Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2014

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014 konaného dne 1. 4. 2014 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 1. 4. 2014;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Mach, V. Kodet, J. Kasal.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
O. Benc, předseda klubu ODS, předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu „Pozastavení platnosti Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina“ do programu jednání.
K návrhu se vyjádřili D. Oulehla, M. Vystrčil, V. Novotný, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, V. Kaňkovský, R. Černý.
Závěrem diskuse zastupitelstvo hlasovalo o vzneseném návrhu.
Hlasováním, pro 14 hlasy, proti 25, zdrželi se 3, nebyl předložený návrh klubu ODS zařazen do programu jednání.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekty IB KSP a EDU.REGION z programu jednání. (Zdrojové materiály: ZK-02-2014-93.doc, ZK-02-2014-93, př. 1, ZK-02-2014-93, př. 2, ZK-02-2014-93, př. 3).
Zastupitelstvo návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 - II. část
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 6. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014
 7. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 8. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 9. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 10. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 11. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 12. Poskytnutí daru na financování výzkumného projektu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
 14. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
 15. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 16. Změna zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 17. Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 18. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - rozdělení peněžních prostředků z přebytku rozpočtu za rok 2013 a vrácených půjček mezi nemocnice zřizované Krajem Vysočina
 19. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 20. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
 23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
 24. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 25. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
 26. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 27. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 28. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 30. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 32. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
 33. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/41011 Bítovánky - Cidlina
 34. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Studnice
 35. Prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
 37. Darování pozemku v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/39013 k. ú. Hodov
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Nová Ves u Třebíče
 41. Výkup pozemků v k. ú. Havlíčkova Borová
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35112 Okřešice - průjezdní úsek
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/404 k. ú. Luka nad Jihlavou
 44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0100/02/2010/ZK
 45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0341/05/2008/ZK
 46. Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
 47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
 48. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Louka u Jemnice
 49. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Křižanov pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 50. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Český Herálec
 51. Darování pozemku zastavěného chodníkem v k. ú. Kozlov u Křižanova
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34521 k. ú. Vestecká Lhotka
 53. Koupě pozemků v k. ú. Lhotka u Humpolce a obci Humpolec
 54. Koupě pozemku v k. ú. a obci Měřín
 55. Výkup pozemků v k. ú. a obci Milešín
 56. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 57. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Velký Beranov
 58. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
 59. Majetkové vypořádání pozemků - k. ú. Polná
 60. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 61. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 62. Koupě pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
 63. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
 64. Koupě pozemku v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
 65. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
 66. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 67. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
 68. Výkup pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 69. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 70. Vypořádání pozemků po dokončení stavby - k. ú. Přibyslav
 71. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. Město Žďár
 72. Rezignace a volba člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
 73. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 74. Smlouvy o zápůjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 75. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
 76. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 77. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 78. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2014
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014
 82. Změny ve školském rejstříku
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 85. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2014
 88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2014
 89. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013
 90. Poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2014 (IIHS 2014 Finsko) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 91. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 92. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 1. Projekt Od myšlenky k výrobku - předfinancování a spolufinancování
 2. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 3. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 4. Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově
 6. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 7. Projekt hrad Kámen - Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
 8. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 9. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 10. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 12. Projektová žádost Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do Operačního programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 13. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2014
 14. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 15. Návrh na úpravu zřizovacích listin Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 16. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věcí
 17. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2014
 18. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2014
 19. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2014
 20. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2014
 21. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Heřmanova a obci Nová Ves
 22. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0079/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jana Fischerová, CSc., Marek Nevoral.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Janu Fischerovou, CSc. a Marka Nevorala ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelům na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
K předloženým materiálům vznesli své dotazy M. Houška, O. Benc, M. Vystrčil a J. Fischerová.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-02.doc, ZK-02-2014-02, př. 1, ZK-02-2014-02, př. 2, ZK-02-2014-02, př. 3, ZK-02-2014-02, př. 4, ZK-02-2014-02, př. 5, ZK-02-2014-02, př. 6, ZK-02-2014-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec seznámil zastupitelstvo kraje s činností krajského úřadu v uplynulém období. Poté zastupitelům představil nového vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, RNDr. Kamila Ubra a otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o aktuální informace z průběhu příprav slučování středních škol v kraji.
M. Vystrčil se zajímal o způsob financování krajských aktivit věnovaných seniorům.
J. Fialová nastínila zastupitelům průběh a časový horizont slučování středních škol.
P. Krčál se ve své odpovědi věnoval otázce finančního krytí seniorských aktivit v kraji.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-03.doc, ZK-02-2014-03, př. 1, ZK-02-2014-03, př. 2, ZK-02-2014-03, př. 3

04. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 - II. část
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
L. Jirků vyjádřil své stanovisko k poskytovaným finančním darům složkám IZS.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0083/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-04, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2014-04, př. 2;
 • poskytnout dar FC Vysočina, a.s. ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2014-04, př. 3;
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Diecézní charitě Brno, pro oblastní charitu Třebíč dle materiálu ZK-02-2014-04, př. 4.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-04.doc, ZK-02-2014-04, př. 1, ZK-02-2014-04, př. 2, ZK-02-2014-04, př. 3, ZK-02-2014-04, př. 4, ZK-02-2014-04, př. 5, ZK-02-2014-04, př. 6, ZK-02-2014-04, př. 7

05. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
J. Běhounek požádal zastupitelstvo kraje o zvolení přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0084/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Mgr. Bc. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-05.doc, ZK-02-2014-05, př. 1

06. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0085/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014 dle materiálu ZK-02-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-06.doc, ZK-02-2014-06, př. 1

07. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014.
M. Vystrčil vyjádřil nesouhlas s postupem pracovní skupiny při posuzování projektů a stanovování kritérií pro změnu částek poskytovaných dotací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 5;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 3;
zamítá
žádost obce o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-02-2014-07, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-07.doc, ZK-02-2014-07, př. 1, ZK-02-2014-07, př. 2, ZK-02-2014-07, př. 3, ZK-02-2014-07, př. 4, ZK-02-2014-07, př. 5

08. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina.
M. Vystrčil upozornil na řadu nedostatků vyskytujících se v předloženém návrhu Zásad.
J. Běhounek na základě vznesených připomínek navrhl projednávaný materiál stáhnout a po jeho dopracování předložit na příštím zasedání ZK.
Zastupitelstvo kraje návrh na stažení bodu schválilo hlasováním pro 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-08.doc, ZK-02-2014-08, př. 1, ZK-02-2014-08, př. 2

09. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženým návrhům Zásad. V souvislosti s projednávaným materiálem J. Slámečka oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0087/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014 dle materiálu ZK-02-2014-09, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014 dle materiálu ZK-02-2014-09, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 700 000 Kč dle materiálu ZK-02-2014-09, př. 3;
 • neinvestiční dotace obcím v celkové výši 4 233 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-09.doc, ZK-02-2014-09, př. 1, ZK-02-2014-09, př. 2, ZK-02-2014-09, př. 3, ZK-02-2014-09, př. 4, ZK-02-2014-09, př. 5

10. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina.
J. Fischerová přednesla za politický klub ODS návrh udělení Záslužné medaile Kraje Vysočina 1. stupně plk. Mgr. Miloši Trojánkovi, bývalému řediteli krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
M. Vystrčil podpořil vznesený návrh.
J. Běhounek přislíbil připravit materiál doporučující udělení tohoto ocenění plk. Trojánkovi na příští zasedání ZK.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2014-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-10.doc, ZK-02-2014-10, př. 1

11. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření.
Z. Dobrý přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2014-11, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-11.doc, ZK-02-2014-11, př. 1, ZK-02-2014-11, př. 2, ZK-02-2014-11, př. 3, ZK-02-2014-11, př. 4, ZK-02-2014-11, př. 5

12. Poskytnutí daru na financování výzkumného projektu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí společnosti Energoregion 2020, s. p. o. o podporu výzkumného projektu „Scénáře budoucího vývoje regionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0090/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2014-12, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3636 Územní rozvoj o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: ředitel, OSH, OE
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-12.doc, ZK-02-2014-12, př. 1, ZK-02-2014-12, př. 2, ZK-02-2014-12, př. 3, ZK-02-2014-12, př. 4, ZK-02-2014-12, př. 5, ZK-02-2014-12, př. 6

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13 a 14 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 0091/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-13.doc, ZK-02-2014-13, př. 1, ZK-02-2014-13, př. 2, ZK-02-2014-13, př. 3

14. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 0092/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-14, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-14.doc, ZK-02-2014-14, př. 1, ZK-02-2014-14, př. 2, ZK-02-2014-14, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 a 16 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 0093/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-15, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-15.doc, ZK-02-2014-15, př. 1, ZK-02-2014-15, př. 2

16. Změna zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Usnesení 0094/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-16.doc, ZK-02-2014-16, př. 1, ZK-02-2014-16, př. 2

17. Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření Smlouvy o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0095/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu ZK-02-2014-17, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 1. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-17.doc, ZK-02-2014-17, př. 1, ZK-02-2014-17, př. 2, ZK-02-2014-17, př. 3, ZK-02-2014-17, př. 4, ZK-02-2014-17, př. 5, ZK-02-2014-17, př. 6

18. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - rozdělení peněžních prostředků z přebytku rozpočtu za rok 2013 a vrácených půjček mezi nemocnice zřizované Krajem Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0096/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací v celkové výši 56 540 834,53 Kč, a to od:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 2 449 134,53 Kč, splátku půjčky poskytnutou na financování investičního vybavení zdravotnickou technikou urgentního příjmu,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 33 935 000 Kč, splátku půjčky poskytnutou na financování investičního a neinvestičního vybavení zdravotnickou technikou a inventářem Pavilon urgentní a intenzivní péče,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 15 000 000 Kč, splátku půjčky poskytnutou na řešení mimořádné situace nemocnice - úhradu závazků po lhůtě splatnosti,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 5 156 700 Kč, splátku půjčky poskytnutou na pořízení přístrojového vybavení,
při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 56 540 834,53 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 100 000 000 Kč, z toho:
 • 15 000 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 38 500 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 9 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
 • 10 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 27 500 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy ve stejné výši 100 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 38 500 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 10 000 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 27 500 000 Kč,
za účelem úhrady závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-18.doc, ZK-02-2014-18, př. 1, ZK-02-2014-18, př. 2

19. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0097/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o zápůjčce ke krytí způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-02-2014-19, př. 6 a ZK-02-2014-19, př. 7;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 12 353 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 12 353 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 34 500 Kč při současném zvýšení položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 34 500 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 713 470 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 713 470 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 34 500 Kč s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o 1 713 470 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-19.doc, ZK-02-2014-19, př. 1, ZK-02-2014-19, př. 2, ZK-02-2014-19, př. 3, ZK-02-2014-19, př. 4, ZK-02-2014-19, př. 5, ZK-02-2014-19, př. 6, ZK-02-2014-19, př. 7

20. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0098/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu , ZK-02-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-20.doc, ZK-02-2014-20, př. 1, ZK-02-2014-20, př. 2

21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013
V Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0099/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013 dle materiálu ZK-02-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-21.doc, ZK-02-2014-21, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 22 27, 29 - 33 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
Usnesení 0100/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 23 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 23 250 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2014;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 23 250 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2014.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-22.doc

23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
Usnesení 0101/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř dle materiálu ZK-02-2014-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-23.doc, ZK-02-2014-23, př. 1

24. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 0102/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-02-2014-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-24.doc, ZK-02-2014-24, př. 1

25. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
Usnesení 0103/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu ZK-02-2014-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-25.doc, ZK-02-2014-25, př. 1

26. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Usnesení 0104/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 v rozsahu materiálu ZK-02-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-26.doc, ZK-02-2014-26, př. 1

27. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 0105/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov v rozsahu materiálu ZK-02-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-27.doc, ZK-02-2014-27, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0106/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 011 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 9 011 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby) dle materiálu ZK-02-2014-29, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 9 011 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-02-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-29.doc, ZK-02-2014-29, př. 1

30. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 0107/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-02-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-30.doc, ZK-02-2014-30, př. 1

31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Usnesení 0108/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění veřejné zakázky II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1 v rozsahu materiálu ZK-02-2014-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-31.doc, ZK-02-2014-31, př. 1

32. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0109/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0030/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014;
 • uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle materiálu ZK-02-2014-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-32.doc, ZK-02-2014-32, př. 1

33. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/41011 Bítovánky - Cidlina
Usnesení 0110/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina dle materiálu ZK-02-2014-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-33.doc, ZK-02-2014-33, př. 1

28. Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy, vymezující rozsah spolupráce Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava při přípravě a realizaci akce „Letiště Jihlava dostavba zpevněné dráhy“.
V. Kaňkovský vznesl dotaz k předpokládané využitelnosti letiště Jihlava.
M. Houška a T. Kučera se zajímali o způsob financování provozních nákladů rekonstruovaného letiště.
L. Joukl zodpověděl vznesené dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0111/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-02-2014-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-28.doc, ZK-02-2014-28, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 34 71, 114 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Studnice
Usnesení 0112/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a o výměře 16 m2 a díl b o výměře 32 m2 vzniklé dle geometrického plánu č. 115-321/2013 z pozemku par. č. 1092/4 v k. ú. a obci Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studnice;
schvaluje
dodatek č. 1095 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-34.doc, ZK-02-2014-34, př. 1, ZK-02-2014-34, př. 2

35. Prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
Usnesení 0113/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-35.doc, ZK-02-2014-35, př. 1, ZK-02-2014-35, př. 2, ZK-02-2014-35, př. 3

36. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
Usnesení 0114/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-36.doc, ZK-02-2014-36, př. 1

37. Darování pozemku v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť
Usnesení 0115/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 780/5 o výměře 152 m2 oddělený geometrickým plánem č. 104-309/2013 z pozemku par. par. č. 780/3 v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
schvaluje
dodatek č. 1098 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-37.doc, ZK-02-2014-37, př. 1, ZK-02-2014-37, př. 2

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty
Usnesení 0116/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 315-3647/2013 pro k. ú. Kouty u Třebíče a obec Kouty uvedené v materiálu ZK-02-2014-38, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kouty;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 315-3647/2013 pro k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty uvedené v materiálu ZK-02-2014-38, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Kouty do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1099 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-38, př. 2;
 • dodatek č. 1100 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-38, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-38.doc, ZK-02-2014-38, př. 1, ZK-02-2014-38, př. 2, ZK-02-2014-38, př. 3, ZK-02-2014-38, př. 4

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/39013 k. ú. Hodov
Usnesení 0117/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2014-39, př. 1 v k. ú. Hodov od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy a na základě dohody smluvních stran uhradit vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny;
schvaluje
dodatek č. 1101 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-39.doc, ZK-02-2014-39, př. 1, ZK-02-2014-39, př. 2, ZK-02-2014-39, př. 3

40. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Nová Ves u Třebíče
Usnesení 0118/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1093/90 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2 oddělený dle GPL č. 277-3786/2013 z pozemku par. č. 1093/1 v k. ú. Nová Ves u Třebíče, obec Nová Ves z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
schvaluje
dodatek č. 1102 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-40.doc, ZK-02-2014-40, př. 1, ZK-02-2014-40, př. 2

41. Výkup pozemků v k. ú. Havlíčkova Borová
Usnesení 0119/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-41.doc, ZK-02-2014-41, př. 1, ZK-02-2014-41, př. 2

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35112 Okřešice - průjezdní úsek
Usnesení 0120/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-42, př. 1 v k. ú. Okřešice u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okřešice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-42, př. 2 v k. ú. Okřešice u Třebíče z vlastnictví obce Okřešice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1104 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-42, př. 3;
 • dodatek č. 1105 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-42, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-42.doc, ZK-02-2014-42, př. 1, ZK-02-2014-42, př. 2, ZK-02-2014-42, př. 3, ZK-02-2014-42, př. 4, ZK-02-2014-42, př. 5

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/404 k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 0121/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-43.doc, ZK-02-2014-43, př. 1, ZK-02-2014-43, př. 2, ZK-02-2014-43, př. 3, ZK-02-2014-43, př. 4, ZK-02-2014-43, př. 5, ZK-02-2014-43, př. 6

44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0100/02/2010/ZK
Usnesení 0122/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0100/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že materiál ZK-02-2010-31, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2014-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-44.doc, ZK-02-2014-44, př. 1

45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0341/05/2008/ZK
Usnesení 0123/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že materiál ZK-05-2008-54, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-45.doc, ZK-02-2014-45, př. 1

46. Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
Usnesení 0124/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-46.doc, ZK-02-2014-46, př. 1

47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
Usnesení 0125/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-47.doc, ZK-02-2014-47, př. 1, ZK-02-2014-47, př. 2

48. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Louka u Jemnice
Usnesení 0126/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jemnice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice a to po provedení oprav v rozsahu vyrovnávky ACO + obrusná vrstva ACO tl. 150 mm, v obnově odvodnění a opravě propustku na náklady budoucího dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/41014 ze silniční sítě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-48.doc, ZK-02-2014-48, př. 1

49. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Křižanov pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
Usnesení 0127/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městysem Křižanov se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 00294616 na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1672/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 715 m2, par. č. 1672/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 747 m2 a par. č. 1672/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 713 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu 550 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-49.doc, ZK-02-2014-49, př. 1

50. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Český Herálec
Usnesení 0128/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Herálec, na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1019/4 a par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec, obec Herálec, zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-50.doc, ZK-02-2014-50, př. 1

51. Darování pozemku zastavěného chodníkem v k. ú. Kozlov u Křižanova
Usnesení 0129/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 938/7 - ost. plocha, silnice o výměře 154 m2 oddělený GP č. 165-31/2013 z pozemku par. č. 938/1 v k. ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
schvaluje
dodatek č. 1111 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-51.doc, ZK-02-2014-51, př. 1, ZK-02-2014-51, př. 2

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34521 k. ú. Vestecká Lhotka
Usnesení 0130/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-52.doc, ZK-02-2014-52, př. 1, ZK-02-2014-52, př. 2, ZK-02-2014-52, př. 3, ZK-02-2014-52, př. 4, ZK-02-2014-52, př. 5, ZK-02-2014-52, př. 6, ZK-02-2014-52, př. 7, ZK-02-2014-52, př. 8

53. Koupě pozemků v k. ú. Lhotka u Humpolce a obci Humpolec
Usnesení 0131/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-53.doc, ZK-02-2014-53, př. 1, ZK-02-2014-53, př. 2

54. Koupě pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0132/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-54.doc, ZK-02-2014-54, př. 1, ZK-02-2014-54, př. 2

55. Výkup pozemků v k. ú. a obci Milešín
Usnesení 0133/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-55.doc, ZK-02-2014-55, př. 1, ZK-02-2014-55, př. 2

56. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0134/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2014-56, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-56.doc, ZK-02-2014-56, př. 1

57. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Velký Beranov
Usnesení 0135/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velký Beranov na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1446/2 ostatní plocha, silnice o výměře 5362 m2 v k. ú. a obci Velký Beranov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov a to po předchozím provedení nové povrchové úpravy silnice na náklady budoucího dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/3531 ze silniční sítě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-57.doc, ZK-02-2014-57, př. 1

58. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 0136/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2600/7 ostatní plocha, silnice o výměře 20191 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1119 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-58.doc, ZK-02-2014-58, př. 1, ZK-02-2014-58, př. 2

59. Majetkové vypořádání pozemků - k. ú. Polná
Usnesení 0137/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-59.doc, ZK-02-2014-59, př. 1

60. Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Usnesení 0138/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 08 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-60.doc, ZK-02-2014-60, př. 1

61. Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Usnesení 0139/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 07 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-61.doc, ZK-02-2014-61, př. 1

62. Koupě pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0140/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-62.doc, ZK-02-2014-62, př. 1

63. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
Usnesení 0141/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-63, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-63.doc, ZK-02-2014-63, př. 1, ZK-02-2014-63, př. 2

64. Koupě pozemku v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
Usnesení 0142/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-64.doc, ZK-02-2014-64, př. 1

65. Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
Usnesení 0143/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění veřejných zakázek:
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov;
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Humpolec;
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev;
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov;
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky
dle materiálu ZK-02-2014-65, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-65.doc, ZK-02-2014-65, př. 1

66. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Usnesení 0144/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-66.doc, ZK-02-2014-66, př. 1, ZK-02-2014-66, př. 2

67. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
Usnesení 0145/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2014-67, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-67.doc, ZK-02-2014-67, př. 1, ZK-02-2014-67, př. 2

68. Výkup pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
Usnesení 0146/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-68.doc, ZK-02-2014-68, př. 1, ZK-02-2014-68, př. 2

69. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0147/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2014-69, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2014-69, př. 2 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1121 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-69, př. 3;
 • dodatek č. 1122 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-69, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-69.doc, ZK-02-2014-69, př. 1, ZK-02-2014-69, př. 2, ZK-02-2014-69, př. 3, ZK-02-2014-69, př. 4, ZK-02-2014-69, př. 5

70. Vypořádání pozemků po dokončení stavby - k. ú. Přibyslav
Usnesení 0148/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky oddělené GP č. 1376-165/2010 z pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2014-70, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • nabýt darem pozemky oddělené GP č. 1376-165/2010 z pozemků ve vlastnictví města Přibyslav dle materiálu ZK-02-2014-70, př. 2 z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1123 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-70, př. 3;
 • dodatek č. 1124 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-70, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-70.doc, ZK-02-2014-70, př. 1, ZK-02-2014-70, př. 2, ZK-02-2014-70, př. 3, ZK-02-2014-70, př. 4, ZK-02-2014-70, př. 5

71. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. Město Žďár
Usnesení 0149/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 6158 - ost. plocha, zeleň o výměře 349 m2 dle GP 3594-154/2013 a par. č. 6163/2 - ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 vzniklý dle GP 3594-154/2013 z dílu i o výměře 12 m2 a dílu h o výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 6157/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 331 m2 vzniklý dle GP 3594-145/2013 z dílů d+e o výměře 43 m2 a c o výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2014-71, př. 1;
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2014-71, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-71.doc, ZK-02-2014-71, př. 1, ZK-02-2014-71, př. 2, ZK-02-2014-71, př. 3

114. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Heřmanova a obci Nová Ves
Usnesení 0150/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nově utvořený pozemek par. č. 941/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2, který vznikl oddělením z pozemku par. č. 941/2 - díl a o výměře 128 m2 a pozemku par. č. 954/3 - díl b o výměře 25 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Heřmanova, dle GP č. 148-96/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
schvaluje
dodatek č. 1125 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2014-114, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-114.doc, ZK-02-2014-114, př. 1, ZK-02-2014-114, př. 2

72. Rezignace a volba člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
V. Kaňkovský informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0151/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-72.doc, ZK-02-2014-72, př. 1, ZK-02-2014-72, př. 2

73. Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o návrhu oprávněného investora na aktualizaci zásad územního rozvoje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0152/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyhovět návrhu oprávněného investora, provozovatele veřejné technické infrastruktury, ČEPS a.s. na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-73.doc

74. Smlouvy o zápůjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvy o zápůjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zápůjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2014-74, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-02-2014-74, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-74.doc, ZK-02-2014-74, př. 1, ZK-02-2014-74, př. 2, ZK-02-2014-74, př. 3

75. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou aktualizací základního strategického rozvojového dokumentu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0154/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
radě kraje zaktualizovat Program rozvoje Kraje Vysočina dle návrhu postupu uvedeného v materiálu ZK-02-2014-75, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-75.doc, ZK-02-2014-75, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 - 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0155/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2014-76, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2014-76, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-76.doc, ZK-02-2014-76, př. 1

77. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0156/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2014-77, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2014-77, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-77, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-02-2014-77, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-77.doc, ZK-02-2014-77, př. 1, ZK-02-2014-77, př. 2

78. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
Usnesení 0157/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-02-2014-78, př. 3 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2014-78, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-78.doc, ZK-02-2014-78, př. 1, ZK-02-2014-78, př. 2, ZK-02-2014-78, př. 3, ZK-02-2014-78, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 79 88, 90 - 92, 94 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0158/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2014 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-79.doc

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2014
Usnesení 0159/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 12 980 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-80.doc

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014
Usnesení 0160/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Lipnice nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2014-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-81.doc, ZK-02-2014-81, př. 1

82. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0161/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-02-2014-82, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-82.doc, ZK-02-2014-82, př. 1

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok
Usnesení 0162/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul A ve výši 19 056 Kč Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o., IČO: 25348931;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2014-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-83.doc, ZK-02-2014-83, př. 1

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0163/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, IČO 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-02-2014-84, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-84.doc, ZK-02-2014-84, př. 1, ZK-02-2014-84, př. 2

85. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
Usnesení 0164/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-85.doc, ZK-02-2014-85, př. 1, ZK-02-2014-85, př. 2

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
Usnesení 0165/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2014-86, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-86.doc, ZK-02-2014-86, př. 1

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2014
Usnesení 0166/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 7 735 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-02-2014-87, př. 2 na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2014-87, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-87.doc, ZK-02-2014-87, př. 1, ZK-02-2014-87, př. 2, ZK-02-2014-87, př. 3, ZK-02-2014-87, př. 4

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2014
Usnesení 0167/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 493 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 493 800 Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 4 135 000 Kč obcím dle materiálu ZK-02-2014-88, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2014-88, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-88.doc, ZK-02-2014-88, př. 1, ZK-02-2014-88, př. 2, ZK-02-2014-88, př. 3, ZK-02-2014-88, př. 4

90. Poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2014 (IIHS 2014 Finsko) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0168/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750 dle materiálu ZK-02-2014-90, př. 2;
bere na vědomí
formulář závěrečné zprávy dle materiálu ZK-02-2014-90, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-90.doc, ZK-02-2014-90, př. 1, ZK-02-2014-90, př. 2, ZK-02-2014-90, př. 3

91. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0169/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle materiálu ZK-02-2014-91, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-91.doc, ZK-02-2014-91, př. 1, ZK-02-2014-91, př. 2

92. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0170/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014 dle materiálu ZK-02-2014-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-92.doc, ZK-02-2014-92, př. 1

94. Projekt Od myšlenky k výrobku - předfinancování a spolufinancování
Usnesení 0171/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku ve výši maximálně 36 300 000 Kč, finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-94.doc, ZK-02-2014-94, př. 1

89. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí výroční zprávu za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0172/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013 dle materiálu ZK-02-2014-89, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-89.doc, ZK-02-2014-89, př. 1

95. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích obcím a svazkům obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0173/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 49 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2014-95, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda a § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2014-95, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-95, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-95.doc, ZK-02-2014-95, př. 1, ZK-02-2014-95, př. 2, ZK-02-2014-95, př. 3, ZK-02-2014-95, př. 4

96. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0174/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-02-2014-96, př. 1;
schvaluje
vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu ZK-02-2014-96, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-96.doc, ZK-02-2014-96, př. 1, ZK-02-2014-96, př. 2

97. Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh jmenovat zástupce Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/02/2014/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-97.doc, ZK-02-2014-97, př. 1

98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura poskytnutí dotace na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0176/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Římskokatolické farnosti Křižanov, IČO: 48897884, se sídlem Benešovo náměstí 194, 594 51 Křižanov dle materiálu ZK-02-2014-98, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 16. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-98.doc, ZK-02-2014-98, př. 1, ZK-02-2014-98, př. 2, ZK-02-2014-98, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 99, 101 - 104 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

99. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
Usnesení 0177/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-99, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-99, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-99.doc, ZK-02-2014-99, př. 1, ZK-02-2014-99, př. 2, ZK-02-2014-99, př. 3, ZK-02-2014-99, př. 4

101. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0178/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2014-101, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-101.doc, ZK-02-2014-101, př. 1, ZK-02-2014-101, př. 2, ZK-02-2014-101, př. 3

102. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0179/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO dle materiálu ZK-02-2014-102, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-102.doc, ZK-02-2014-102, př. 1

103. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0180/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-103, př. 1;
 • neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2014-103, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-103.doc, ZK-02-2014-103, př. 1, ZK-02-2014-103, př. 2

104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
Usnesení 0181/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2014-104, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle vzorového materiálu ZK-02-2014-104, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-104.doc, ZK-02-2014-104, př. 1, ZK-02-2014-104, př. 2, ZK-02-2014-104, př. 3, ZK-02-2014-104, př. 4

100. Projekt hrad Kámen - Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k návrhu schválit uvedený projektový záměr. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu, s tím, že uvolnění finančních prostředků nebude předcházet oficiálnímu vyhlášení výzvy z EHP fondu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-100.doc, ZK-02-2014-100, př. 1, ZK-02-2014-100, př. 2

105. Projektová žádost Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do Operačního programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0183/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko dle materiálu ZK-02-2014-105, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko do výše 3 120 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko, tj. max. do výše 312 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-105.doc, ZK-02-2014-105, př. 1

106. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2014
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0184/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií spočívající ve snížení části běžné výdaje o 8 268 000 Kč při současném zvýšení části ostatní výdaje o 8 268 000 Kč v souvislosti s předfinancováním projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města, který realizuje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-106.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 107 - 109 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

107. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0185/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-107, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-107.doc, ZK-02-2014-107, př. 1

108. Návrh na úpravu zřizovacích listin Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 0186/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 07 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-108, př. 1;
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-108, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-108.doc, ZK-02-2014-108, př. 1, ZK-02-2014-108, př. 2, ZK-02-2014-108, př. 3, ZK-02-2014-108, př. 4

109. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Usnesení 0187/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 1;
 • Dodatek č. 09 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 2;
 • Dodatek č. 06 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 3;
 • Dodatek č. 07 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 4;
 • Dodatek č. 05 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 5;
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 6;
 • Dodatek č. 09 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 7;
 • Dodatek č. 05 Zřizovací listiny Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2014-109, př. 8.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-109.doc, ZK-02-2014-109, př. 1, ZK-02-2014-109, př. 2, ZK-02-2014-109, př. 3, ZK-02-2014-109, př. 4, ZK-02-2014-109, př. 5, ZK-02-2014-109, př. 6, ZK-02-2014-109, př. 7, ZK-02-2014-109, př. 8

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 110 - 113 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

110. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2014
Usnesení 0188/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2014 dle materiálu ZK-02-2014-110, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2014 ve složení:
ODS Eva Krpálková (JI); Zbyněk Barger (HB);
KDU-ČSL Vilém Antonů (JI);
ČSSD Antonín Daněk (PE); Karel Pačiska (ZR);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Milan Kolář (JI); Petr Novotný (TR);
TOP09 a STAN - Jana Spekhorstová (TR); Lenka Benešová (ZR);
 • Jaroslava Hrubého (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2014;
 • garantem grantového programu Regionální kultura 2014 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-110.doc, ZK-02-2014-110, př. 1, ZK-02-2014-110, př. 2

111. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2014
Usnesení 0189/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2014 dle materiálu ZK-02-2014-111, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014 ve složení:
ODS Jana Kouřilová (HB); Tomáš Hrabálek (ZR);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Pavel Pešek (ZR);
ČSSD Marie Rubišarová Medová (JI);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Pavel Hodač (PE);
Pro Vysočinu Drahoslav Kadlec (PE); Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN - Miloš Kejklíček (HB); Martin Sedlák (HB);
 • Zdeňka Chláda (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-111.doc, ZK-02-2014-111, př. 1, ZK-02-2014-111, př. 2

112. FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2014
Usnesení 0190/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Inovační vouchery 2014 dle materiálu ZK-02-2014-112, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Inovační vouchery 2014 ve složení:
ODS Martin Hladík (TR); Petr Staněk (ZR);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Martin Hyský (JI); Jaroslav Soukup (TR);
KSČM Karel Moravec (HB);
Pro Vysočinu Alena Štěrbová (PE); Tomáš Prchal (JI);
TOP09 a STAN - Irini Martakidisová (ZR); Michal Číhal (ZR);
 • Pavla Hodače (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Inovační vouchery 2014;
 • garantem grantového programu Inovační vouchery 2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-112.doc, ZK-02-2014-112, př. 1, ZK-02-2014-112, př. 2

113. FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2014
Usnesení 0191/02/2014/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2014 dle materiálu ZK-02-2014-113, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014 ve složení:
ODS Eva Decroix (JI); Václav Klátil (PE);
KDU-ČSL Miroslav Krupica (TR); Pavel Janoušek (ZR);
ČSSD Josef Matějek (TR); Miroslav Novák (ZR);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu Simona Budařová (TR);
TOP09 a STAN - Věra Podhorská (JI); Martin Sedlák (HB);
 • Marii Černou (TR, Pro Vysočinu) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014;
 • garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2014-113.doc, ZK-02-2014-113, př. 1, ZK-02-2014-113, př. 2

115. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 13. 5. 2014.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fischerová, CSc.        ……...……………………………………
Marek Nevoral               …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2014 dne 1. 4. 2014.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 9. 4. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz