Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2014 konaného dne 13. 5. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 13. 5. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod L. Vlčka.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: Dr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Radovan Necid.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
73. Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra;
74. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci;
75. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina Skutek roku 2013.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Datová dálnice Kamenice
 5. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 6. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Trnava o dotaci na pořízení hasičského auta
 9. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2014
 10. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014
 12. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2014
 13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Pohled
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/41110 Hornice - průjezdní úsek
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/11260 a III/11264 Řásná - průjezdní úsek
 19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 20. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 21. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
 22. Předání pozemku v k. ú. Jihlava do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 23. Předání pozemků v k. ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 24. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 25. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 26. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Habry v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 27. Prodej budovy v k. ú. a obci Humpolec
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 29. Koupě pozemku v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek
 30. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
 31. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 32. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
 33. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK, odstoupení od uzavřených kupních smluv, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 34. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 36. Koupě pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 1 a Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 2
 37. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v k. ú. a obci Kadolec pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec
 38. Výkup pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0089/02/2009/ZK
 41. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 43. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 6. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
 46. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014
 47. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014 v Havlíčkově Brodě
 49. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 50. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
 54. Změny ve zřizovacích listinách
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 56. Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014
 59. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
 60. Fond Vysočiny - Sportoviště 2014 - schválení navržených podpor
 61. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
 62. Informace o změnách v síti středních škol
 63. Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
 64. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 65. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
 66. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 67. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 68. Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 69. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
 70. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
 71. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
 72. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2014
 73. Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
 74. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 75. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina Skutek roku 2013
 76. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0192/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Na zasedání se dostavil L. Vlček.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Pavla Kučerová, Ing. Tomáš Kučera.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0193/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Pavlu Kučerovou a Ing. Tomáše Kučeru ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Úvodem zasedání zastupitelstva kraje J. Běhounek představil zastupitelům nového ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, plk. Mgr. Radka Malíře, který byl jmenován do své funkce dne 15. 3. 2014.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o zaslání neveřejných materiálů RK-10-2014-42, př. 6, RK-12-2014-53, př. 1 a RK-14-2014-50, př. 1.
M. Vystrčil požádal o zaslání materiálů RK-10-2014-07, př. 2 a RK-11-2014-13.
Předsedající požadavky zastupitelů akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0194/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-02.doc, ZK-03-2014-02, př. 1, ZK-03-2014-02, př. 2, ZK-03-2014-02, př. 3, ZK-03-2014-02, př. 4, ZK-03-2014-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0195/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-03.doc, ZK-03-2014-03, př. 1, ZK-03-2014-03, př. 2, ZK-03-2014-03, př. 3

04. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Datová dálnice Kamenice
Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti městyse Kamenice o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků do 31. 5. 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0196/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2014-04, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-04.doc, ZK-03-2014-04, př. 1, ZK-03-2014-04, př. 2, ZK-03-2014-04, př. 3

05. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o udělení záslužné medaile na základě předloženého návrhu zástupců krajských složek integrovaného záchranného systému a požádal o schválení upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0197/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2014-05, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-05.doc, ZK-03-2014-05, př. 1

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0198/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR dle materiálu ZK-03-2014-07, př. 1 a materiálu ZK-03-2014-07, př. 2 neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 1 350 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-07.doc, ZK-03-2014-07, př. 1, ZK-03-2014-07, př. 2, ZK-03-2014-07, př. 3

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Trnava o dotaci na pořízení hasičského auta
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace Obci Trnava na pořízení hasičského auta. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0199/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Obci Trnava, IČO 00290599 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-03-2014-08, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-08.doc, ZK-03-2014-08, př. 1, ZK-03-2014-08, př. 2, ZK-03-2014-08, př. 3, ZK-03-2014-08, př. 4

09. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit medaile navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0200/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2014-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-09.doc, ZK-03-2014-09, př. 1, ZK-03-2014-09, př. 2

10. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a volbu člena výboru pro udělování medailí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0201/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-10.doc, ZK-03-2014-10, př. 1, ZK-03-2014-10, př. 2

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden březen 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0202/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014 dle materiálu ZK-03-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-11.doc, ZK-03-2014-11, př. 1

12. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2014
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotaci subjektům na projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0203/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-12.doc, ZK-03-2014-12, př. 1, ZK-03-2014-12, př. 2, ZK-03-2014-12, př. 3, ZK-03-2014-12, př. 4

75. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina Skutek roku 2013
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013 fyzickým a právnickým osobám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0204/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2014-75, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2014-75, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-75.doc, ZK-03-2014-75, př. 1, ZK-03-2014-75, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13, 14 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
Usnesení 0205/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec dle materiálu ZK-03-2014-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-13.doc, ZK-03-2014-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0206/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 570 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-03-2014-14, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 25 570 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 570 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu ZK-03-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-14.doc, ZK-03-2014-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
M. Vystrčil vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0207/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 15 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě o stejnou částku 15 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 15 000 000 Kč s určením na opravy silnic dle materiálu ZK-03-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-15.doc, ZK-03-2014-15, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 32, 34 40 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Pohled
Usnesení 0208/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2014-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled;
schvaluje
dodatek č. 1126 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2014-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-16.doc, ZK-03-2014-16, př. 1, ZK-03-2014-16, př. 2, ZK-03-2014-16, př. 3

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/41110 Hornice - průjezdní úsek
Usnesení 0209/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-17, př. 1 v k. ú. Hornice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hornice;
schvaluje
dodatek č. 1127 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2014-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-17.doc, ZK-03-2014-17, př. 1, ZK-03-2014-17, př. 2, ZK-03-2014-17, př. 3

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/11260 a III/11264 Řásná - průjezdní úsek
Usnesení 0210/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-18, př. 1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
schvaluje
dodatek č. 1128 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-18.doc, ZK-03-2014-18, př. 1, ZK-03-2014-18, př. 2, ZK-03-2014-18, př. 3

19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0211/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-19.doc, ZK-03-2014-19, př. 1

20. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0212/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-20.doc, ZK-03-2014-20, př. 1

21. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
Usnesení 0213/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-21.doc, ZK-03-2014-21, př. 1

22. Předání pozemku v k. ú. Jihlava do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0214/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1129 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2014-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-22.doc, ZK-03-2014-22, př. 1, ZK-03-2014-22, př. 2

23. Předání pozemků v k. ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0215/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1130 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-23.doc, ZK-03-2014-23, př. 1, ZK-03-2014-23, př. 2

24. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Usnesení 0216/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv pozemky způsobem, v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-24.doc, ZK-03-2014-24, př. 1, ZK-03-2014-24, př. 2

25. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0217/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést plynárenské zařízení - NTL plynovod v délce 99 m umístněný v pozemcích par. č. 378/51, par. č. 384/5, par. č. 6576, par. č. 6577/2 a NTL plynovodní přípojku v délce 13,1 m umístněnou v pozemcích par. č. 6577/2 a par. č. 6577/22, vše v k. ú. a obci Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za dohodnutou kupní cenu ve výši 67 899 Kč bez DPH, tj. 82 158 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-25.doc, ZK-03-2014-25, př. 1, ZK-03-2014-25, př. 2

26. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Habry v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0218/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 384/13 - orná půda o výměře 583 m2, par. č. 6577/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 a dle GP č. 581-1369/2010 nově oddělený pozemek par. č. 6577/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 505 m2, vše v k. ú. a obci Habry z vlastnictví města Habry do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-26.doc, ZK-03-2014-26, př. 1

27. Prodej budovy v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0219/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-27.doc, ZK-03-2014-27, př. 1, ZK-03-2014-27, př. 2

28. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0220/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 4284 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, který se oddělil geometrickým plánem č. 7137-142/2013 z pozemku par. č. st. 1850 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-28.doc, ZK-03-2014-28, př. 1

29. Koupě pozemku v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek
Usnesení 0221/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem povýšenou o cenu znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-29.doc, ZK-03-2014-29, př. 1

30. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 0222/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-30.doc, ZK-03-2014-30, př. 1, ZK-03-2014-30, př. 2

31. Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0223/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést pozemek par. č. st. 6017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1694 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným Horka-Domky, č.p. 1320, objekt občanské vybavenosti, stavba stojící na pozemku par. č. st. 6017, adresní místo Družstevní č.p. 1320, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč za kupní cenu 9 150 000 Kč;
 • převést darem pozemek par. č. 502/3 ostatní plocha o výměře 4836 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-31.doc, ZK-03-2014-31, př. 1, ZK-03-2014-31, př. 2

32. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
Usnesení 0224/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1461 zahrada o výměře 1911 m2 a par. č. 1464/2 trvalý travní porost o výměře 760 m2, vše v k. ú. a obci Chotěboř, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Základní školy a praktické školy Chotěboř dle materiálu ZK-03-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-32.doc, ZK-03-2014-32, př. 1, ZK-03-2014-32, př. 2

34. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
Usnesení 0225/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-03-2014-34, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-34.doc, ZK-03-2014-34, př. 1, ZK-03-2014-34, př. 2

35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0226/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě:
 • na pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 206/5, par. č. 1810/1, par. č. 1810/5, par. č. 1810/6, par. č. 1810/7, par. č. 1810/8, par. č. 1810/9, par. č. 1810/17, par. č. 1810/22, par. č. 1810/31, par. č. 1810/42, par. č. 1810/53, par. č. 1878/1, par. č. 1878/2, par. č. 1879/1, par. č. 1879/2, par. č. 1888/1, par. č. 1888/2, par. č. 1888/3, par. č. 1888/4, par. č. 1888/5, par. č. 1888/6, par. č. 1889/1, par. č. 1889/2, par. č. 1889/3, par. č. 1889/4, par. č. 1889/5, par. č. 1889/6, par. č. 1889/7, par. č. 1889/8, par. č. 1889/9, par. č. 1891 v katastrálním území Pocoucov, pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/1, par. č. 2521/12, par. č. 2521/18, par. č. 2521/26, par. č. 2521/27, par. č. 2521/28, par. č. 2521/29, par. č. 2524/2, par. č. 2525/2, par. č. 2525/3, par. č. 2530/1, par. č. 2530/4, par. č. 2531/1, par. č. 2531/4, par. č. 2532/5, par. č. 2533/2, par. č. 2533/3 a podíl 3/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako část par. č. 2521/8, část par. č. 2521/9, část par. č. 2524/1, par. č. 2525/1, par. č. 2530/3, par. č. 2531/3 v katastrálním území Třebíč;
 • na stávající stavbu silnice II/360 v úseku podle projektové dokumentace stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ od km 0,9 do km 1,8 a nově vybudované objekty v rámci stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ SO 111 Připojení ulice Man. Curierových, SO 113 Připojení RD v km 0,960, SO 114 Připojení kravína v km 1,560, SO 121 Polní cesta v km 0,960 1,040.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-35.doc, ZK-03-2014-35, př. 1

36. Koupě pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 1 a Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 2
Usnesení 0227/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky par. č. 30/40 - orná půda o výměře 950 m2, par. č. 30/41 - orná půda o výměře 593 m2 a par. č. 30/42 - orná půda o výměře 589 m2, vše v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci realizace projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 1 a Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 2 za celkovou kupní cenu 1 066 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-36.doc, ZK-03-2014-36, př. 1

37. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v k. ú. a obci Kadolec pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec
Usnesení 0228/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-37.doc, ZK-03-2014-37, př. 1

38. Výkup pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 0229/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-38.doc, ZK-03-2014-38, př. 1, ZK-03-2014-38, př. 2

39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0230/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2014-39, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-39.doc, ZK-03-2014-39, př. 1

40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0089/02/2009/ZK
Usnesení 0231/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0089/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 tak, že materiál ZK-02-2009-25, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-40.doc, ZK-03-2014-40, př. 1

33. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK, odstoupení od uzavřených kupních smluv, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0232/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-33.doc, ZK-03-2014-33, př. 1, ZK-03-2014-33, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 41 44 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
Usnesení 0233/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu ZK-03-2014-41, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-41.doc, ZK-03-2014-41, př. 1, ZK-03-2014-41, př. 2, ZK-03-2014-41, př. 3

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
Usnesení 0234/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 884 856,34 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-42.doc

43. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0235/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2014-43, př. 1;
 • neposkytnout dotaci na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu ZK-03-2014-43, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-43.doc, ZK-03-2014-43, př. 1, ZK-03-2014-43, př. 2, ZK-03-2014-43, př. 3

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 6. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
Usnesení 0236/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 4 303 571,04 Kč v souvislosti s vratkou šesté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-44.doc, ZK-03-2014-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0237/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Horáckému folklornímu sdružení, se sídlem Vrchlického 19, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu ZK-03-2014-45, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2014-45, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-45.doc, ZK-03-2014-45, př. 1, ZK-03-2014-45, př. 2, ZK-03-2014-45, př. 3

46. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnutí o dotacích v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0238/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2014-46, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2014“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2014-46, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-46.doc, ZK-03-2014-46, př. 1, ZK-03-2014-46, př. 2, ZK-03-2014-46, př. 3, ZK-03-2014-46, př. 4

47. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 dle materiálu ZK-03-2014-47, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-47.doc, ZK-03-2014-47, př. 1, ZK-03-2014-47, př. 2, ZK-03-2014-47, př. 3

73. Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit předfinancování a financování projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 34 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-73, ZK-03-2014-73, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48, 50, 51, 53 61 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014 v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0241/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výší 25 000 Kč městu Havlíčkův Brod, IČO: 00267449 dle smlouvy uvedené v materiálu ZK-03-2014-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-48.doc, ZK-03-2014-48, př. 1, ZK-03-2014-48, př. 2

50. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0242/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, IČO 75070961, ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání Mistrovství České republiky v Házenkářském desetiboji mladších žáků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-50.doc, ZK-03-2014-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
Usnesení 0243/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-51.doc, ZK-03-2014-51, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Usnesení 0244/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 školám uvedeným v materiálu ZK-03-2014-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-53.doc, ZK-03-2014-53, př. 1

54. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0245/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2014-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-54.doc, ZK-03-2014-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0246/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2014-55, př. 1 ve výši 1 030 953 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-55.doc, ZK-03-2014-55, př. 1

56. Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
Usnesení 0247/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-56.doc, ZK-03-2014-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
Usnesení 0248/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí školám dle materiálu ZK-03-2014-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-57.doc, ZK-03-2014-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014
Usnesení 0249/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 388 800 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 296 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu ZK-03-2014-58.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-58.doc

59. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
Usnesení 0250/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-59.doc, ZK-03-2014-59, př. 1, ZK-03-2014-59, př. 2

60. Fond Vysočiny - Sportoviště 2014 - schválení navržených podpor
Usnesení 0251/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-60.doc, ZK-03-2014-60, př. 1, ZK-03-2014-60, př. 2

61. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
Usnesení 0252/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-61.doc, ZK-03-2014-61, př. 1, ZK-03-2014-61, př. 1a, ZK-03-2014-61, př. 1b, ZK-03-2014-61, př. 2, ZK-03-2014-61, př. 3, ZK-03-2014-61, př. 4, ZK-03-2014-61, př. 5, ZK-03-2014-61, př. 6, ZK-03-2014-61, př. 7

49. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2014.
Z. Dobrý seznámil zastupitele se stanoviskem finančního výboru.
M. Vystrčil přednesl protinávrh: „Zastupitelstvo kraje schvaluje navýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o 2 milióny Kč rozpočtovým opatřením z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Nespecifická rezerva a ukládá radě kraje připravit návrh rozdělení těchto prostředků formou dotace prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v souladu s používanými pravidly.“
J. Fialová si vznesený protinávrh neosvojila. Protinávrh nebyl přijat 19 hlasy, 18 proti, zdrželi se 3.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení 0253/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2014 v celkové výši 3 618 628 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2014-49, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2014-49, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-49.doc, ZK-03-2014-49, př. 1, ZK-03-2014-49, př. 2, ZK-03-2014-49, př. 3, ZK-03-2014-49, př. 4, ZK-03-2014-49, př. 5

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje na vědomí rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0254/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2014-52, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2014-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-52.doc, ZK-03-2014-52, př. 1, ZK-03-2014-52, př. 2, ZK-03-2014-52, př. 3, ZK-03-2014-52, př. 4

62. Informace o změnách v síti středních škol
J. Fialová poskytla zastupitelstvu kraje aktuální informace týkající se změn v síti středních škol.
O. Benc požádal o souhrnnou analýzu sítě středních škol po 1. 7. 2014.
J. Fialová přislíbila připravit podrobnější materiál k této záležitosti na příští zasedání ZK.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0255/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o naplňování usnesení zastupitelstva kraje k řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol č. 0308/04/2013/ZK.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-62.doc, ZK-03-2014-62, př. 1
M. Vystrčil pro zápis uvedl, že k tomuto bodu hlasoval pro, přestože se ve výsledku hlasovacího zařízení jeho rozhodnutí nezobrazilo.

06. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Zásad.
M. Vystrčil vznesl připomínku k popisu neuznatelných nákladů obsažených ve výzvě, která by měla být v souladu se vzorem smlouvy.
J. Běhounek akceptoval připomínku M. Vystrčila a navrhl úpravu přílohy 1 tohoto materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0256/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2014-06, př. 1upr1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-06.doc, ZK-03-2014-06, př. 1, ZK-03-2014-06, př. 2, ZK-03-2014-06, př. 3, ZK-03-2014-06, př. 4
M. Vystrčil upozornil na přetrvávající problém s hlasovacím zařízením. K tomuto bodu rovněž hlasoval pro.

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 63, 64 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

63. Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Usnesení 0257/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině v celkové výši max. 4 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 06. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-63.doc

64. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 0258/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál ZK-03-2014-64 v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. ve výši max. 40 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2014 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-64.doc

74. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dofinancování sociálních služeb na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0259/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2014-74, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 17 242 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2014-74, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-74, ZK-03-2014-74, př. 1, ZK-03-2014-74, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 65 67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

65. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0260/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-65, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2014-65, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-65.doc, ZK-03-2014-65, př. 1, ZK-03-2014-65, př. 2

66. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0261/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-03-2014-66, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-03-2014-66, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-66.doc, ZK-03-2014-66, př. 1, ZK-03-2014-66, př. 2

67. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0262/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-67.doc, ZK-03-2014-67, př. 1, ZK-03-2014-67, př. 2, ZK-03-2014-67, př. 3, ZK-03-2014-67, př. 4

68. Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
J. Slámečka předložil zastupitelstvu kraje návrh zvolení člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0263/03/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-68.doc, ZK-03-2014-68, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 69 - 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

69. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
Usnesení 0264/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014 dle materiálu ZK-03-2014-69, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2014 ve složení:
ODS Martina Bártová (TR); Jan Vošický (HB);
KDU-ČSL Jan Kasal (PE); Antonín Holub (JI);
ČSSD Karel Pačiska (ZR); Jaroslav Soukup (TR);
KSČM Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu Petr Novotný (TR); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN Martin Sedlák (HB); Miloš Jirman (ZR);
 • Pavla Kalabuse (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2014;
 • garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2014 odbor sekretariátu hejtmana, zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-69.doc, ZK-03-2014-69, př. 1, ZK-03-2014-69, př. 2

70. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
Usnesení 0265/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Edice Vysočiny 2014 dle materiálu ZK-03-2014-70, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Edice Vysočiny 2014 ve složení:
ODS Zdeněk Geist (JI); Petr Adam (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD Milan Šustr (ZR);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Pavel Hájek (PE); Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN Irini Martakidisová (ZR); Jana Spekhorstová (TR);
 • Elišku Pavlíkovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Edice Vysočiny 2014;
 • garantem grantového programu Edice Vysočiny 2014 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-70.doc, ZK-03-2014-70, př. 1, ZK-03-2014-70, př. 2

71. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
Usnesení 0266/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014 dle materiálu ZK-03-2014-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 ve složení:
ODS Miloš Samek (TR);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Jana Nováková Hotařová (JI); Luděk Benák (HB);
KSČM Milan Plodík (HB); Karel Klapač (ZR);
Pro Vysočinu Tomáš Kocour (PE); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Ladislav Jirků (JI);
 • Petra Staňka (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014;
 • garantem grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Renatu Šimánkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 13. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-71.doc, ZK-03-2014-71, př. 1, ZK-03-2014-71, př. 2

72. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2014
Usnesení 0267/03/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2014 dle materiálu ZK-03-2014-72, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2014 ve složení:
ODS Josef Bakaj (JI); Zdeněk Jirků (PE);
KDU-ČSL Pavel Janoušek (ZR); Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD Zdeněk Chlád (HB); Pavla Kučerová (PE);
KSČM Ladislav Brož (PE); Pavel Královec (HB);
Pro Vysočinu Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN Libor Honzárek (HB); Jiří Havlíček (HB);
 • Ivo Jonáka (ZR, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2014;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2014-72.doc, ZK-03-2014-72, př. 1, ZK-03-2014-72, př. 2

76. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 24. 6. 2014.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Pavla Kučerová        …..………………………………….……


Ing. Tomáš Kučera        ……...……………………………………


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2014 dne 13. 5. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 23. 5. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz