Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2012 konaného dne 27. 3. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členi Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 3. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byla omluvena M. Rusová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 97. Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci do programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
 6. Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
 7. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
 8. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012
 9. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 10. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 11. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 12. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
 13. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011
 15. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
 16. Poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému Kraje Vysočina
 17. Návrh na rozčlenění trasy komunikace II/602 v úseku Jihlava - Pelhřimov
 18. Darování pozemku v k. ú. a obci Stojčín
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svinný a obci Chotěboř
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Švábov
 21. Darování pozemku v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/03418 Herálec, část Kamenice a II/348 Herálec - průjezdní úseky
 23. Prodej pozemku v k. ú. Bystrá
 24. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15229 Blatnice - průjezdní úsek
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Hodice
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/639 Batelov, část Bezděčín - průjezdní úsek
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 a III/15222 Dědice - průjezdní úsek
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/36068 Lukov - průjezdní úsek
 30. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 31. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
 33. Prodej pozemku v k. ú. Hybrálec
 34. Zrušení usnesení 0410/05/2011/ZK, darování pozemků v k. ú. a obci Vysoká
 35. Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Třešť
 36. Darování pozemku v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou
 37. Darování pozemků v k. ú. Studénky a obci Puklice
 38. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
 39. Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
 40. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
 41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 43. Prodej stavby STL plynovodu a přípojky v k. ú. Kamenice nad Lipou
 44. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Slavíkovice u Jemnice, obec Slavíkovice
 45. Darování pozemků v k. ú. a obci Menhartice
 46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Hojovice
 47. Zapojení Kraje Vysočina do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA, ASBL)
 48. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 49. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 50. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 52. Partnerská dohoda v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE) a financování projektu
 53. Partnerská dohoda v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 54. Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
 55. Profil Kraje Vysočina - březen 2012
 56. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
 57. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2012
 61. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 63. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
 66. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
 67. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 68. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 69. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
 70. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2012
 71. Projekt - Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
 72. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 73. Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
 74. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 75. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 76. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 77. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 78. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 79. Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 80. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 81. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 82. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 83. Projekt LDA V4 - uzavření partnerské smlouvy
 84. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 85. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - předfinancování projektu
 86. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - předfinancování projektu
 87. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou - předfinancování projektu
 88. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
 89. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2012
 90. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012
 91. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
 92. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012
 93. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2012
 94. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
 95. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
 96. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2012
 97. Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci do programu jednání
 98. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0079/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jan Karas, JUDr. Drahoslav Oulehla.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0080/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Jana Karase a JUDr. Drahoslava Oulehlu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje krátce shrnul některé události a akce jako je pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 15. až 18. 3. 2012, schůzka s ministrem životního prostřední a ministrem zemědělství k tématu Čistá Želivka dne 22. 3. Své úvodní slovo zakončil informacemi o podnětu pana Vykydala ve věci řešení stavu objektu zámku v Brtnici; o zaslané petici ohledně nové spalovny odpadů v Jihlavě a otevřel rozpravu. K bodu nebyly vzneseny požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-02.doc, ZK-02-2012-02, př. 1, ZK-02-2012-02, př. 2, ZK-02-2012-02, př. 3, ZK-02-2012-02, př. 4, ZK-02-2012-02, př. 5, ZK-02-2012-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec k předloženým podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období se zmínil o úspěšném převzetí třech významných ocenění Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě za rok 2011 v rámci 8. Národní konference kvality ve veřejné správě a otevřel rozpravu. K bodu nebyly vzneseny požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-03.doc, ZK-02-2012-03, př. 1, ZK-02-2012-03, př. 2, ZK-02-2012-03, př. 3

04. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení níže uvedené návrhy Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru. J. Slámečka oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0083/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2012 dle materiálu ZK-02-2012-04, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 dle materiálu ZK-02-2012-04, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu ZK-02-2012-04, př. 3;
 • neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 184 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-04.doc, ZK-02-2012-04, př. 1, ZK-02-2012-04, př. 2, ZK-02-2012-04, př. 3, ZK-02-2012-04, př. 4

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0084/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši 1 050 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • Město Golčův Jeníkov (IČ 267406)        100 000 Kč;
 • Město Přibyslav (IČ 268097)        100 000 Kč;
 • Město Světlá nad Sázavou (IČ 268321)        100 000 Kč;
 • Město Ždírec nad Doubravou (IČ 268542)        100 000 Kč;
 • Město Počátky (IČ 248843)        100 000 Kč;
 • Město Moravské Budějovice (IČ 289931)        100 000 Kč;
 • Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507)        100 000 Kč;
 • Obec Želetava (IČ 290751)        100 000 Kč;
 • Město Nové Město na Moravě (IČ 294900)        100 000 Kč;
 • Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841)        100 000 Kč;
 • Městys Nový Rychnov (IČ 248738)        50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-05.doc, ZK-02-2012-05, př. 1, ZK-02-2012-05, př. 2

06. Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0085/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina dle materiálů ZK-02-2012-06, ZK-02-2012-06, př. 1, ZK-02-2012-06, př. 2, ZK-02-2012-06, př. 3, ZK-02-2012-06, př. 4 a ZK-02-2012-06, př. 5.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-06.doc, ZK-02-2012-06, př. 1, ZK-02-2012-06, př. 2, ZK-02-2012-06, př. 3, ZK-02-2012-06, př. 4, ZK-02-2012-06, př. 5

07. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012. D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 5;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 3;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-02-2012-07, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-07.doc, ZK-02-2012-07, př. 1, ZK-02-2012-07, př. 2, ZK-02-2012-07, př. 3, ZK-02-2012-07, př. 4, ZK-02-2012-07, př. 5

08. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012. D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
J. Vondráček požádal o specifikaci pojmu „dlouhodobý nájem“ uvedeném v Čl. 1, odst., 4) a v Čl. 5, odst. 4, d) o upřesnění uvedeného počtu dosažených 0 bodů u budov, které nejsou ve vlastnictví obce a obec je využívá jen na přechodnou dobu.
J. Běhounek přislíbil vyjádření předsedy legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0087/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012 dle materiálu ZK-02-2012-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-08.doc, ZK-02-2012-08, př. 1

09. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit cenu Kraje Vysočina formou „Záslužné medaile kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-09.doc, ZK-02-2012-09, př. 1

10. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva. D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-02-2012-10, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-10.doc, ZK-02-2012-10, př. 1, ZK-02-2012-10, př. 2

11. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0090/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2012-11, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-11.doc, ZK-02-2012-11, př. 1, ZK-02-2012-11, př. 2, ZK-02-2012-11, př. 3, ZK-02-2012-11, př. 4

12. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0091/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 12 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu ZK-02-2012-12, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 000 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-02-2012-12, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-12.doc, ZK-02-2012-12, př. 1, ZK-02-2012-12, př. 2, ZK-02-2012-12, př. 3

13. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0092/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-13, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-13.doc, ZK-02-2012-13, př. 1

14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí pravidelnou Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0093/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011 dle materiálu ZK-02-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. března 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-14.doc, ZK-02-2012-14, př. 1

15. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011. Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0094/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 ve výši 250 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-15.doc

16. Poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému Kraje Vysočina
L. Joukl zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0095/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-16, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-16.doc, ZK-02-2012-16, př. 1, ZK-02-2012-16, př. 2

17. Návrh na rozčlenění trasy komunikace II/602 v úseku Jihlava - Pelhřimov
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o změně usnesení 0471/06/2009/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0096/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0471/06/2009/ZK tak, že materiál ZK-06-2009-55, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-02-2012-17, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-17.doc, ZK-02-2012-17, př. 1, ZK-02-2012-17, př. 2, ZK-02-2012-17, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 18 22, 24 37, 39 46 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Darování pozemku v k. ú. a obci Stojčín
Usnesení 0097/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 284/5 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 129-570/2010 z pozemku par. č. 284/1 v k. ú. a obci Stojčín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stojčín;
schvaluje
dodatek č. 737 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-18.doc, ZK-02-2012-18, př. 1, ZK-02-2012-18, př. 2

19. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svinný a obci Chotěboř
Usnesení 0098/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 746/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 oddělený dle GPL č. 236-63/2011 z pozemku par. č. 746/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Svinný a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
Dodatek č. 738 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-19.doc, ZK-02-2012-19, př. 1, ZK-02-2012-19, př. 2

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Švábov
Usnesení 0099/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1409/2 o výměře 1170 m2, par. č. 1409/3 o výměře 912 m2 a par. č. 1409/4 o výměře 122 m2, oddělené geometrickým plánem č. 120-557/2011 z pozemku par. č. 1409 v k. ú. a obci Švábov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Švábov;
schvaluje
dodatek č. 739 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-20.doc, ZK-02-2012-20, př. 1, ZK-02-2012-20, př. 2

21. Darování pozemku v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
Usnesení 0100/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 647/34 o výměře 34 m2, oddělený geometrickým plánem č. 247-770/2011 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice;
schvaluje
dodatek č. 740 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-21.doc, ZK-02-2012-21, př. 1, ZK-02-2012-21, př. 2

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/03418 Herálec, část Kamenice a II/348 Herálec - průjezdní úseky
Usnesení 0101/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 36/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2 v k. ú. Kamenice u Herálce oddělený dle GPL č. pl. 210-1328/2011 za dohodnutou cenu 40 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy;
schvaluje
 • dodatek č. 741 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 2;
 • dodatek č. 742 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 3;
 • dodatek č. 743 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-22.doc, ZK-02-2012-22, př. 1, ZK-02-2012-22, př. 2, ZK-02-2012-22, př. 3, ZK-02-2012-22, př. 4

24. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15229 Blatnice - průjezdní úsek
Usnesení 0102/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1023/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 999 m2 v k. ú. Blatnice nově oddělený dle geometrického plánu č. 244-1047/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
schvaluje
dodatek č. 745 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-24.doc, ZK-02-2012-24, př. 1, ZK-02-2012-24, př. 2

25. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Hodice
Usnesení 0103/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2773/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2 oddělený dle GPL č. 301-328/2011 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví obce Hodice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 746 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-25.doc, ZK-02-2012-25, př. 1, ZK-02-2012-25, př. 2

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/639 Batelov, část Bezděčín - průjezdní úsek
Usnesení 0104/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
schvaluje
dodatek č. 747 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-26.doc, ZK-02-2012-26, př. 1, ZK-02-2012-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 0105/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky a stavební objekty v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička;
 • převést darem pozemek par. č. par. č. 2523/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 a stavební objekt 105 napojení lesní cesty situované na pozemku par. č. 2523/2 v hodnotě 453 372 Kč včetně DPH v k. ú. Oslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice;
schvaluje
 • dodatek č. 748 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 3;
 • dodatek č. 749 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 4;
 • dodatek č. 750 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 5;
 • dodatek č. 751 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-27, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-27.doc, ZK-02-2012-27, př. 1, ZK-02-2012-27, př. 2, ZK-02-2012-27, př. 3, ZK-02-2012-27, př. 4, ZK-02-2012-27, př. 5, ZK-02-2012-27, př. 6

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 a III/15222 Dědice - průjezdní úsek
Usnesení 0106/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-28, př. 1 v k. ú. Dědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-28, př. 2 v k. ú. Dědice z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 752 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-28, př. 3;
 • dodatek č. 753 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-28.doc, ZK-02-2012-28, př. 1, ZK-02-2012-28, př. 2, ZK-02-2012-28, př. 3, ZK-02-2012-28, př. 4

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/36068 Lukov - průjezdní úsek
Usnesení 0107/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-29, př. 2 z vlastnictví obce Lukov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 754 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-29, př. 3;
 • dodatek č. 755 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2012-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-29.doc, ZK-02-2012-29, př. 1, ZK-02-2012-29, př. 2, ZK-02-2012-29, př. 3, ZK-02-2012-29, př. 4

30. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0108/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-30.doc, ZK-02-2012-30, př. 1, ZK-02-2012-30, př. 2

31. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení 0109/02/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-31.doc, ZK-02-2012-31, př. 1

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
Usnesení 0110/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 263-120/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1133/8 - orná půda o výměře 104 m2 a par. č. 1133/9 - orná půda o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Heřmanice;
 • nabýt darem dle GP č. 263-120/2009 nově oddělené pozemky par. č. 752/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 969/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 1065/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 a par. č. 1131/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice z vlastnictví obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 756 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-32, př. 1;
 • dodatek č. 757 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-32.doc, ZK-02-2012-32, př. 1, ZK-02-2012-32, př. 2, ZK-02-2012-32, př. 3

33. Prodej pozemku v k. ú. Hybrálec
Usnesení 0111/02/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-33.doc, ZK-02-2012-33, př. 1, ZK-02-2012-33, př. 2

34. Zrušení usnesení 0410/05/2011/ZK, darování pozemků v k. ú. a obci Vysoká
Usnesení 0112/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0410/05/2011/ZK;
 • převést darem pozemek par. č. 1037/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 430 m2, nově oddělený geometrickým plánem č. 350-152/2011 ze dne 22. 12. 2011 z pozemku par. č. 1037/1 v k. ú. a obci Vysoká z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoká;
schvaluje
dodatek č. 759 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-34.doc, ZK-02-2012-34, př. 1

35. Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0113/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky:
 • par. č. 4577/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2;
 • par. č. 4577/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2;
 • par. č. 4577/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2;
 • par. č. 4577/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 400 m2;
 • par. č. 4577/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2;
 • par. č. 4577/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2;
 • par. č. 4577/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2
oddělené geometrickým plánem č. 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 4577/1 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky:
 • par. č. 246/2 ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 246;
 • par. č. 2556/3 ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2 oddělený geometrickým plánem 1594-14967/2011 z pozemku par. č. 2556
v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit:
 • dodatek č. 760 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-35, př. 1;
 • dodatek č. 761 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-35.doc, ZK-02-2012-35, př. 1, ZK-02-2012-35, př. 2, ZK-02-2012-35, př. 3

36. Darování pozemku v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 0114/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 298/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 063 m2 v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Libice nad Doubravou;
schvaluje
dodatek č. 762 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-36.doc, ZK-02-2012-36, př. 1, ZK-02-2012-36, př. 2

37. Darování pozemků v k. ú. Studénky a obci Puklice
Usnesení 0115/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 683/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 683/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201 m2 a par. č. 683/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 470 m2 nově oddělené geometrickým plánem č. 164-553/2011 z pozemku par. č. 683 ostatní plocha, silnice v k. ú. Studénky a obci Puklice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;
schvaluje
dodatek č. 763 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-37.doc, ZK-02-2012-37, př. 1, ZK-02-2012-37, př. 2

39. Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0116/02/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-39.doc, ZK-02-2012-39, př. 1, ZK-02-2012-39, př. 2

40. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
Usnesení 0117/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 19 450 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-40.doc, ZK-02-2012-40, př. 1

41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
Usnesení 0118/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-41.doc

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0119/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2012-42, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-42.doc, ZK-02-2012-42, př. 1

43. Prodej stavby STL plynovodu a přípojky v k. ú. Kamenice nad Lipou
Usnesení 0120/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést stavbu prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400 za kupní cenu 149 765 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-43.doc, ZK-02-2012-43, př. 1

44. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Slavíkovice u Jemnice, obec Slavíkovice
Usnesení 0121/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Slavíkovice, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat obci Slavíkovice části pozemku par. č. 699/1 - ost. plocha silnice pro realizaci stavbu Chodník podél silnice II/408 v obci Slavíkovice a obec Slavíkovice se zaváže stavbou dotčené části pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-44.doc, ZK-02-2012-44, př. 1

45. Darování pozemků v k. ú. a obci Menhartice
Usnesení 0122/02/2012/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice pozemky par. č. 1083/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 27 m2, par. č. 1083/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 a díl a o výměře 128 m2, vše odděleno dle GP č. 267 - 66/2011 z pozemku par. č. 1083/4 v k. ú. a obci Menhartice a pozemky par.č. 1083/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 247 m2 a par. č. 1083/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 250 m2, oddělené dle GP č. 268-66/2011 z pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice;
schvaluje
dodatek č. 765 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-45.doc, ZK-02-2012-45, př. 1, ZK-02-2012-45, př. 2

46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Hojovice
Usnesení 0123/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hojovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par. č. 836/36, par. č. 836/35, par. č. 73/2, par. č. 855/7 a par. č. 855/5 v k. ú. Hojovice zastavěných stavbou Chodníky v obci Hojovice do vlastnictví obce Hojovice a obec se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-46.doc, ZK-02-2012-46, př. 1

23. Prodej pozemku v k. ú. Bystrá
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh převést úplatně pozemek v k. ú. a obci Bystrá fyzickým osobám.
S. Cejpek přednesl protinávrh prodat uvedený pozemek žadatelům za kupní cenu 100 Kč/m2.
J. Joukl si protinávrh neosvojil a zastupitelé kraje hlasovali o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 14 hlasů, proti 20 hlasů, zdrželo se 5.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0124/02/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželo se 11.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-23.doc, ZK-02-2012-23, př. 1, ZK-02-2012-23, př. 2

38. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o návrhu nabýt pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina pro realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov v k. ú. Okříšky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0125/02/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-38.doc, ZK-02-2012-38, př. 1

47. Zapojení Kraje Vysočina do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA, ASBL)
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu vstupu Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena do sdružení EUREGHA, ASBL počínaje rokem 2012.
J. Karas se zajímal o podobu jednotlivých výstupů projektu.
J. Běhounek uvedl, že samotné výstupy budou zpracovávány podle konkrétních projektů.
S. Cejpek vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0126/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities dle materiálu ZK-02-2012-47;
rozhoduje
podat přihlášku k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem kdy bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities, pokud k udělení souhlasu dojde později než k rozhodnutí Valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu ZK-02-2012-47, př. 2;
ukládá
hejtmanovi Kraje Vysočina účastnit se, v případě vzniku členství, jednání valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 2, zdrželo se 12.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-47.doc, ZK-02-2012-47, př. 1, ZK-02-2012-47, př. 2, ZK-02-2012-47, př. 3

48. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0127/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2012-48, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2012-48, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-48.doc, ZK-02-2012-48, př. 1

49. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje k projednání žádost o podporu občanského sdružení KOUS Vysočina o. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0128/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-02-2012-49, př. 3 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-49, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-49.doc, ZK-02-2012-49, př. 1, ZK-02-2012-49, př. 2, ZK-02-2012-49, př. 3, ZK-02-2012-49, př. 4, ZK-02-2012-49, př. 5

50. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh přidělení dotace žadatelům dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0129/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-02-2012-50, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2012-50, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-02-2012-50, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-02-2012-50, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-50.doc, ZK-02-2012-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0130/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby;
 • převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.2 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-51.doc

52. Partnerská dohoda v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE) a financování projektu
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření výše uvedené Partnerské dohody projektu CEC5 v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce, kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem a návrh financování tohoto projektu.
I. Rohovský vyjádřil své stanovisko k navrhovanému záměru a k potřebnosti objektu.
P. Krčál informoval zastupitele o současném stavu budov ÚSP Lidmaň.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0131/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-52, př. 1;
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje CEC5 určený na financování projektu na celkových maximálně 24 000 000 Kč; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-52.doc, ZK-02-2012-52, př. 1, ZK-02-2012-52, př. 2

53. Partnerská dohoda v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření Partnerské dohody projektu RAILHUC. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0132/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-53, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-53.doc, ZK-02-2012-53, př. 1, ZK-02-2012-53, př. 2

54. Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření smluv o spolupráci v projektu „Zásah bez hranic“ v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0133/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-02-2012-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-54.doc, ZK-02-2012-54, př. 1

55. Profil Kraje Vysočina - březen 2012
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0134/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-55.doc, ZK-02-2012-55, př. 1, ZK-02-2012-55, př. 2

56. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválení účasti Kraje Vysočina jako partnera výše uvedeného projektu.
M. Vystrčil tlumočil zastupitelům stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0135/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Euroregion Dunaj - Vltava - konkrétně v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 16 000 €, tj. 400 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu ZK-02-2012-56, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2012-56, př. 2 část první.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-56.doc, ZK-02-2012-56, př. 1, ZK-02-2012-56, př. 2, ZK-02-2012-56, př. 3

57. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh změny výše uvedeného usnesení, týkajícího se schválení výsledků 3. výzvy globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení 0045/01/2012/ZK tak, že se v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 v řádku pod pořadovým číslem 6. částka požadované výše finanční podpory v Kč „3 449 244,40“ a částka doporučené výše finanční podpory v Kč „3 449 244,40“ ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční podpory v Kč „3 145 654“ a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč „3 145 654“ a v řádku pod pořadovým číslem 8. částka požadované výše finanční podpory v Kč „3 319 188,89“ a částka doporučené výše finanční podpory v Kč „3 319 188,89“ ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční podpory v Kč „3 319 118,89“ a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč „3 319 118,89“.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-57.doc, ZK-02-2012-57, př. 1, ZK-02-2012-57, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58 60 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0137/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2012 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2012
Usnesení 0138/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dary v celkové výši 6 305 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 3;
 • poskytnout dar ve výši 136 tis. Kč městu Bystřice nad Pernštejnem smlouvou dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 4;
 • poskytnout dar ve výši 241 tis. Kč městu Chotěboř smlouvou dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 5;
 • poskytnout dar ve výši 284 tis. Kč městu Třebíč smlouvou dle materiálu ZK-02-2012-59, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-59.doc, ZK-02-2012-59, př. 1, ZK-02-2012-59, př. 2, ZK-02-2012-59, př. 3, ZK-02-2012-59, př. 4, ZK-02-2012-59, př. 5, ZK-02-2012-59, př. 6

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2012
Usnesení 0139/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 31 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 31 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 3 631 tis. Kč obcím dle materiálu ZK-02-2012-60, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2012-60, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-60.doc, ZK-02-2012-60, př. 1, ZK-02-2012-60, př. 2, ZK-02-2012-60, př. 3

61. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011 dle materiálu ZK-02-2012-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-61.doc, ZK-02-2012-61, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62 64 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0141/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2012-62, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012 ve výši 1 370 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-62.doc, ZK-02-2012-62, př. 1

63. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Usnesení 0142/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 72052414 ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-02-2012-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-63.doc, ZK-02-2012-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0143/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2012-64, př. 1 na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru ve výši 716 520 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-64.doc, ZK-02-2012-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0144/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené dle materiálu ZK-02-2012-65, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 35 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 35 000 Kč dle materiálů ZK-02-2012-65, ZK-02-2012-65, př. 1, ZK-02-2012-65, př. 2 a ZK-02-2012-65, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-65.doc, ZK-02-2012-65, př. 1, ZK-02-2012-65, př. 2, ZK-02-2012-65, př. 3

66. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje k projednání Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012.
J. Fischerová vznesla protinávrh, ve kterém navrhovala vypustit úkol C.1 z předloženého návrhu usnesení.
M. Vystrčil podpořil některé připomínky ředitelů škol uvedené v materiálu, týkající se slučování škol.
J. Karas vyjádřil svůj názor k navrhované optimalizaci školství.
D. Hromádková tlumočila zastupitelům souhlasné stanovisko výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost k navrhovanému dlouhodobému záměru.
M. Kružíková protinávrh J. Fischerové neakceptovala a zastupitelé hlasovali o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 17, proti 22, zdržel se 1.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0145/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2012-66, př. 1;
bere na vědomí
 • úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2012-66, př. 1;
 • opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-02-2012-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2012 zveřejnit DZKV 2012 a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-66.doc, ZK-02-2012-66, př. 1, ZK-02-2012-66, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67, 68 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Usnesení 0146/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů dle materiálů ZK-02-2012-67, př. 1 a ZK-02-2012-67, př. 2;
schvaluje
 • záměr poskytnout Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 100 000 Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů;
 • závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 208 600 Kč (8 344 EUR) na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-67.doc, ZK-02-2012-67, př. 1, ZK-02-2012-67, př. 2, ZK-02-2012-67, př. 3, ZK-02-2012-67, př. 4, ZK-02-2012-67, př. 5

68. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 0147/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálů ZK-02-2012-68, př. 1 a ZK-02-2012-68, př. 2;
schvaluje
 • záměr poskytnout Střední škole obchodu a služeb Jihlava v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 300 000 Kč, pokud bude schválen projekt dle materiálů ZK-02-2012-68, př. 1 a ZK-02-2012-68, př. 2;
 • závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 147 000 Kč (6 005 EUR) na realizaci projektu Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálů ZK-02-2012-68, př. 1 a ZK-02-2012-68, př. 2 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-68.doc, ZK-02-2012-68, př. 1, ZK-02-2012-68, př. 2, ZK-02-2012-68, př. 3, ZK-02-2012-68, př. 4, ZK-02-2012-68, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 69, 70 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

69. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
Usnesení 0148/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za rok 2011 dle materiálů ZK-02-2012-69, př. 1 a ZK-02-2012-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-69.doc, ZK-02-2012-69, př. 1, ZK-02-2012-69, př. 2

70. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2012
Usnesení 0149/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-02-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-70.doc, ZK-02-2012-70, př. 1

71. Projekt - Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k věkové hranici nezbytné pro získání senior pasu.
P. Krčál uvedl, že věková hranice byla určena dle kategorizace Evropské unie.
L. Joukl přednesl návrh na ukončení rozpravy.
Návrh byl schválen pro 33 hlasy, proti 3, zdrželi se 2.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0150/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko (SENIOR PLUS) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů v maximální výši 32 443 €; tj. cca 794 854 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč);
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-02-2012-71, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z jiných zdrojů v maximální výši 7 948 388 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko (SENIOR PLUS); tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko (SENIOR PLUS);
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2012-71, př. 3, části 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-71.doc, ZK-02-2012-71, př. 1, ZK-02-2012-71, př. 2, ZK-02-2012-71, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 72, 73, 97 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

72. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 0151/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 16 762 200 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2012-72, př. 1, ZK-02-2012-72, př. 2 a ZK-02-2012-72, př. 3;
schvaluje
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-72.doc, ZK-02-2012-72, př. 1, ZK-02-2012-72, př. 2, ZK-02-2012-72, př. 3, ZK-02-2012-72, př. 4, ZK-02-2012-72, př. 5

73. Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
Usnesení 0152/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Harmonizace při opatrování dětí v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 3.352 €; tj. cca 83.800 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč);
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-02-2012-73, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z jiných zdrojů v maximální výši 837.900 Kč (1 euro = 25,0 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Harmonizace při opatrování dětí; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Harmonizace při opatrování dětí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2012-73, př. 3, části 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-73.doc, ZK-02-2012-73, př. 1, ZK-02-2012-73, př. 2, ZK-02-2012-73, př. 3

97. Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0153/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-02-2012-97, př. 2, se započtením výše průměrného úroku z půjček odpovídající částce půjčené na základě této smlouvy bude dlužníkovi započtena ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, započtena jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-97, ZK-02-2012-97, př. 1, ZK-02-2012-97, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 74 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

74. Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0154/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2012-74, př. 2 na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-02-2012-74, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-74.doc, ZK-02-2012-74, př. 1, ZK-02-2012-74, př. 2, ZK-02-2012-74, př. 3

75. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0155/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-02-2012-75, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-75.doc, ZK-02-2012-75, př. 1, ZK-02-2012-75, př. 2, ZK-02-2012-75, př. 3

76. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
Usnesení 0156/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2012-76, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2012-76, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-76.doc, ZK-02-2012-76, př. 1, ZK-02-2012-76, př. 2, ZK-02-2012-76, př. 3, ZK-02-2012-76, př. 4

77. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0157/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2012-77, př. 1;
 • neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2012-77, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-77.doc, ZK-02-2012-77, př. 1, ZK-02-2012-77, př. 2

78. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0158/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO dle materiálu ZK-02-2012-78, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-78.doc, ZK-02-2012-78, př. 1

79. Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0159/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 602 353 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, za účelem realizace projektu Vysočina fandí kultuře - propagace dle materiálu ZK-02-2012-79, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 602 400 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu Vysočina Fandí kultuře - propagace.
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-79.doc, ZK-02-2012-79, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 80, 81 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

80. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
Usnesení 0160/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 40 309 911 Kč dle materiálu ZK-02-2012-80, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2012-80, př. 4;
schvaluje
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2012-80, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 7 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 7 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-80.doc, ZK-02-2012-80, př. 1, ZK-02-2012-80, př. 2, ZK-02-2012-80, př. 3, ZK-02-2012-80, př. 4

81. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0161/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu ZK-02-2012-81, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu ZK-02-2012-81, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-81.doc, ZK-02-2012-81, př. 1, ZK-02-2012-81, př. 2

82. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0162/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2012-82, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-82.doc, ZK-02-2012-82, př. 1

83. Projekt LDA V4 - uzavření partnerské smlouvy
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření partnerské smlouvy na projekt LDA-V4. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s městem Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451, dle materiálu ZK-02-2012-83, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-83.doc, ZK-02-2012-83, př. 1

84. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené dokumentaci.
J. Vymazal a Z. Bečková podpořili svým názorem výstavbu spalovny odpadů v Kraji Vysočina.
V rámci projednávaného bodu vystoupil zástupce sdružení Arnika, Matěj Man, jenž ve svém vystoupení vyjádřil negativní postoj Arniky k plánované výstavbě spalovny odpadů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0164/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) - analytická, návrhová a směrná část dle materiálů ZK-02-2012-84, př. 1 a ZK-02-2012-84, př. 2;
souhlasí
s pokračováním prací na projektu dle dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) - analytická, návrhová a směrná část uvedené v materiálech ZK-02-2012-84, př. 1 a ZK-02-2012-84, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-84.doc, ZK-02-2012-84, př. 1, ZK-02-2012-84, př. 2, ZK-02-2012-84, př. 3

85. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - předfinancování projektu
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh předfinancování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina označení hranic lokalit se základní ochranou“.
M. Vystrčil se zajímal o povinnosti plynoucí z těchto projektů pro kraje a současně otevřel otázku zajištění jejich dalšího financování.
J. Doležal vyjádřil negativní stanovisko k uvedeným projektům.
Z. Ryšavý uvedl, že evropsky významné lokality byly stanoveny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. a 371/2009 Sb., povinnosti krajů vyplývají ze zákona o ochraně přírody a financování projektů bude zajištěno z rozpočtu kraje.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0165/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou ve výši max. 1 781 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-85.doc, ZK-02-2012-88, př. 1

86. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - předfinancování projektu
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem předfinancování výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0166/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit ve výši max. 6 006 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-86.doc

87. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou - předfinancování projektu
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o návrhu předfinancování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lokality s kuňkou ohnivou“, schváleného k podpoře z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0167/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou ve výši max. 1 604 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-87.doc

88. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu návrh stanovit s účinností od 1. 4. 2012 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0168/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
s účinností od 1. 4. 2012 počet uvolněných členů Rady kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady kraje bude Zdeněk Ryšavý.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-88.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 89 až 96 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

89. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2012
Usnesení 0169/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2012 dle materiálu ZK-02-2012-89, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2012 ve složení:
ODS Miloš Šťastný (TR);
KDU-ČSL Marie Stejskalová (JI); Jan Mácha (PE);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Jiří Uchytil (HB);
KSČM Jiří Vlach (JI); Pavel Královec (HB);
 • Stanislava Šípa (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2012;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2012 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-89.doc, ZK-02-2012-89, př. 1, ZK-02-2012-89, př. 2

90. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012
Usnesení 0170/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2012 dle materiálu ZK-02-2012-90, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2012 ve složení:
ODS Radovan Necid (ZR); Jan Sojka (HB);
KDU-ČSL Petr Piáček (JI); Tomáš Kučera (ZR);
ČSSD Miroslav Báňa (ZR);
KSČM Karel Báťa (HB); Milan Plodík (HB);
 • Jaroslava Soukupa (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2012;
 • garantem grantového programu Bezpečná silnice 2012 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radka Žižku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-90.doc, ZK-02-2012-90, př. 1, ZK-02-2012-90, př. 2

91. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
Usnesení 0171/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 dle materiálu ZK-02-2012-91, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 ve složení:
ODS Ilona Komínková (ZR); Alena Hostašová (TR);
KDU-ČSL Radek Pátek (ZR); František Holas (HB);
ČSSD Marie Kružíková (JI); Dagmar Hromádková (ZR);
KSČM Josef Číž (TR)
 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012;
 • garantem grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Martina Petra s právem hlasovacím a Lucii Skoumalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-91.doc, ZK-02-2012-91, př. 1, ZK-02-2012-91, př. 2

92. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012
Usnesení 0172/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2012 dle materiálu ZK-02-2012-92, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012 ve složení:
ODS Michal Zigl (JI); Ladislav Med (PE);
KDU-ČSL Jaromír Kalina (JI); Jan Matějů (PE);
ČSSD Jaroslav Kohout (PE);
KSČM Ladislav Nováček (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
 • Antonína Malenu (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2012 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-92.doc, ZK-02-2012-92, př. 1, ZK-02-2012-92, př. 2

93. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2012
Usnesení 0173/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2012 dle materiálu ZK-02-2012-93, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2012 ve složení:
ODS Tomáš Koukal (JI);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Ondřej Boháček (PE);
ČSSD Bohumil Kovanda (PE); Roman Štork (JI);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Pavel Kalabus (JI);
 • Jana Nekulu (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2012;
 • garantem grantového programu Regionální kultura 2012 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-93.doc, ZK-02-2012-93, př. 1, ZK-02-2012-93, př. 2

94. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
Usnesení 0174/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 dle materiálu ZK-02-2012-94, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 ve složení:
ODS Pavel Nevrkla (TR);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Karel Pačiska (ZR); Luděk Šíma (HB);
KSČM Pavel Šlechtický (JI); Emílie Katolická (TR);
 • Pavla Hájka (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012;
 • garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Zdeňku Kasalovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-94.doc, ZK-02-2012-94, př. 1, ZK-02-2012-94, př. 2

95. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
Usnesení 0175/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2012 dle materiálu ZK-02-2012-95, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 ve složení:
ODS Jiří Hormandl (PE); Vítězslav Schrek (JI);
KDU-ČSL Josef Kodet (JI);
ČSSD Zdeněk Smutný (JI); Pavla Kučerová (PE);
KSČM - Karel Moravec (HB); Kamil Vejvoda (ZR);
 • Jiřího Vondráčka (HB, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2012;
 • garantem grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-95.doc, ZK-02-2012-95, př. 1, ZK-02-2012-95, př. 2

96. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2012
Usnesení 0176/02/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2012 dle materiálu ZK-02-2012-96, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 ve složení:
ODS Martin Hladík (TR); Stanislav Šíp (HB);
KDU-ČSL Josef Švec (ZR);
ČSSD Michal Šmarda (ZR); Michal Ptáčník (HB);
KSČM František Náhončík (HB); Pavel Kalabus (JI);
 • Jaroslava Huláka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2012;
 • garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 odbor informatiky a zástupce garanta Ing. Petra Pavlince s právem hlasovacím a Ing. Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2012-96.doc, ZK-02-2012-96, př. 1, ZK-02-2012-96, př. 2

98. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 15. 5. 2012.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Karas        ……...……………………………………


JUDr. Drahoslav Oulehla        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2012 dne 27. 3. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 5. 4. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz