Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 9/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 9/2017, které se konalo dne 7. 3. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 3. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 50. Informace o jednání k zastavovací koncepci linky R9 Praha Havlíčkův Brod Brno do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2017
 2. Darovací smlouvy pro vítěze soutěže
 3. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 4. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace Kraje Vysočina
 7. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2017
 8. FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 13. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
 14. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 15. Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 16. Smlouva o převodu investorství ke stavbě III/4062 Jihlava - Pístov stavebního objektu (SO 101.4 Parkovací pruh)
 17. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
 18. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
 19. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
 20. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy dopravní stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
 21. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
 22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 23. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
 24. Návrh na zařazení akce SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 26. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 27. Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
 28. Zpracování stavebního záměru výstavby nové tělocvičny pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Gymnázia Žďár nad Sázavou a veřejnosti
 29. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul B)
 31. Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - účast výpravy Kraje Vysočina
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
 34. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
 35. Projektové záměry příspěvkových organizací
 36. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 37. Dofinancování evropských vzdělávacích projektů - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 38. Nominace do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 - 2020
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 40. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 41. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 42. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016
 43. Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 44. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
 45. Ukončení projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 46. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody
 47. Návrh na neposkytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku Třebíč
 48. Návrh na neposkytnutí dotace Sportovnímu klubu Orientační sporty Nové Město na Moravě
 49. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
 50. Informace o jednání k zastavovací koncepci linky R9 Praha Havlíčkův Brod Brno
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 0406/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 8/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Darovací smlouvy pro vítěze soutěže
K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh poskytnout věcné dary vybraným finalistům soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0407/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-09-2017-02, př. 1 s osobami/subjekty, které se umístí:
 • na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší webové stránky obce;
 • na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší webové stránky města;
 • na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší webové stránky školských, zdravotních, sociálních a kulturních zařízení Kraje Vysočina;
 • na 1. místě v krajském kole soutěže Kraje pro bezpečný internet, kategorie Střední školy plakát.
odpovědnost: OI
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-02.doc, RK-09-2017-02, př. 1

03. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0408/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 1 243 880 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 028 000 Kč určenou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 350 900 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 290 000 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 028 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 290 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) o celkovou částku 276 780 Kč vyplývající z nájemného placeného nemocnicemi (Nemocnice Havlíčkův Brod ve výši 215 880 Kč a Nemocnice Třebíč ve výši 60 900 Kč).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvkové organizace
termín: 13. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-03.doc

04. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0409/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2017-04, př. 6;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 189 340 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 189 340 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů spojených s realizací akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 35 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 35 200 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 000 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 25 200 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO;
ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO,
 • žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-04.doc, RK-09-2017-04, př. 1, RK-09-2017-04, př. 2, RK-09-2017-04, př. 3, RK-09-2017-04, př. 4, RK-09-2017-04, př. 5, RK-09-2017-04, př. 6, RK-09-2017-04, př. 7, RK-09-2017-04, př. 8, RK-09-2017-04, př. 9

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0410/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 34 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-05.doc, RK-09-2017-05, př. 1

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0411/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
- u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava, IČO: 00094811 o částku 40 000 Kč na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.
odpovědnost: OSH,OE
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-06.doc, RK-09-2017-06, př. 1

07. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci Klubu českých turistů, na úhradu cestovních nákladů, náhrad kontrol a údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0412/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve  výši 100 000 Kč dle materiálu RK-09-2017-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2017-07, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-07.doc, RK-09-2017-07, př. 1, RK-09-2017-07, př. 2

08. FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0413/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Klenotnice Vysočiny 2017“ dle materiálu RK-09-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-08.doc, RK-09-2017-08, př. 1, RK-09-2017-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací v oblasti neprofesionálního umění žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0414/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v celkové výši 327 500 Kč dle materiálu RK-09-2017-09, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-09-2017-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-09-2017-09, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-09-2017-09, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2017-09, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-09.doc, RK-09-2017-09, př. 1, RK-09-2017-09, př. 2, RK-09-2017-09, př. 3, RK-09-2017-09, př. 4, RK-09-2017-09, př. 5

K bodům 10 12, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0415/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 15 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 15 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 15 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 15 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Usnesení 0416/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 66 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 66 000 Kč s určením pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 66 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ve výši 66 000 Kč;
 • řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 66 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-11.doc

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Usnesení 0417/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 48 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Horácké galerie v Novém Městě na Moravě v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 48 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 48 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Horácké galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 48 000 Kč;
 • řediteli Horácké galerie v Novém Městě na Moravě provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 48 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-12.doc

13. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0418/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-09-2017-13, př. 2;
 • rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ Haně Šmikmátorové, dle materiálu RK-09-2017-13, př. 3; Jindřichu Tomanovi, dle materiálu RK-09-2017-13, př. 4; a Jindřichu Holubovi, dle materiálu RK-09-2017-13, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-13.doc, RK-09-2017-13, př. 1, RK-09-2017-13, př. 2, RK-09-2017-13, př. 3, RK-09-2017-13, př. 4, RK-09-2017-13, př. 5, RK-09-2017-13, př. 6

14. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s žádostí Potravinové banky Vysočina, Ledeč nad Sázavou, o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0419/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-09-2017-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2017-14, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-14.doc, RK-09-2017-14, př. 1, RK-09-2017-14, př. 2, RK-09-2017-14, př. 3

15. Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0420/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_16_003 dle materiálů RK-09-2017-15, př. 1, RK-09-2017-15, př. 2, RK-09-2017-15, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 05. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-15.doc, RK-09-2017-15, př. 1, RK-09-2017-15, př. 2, RK-09-2017-15, př. 3

16. Smlouva o převodu investorství ke stavbě III/4062 Jihlava - Pístov stavebního objektu (SO 101.4 Parkovací pruh)
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o převodu investorství stavebního objektu mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0421/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě „III/4062 Jihlava Pístov“, stavební objekt (SO 101.4 Parkovací pruh) dle materiálu RK-09-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-16.doc, RK-09-2017-16, př. 1

17. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s investorem Cng Credit, s.r.o., smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0422/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a investorem Cng Credit, s.r.o., dle materiálu RK-09-2017-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-17.doc, RK-09-2017-17, př. 1

50. Informace o jednání k zastavovací koncepci linky R9 Praha Havlíčkův Brod Brno
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0423/09/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-09-2017-50, př. 1 a RK-09-2017-50, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-50.doc, RK-09-2017-50, př. 1, RK-09-2017-50, př. 2

18. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace dané akce. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0424/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí JV obchvat“ dle materiálu RK-09-2017-18, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-18.doc, RK-09-2017-18, př. 1

19. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na pozemek v k. ú. Zámek Žďár. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0425/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2 v k. ú. Zámek Žďár oddělený z pozemku par. č. 774/3 orná půda v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle GP č. 837-119/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 250 Kč/m2 + DPH, což představuje celkovou kupní cenu 4 739 873 Kč podle současné sazby DPH a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-19.doc, RK-09-2017-19, př. 1, RK-09-2017-19, př. 1a

K bodům 20 23, 25, 26, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

20. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy dopravní stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
Usnesení 0426/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-09-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-20.doc, RK-09-2017-20, př. 1, RK-09-2017-20, př. 2

21. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
Usnesení 0427/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Brtnice na straně vlastníka pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Příseka obchvat napojení na obchvat“ smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky par. č. 458/106, par. č. 758/2, par. č. 1412/1, par. č. 1488/1, par. č. 1518/1, par. č. 1518/29, par. č. 1998/1 o výměře 623 m2, par. č. 2007/2, par. č. 2029/1, par. č. 2030/1, par. č. 2030/4 a par. č. 2030/7 v katastrálním území Příseka a to na dobu 1 roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-21.doc

22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0428/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2017-22, př. 1 a RK-09-2017-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-22.doc, RK-09-2017-22, př. 1, RK-09-2017-22, př. 2

23. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
Usnesení 0429/09/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-23.doc, RK-09-2017-23, př. 1, RK-09-2017-23, př. 2, RK-09-2017-23, př. 3, RK-09-2017-23, př. 4, RK-09-2017-23, př. 5

25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0430/09/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-25.doc, RK-09-2017-25, př. 1, RK-09-2017-25, př. 1a, RK-09-2017-25, př. 2

26. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 0431/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-09-2017-26, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-26.doc, RK-09-2017-26, př. 1, RK-09-2017-26, př. 2

24. Návrh na zařazení akce SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit danou akci do rozpočtu kraje pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0432/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Školství akci „SŠ PTA Jihlava Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská“.
odpovědnost: OM, OE
termín: 14. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-24.doc

27. Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít další smlouvy nezbytné pro vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0433/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 1040/17, par. č. 1040/19 a par. č. 1057/3 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava dle materiálu RK-09-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-27.doc, RK-09-2017-27, př. 1, RK-09-2017-27, př. 1a, RK-09-2017-27, př. 2

28. Zpracování stavebního záměru výstavby nové tělocvičny pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Gymnázia Žďár nad Sázavou a veřejnosti
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem zajistit zpracování stavebního záměru výstavby nové tělocvičny pro potřeby střední školy Žďár nad Sázavou. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0434/09/2017/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru majetkovému ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování stavebního záměru výstavby nové tělocvičny pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou a Gymnázia Žďár nad Sázavou a veřejnosti dle varianty A + B v materiálu RK-09-2017-28, př. 1 s využitím zpracované studie dle materiálu RK-09-2017-28, př. 3.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-28.doc, RK-09-2017-28, př. 1, RK-09-2017-28, př. 2, RK-09-2017-28, př. 3, RK-09-2017-28, př. 4

29. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění uvedeného vozidla Dětského domova, Jemnice. V průběhu jednání odešli P. Pacal, J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0435/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 30. 5. 2017 do 31. 12. 2017 pro vozidlo Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 starší 10 let Renault Trafic registrační značky 2J9 5277.
odpovědnost: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. března 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-29.doc, RK-09-2017-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul B)
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišli P. Pacal, J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0436/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul B) ve výši 1 086 840 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2017-30, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 2 uvedené v materiálu RK-09-2017-30, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-30.doc

31. Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - účast výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit účast krajské výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0437/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 28. 1. 2018 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci krajské výpravy a její účast na této akci.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-31.doc, RK-09-2017-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0438/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 v celkové výši 1 256 640 Kč dle materiálu RK-09-2017-32, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 dle tabulky 1 materiálu RK-09-2017-32, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-32.doc, RK-09-2017-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0439/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. 8. měsíc roku 2017 v celkové výši 9 561 600 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-09-2017-33, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. 8. měsíc roku 2017 v celkové výši 9 271 514 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-09-2017-33, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1.  8. měsíc roku 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-09-2017-33, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-09-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-33.doc, RK-09-2017-33, př. 1, RK-09-2017-33, př. 2

34. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0440/09/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
u Akademie Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 195 240 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 70 286 Kč dle materiálu RK-09-2017-34.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-34.doc

35. Projektové záměry příspěvkových organizací
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu zařadit akci Vysočiny Education do zásobníku akcí k budoucí realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0441/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Vysočiny Education „Konkurenceschopné regiony a zaměstnanost dospělých prostřednictvím vzdělávání“ dle materiálu RK-09-2017-35, př. 1 a akce Střední průmyslové školy Třebíč „Chytrý robot a Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“, dle materiálů RK-09-2017-35, př. 2 a RK-09-2017-35, př. 3 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-35.doc, RK-09-2017-35, př. 1, RK-09-2017-35, př. 2, RK-09-2017-35, př. 3, RK-09-2017-35, př. 4

36. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0442/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 Základní umělecké školy v celkové výši 785,5 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-09-2017-36, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-09-2017-36, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-36.doc, RK-09-2017-36, př. 1, RK-09-2017-36, př. 2, RK-09-2017-36, př. 3, RK-09-2017-36, př. 4, RK-09-2017-36, př. 5

37. Dofinancování evropských vzdělávacích projektů - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0443/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro rok 2017 u:
 • Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO: 60545976, o částku 50 000 Kč na dofinancování projektu „Find Your Way through Art“;
 • Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 21 870 Kč na dofinancování projektu „Pukec hra pro všechny - Pukec Spiel für alle“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-37.doc

38. Nominace do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 - 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí Fondu malých projektů v Kraji Vysočina, Sdružení obcí Vysočiny o nominaci člena a náhradníka Regionální monitorovací výbor za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0444/09/2017/RK
Rada kraje
nominuje
Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, jako člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 2020 a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina, jeho náhradnicí;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominace Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70812853, administrátorovi Fondu malých projektů v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0445/09/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-09-2017-39;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost, související s úhradou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 7. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-39.doc, RK-09-2017-39, př. 1, RK-09-2017-39, př. 2

40. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0446/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2017-40, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-40.doc, RK-09-2017-40, př. 1, RK-09-2017-40, př. 2, RK-09-2017-40, př. 3, RK-09-2017-40, př. 4

41. Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s darováním nemovitostí v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0447/09/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1071 a PR01537.1261 za podmínek uvedených v materiálech RK-09-2017-41, př. 3 a RK-09-2017-41, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-41.doc, RK-09-2017-41, př. 1, RK-09-2017-41, př. 2, RK-09-2017-41, př. 3, RK-09-2017-41, př. 4, RK-09-2017-41, př. 5

42. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0448/09/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016 dle materiálů RK-09-2017-42, př. 1, RK-09-2017-42, př. 2, RK-09-2017-42, př. 3.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-42.doc, RK-09-2017-42, př. 1, RK-09-2017-42, př. 2, RK-09-2017-42, př. 3

43. Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, seznámil radu kraje s žádostí městyse Batelov o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0449/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 692 040 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 638/2016 ze dne 6. 1. 2016 městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-43.doc, RK-09-2017-43, př. 1, RK-09-2017-43, př. 2, RK-09-2017-43, př. 3, RK-09-2017-43, př. 4, RK-09-2017-43, př. 5

44. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vydat nařízení Kraje Vysočina č. 1/2017, o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0450/09/2017/RK
Rada kraje
vydává
nařízení Kraje Vysočina č. 1/2017, o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina, dle materiálu RK-09-2017-44, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-44.doc, RK-09-2017-44, př. 1

45. Ukončení projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Ze zasedání se omluvil P. Franěk. E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0451/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků včetně připsaných úroků na zvláštních účtech projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2017-45, př. 1 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
informace o ukončení realizací, o postupu prací na závěrečném vyhodnocení a o způsobu finančního zabezpečení po dobu udržitelnosti projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice Třebíč, jak je uvedeno v materiálu RK-09-2017-45.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-45.doc, RK-09-2017-45, př. 1, RK-09-2017-45, př. 2, RK-09-2017-45, př. 3, RK-09-2017-45, př. 4, RK-09-2017-45, př. 5, RK-09-2017-45, př. 6, RK-09-2017-45, př. 7, RK-09-2017-45, př. 8, RK-09-2017-45, př. 9, RK-09-2017-45, př. 10, RK-09-2017-45, př. 11, RK-09-2017-45, př. 12, RK-09-2017-45, př. 13, RK-09-2017-45, př. 14, RK-09-2017-45, př. 15, RK-09-2017-45, př. 16, RK-09-2017-45, př. 17, RK-09-2017-45, př. 18, RK-09-2017-45, př. 19, RK-09-2017-45, př. 20

46. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu schválit aktualizaci daných Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0452/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody dle materiálu RK-09-2017-46, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání Dohod o realizaci managementových opatření dle vzorové dohody uvedené v materiálu RK-09-2017-46, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-46.doc, RK-09-2017-46, př. 1, RK-09-2017-46, př. 2

47. Návrh na neposkytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku Třebíč
J. Běhounek předložil radě kraje žádost Městského kulturního střediska Třebíč o podporu akce Slavnosti tří kápí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0453/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47, Třebíč, IČ: 44065566 na realizaci akce Slavnosti Tří kápí.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-47.doc, RK-09-2017-47, př. 1

48. Návrh na neposkytnutí dotace Sportovnímu klubu Orientační sporty Nové Město na Moravě
J. Fialová předložila radě kraje žádost Sportovního klubu Orientační sporty Nové Město na Moravě o podporu akce Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na krátké trati. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0454/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě, Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, IČ: 43378633 na realizaci akce Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na krátké trati.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-48.doc, RK-09-2017-48, př. 1

49. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016 organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0455/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016 dle materiálu RK-09-2017-49, př. 2;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2017-49.doc, RK-09-2017-49, př. 1, RK-09-2017-49, př. 2, RK-09-2017-49, př. 3

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 9/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 3. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Bc. Martin Hyský               ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš        …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 9/2017 dne 7. 3. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 8. 3. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz