Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2006 - 16.05.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Žádost o spolufinancování projektu "Sociálně právní poradenství, ekonomické poradenství a monitoring informací" jehož realizátorem je Sekce romských poradců České republiky
05Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2006
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obcí kraje Vysočina o finanční náhradu za statické posouzení budov v důsledku velkého množství sněhu
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
08Výkup pozemku v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
09Výkup pozemku v k. ú. a obci Vlčatín
10Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
11Výkup pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
12Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
13Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
14Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
15Darování prodloužení kanalizace do vlastnictví Statutárního města Jihlava
16Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
17Darování a prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice
18Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
19Darování nemovitostí v k. ú. a obci Věžná
20Darování pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole
21Darování pozemku v k. ú. a obci Rožná
22Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
26Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice
27Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
29Prodej pozemku v k. ú. Čakovice u Pelhřimova a obci Pelhřimov
30Prodej pozemku v k. ú. a obci Komorovice
31Prodej pozemku v k.ú. a obci Stáj
32Prodej pozemku v k. ú. a obci Budkov
33Smlouva o budoucí darovací smlouvě na stavbu silničního tělesa v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
34Stavba protipovodňových opatření v obci Maleč - smlouva o budoucí darovací smlouvě
35Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb po dokončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 3. stavba
36Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 2. stavba" - změna usnesení
37Převody silničního majetku v Havlíčkově Brodě
38ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy
39Návrh na změnu usnesení 0471/08/2005/ZK
40Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
41Finanční dotace na odvoz sněhu v obci Nové Veselí
42Návrh na "Páteřní silniční síť kraje Vysočina"
42upr1Návrh na "Páteřní silniční síť kraje Vysočina"
43Návrh na provedení rozpočtového opatření - úhrada škod po povodních na silniční síti kraje Vysočina
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - posílení finančních prostředků Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z přebytku hospodaření kraje za rok 2005
45Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace z přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 na zvláštním účtu zřízeného podle vodního zákona Městu Humpolec na sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalého závodu Humpoleckých strojíre
47Návrh na přidělení dotace obci Zajíčkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašova
49Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stanic a koňských stezek v kraji Vysočina
51Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
52Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
53Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2956
54Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
55Změna financování GS 4.2.2
56Návrh rozpočtového opatření na rozdělení rezervy u kapitoly Zdravotnictví - investiční akce zdravotnických zařízení pro rok 2006
57Návrh na posunutí termínu splacení půjček u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
58Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví rok 2006
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
60Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
61Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006
62Změny ve zřizovacích listinách plaveckých škol a školního statku zřizovaných krajem Vysočina
63Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
64Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
65Dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2006
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
68Účelová dotace na financování dvouletých projektů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání
69Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
70Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
71Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
72Peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žižkova 20
73Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2006"
74Záměr převodu majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
75Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
76FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM METROPOLITNÍ SÍTĚ V
77FOND VYSOČINY-Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2006
78Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz