Vysočina v rámci projektu „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1335/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2011-25, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-26-2011-25, př. 1, RK-26-2011-25, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-25.doc, RK-26-2011-25, př. 1, RK-26-2011-25, př. 2, RK-26-2011-25, př. 3

26. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného účelového daru pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o., o vydání souhlasu zřizovatele k uzavření darovací smlouvy na přijetí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1336/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím věcného daru dle materiálu RK-26-2011-26 dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-26-2011-26, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Záchranné zdravotnické služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-26.doc, RK-26-2011-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí investiční dotace na úhradu ceny za licence systému ERP jednotlivým zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1337/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-26-2011-27, př. 1 za účelem pořízení licencí systému ERP;
 • změnu závazného ukazatele (investiční dotace) pro jednotlivá zdravotnická zařízení dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-26-2011-27, př. 1;
ukládá
ředitelům všech zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina předložit na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina kopii faktury za licenci systému ERP a výpis z bankovního účtu týkající se řádné úhrady faktury ve splatnosti, na jejichž základě bude dotace poskytnuta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-27.doc, RK-26-2011-27, př. 1, RK-26-2011-27, př. 2

28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - D
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1338/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyloučení uchazeče č. 5 Mika a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová, IČO 48154890, dle materiálů RK-26-2011-28, př. 1 a RK-26-2011-28, př. 2, které bylo oznámeno uchazeči dle materiálu RK-26-2011-28, př. 3;
rozhoduje
 • o vyloučení uchazeče č. 3 HARTMANN-RICO a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČO 44947429, dle zápisu z hodnotící komise uvedeném v materiálu RK-26-2011-28, př. 2;
 • o vyloučení uchazeče č. 4 Anti-Germ CZ s. r. o., Přátelství 550, 104 00 Praha 10 Uhříněves, IČO 15545318, dle zápisu z hodnotící komise uvedeném v materiálu RK-26-2011-28, př. 2;
 • o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je v části A a v části D nabídka uchazeče č. 1 PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s., v části B a v části C nabídka uchazeče č. 6 MARTEK MEDICAL a. s. a Repharm, a. s. (společná nabídka) pro uzavření kupních smluv na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce, dle materiálu RK-26-2011-28, př. 2;
ukládá
odboru zdravotnictví:
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-28.doc, RK-26-2011-28, př. 1, RK-26-2011-28, př. 2, RK-26-2011-28, př. 3, RK-26-2011-28, př. 4, RK-26-2011-28, př. 5, RK-26-2011-28, př. 6, RK-26-2011-28, př. 7, RK-26-2011-28, př. 8, RK-26-2011-28, př. 9, RK-26-2011-28, př. 10, RK-26-2011-28, př. 11, RK-26-2011-28, př. 12, RK-26-2011-28, př. 13, RK-26-2011-28, př. 14, RK-26-2011-28, př. 15, RK-26-2011-28, př. 16, RK-26-2011-28, př. 17, RK-26-2011-28, př. 18, RK-26-2011-28, př. 19, RK-26-2011-28, př. 20, RK-26-2011-28, př. 21, RK-26-2011-28, př. 22, RK-26-2011-28, př. 23

29. Projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1339/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov o účelovou dotaci ve výši 27 559 014,92 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 27 566 696,83 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2011 na zvláštním účtu projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2011;
bere na vědomí
zprávu o konečném vyúčtování projektu dle materiálu RK-26-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnický, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-29.doc, RK-26-2011-29, př. 1, RK-26-2011-29, př. 2

30. Zapsané ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o zápisu ochranných známek názvu soutěže, grafického zpracování loga a prostorové ochranné známky BEZPEČNÁ NEMOCNICE u Úřadu průmyslového vlastnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1340/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví - kombinované ochranné známky názvu soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE a grafického zpracování loga BEZPEČNÁ NEMOCNICE v jeho používané podobě a prostorové ochranné známky k ceně hejtmana Kraje Vysočina udělované v rámci soutěže Bezpečná nemocnice.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-30.doc

31. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2010/2011 a příprava ročníku 2011/2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s výstupy projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2010/2011 a s přípravou dalšího ročníku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1341/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
způsob provedení osmého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2011/2012 dle materiálu RK-26-2011-31 a materiálu RK-26-2011-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-31.doc, RK-26-2011-31, př. 1, RK-26-2011-31, př. 2

32. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v uvedeném období. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1342/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2011 dle materiálu RK-26-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-32.doc, RK-26-2011-32, př. 1

33. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, informovala radu kraje o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1343/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu RK-26-2011-33, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu RK-26-2011-33, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, a 4, dle materiálu RK-26-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-33.doc, RK-26-2011-33, př. 1, RK-26-2011-33, př. 2, RK-26-2011-33, př. 3

34. Informace o 38. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
J. Matějek a O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, předložili radě kraje informaci o účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1344/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o doprovodném programu k 38. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-34.doc, RK-26-2011-34, př. 1, RK-26-2011-34, př. 2

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 696 098,97 Kč v souvislosti s vratkou poslední splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení částky 1 696 098,97 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, EO
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-35.doc, RK-26-2011-35, př. 1

36. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2011
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření spočívajícího v převodu části neinvestiční dotace Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na investiční dotaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Kultura a § 3315 - Činnosti muzeí a galerií snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 263 000 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 263 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2011 zvýšením o částku 263 000 Kč s určením na nákup výstavních vitrín u panelů a interaktivní časovou osu v souvislosti s přebudováním expozice u příležitosti 190. výročí narození Karla Havlíčka Borovského;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2011 snížením o částku 263 000 Kč v souvislosti s řešením investičních potřeb při přebudování expozice u příležitosti 190. výročí narození Karla Havlíčka Borovského;
 • změnu investičního plánu na rok 2011 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-36.doc, RK-26-2011-36, př. 1

37. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1347/26/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-37.doc

38. Fond Vysočiny - projekt FV00054.0076
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem změny v realizaci projektu podporovaného v rámci grantového programu „Regionální kultura 2011“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00054.0076 dle materiálu RK-26-2011-38, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-38.doc, RK-26-2011-38, př. 1, RK-26-2011-38, př. 2, RK-26-2011-38, př. 3

39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-26-2011-39.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-39.doc

40. Žádost o poskytnutí podpory na projekt II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o předložení žádosti o poskytnutí podpory uvedenému projektu dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-40.doc, RK-26-2011-40, př. 1

41. SROP - udržitelnost projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem prohlášení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/26/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2011-41, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-41.doc, RK-26-2011-41, př. 1

42. Prohlášení k projektům silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh prohlášení skutečností při podání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv projektů „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba“ a „III/03810 Hesov mosty ev. č. 03810 006, 007, 008“, podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-26-2011-42, př. 1 a RK-26-2011-42, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2011-42, př. 1 a RK-26-2011-42, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-42.doc, RK-26-2011-42, př. 1, RK-26-2011-42, př. 2

43. Projekt L 52 Modsiedl - Großau
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zapojení Kraje Vysočina jako nefinančního partnera projektu „L 52 Modsiedl - Großau “ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/26/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit podklady pro přípravu žádosti o podporu projektu L 52 Modsiedl - Großau za Kraj Vysočina v roli nefinančního partnera projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2011-43, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-26-2011-43, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-43.doc, RK-26-2011-43, př. 1, RK-26-2011-43, př. 2

44. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 1. pololetí roku 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o plnění usnesení rady kraje v 1. pololetí 2011. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2011 dle materiálu RK-26-2011-44, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2011-44, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-44.doc, RK-26-2011-44, př. 1, RK-26-2011-44, př. 2

45. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Konference Spolupráce ÚSC na tvorbě Standardu provozních funkcí
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost Panatec s.r.o. o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Konference Spolupráce ÚSC na tvorbě Standardu provozních funkcí“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2011-45, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 23. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-45.doc, RK-26-2011-45, př. 1, RK-26-2011-45, př. 2, RK-26-2011-45, př. 3

46. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o anketě předkládané členům Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2011-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-46.doc, RK-26-2011-46, př. 1

47. Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Havlíčkova Brodu na soutěži Župná Kalokagatia - Mladý záchranář 2011 v Nitrianskom samosprávnom kraji
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem účasti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod na soutěži Župná Kalokagatia - mladý záchranár 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1357/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s účastí Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod na soutěži Župná Kalokagatia - mladý záchranár 2011 konané ve dnech 22. - 23. září 2011 v místě Duchonka na území Nitrianskeho samosprávneho kraja;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit prostředky spojené s účastí týmu kraje na soutěži a účast organizačně zabezpečit.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 23. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-47.doc

48. Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Janoušková předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o platbu ve výši 245 499,55 Kč určenou na financování projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-48.doc

49. Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
Odborem informatiky byl radě kraje předložen návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené s Gymnáziem Havlíčkův Brod na realizaci akce „Virtualizace učebny výpočetní techniky na GHB“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-26-2011-49, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-49.doc, RK-26-2011-49, př. 1, RK-26-2011-49, př. 2

50. Realizace projektu Digitalizace a ukládání
Odborem informatiky byl radě kraje předložen návrh rozhodnutí o nejvhodnějších nabídkách pro uvedenou veřejnou zakázku v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina dle materiálu RK-26-2011-50, př. 6;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů v jednotlivých částech zakázky dle přílohy č. 6 jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-50.doc, RK-26-2011-50, př. 1, RK-26-2011-50, př. 2, RK-26-2011-50, př. 3, RK-26-2011-50, př. 4, RK-26-2011-50, př. 5, RK-26-2011-50, př. 6

51. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje na základě žádosti Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava o vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy o pronájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o pronájmu číslo 120018 dle materiálu RK-26-2011-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-51.doc, RK-26-2011-51, př. 1

52. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, na vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1362/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením mycího stroje na nádobí, výrobní číslo 1210301498, rok pořízení 1996, pořizovací cena 104 143 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií Humpolec dle materiálu RK-26-2011-52.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-52.doc

53. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1363/26/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, s účinností od 1. 9. 2011, dle materiálu RK-26-2011-53, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-53.doc, RK-26-2011-53, př. 1, RK-26-2011-53, př. 2, RK-26-2011-53, př. 3

54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1364/26/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství, dle materiálu RK-26-2011-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-54.doc, RK-26-2011-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1365/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 270 432,60 Kč určenou pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 270 432,60 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-26-2011-55.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-55.doc

56. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2011, včetně věcného čerpání prostředků těchto fondů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1366/26/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-26-2011-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-56.doc, RK-26-2011-56, př. 1

57. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 6. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/26/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2011-57, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 23. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-57.doc, RK-26-2011-57, př. 1

58. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1368/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2011-58, př. 1upr1;
 • stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise v souladu s § 71 odst. 3 zákona;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-26-2011-58, př. 2.
odpovědnost: ORR, OSV, OSMS, ODSH, OZ, OKPPCR, OddHS
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-58.doc, RK-26-2011-58, př. 1, RK-26-2011-58, př. 2

59. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1369/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2011-59, př. 1upr1;
 • stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise v souladu s § 71 odst. 3 zákona;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-26-2011-59, př. 2.
odpovědnost: ORR, OSV, OSMS, ODSH, OZ, OKPPCR, OddHS
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-59.doc, RK-26-2011-59, př. 1, RK-26-2011-59, př. 2

60. Předfinancování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1370/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o 6 000 000 Kč na maximální výši 10 070 000 Kč s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu s 90% návratností prostředků do 30. 6. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-60.doc

61. Univerzita třetího věku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci s VŠPJ za účelem spolupráce při vzdělávání seniorů v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/26/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-26-2011-61, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-61.doc, RK-26-2011-61, př. 1, RK-26-2011-61, př. 2

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace určené na projekt s názvem „Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1372/26/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (účelový znak 13 233) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzdělávání za kvalitu a profesionalitu Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, ve výši 149 218 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 13 233) o částku 149 218 Kč s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
 • změnu (zvýšení) závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace o částku 149 218 Kč na financování projektu Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-62.doc

63. Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace o vypracovaném Oznámení příjemce o změnách v projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1373/26/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2011-63, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2011-63, př. 2 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2011-63, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-63.doc, RK-26-2011-63, př. 1, RK-26-2011-63, př. 2

64. Podání projektové žádosti Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu předložení projektové žádosti „Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“ do OP LZZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1374/26/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje dle materiálu RK-26-2011-64, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 76.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-64.doc, RK-26-2011-64, př. 1

65. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozšíření předmětu činnosti uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1375/26/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2011-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 1. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-65.doc, RK-26-2011-65, př. 1

66. Podání projektové žádosti Rovnost na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem předložení projektové žádosti „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ do OP LZZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1376/26/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje dle materiálu RK-26-2011-66, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 76.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2011-66.doc, RK-26-2011-66, př. 1

68. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 8. 2011, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2011 dne 23. 8. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 8. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz