Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2015

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015 konaného dne 10. 11. 2015 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 11. 2015;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2015
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: R. Černý, J. Mach, P. Heřmann.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 90. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV do programu jednání.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 08. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem (Zdrojové materiály: ZK-06-2015-08.doc, ZK-06-2015-08, př. 1, ZK-06-2015-08, př. 2, ZK-06-2015-08, př. 3, ZK-06-2015-08, př. 4, ZK-06-2015-08, př. 5, ZK-06-2015-08, př. 6, ZK-06-2015-08, př. 7)z programu jednání.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2015
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
 6. Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
 7. Předání majetku na příspěvkové organizace
 1. Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 3. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 4. Projektová kancelář Kraje Vysočina
 5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
 6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
 7. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
 9. Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 10. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 11. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
 12. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
 13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
 14. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 15. Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
 16. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
 18. Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 19. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
 20. Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 21. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
 23. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
 24. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
 25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 26. Předání pozemků v k. ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
 28. Výkup pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 30. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 31. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
 32. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Křižanova
 33. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
 34. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0430/05/2012/ZK
 35. Předání pozemku v k. ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 36. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
 39. Prodej pozemku v k. ú. Helenín
 40. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
 41. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
 42. Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 43. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
 44. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 45. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
 46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 47. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 48. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 49. Dodatek zřizovací listiny
 50. Změny ve zřizovacích listinách
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
 52. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
 53. Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
 55. Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
 56. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
 60. Vyjádření ke společnému vzdělávání
 61. Informace o změnách v síti středních škol
 62. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 63. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 64. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 65. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
 66. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
 67. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
 68. Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
 69. Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 70. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
 71. Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
 72. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 73. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 74. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015
 76. Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
 77. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
 79. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 80. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
 81. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
 82. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
 83. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0475/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Václav Kodet, PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0476/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Václava Kodeta a PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 25/2015 až 31/2015 a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o bližší informace k materiálu Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem (RK-25-2015-47.doc).
O. Benc požádal o vyjádření k následujícím bodům:
 • Závěrečná zpráva - projekt Schools as learning institutions (RK-28-2015-52.doc);
 • Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (RK-30-2015-46.doc);
 • Projekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020) (RK-31-2015-29.doc);
J. Fischerová požádala o upřesnění níže uvedených materiálů:
 • Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016 (RK-25-2015-20.doc);
 • Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s. (RK-25-2015-67.doc).
M. Vystrčil požádal o doplňující informace k následujícím bodům:
 • Návrh na poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí (RK-26-2015-24.doc)
 • Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (RK-28-2015-04.doc)
 • Veřejná doprava Vysočiny (RK-31-2015-28.doc)
K vzneseným dotazům se vyjádřili L. Joukl, J. Fialová, M. Hyský, V. Novotný, Z. Chlád.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0477/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-02.doc, ZK-06-2015-02, př. 1, ZK-06-2015-02, př. 2, ZK-06-2015-02, př. 3, ZK-06-2015-02, př. 4, ZK-06-2015-02, př. 5, ZK-06-2015-02, př. 6, ZK-06-2015-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům podal zastupitelům kraje stručný komentář k navýšení počtu zaměstnanců kraje. Jednalo se o změnu 3 pracovních míst v rámci počtu míst zařazených do krajského úřadu, odboru sociálních věcí, schválených jako dočasná místa na dobu neurčitou.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0478/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-03.doc, ZK-06-2015-03, př. 1, ZK-06-2015-03, př. 2, ZK-06-2015-03, př. 3

04. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje žádost předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu na zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0479/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-04.doc, ZK-06-2015-04, př. 1, ZK-06-2015-04, př. 2

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0480/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR a věcného rozpisu HZS Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2015-05, př. 1 a ZK-06-2015-05, př. 2 poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015 v celkové výši 3 384 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2015-05, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-05.doc, ZK-06-2015-05, př. 1, ZK-06-2015-05, př. 2, ZK-06-2015-05, př. 3

06. Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
J. Běhounek zdůvodnil zastupitelstvu kraje předloženou žádost příjemce o změnu názvu daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0481/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti o změnu projektu „Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-06-2015-06, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-06.doc, ZK-06-2015-06, př. 1, ZK-06-2015-06, př. 2

07. Předání majetku na příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0482/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 2;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 3;
 • Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 4;
 • Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 5;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-07, př. 6.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor zdravotnictví, ředitelé PO
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-07.doc, ZK-06-2015-07, př. 1, ZK-06-2015-07, př. 2, ZK-06-2015-07, př. 3, ZK-06-2015-07, př. 4, ZK-06-2015-07, př. 5, ZK-06-2015-07, př. 6

09. Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ohledně investičního záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0483/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
závazek Kraje Vysočina spočívající v poskytnutí:
 • investičního příspěvku ve výši 50 % investičních nákladů, maximálně však 15 mil. Kč,
 • investiční zápůjčky ve výši zbývající části pořizovací ceny,
určených na úhradu nákladů souvisejících s pořízením magnetické rezonance pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-09.doc, ZK-06-2015-09, př. 1, ZK-06-2015-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0484/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 3. části zápůjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací projektu EPC, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-10.doc

11. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o ručení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0485/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o ručení s Komerční bankou, a.s. dle materiálu ZK-06-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 19. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-11.doc, ZK-06-2015-11, př. 1

12. Projektová kancelář Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit zřizovací listinu dané příspěvkové organizace.
K předloženému materiálu vyjádřili své názory a postoje L. Vlček, M. Vystrčil, Z. Dobrý, J. Fischerová, O. Benc.
V rámci projednávaného bodu vystoupila Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod, a sdělila přítomným zastupitelům bližší podrobnosti k činnosti příspěvkové organizace.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0486/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
k 1. 1. 2016 příspěvkovou organizaci „Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace“;
schvaluje
zřizovací listinu organizace „Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace“ dle materiálu ZK-06-2015-12, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-12.doc, ZK-06-2015-12, př. 1, ZK-06-2015-12, př. 2

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden září 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015 dle materiálu ZK-06-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. listopad 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-13.doc, ZK-06-2015-13, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
Usnesení 0488/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací jako investorem stavby na akci „III/3516 Bítovčice opěrná zeď“ na pozemku par. č. 191/1 v k. ú. Dolní Bítovčice a obci Bítovčice dle materiálu ZK-06-2015-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 02. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-14.doc, ZK-06-2015-14, př. 1, ZK-06-2015-14, př. 2

15. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0489/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem dle GP č. 3239-109/2011 nově oddělený pozemek par. č. 2444/26 ostatní plocha, silnice o výměře 3 355 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-15, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1356 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-15.doc, ZK-06-2015-15, př. 1, ZK-06-2015-15, př. 2, ZK-06-2015-15, př. 3

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
Usnesení 0490/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 355/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 357 m2, par. č. 355/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2, par. č. 355/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 341 m2 a par. č. 355/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 oddělené geometrickým plánem č. 169-1147/2015 z pozemku par. č. 355 v k. ú. a obci Podmoklany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
schvaluje
dodatek č. 1357 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-16.doc, ZK-06-2015-16, př. 1, ZK-06-2015-16, př. 2, ZK-06-2015-16, př. 2a, ZK-06-2015-16, př. 3

17. Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0491/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 726/6 o výměře 746 m2 oddělený geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku par. č. 566/3 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 1358 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-17.doc, ZK-06-2015-17, př. 1, ZK-06-2015-17, př. 2, ZK-06-2015-17, př. 2a

18. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Usnesení 0492/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně z pozemku par. č. 1151 v k. ú. Blažkov dle geometrického plánu číslo 146-65/2013 oddělený pozemek, nově označený jako par. č. 1151/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2 z vlastnictví Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu, za cenu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-18.doc, ZK-06-2015-18, př. 1, ZK-06-2015-18, př. 2, ZK-06-2015-18, př. 3

19. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
Usnesení 0493/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně z pozemku par. č. 4841/2 v k. ú. Jihlava dle geometrického plánu číslo 6608-37a/2014 oddělený pozemek, nově označený jako par. č. 4841/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 z vlastnictví Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu, za cenu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-19, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1359 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-19.doc, ZK-06-2015-19, př. 1, ZK-06-2015-19, př. 2, ZK-06-2015-19, př. 3

20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
Usnesení 0494/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rozsochy na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 808/1 v k. ú. a obci Rozsochy v rozsahu dle materiálu ZK-06-2015-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-20.doc, ZK-06-2015-20, př. 1, ZK-06-2015-20, př. 1a

21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
Usnesení 0495/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO 002 95 671 na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 1648/1 a par. č. 2768/10 v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci „Gymnázium Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizační přípojky“ dle smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-21.doc, ZK-06-2015-21, př. 1, ZK-06-2015-21, př. 2

22. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0496/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1360 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-22.doc, ZK-06-2015-22, př. 1

23. Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0497/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0251/04/2008/ZK ze dne 30. 11. 2008 ve znění usnesení 0406/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011;
 • nabýt darem těleso pozemní komunikace v délce cca 650 m v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou, spojující silnice č. III/01831 a II/339, z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem těleso pozemní komunikace v délce cca 620 m v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou, Souboř a Vrbka u Ledče nad Sázavou, spojující silnice č. III/01831 a II/339, z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, které se nacházejí pod převáděnou pozemní komunikací, v rozsahu dle materiálu ZK-06-2015-23, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, Souboř a Vrbka u Ledče nad Sázavou, které se nacházejí pod převáděnou pozemní komunikací, v rozsahu dle materiálu ZK-06-2015-23, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1361 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-23, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-23.doc, ZK-06-2015-23, př. 1, ZK-06-2015-23, př. 2, ZK-06-2015-23, př. 3, ZK-06-2015-23, př. 4

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0498/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 740 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 a par. č. 958 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
schvaluje
dodatek č. 1362 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-24.doc, ZK-06-2015-24, př. 1, ZK-06-2015-24, př. 2, ZK-06-2015-24, př. 2a, ZK-06-2015-24, př. 2b, ZK-06-2015-24, př. 2c, ZK-06-2015-24, př. 2d

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
Usnesení 0499/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-25.doc, ZK-06-2015-25, př. 1, ZK-06-2015-25, př. 2, ZK-06-2015-25, př. 3, ZK-06-2015-25, př. 3a, ZK-06-2015-25, př. 4

26. Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0500/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-06-2015-26, př. 1 a ZK-06-2015-26, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupních smluv dle materiálů ZK-06-2015-26, př. 3 a ZK-06-2015-26, př. 4;
schvaluje
 • dodatek č. 1364 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-26, př. 6;
 • dodatek č. 1365 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-26, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-26.doc, ZK-06-2015-26, př. 1, ZK-06-2015-26, př. 2, ZK-06-2015-26, př. 3, ZK-06-2015-26, př. 4, ZK-06-2015-26, př. 5, ZK-06-2015-26, př. 5a, ZK-06-2015-26, př. 5b, ZK-06-2015-26, př. 5c, ZK-06-2015-26, př. 5d, ZK-06-2015-26, př. 6, ZK-06-2015-26, př. 7

27. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
Usnesení 0501/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-27.doc, ZK-06-2015-27, př. 1

28. Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0502/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 347/5 ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-28.doc, ZK-06-2015-28, př. 1, ZK-06-2015-28, př. 2

29. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0503/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1366 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-29.doc, ZK-06-2015-29, př. 1

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
Usnesení 0504/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0320/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že materiál ZK-04-2015-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-30.doc, ZK-06-2015-30, př. 1

31. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
Usnesení 0505/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2015-31, př. 1 na část pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Strachujov Jimramov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-31.doc, ZK-06-2015-31, př. 1, ZK-06-2015-31, př. 2

32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
Usnesení 0506/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-06-2015-32, př. 1 na části pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Jimramov most ev. č. 357-020“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-32.doc, ZK-06-2015-32, př. 1, ZK-06-2015-32, př. 2

33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0507/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2015-33, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-33.doc, ZK-06-2015-33, př. 1

34. Předání pozemků v k. ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0508/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1367 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-34.doc, ZK-06-2015-34, př. 1

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
Usnesení 0509/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČ 708 89 953 smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-35.doc, ZK-06-2015-35, př. 1, ZK-06-2015-35, př. 2

36. Výkup pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0510/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-36.doc, ZK-06-2015-36, př. 1, ZK-06-2015-36, př. 2

37. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0511/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-37.doc, ZK-06-2015-37, př. 1, ZK-06-2015-37, př. 2

38. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0512/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „k“ o výměře 16 m2 a díl „l“ o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2877-73/2015 z pozemku par. č. 1086 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě,
schvaluje
dodatek č. 1370 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-38.doc, ZK-06-2015-38, př. 1, ZK-06-2015-38, př. 2, ZK-06-2015-38, př. 2a

39. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
Usnesení 0513/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu, za ceny a za podmínek dle materiálu ZK-06-2015-39, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-39.doc, ZK-06-2015-39, př. 1, ZK-06-2015-39, př. 2

40. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Křižanova
Usnesení 0514/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1535/11 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 597 m2, par. č. 1535/12 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 465 m2, par. č. 1535/13 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 372 m2, par. č. 1535/14 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2, oddělené GP č. 329-486/2015 z pozemku par. č. 1535/1 a dále pozemek par. č. 1535/15 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 1535/8 a dále pozemek par. č. 1535/8 ost. plocha, jiná plocha o výměře 228 m2, vše v k. ú. Ořechov u Křižanova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
schvaluje
dodatek č. 1371 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2015-40, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-40.doc, ZK-06-2015-40, př. 1, ZK-06-2015-40, př. 2

41. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
Usnesení 0515/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 819/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a pozemek par. č. 820/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 301 m2 v k. ú. a obci Kalhov vzniklé dle geometrického plánu č. 128-107/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov;
schvaluje
Dodatek č. 1372 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-41.doc, ZK-06-2015-41, př. 1, ZK-06-2015-41, př. 2, ZK-06-2015-41, př. 2a

42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0430/05/2012/ZK
Usnesení 0516/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0430/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012 tak, že materiál ZK-05-2012-53, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2015-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-42.doc, ZK-06-2015-42, př. 1

43. Předání pozemku v k. ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0517/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1373 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-43.doc, ZK-06-2015-43, př. 1

44. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 0518/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-06-2015-44, př. 1, za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-44.doc, ZK-06-2015-44, př. 1, ZK-06-2015-44, př. 2

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
Usnesení 0519/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 par. č. 2135/16 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 23 m2 a par. č. 2134/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 819, 82-1133/2013 par. č. 2132/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 65 m2 a par. č. 2135/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Lipnice nad Sázavou z vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1374 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-45, př. 1;
 • dodatek č. 1375 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-45.doc, ZK-06-2015-45, př. 1, ZK-06-2015-45, př. 2, ZK-06-2015-45, př. 3, ZK-06-2015-45, př. 3a, ZK-06-2015-45, př. 3b

46. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
Usnesení 0520/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2015-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-46.doc, ZK-06-2015-46, př. 1

47. Prodej pozemku v k. ú. Helenín
Usnesení 0521/06/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. února 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-47.doc, ZK-06-2015-47, př. 1, ZK-06-2015-47, př. 2, ZK-06-2015-47, př. 2a

48. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Usnesení 0522/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2015-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový,
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-48.doc, ZK-06-2015-48, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 49 50, 52, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
V souvislosti se schvalovaným materiálem T. Kučera oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0523/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, dle materiálu ZK-06-2015-49, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-49.doc, ZK-06-2015-49, př. 1

50. Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Usnesení 0524/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Odůvodnění veřejných zakázek „II/388 Bobrová - Zvole, 1. Úsek“, „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, 2. Úsek“, „II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022“ a „II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část“ v rozsahu materiálů ZK-06-2015-50, př. 1, ZK-06-2015-50, př. 2, ZK-06-2015-50, př. 3 a ZK-06-2015-50, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-50.doc, ZK-06-2015-50, př. 1, ZK-06-2015-50, př. 2, ZK-06-2015-50, př. 3, ZK-06-2015-50, př. 4

52. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Usnesení 0525/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-06-2015-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-52.doc, ZK-06-2015-52, př. 1, ZK-06-2015-52, př. 2, ZK-06-2015-52, př. 3

51. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2015-51, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 13. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-51.doc, ZK-06-2015-51, př. 1, ZK-06-2015-51, př. 2

53. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
L. Joukl upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit odůvodnění významné veřejné zakázky uvedené příspěvkové organizace.
K předloženému materiálu se vyjádřili V. Kaňkovský, O. Benc, M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-53, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-53.doc, ZK-06-2015-53, př. 1

54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Ze zasedání se omluvil L. Vlček. M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ ve výši 13 918 627 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu 4200060188/6800 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-54.doc, ZK-06-2015-54, př. 1

55. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí dotací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0529/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2015-55, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-06-2015-55, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-55, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2015-55, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-55.doc, ZK-06-2015-55, př. 1, ZK-06-2015-55, př. 2, ZK-06-2015-55, př. 3

56. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o přípravě projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0530/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ;
rozhoduje
 • uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2;
 • vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu ZK-06-2015-56, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-06-2015-56, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-56.doc, ZK-06-2015-56, př. 1, ZK-06-2015-56, př. 2, ZK-06-2015-56, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 57 60, 62 65, 67, 69, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

57. Dodatek zřizovací listiny
Usnesení 0531/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-06-2015-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-57.doc, ZK-06-2015-57, př. 1

58. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0532/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2015-58, př. 1;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-06-2015-58, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-58.doc, ZK-06-2015-58, př. 1, ZK-06-2015-58, př. 2

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
Usnesení 0533/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2015-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2015-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-59.doc, ZK-06-2015-59, př. 1, ZK-06-2015-59, př. 2, ZK-06-2015-59, př. 3

60. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
Usnesení 0534/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2016 dle materiálu ZK-06-2015-60, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-60.doc, ZK-06-2015-60, př. 1

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
Usnesení 0535/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2015-62, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2015-62, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-62.doc, ZK-06-2015-62, př. 1, ZK-06-2015-62, př. 2

63. Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
Usnesení 0536/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 tak, že v materiálu ZK-05-2015-95, př. 3, v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 uzavřeném s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65338367, se v Čl. 1 datum „3. 6. 2015“ ruší a nahrazuje se datem „28. 5. 2015“ a v Čl. 2 se částka „352 958 Kč (slovy: třistapadesátdvatisícdevětset padesátosm korun českých)“ ruší a nahrazuje se částkou „370 636 Kč (slovy: třistasedmdesáttisícšestsettřicetšest korun českých)“ a v Čl. 3 odst. 5 se na konci věty doplňuje čárka a slova „ve znění usnesení 0536/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-63.doc, ZK-06-2015-63, př. 1, ZK-06-2015-63, př. 2

64. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
Usnesení 0537/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01211.0086 dle materiálu ZK-06-2015-64, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 23. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-64.doc, ZK-06-2015-64, př. 1, ZK-06-2015-64, př. 2, ZK-06-2015-64, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
Usnesení 0538/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 7 000 000 Kč Bike Events s.r.o., se sídlem Železné 32, 666 01, IČO: 26954397;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-65.doc, ZK-06-2015-65, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
Usnesení 0539/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-67.doc, ZK-06-2015-67, př. 1

69. Informace o změnách v síti středních škol
Usnesení 0540/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o vývoji v subjektech, které vznikly na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje, dle materiálu ZK-06-2015-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-69.doc, ZK-06-2015-69, př. 1

61. Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o sloučení uvedených základních škol.
J. Fischerová požádala o doplňující informace týkající se slučovaných škol.
J. Fialová zodpověděla vznesené dotazy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0541/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
sloučit Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní školu Humpolec, Husova 391 dnem 1. 1. 2016 dle materiálu ZK-06-2015-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-61.doc, ZK-06-2015-61, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky.
O. Benc se zajímal o předpokládanou dobu podpory programu regionálních akademií.
J. Běhounek a J. Fialová doplnili předložený materiál o detailnější informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0542/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-66.doc, ZK-06-2015-66, př. 1

68. Vyjádření ke společnému vzdělávání
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s vyjádřením Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina ke společnému vzdělávání.
J. Fischerová, R. Chloupek, L. Jirků, M. Vystrčil, O. Benc, V. Kodet a M. Černá vyjádřili svá stanoviska k předloženému materiálu.
Závěrem diskuze J. Kasal vznesl protinávrh na stažení tohoto bodu z programu jednání z důvodu jeho nezbytného dopracování.
Předsedající si vznesený protinávrh osvojil a zastupitelstvo kraje návrh na stažení bodu 68. jednomyslně schválilo 41 hlasy.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-68.doc, ZK-06-2015-68, př. 1

70. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o předložené aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.
D. Oulehla přednesl doporučující stanovisko legislativního výboru.
M. Vystrčil upozornil na nesystémový nárůst administrativy týkající se došlých žádostí a jejich povinných příloh žadatelů o dotace.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu uvedl, že úprava požadavků na podobu žádosti o dotaci vznikla na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V. Kaňkovský doporučil provést analýzu depozitářů nástrojů jednotlivých ZUŠ s přihlédnutím k velikosti školy a počtu jejích žáků.
J. Fialová upřesnila, že analýza depozitářů je plně v kompetenci zřizovatelů základních uměleckých škol.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0543/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-06-2015-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-70.doc, ZK-06-2015-70, př. 1, ZK-06-2015-70, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 74 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

74. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
Usnesení 0544/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0043 dle materiálu ZK-06-2015-74, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-74.doc, ZK-06-2015-74, př. 1, ZK-06-2015-74, př. 2, ZK-06-2015-74, př. 3

75. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
Usnesení 0545/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-06-2015-75, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-75.doc, ZK-06-2015-75, př. 1, ZK-06-2015-75, př. 2, ZK-06-2015-75, př. 3

76. Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
Usnesení 0546/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 dle materiálu ZK-06-2015-76, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-76.doc, ZK-06-2015-76, př. 1, ZK-06-2015-76, př. 2, ZK-06-2015-76, př. 3, ZK-06-2015-76, př. 4

77. Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Usnesení 0547/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu ZK-06-2015-77, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-77.doc, ZK-06-2015-77, př. 1

78. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
Usnesení 0548/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0023 dle materiálu ZK-06-2015-78, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-78.doc, ZK-06-2015-78, př. 1, ZK-06-2015-78, př. 2, ZK-06-2015-78, př. 3

71. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k požadavkům na žádosti a přílohy žádostí o dotaci v předložené aktualizaci Zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-06-2015-71, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-71.doc, ZK-06-2015-71, př. 1, ZK-06-2015-71, př. 2

72. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k požadavkům na žádosti a přílohy žádostí o dotaci v předložené aktualizaci Zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0550/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-72, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-72.doc, ZK-06-2015-72, př. 1, ZK-06-2015-72, př. 2

73. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu aktualizace níže uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k požadavkům na žádosti a přílohy žádostí o dotaci v předložených aktualizacích Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0551/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-73, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-73, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2015-73, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-73.doc, ZK-06-2015-73, př. 1, ZK-06-2015-73, př. 2, ZK-06-2015-73, př. 3, ZK-06-2015-73, př. 4, ZK-06-2015-73, př. 5, ZK-06-2015-73, př. 6

79. Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0552/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2015-79, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-79.doc, ZK-06-2015-79, př. 1, ZK-06-2015-79, př. 2

80. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0553/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-80, př. 1;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-80, př. 2.
odpovědnost: OSV a ředitelky dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-80.doc, ZK-06-2015-80, př. 1, ZK-06-2015-80, př. 2

81. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál, seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dofinancování sociálních služeb na rok 2015.
M. Černá, V. Kaňkovský a K. Pačiska vyjádřili svá stanoviska k současnému způsobu financování sociálních služeb.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0554/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 7 188 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 188 200 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 7 188 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2015-81, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu ZK-06-2015-81, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-81.doc, ZK-06-2015-81, př. 1, ZK-06-2015-81, př. 2

82. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0555/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 na financování provozních nákladů sociální služby „Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč“ ve výši 1 233 000 Kč dle materiálu ZK-06-2015-82, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2015-82, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 233 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 233 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-82.doc, ZK-06-2015-82, př. 1, ZK-06-2015-82, př. 2

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015
Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015 a poskytnutí daru Městu Třebíč.
V souvislosti s projednávaným materiálem M. Černá oznámila ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0556/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 1;
 • poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 2;
 • poskytnout Městu Třebíč dotaci na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2015 v celkové výši 180 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2015-83, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-83.doc, ZK-06-2015-83, př. 1, ZK-06-2015-83, př. 2, ZK-06-2015-83, př. 3

84. Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu zapojení výše uvedených příspěvkových organizací do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0557/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 10 000 000 Kč na předfinancování přípravné fáze a počátek realizací projektů, finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-84.doc

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0558/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč při současném snížení  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
odpovědnost: OSV
termín: 31. 03. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-86.doc, ZK-06-2015-86, př. 1, ZK-06-2015-86, př. 2, ZK-06-2015-86, př. 3, ZK-06-2015-86, př. 4, ZK-06-2015-86, př. 5, ZK-06-2015-86, př. 6, ZK-06-2015-86, př. 7

85. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0559/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2015-85, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-85.doc, ZK-06-2015-85, př. 1, ZK-06-2015-85, př. 2

90. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh uzavření dodatku k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotlivé nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí poskytující sociálních služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0560/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavřít dodatek k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotlivé nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí poskytující sociálních služby dle materiálu ZK-06-2015-90, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-90.doc, ZK-06-2015-90, př. 1

87. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotací na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0561/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-06-2015-87, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-06-2015-87, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-06-2015-87, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-87.doc, ZK-06-2015-87, př. 1, ZK-06-2015-87, př. 2, ZK-06-2015-87, př. 3

88. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Stanici Pavlov o. p. s., na zajištění provozu v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0562/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2016 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2016;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2015-88, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 15. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-88.doc, ZK-06-2015-88, př. 1, ZK-06-2015-88, př. 2

89. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
T. Kučera předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v uvedeném období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0563/06/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2015-89, př. 1, ZK-06-2015-89, př. 2, ZK-06-2015-89, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2015-89.doc, ZK-06-2015-89, př. 1, ZK-06-2015-89, př. 2, ZK-06-2015-89, př. 3

91. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 15. 12. 2015.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Václav Kodet                      ……...……………………………………


PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015 dne 10. 11. 2015.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 18. 11. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz