Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 07/2006 - 26.09.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2006
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření - Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
05Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006
06Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na s
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - služby obecného hospodářského zájmu - Výchova talentované fotbalové mládeže v kraji Vysočina
07upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace FC Vysočina Jihlava, a. s. na výchovu talentované mládeže v kraji Vysočina
08Reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic kraje Vysočina
09Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
10Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2005
103 Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2006
11Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
12Koupě pozemků a zrušení věcného břemene v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
13Prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
14Darování pozemků v k. ú. a obci Lípa
15Darování pozemku v k. ú Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
16Darování pozemku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou
17Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a v k. ú. a obci Štoky
17upr1Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a v k. ú. a obci Štoky
18Přijetí daru komunikace a pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
19Darování pozemků v k.ú. a obci Velký Beranov
20Koupě pozemků v k. ú. a obci Rybné
21Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
22Zrušení usnesení a rozhodnutí o vzájemném darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
23Darování nemovitostí v k. ú. a obci Dubovice
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
25Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
26Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
27Darování stavby silnice v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
28Výkup pozemku v k. ú. Bitětice a obci Pelhřimov
29Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
30Koupě pozemků v k. ú. a obci Dehtáře
31Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
32Koupě pozemků v k. ú. a obci Černov
33Koupě pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
34Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
35Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
36Darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
37Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
38Darování chodníkem zastavěné části pozemku v k. ú. Plešice a obci Třebenice
39Darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
40Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
41Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
42Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
43Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Oslavice a v k. ú. Velké Meziříčí po ukončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 2. a 3. stavba
44Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Cikánka a Moravská Cikánka a obci Svratka do vlastnictví kraje Vysočina
45Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
46Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
47Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
48Darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná
49Darování plechové garáže v k. ú. a obci Lesonice
50Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče
51Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obci Dobrá Voda
52Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Havlíčkův Brod
53Změna usnesení 0119/02/2006/ZK
54Změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Jihlava
55Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Havlíčkův Brod
56Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Pelhřimov
57Smlouva o společném postupu zadavatelů s obcí Vlkov
58Duplicitní vlastnictví pozemků v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Nemovitý majetek, Investice ve zdravotnictví
60Silnice II/405 Jihlava - Příseka, zálohové financování SFDI, návrh na provedení rozpočtového opatření
61Zvýšení závazku financování - projekty SROP
62Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - informace o postupu naplňování záměru
63Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
64Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
65Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské akce a schválení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
66Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
67Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
68Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
69Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Bačice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
70Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
71Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických infocenter - vyhodnocení žádostí
72Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
73Projekt rodinný pas - prosazování prorodinné politiky v kraji Vysočina
74Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
75Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
76Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
77Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
78Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny
79Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
80Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko a programu SROP
81Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
82Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
83Návrh na provedení rozpočtového opatření - 2. kolo účelové dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
84Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2006
85Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotací obcím
86Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na rozvojový program ve vzdělávání "Projekty škol" v roce 2006
87Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočiny č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
88Duplicitní vlastnictví v obci a k. ú. Věchnov
89Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina - zrušení části usnesení a přidělení dotace
90Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy
91Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - rozpočtové opatření
92Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke smlouvě
93Financování individuálního projektu INTERREG IIIC - ICHNOS
94Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina
95Fond Vysočiny - návrh na úpravu Statutu FV
96FOND VYSOČINY - Grantový program GIS VI
97FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet III
98FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
99Fond Vysočiny - grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2006
100FOND VYSOČINY: Grantový program BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ
101FOND VYSOČINY - Grantový program „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ na podporu využívání obnovitelných zdrojů na území kraje Vysočina
102FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadu 2006/II na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
103Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2006
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz