Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2006 - 14.02.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2005
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
05Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
06Žádost obce Onšov o finanční pomoc po povodni ze dne 8. července 2004
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Červená Řečice o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Želiv o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
09Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2006
10Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2006
11Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2005 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2006
12Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav
13Darování pozemku v k. ú. a obci Okrouhlička
14Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
15Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou a k. ú. a obci Havlíčkův Brod
16Darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
17Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Záborná
18Výkup pozemku v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
19Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
20Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec
21Výkupy pozemků v k. ú. a obci Černov
22Prodej 2 ks transformátorů - k. ú. Myslotín, k. ú. Horní Cerekev
23Výkupy pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
24Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
25Nabytí technického zhodnocení silnice II/399 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje
26Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy SÚS Žďár nad Sázavou
27Výkup pozemku v k. ú. a obci Dolní Libochová
28Darování pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
29Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná
30Prodej bytové jednotky v obci Jihlava
31Změny v silniční síti v k. ú. Chroustov u Bohdalova, obec Bohdalov, k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov a k. ú. Starý Telečkov, obec Pavlov
32Darování nemovitostí v k. ú. Nový Jimramov a obci Nový Jimramov
33Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
34Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
35Výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
36Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou silnice "III/36066 - Petrůvky - Ostašov"
37Nabytí pozemků pro stavbu "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - most"
38Výkup pozemku pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
39Darování pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
40Nabytí pozemků pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
41Nabytí pozemků pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/390 a III/3791 Vlkov - průtah"
42Investiční záměry na krajských silnicích v rámci Společného regionálního operačního programu
43Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
44Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
45Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z vlastních prostředků kraje pro rok 2006 na podporu nestátních neziskových organizací a obcí poskytujících sociální služby
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením
47Úprava zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
48Podpora kraje Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR
49Schvalování formálních změn, Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
50Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - grantová schémata 1.1, 4.1.2, 4.2.2
52Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
53Hodnocení akcí v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
54Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 2. výzva
55Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 2. výzva
56Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2024
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
58Žádost Statutárního města Jihlava o mimořádnou dotaci
59Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637
60Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
61Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
62Kompenzace provozních nákladů Speciálního pedagogického centra Jihlava
63Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
64Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
65upr1Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
65Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
66upr1Změny ve školském rejstříku
66Změny ve školském rejstříku
67FOND VYSOČINY - finanční alokace FV pro rok 2006
68FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2006 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
69FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2006
70FOND VYSOČINY - Grantový program Tábory 2006
71FOND VYSOČINY - Grantový program Jednorázové akce 2006
72Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
73Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz