Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2012 - 27.03.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
06Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
07Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
08Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012
09Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
10Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
12Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
13Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
14Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011
15Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
16Poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému Kraje Vysočina
17Návrh na rozčlenění trasy komunikace II/602 v úseku Jihlava - Pelhřimov
18Darování pozemku v k. ú. a obci Stojčín
19Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Svinný a obci Chotěboř
20Darování pozemků v k. ú. a obci Švábov
21Darování pozemku v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
22Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/03418 Herálec, část Kamenice a II/348 Herálec - průjezdní úseky
23Prodej pozemku v k. ú. Bystrá
24Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15229 Blatnice - průjezdní úsek
25Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Hodice
26Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/639 Batelov, část Bezděčín - průjezdní úsek
27Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
28Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 a III/15222 Dědice - průjezdní úsek
29Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/36068 Lukov - průjezdní úsek
30Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
31Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
33Prodej pozemku v k. ú Hybrálec
34Zrušení usnesení 0410/05/2011/ZK, darování pozemků v k. ú. a obci Vysoká
35Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Třešť
36Darování pozemku v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou
37Darování pozemků v k. ú. Studénky a obci Puklice
38Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
39Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
40Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
41Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
42Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
43Prodej stavby STL plynovodu a přípojky v k. ú. Kamenice nad Lipou
44Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Slavíkovice u Jemnice, obec Slavíkovice
45Darování pozemků v k.ú. a obci Menhartice
46Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hojovice
47Zapojení Kraje Vysočina do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA, ASBL)
48Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
49Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
50Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52Partnerská dohoda v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE) a financování projektu
53Partnerská dohoda v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
54Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
55Profil Kraje Vysočina - březen 2012
56Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
57Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
57upr1Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
58Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2012
61Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
63Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011) a změna závazných ukazatelů u organ
65Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
66Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
67Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
68Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
69Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
70Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2012
71Projekt - Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
72Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
73Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
74Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
75Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
76Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
77Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
78Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
79Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
80Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
81Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
82Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
82upr1Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
83Projekt LDA V4 - uzavření partnerské smlouvy
84Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
85Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - předfinancování projektu
86Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - předfinancování projektu
87Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou - předfinancování projektu
88Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
89FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2012
90FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012
91FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
92FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012
93Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2012
94FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
95FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
96FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2012
97Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz