Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013 konaného dne 10. 12. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 12. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a omluvil pozdější příchod V. Kodeta, R. Necida, T. Škaryda.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven R. Černý.
Konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 77. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK do programu jednání
Zastupitelstvo návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 5. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 6. Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 8. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 9. Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
 10. Dohoda o narovnání
 11. Návrh rozpočtového opatření - příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na opravu spirálního CT
 12. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
 13. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 14. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
 15. Náhrada výdělku
 16. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
 17. Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
 18. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 19. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 20. Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
 21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
 22. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
 23. Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - obchvat
 24. Veřejná zakázka na služby: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 25. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
 26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická
 27. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
 28. Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
 29. Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
 30. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 31. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
 32. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 33. Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
 34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
 35. Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 36. Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
 37. Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
 38. Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
 40. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
 41. Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
 42. Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
 44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 45. Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé, II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
 46. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
 47. Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
 48. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
 49. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
 50. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 51. Prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 52. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro stavbu II/602 Olešná - průtah
 53. Návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
 54. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
 55. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
 56. Dodatek č. 2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 57. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 58. Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 59. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
 60. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
 62. Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
 64. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 65. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
 66. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
 67. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
 68. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
 70. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 71. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
 72. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 73. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
 74. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 75. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 76. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 77. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
 78. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0506/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: PaedDr. Ladislav Jirků, Pavel Kalabus.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
PaedDr. Ladislava Jirků a Pavla Kalabuse ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

04. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh způsobu vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
M. Houška oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0508/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2013-04, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2013-04, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 2 335 680 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 335 680 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2013-04, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-04.doc, ZK-07-2013-04, př. 1, ZK-07-2013-04, př. 2, ZK-07-2013-04, př. 3

05. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Pitná voda 2013“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0509/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2013-05, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2013-05, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Pitná voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2013-05, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-05.doc, ZK-07-2013-05, př. 1, ZK-07-2013-05, př. 2, ZK-07-2013-05, př. 3, ZK-07-2013-05, př. 4

06. Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatku uvedených Zásad.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0510/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2013-06, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-06.doc, ZK-07-2013-06, př. 1, ZK-07-2013-06, př. 2

07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020. D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0511/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálů ZK-07-2013-07, př. 1 a ZK-07-2013-07, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-07.doc, ZK-07-2013-07, př. 1, ZK-07-2013-07, př. 2

08. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0512/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2013-08, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-08.doc, ZK-07-2013-08, př. 1

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil R. Necid. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu. K předložené zprávě o činnosti rady kraje nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0513/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-02.doc, ZK-07-2013-02, př. 1, ZK-07-2013-02, př. 2, ZK-07-2013-02, př. 3

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec otevřel rozpravu k předloženým písemným podkladům týkajícím se záležitostí řešených krajským úřadem v uplynulém období.
M. Houška vznesl dotaz k možnosti využití personálního portálu krajského úřadu a evidence ředitelů příspěvkových organizací krajskými zastupiteli.
M. Vystrčil se zajímal o výsledky genderového auditu, který proběhl na krajském úřadu.
Z. Kadlec uvedl, že personální portál i samotná evidence ředitelů příspěvkových organizací slouží vnitřním potřebám krajského úřadu. K otázce jejich případného využití krajskými zastupiteli přislíbil M. Houškovi písemné vyjádření. Závěrem seznámil zastupitele s výsledky zmiňovaného genderového auditu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-03.doc, ZK-07-2013-03, př. 1, ZK-07-2013-03, př. 2, ZK-07-2013-03, př. 3

09. Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh spolufinancování uvedených projektů ze zdrojů kraje. Ze zasedání se omluvil Z. Chlád. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • v případě úspěšného přijetí žádostí projektů:
  • Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč,
  • Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč,
  • Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč
k financování;
 • spolufinancování uvedených projektů ze zdrojů kraje;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 3 194 496 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT v celkové výši 4 mil. Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 2 081 520 Kč v případě úspěšného přijetí žádosti s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OA, OddRLZ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-09.doc

10. Dohoda o narovnání
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uzavření Dohody o narovnání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu ZK-07-2013-10, př. 2.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-10.doc, ZK-07-2013-10, př. 1, ZK-07-2013-10, př. 2

11. Návrh rozpočtového opatření - příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na opravu spirálního CT
Ze zasedání se omluvila J. Fischerová. Na zasedání se dostavili V. Kodet, T. Škaryd. J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje:
  • kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 120 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 120 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví částku 1 880 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 880 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 3 000 000 Kč s určením na částečné pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT;
rozhoduje
neposkytnout půjčku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 30 000 000 Kč dle materiálu ZK-07-2013-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-11.doc, ZK-07-2013-11, př. 1, ZK-07-2013-11, př. 2, ZK-07-2013-11, př. 3

12. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
  • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 1;
  • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 2;
  • Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 3;
  • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 4;
  • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-12, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-12.doc, ZK-07-2013-12, př. 1, ZK-07-2013-12, př. 2, ZK-07-2013-12, př. 3, ZK-07-2013-12, př. 4, ZK-07-2013-12, př. 5, ZK-07-2013-12, př. 6

13. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem volby přísedící Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0519/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-13.doc, ZK-07-2013-13, př. 1, ZK-07-2013-13, př. 2

14. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0520/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-07-2013-14, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2013-14, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2014 dle materiálu ZK-07-2013-14, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2013-14, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-14.doc, ZK-07-2013-14, př. 1, ZK-07-2013-14, př. 2, ZK-07-2013-14, př. 2a, ZK-07-2013-14, př. 3, ZK-07-2013-14, př. 4, ZK-07-2013-14, př. 4a

15. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovení výše paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2013-15.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-15.doc

16. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace z rozpočtu kraje významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/07/2013/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 2; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-16, př. 4;
svěřuje
hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2013-16.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-16.doc, ZK-07-2013-16, př. 1, ZK-07-2013-16, př. 2, ZK-07-2013-16, př. 3, ZK-07-2013-16, př. 4

17. Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zrušení usnesení 054/03/2002/ZK.
M. Vystrčil upozornil, že v předloženém návrhu usnesení není zohledňováno doporučení interního auditu.
V. Novotný uvedl, že tento problém je řešen v návrhu na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny, schvalovaném v bodě 53.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
k 1. 1. 2014 usnesení 054/03/2002/ZK;
schvaluje
 • od 1. 1. 2014 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády;
 • od 1. 1. 2014 předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • od 1. 1. 2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, ve výši 500,- Kč za účast na jednom zasedání;
ukládá
Radě Kraje Vysočina předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů - zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
odpovědnost: rada kraje
termín: vždy na konci pololetí
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-17.doc

18. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0524/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu ZK-07-2013-18, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 10. 12.2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-18.doc, ZK-07-2013-18, př. 1

19. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu ZK-07-2013-19, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2013 - 30. 11. 2013 dle materiálu ZK-07-2013-19, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-19.doc, ZK-07-2013-19, př. 1, ZK-07-2013-19, př. 2

20. Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Pracovní program na roky 2014-2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Pracovní program na roky 2014-2017 dle materiálu ZK-07-2013-20, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
termín: po dobu platnosti pracovního programu
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-20.doc, ZK-07-2013-20, př. 1, ZK-07-2013-20, př. 2

21. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013 dle materiálu ZK-07-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 13. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-21.doc, ZK-07-2013-21, př. 1

22. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
K. Pačiska tlumočil doporučení rozpočtové komise.
Z. Dobrý připojil doporučující stanovisko finančního výboru.
O. Benc vyjádřil nesouhlas s navýšením sociálního fondu schvalovaného rozpočtu kraje a s platy pro uvolněné zastupitele zastávající posty předsedy legislativního výboru, finančního výboru a předsedy bezpečnostní komise hrazené z kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Závěrem diskuse zastupitelstvo přijalo kraje návrh usnesení.
Usnesení 0528/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2013-22, př. 1 - Rozpočet kraje 2014;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2014 materiálu ZK-07-2013-22, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny;
 • zapojení zůstatku účtu ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Školství, mládeže a sportu na realizaci projektu Pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2014 v Kraji Vysočina;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2013-22, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
 1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
 2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
  • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
  • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-22.doc, ZK-07-2013-22, př. 1, ZK-07-2013-22, př. 2, ZK-07-2013-22, př. 3

Na základě upozornění M. Vystrčila vzneseného v bodě 17. Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu, J. Běhounek požádal zastupitelstvo kraje o zrušení již schváleného usnesení k bodu 17 a předložil upravený návrh usnesení.
Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo a hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0529/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
schvaluje
 • od 1. 1. 2014 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády;
 • od 1. 1. 2014 předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • od 1. 1. 2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, vyjma zástupcům garanta, ve výši 500,- Kč za účast na jednom zasedání;
ukládá
Radě Kraje Vysočina předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů - zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
odpovědnost: rada kraje
termín: vždy na konci pololetí
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 23 29 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

23. Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - obchvat
Usnesení 0530/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat v rozsahu materiálu ZK-07-2013-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-23.doc, ZK-07-2013-23, př. 1

24. Veřejná zakázka na služby: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0531/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v rozsahu materiálu ZK-07-2013-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-24.doc, ZK-07-2013-24, př. 1

25. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
Usnesení 0532/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
významnou veřejnou zakázku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu ZK-07-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-25.doc, ZK-07-2013-25, př. 1

26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická
Usnesení 0533/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-07-2013-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-26.doc, ZK-07-2013-26, př. 1

27. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
Usnesení 0534/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 280 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-27.doc

28. Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
Usnesení 0535/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy dle materiálu ZK-07-2013-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-28.doc, ZK-07-2013-28, př. 1

29. Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
Usnesení 0536/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0471/06/2009/ZK tak, že text převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2010 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu se ruší a nahrazuje textem, který zní: převod finančních prostředků v celkové výši max. do 1,5 mld. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-07-2013-29, př. 1. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-29.doc, ZK-07-2013-29, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 30 52, 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0537/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1065 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-30.doc, ZK-07-2013-30, př. 1

31. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
Usnesení 0538/07/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-31.doc, ZK-07-2013-31, př. 1

32. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0539/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě, ve které se Kraj Vysočina a město Ledeč nad Sázavou zavážou směnit část pozemku par. č. 2215/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 143 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-32.doc, ZK-07-2013-32, př. 1

33. Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
Usnesení 0540/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 152 - zastavěná plocha, způsob využití občanská vybavenost o výměře 13 m2 oddělený geometrickým plánem č. 179-85/2011 z pozemku par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí;
schvaluje
Dodatek č. 1066 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-33.doc, ZK-07-2013-33, př. 1, ZK-07-2013-33, př. 2

34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
Usnesení 0541/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a městysem Vilémov, na straně investora, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se Kraj Vysočina zaváže převést části pozemků par. č. par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov a městys Vilémov se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-34.doc, ZK-07-2013-34, př. 1

35. Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Usnesení 0542/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 22 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-07-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-35.doc, ZK-07-2013-35, př. 1, ZK-07-2013-35, př. 2

36. Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0543/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0443/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 tak, že v materiálech ZK-06-2013-20, př. 1 a ZK-06-2013-20, př. 2 se ruší pozemek par. č. 1085/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-36.doc, ZK-07-2013-36, př. 1

37. Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
Usnesení 0544/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1558/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/24 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1067 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-37, př. 1;
 • dodatek č. 1068 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-37.doc, ZK-07-2013-37, př. 1, ZK-07-2013-37, př. 2, ZK-07-2013-37, př. 3

38. Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0545/07/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-38.doc, ZK-07-2013-38, př. 1, ZK-07-2013-38, př. 2, ZK-07-2013-38, př. 3

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
Usnesení 0546/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v k. ú. Křižanov od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2013-39, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1071 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-07-2013-39, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-39.doc, ZK-07-2013-39, př. 1, ZK-07-2013-39, př. 2, ZK-07-2013-39, př. 3

40. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 0547/07/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-40.doc, ZK-07-2013-40, př. 1, ZK-07-2013-40, př. 2, ZK-07-2013-40, př. 3

41. Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
Usnesení 0548/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálu ZK-07-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-41.doc, ZK-07-2013-41, př. 1

42. Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0549/07/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-42.doc, ZK-07-2013-42, př. 1, ZK-07-2013-42, př. 2

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
Usnesení 0550/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2013-43, př. 1 v k. ú. Vlachovice u Rokytna od spoluvlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy;
schvaluje
dodatek č. 1073 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-43, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-43.doc, ZK-07-2013-43, př. 1, ZK-07-2013-43, př. 2, ZK-07-2013-43, př. 3

44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0551/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2013-44, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-44.doc, ZK-07-2013-44, př. 1

45. Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé, II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
Usnesení 0552/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 1 z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č 1074 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 2;
 • dodatek č 1075 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 3;
 • dodatek č 1076 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-45, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-45.doc, ZK-07-2013-45, př. 1, ZK-07-2013-45, př. 2, ZK-07-2013-45, př. 3, ZK-07-2013-45, př. 4, ZK-07-2013-45, př. 5

46. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
Usnesení 0553/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • směnit pozemky 4653/26 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina. za pozemky par. č. 3321/67 - ost. plocha silnice o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 - ost. plocha, silnice o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development, a. s, Vršovická 1527/68b, Praha, vše v k. ú. a obci Chotěboř dle materiálu ZK-07-2013-46, př. 1;
 • nabýt koupí pozemky par. č. 3821/135 - st. plocha, silnice o výměře 19 m2, par. č. 3821/137 - ost. plocha, silnice o výměře 77 m2 a par. č. 3821/141 - ost. plocha, silnice o výměře 16 m2 z vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha, Holešovice do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 860 Kč s tím, že kupní cenu v plné výši uhradí společnost Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, Praha 10;
 • převést darem pozemek par. č. 4653/28 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 v k. ú. obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky par. č. 3821/102 - ost. plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 3821/138 - ost. plocha, silnice o výměře 29 m2, par.č. 4653/29 - ost. plocha, silnice o výměře 39 m2 a par. č. 4653/30 - ost. plocha, silnice o výměře 19 m2 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1077 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-46, př. 2;
 • dodatek č. 1078 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-46, př. 3;
 • dodatek č. 1079 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-46.doc, ZK-07-2013-46, př. 1, ZK-07-2013-46, př. 2, ZK-07-2013-46, př. 3, ZK-07-2013-46, př. 4, ZK-07-2013-46, př. 5

47. Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
Usnesení 0554/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 631/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 273 m2 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná;
schvaluje
dodatek č. 1080 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-47.doc, ZK-07-2013-47, př. 1, ZK-07-2013-47, př. 2

48. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
Usnesení 0555/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem části pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav dle GP č. 221-85/2011 nově oddělené jako pozemek par. č. 566/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 994 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
schvaluje
dodatek č. 1081 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-48.doc, ZK-07-2013-48, př. 1, ZK-07-2013-48, př. 2

49. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
Usnesení 0556/07/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-49.doc, ZK-07-2013-49, př. 1, ZK-07-2013-49, př. 2

50. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Usnesení 0557/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2013-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-50.doc, ZK-07-2013-50, př. 1

51. Prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0558/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Cetimum s. r. o., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 60, PSČ 586 01, IČO: 292 15 293 za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 993 500 Kč + DPH s tím, že ve prospěch prodávajícího bude zřízeno předkupní právo k prodávanému pozemku jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou, do dne vydání kolaudačního souhlasu na budoucí stavbu za cenu prodávaného pozemku, tj. 500 Kč/m2 + DPH dle smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-51, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-51.doc, ZK-07-2013-51, př. 1, ZK-07-2013-51, př. 2

52. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro stavbu II/602 Olešná - průtah
Usnesení 0559/07/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-52.doc, ZK-07-2013-52, př. 1, ZK-07-2013-52, př. 2

77. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
Usnesení 0560/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0464/06/2013/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2013-42, př. 1 se pozemek par. č. 1325/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka nahrazuje pozemkem par. č. 1326/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-77

53. Návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Statut účelového Fondu Vysočiny.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0561/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-07-2013-53, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-53.doc, ZK-07-2013-53, př. 1, ZK-07-2013-53, př. 2

54. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem výše uvedených Zásad.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
M. Černá tlumočila doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje a sdělila, že výbor se na svém jednání zabýval problematikou poskytování dotací pro místní části měst a obcí v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0562/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2013-54, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-54.doc, ZK-07-2013-54, př. 1, ZK-07-2013-54, př. 2, ZK-07-2013-54, př. 3, ZK-07-2013-54, př. 4

55. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0563/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vyhlásit soutěž o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 dle materiálu ZK-07-2013-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-55.doc, ZK-07-2013-55, př. 1

56. Dodatek č. 2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku k Partnerské dohodě výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0564/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 k Partnerské dohodě dle materiálu ZK-07-2013-56, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-56.doc, ZK-07-2013-56, př. 1, ZK-07-2013-56, př. 2, ZK-07-2013-56, př. 3, ZK-07-2013-56, př. 4

57. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené zprávě o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0565/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-07-2013-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-57.doc, ZK-07-2013-57, př. 1

58. Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0566/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 dle materiálu ZK-07-2013-58, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-58.doc, ZK-07-2013-58, př. 1, ZK-07-2013-58, př. 2

59. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0567/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 06 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, dle materiálu ZK-07-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-59.doc, ZK-07-2013-59, př. 1

60. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o žádosti o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na výše uvedený projekt. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0568/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2013-60, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-60.doc, ZK-07-2013-60, př. 1, ZK-07-2013-60, př. 2, ZK-07-2013-60, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 61, 63 66 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
Usnesení 0569/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-07-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-61.doc, ZK-07-2013-61, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
Usnesení 0570/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2013-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-63.doc, ZK-07-2013-63, př. 1

64. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0571/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2013-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2013-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-64.doc, ZK-07-2013-64, př. 1, ZK-07-2013-64, př. 2, ZK-07-2013-64, př. 3

65. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
Usnesení 0572/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 1;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 2;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 3;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 4;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 5;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2013-65, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé Středních škol
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-65.doc, ZK-07-2013-65, př. 1, ZK-07-2013-65, př. 2, ZK-07-2013-65, př. 3, ZK-07-2013-65, př. 4, ZK-07-2013-65, př. 5, ZK-07-2013-65, př. 6

66. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
Usnesení 0573/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2013-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-66.doc, ZK-07-2013-66, př. 1, ZK-07-2013-66, př. 2

62. Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem zrušit část usnesení 0408/05/2013/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0574/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit část usnesení 0408/05/2013/ZK, kterou bylo Zastupitelstvem Kraje Vysočina rozhodnuto uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 7;
 • uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu ZK-07-2013-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-62.doc, ZK-07-2013-62, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
Usnesení 0575/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 11 263 800 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2013-67, př. 1, ZK-07-2013-67, př. 2 a ZK-07-2013-67, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2013-67, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-67.doc, ZK-07-2013-67, př. 1, ZK-07-2013-67, př. 2, ZK-07-2013-67, př. 3, ZK-07-2013-67, př. 4

68. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0576/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-68, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-68.doc, ZK-07-2013-68, př. 1, ZK-07-2013-68, př. 2

69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
V souvislosti s projednávaným materiálem M. Černá oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0577/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2013-69, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2013-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-69.doc, ZK-07-2013-69, př. 1, ZK-07-2013-69, př. 2

70. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V souvislosti s projednávaným materiálem M. Černá oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0578/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČO 00290629, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, ve výši 180 000 Kč na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče dle materiálu ZK-07-2013-70, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-70.doc, ZK-07-2013-70, př. 1, ZK-07-2013-70, př. 2

71. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
Usnesení 0579/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, § 4350 - Domovy pro seniory a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 15 780 tis. Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2013-71, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 15 780 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-07-2013-71, př. 2 za účelem pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-71.doc, ZK-07-2013-71, př. 1, ZK-07-2013-71, př. 2

72. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 0580/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2013-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-72.doc, ZK-07-2013-72, př. 1

73. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
P. Piňos informoval zastupitelstvo kraje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0581/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 449 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69188/2013 ze dne 10. 10. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-07-2013-73, př. 4 prominutí povinnosti penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-73.doc, ZK-07-2013-73, př. 1, ZK-07-2013-73, př. 2, ZK-07-2013-73, př. 3, ZK-07-2013-73, př. 4

74. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
D. Oulehla informoval zastupitelstvo kraje o návrhu Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.
M. Vystrčil sdělil připomínky k  čl. 6 „Společná ustanovení ke kontrole výborů“ návrhu Zásad, který není dle jeho názoru v souladu s právním řádem státu a s § 77, čl. 1 zákona o krajích. Dále nesouhlasil s rozdělením kontroly výborů na vnější a vnitřní (čl. 3 a čl. 5 návrhu Zásad), jelikož kontrolní činnost výborů je vyslovena v § 78, čl. 4, čl. 5 zákona o krajích.
Závěrem oznámil, že pokud již nebude přítomen při hlasování, hlasoval by proti takto předloženému návrhu.
O. Benc vyjádřil negativní postoj ke kontrolní pravomoci výborů uvedené v návrhu Zásad.
M. Vystrčil se omluvil ze zasedání zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
R. Necid oznámil zmatečné hlasování a opravil své hlasování k návrhu usnesení na „proti“.
Usnesení 0582/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2013-74, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-74.doc, ZK-07-2013-74, př. 1

75. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje návrh Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0583/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2013-75, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-75.doc, ZK-07-2013-75, př. 1

76. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0584/07/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-07-2013-76, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2013-76.doc, ZK-07-2013-76, př. 1

78. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem členům zastupitelstva, spolupracovníkům a úředníkům za spolupráci v roce 2013 a s přáním příjemného prožití svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013. Současně zastupitelům sdělil, že předpokládaný termín zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2014 byl stanoven na 4. 2. 2014.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


PaedDr. Ladislav Jirků        ……...……………………………………Kalabus Pavel                        …..………………………………….……
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2013 dne 10. 12. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 20. 12. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz