Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 8/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 8/2017, které se konalo dne 28. 2. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 2. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2017
 2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 6. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - vyhodnocení Soutěže pro zřizovatele TIC se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016
 9. Veřejná zakázka na stavební práce: II/129 Březina - most ev. č. 129-003
 10. Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
 11. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 12. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
 13. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
 14. Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016
 15. Evropský region Dunaj - Vltava 2017
 16. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 17. Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
 18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Třebíč
 19. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 20. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
 21. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
 22. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710 - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 23. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce skladu č.p.1960 - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 24. Projektový záměr příspěvkové organizace
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
 26. Projektové záměry pro výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
 27. Schválení čerpání fondu investic a povolení převodu prostředků z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Cooking Together
 30. Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 32. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 33. Rozhodnutí o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro roky 2018 - 2020
 34. Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 35. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 36. Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2017 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2016
 37. Dodatek č. 8 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2016
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Memoriál Richarda Knolla
 39. Rozprava členů rady

Usnesení 0368/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 7/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0369/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2017-02, př. 1 a RK-08-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 10. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-02.doc, RK-08-2017-02, př. 1, RK-08-2017-02, př. 2

03. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0370/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 10. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-03.doc, RK-08-2017-03, př. 1

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0371/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2017-04, př. 1 a RK-08-2017-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-04.doc, RK-08-2017-04, př. 1, RK-08-2017-04, př. 2

05. Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0372/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 10. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-05.doc, RK-08-2017-05, př. 1

06. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0373/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-06.doc, RK-08-2017-06, př. 1

07. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0374/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 - Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:
  • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
  • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 14. 7. 2017 za I. pololetí a do 15. 12. 2017 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
  • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 15. 12. 2017, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
  • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-08-2017-07, př. 3), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 14. 7. 2017 za I. pololetí a do 15. 12. 2017 za II. pololetí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-07.doc, RK-08-2017-07, př. 1, RK-08-2017-07, př. 2, RK-08-2017-07, př. 3, RK-08-2017-07, př. 4

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - vyhodnocení Soutěže pro zřizovatele TIC se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o výsledcích Soutěže pro zřizovatele turistických informačních center pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0375/08/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky Soutěže pro zřizovatele TIC se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-08-2017-08, př. 2;
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch v celkové výši 60 000 Kč subjektům uvedeným v materiálu RK-08-2017-08, př. 3 a dle materiálu RK-08-2017-08, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-08.doc, RK-08-2017-08, př. 1, RK-08-2017-08, př. 2, RK-08-2017-08, př. 3, RK-08-2017-08, př. 4, RK-08-2017-08, př. 5

09. Veřejná zakázka na stavební práce: II/129 Březina - most ev. č. 129-003
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce, které budou provedeny na komunikaci II/129, v katastrálním území Březina u Hořepníku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0376/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/129 Březina - most ev. č. 129-003 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-09, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2017-09, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/129 Březina - most ev. č. 129-003 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-09.doc, RK-08-2017-09, př. 1, RK-08-2017-09, př. 2, RK-08-2017-09, př. 3

10. Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/130. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0377/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-10, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2017-10, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-10.doc, RK-08-2017-10, př. 1, RK-08-2017-10, př. 2, RK-08-2017-10, př. 3

11. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informoval radu kraje o návrhu zařazení níže uvedených akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0378/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/351 Macourov - most ev. č. 351 - 004
 • II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
 • II/408 hr. kraje - Jemnice
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-11.doc

12. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Psychocentrum manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0379/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-08-2017-12, př. 1 a RK-08-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-12.doc, RK-08-2017-12, př. 1, RK-08-2017-12, př. 2

13. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0380/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • dle materiálu RK-08-2017-13, př. 1 a jeho odprodejem firmě FlowerGarten s. r. o., IČ: 27892000, za cenu 1 000,00 Kč;
 • konvekční parní peci Retigo Digital, inventární číslo HIM021/9/39, rok pořízení 1999, pořizovací cena 389 180,00 Kč, zůstatková cena k 22. 2. 2017 je 0,00 Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-13.doc, RK-08-2017-13, př. 1

14. Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o jmenování členů výše uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0381/08/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2016 dle materiálu RK-08-2017-14, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-14.doc, RK-08-2017-14, př. 1

15. Evropský region Dunaj - Vltava 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj Vltava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0382/08/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj - Vltava dle materiálu RK-08-2017-15, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2017-15, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-15.doc, RK-08-2017-15, př. 1, RK-08-2017-15, př. 2, RK-08-2017-15, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16 20, 22, 23 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešla J. Fialová.

16. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0383/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2017-16, př. 1 a RK-08-2017-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-16.doc, RK-08-2017-16, př. 1, RK-08-2017-16, př. 2

17. Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0384/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dílu a o výměře 302 m2, odděleného z pozemku par. č. 793/1 v k.ú. a obci Rybné dle GP č. 154-70/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 302 m2, oddělený z pozemku par. č. 793/1 v k.ú. a obci Rybné dle GP č. 154-70/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-17.doc, RK-08-2017-17, př. 1, RK-08-2017-17, př. 1a, RK-08-2017-17, př. 1b

18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Třebíč
Usnesení 0385/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Třebíč jako budoucím povinným ze služebnosti pro stavbu Muzeum Vysočiny Třebíč-centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál na pozemku par. č. 1460/15 a par.č. 1628/1 v k. ú. a obci Třebíč dle materiálu RK-08-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-18.doc, RK-08-2017-18, př. 1, RK-08-2017-18, př. 2

19. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0386/08/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-19.doc, RK-08-2017-19, př. 1

20. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
Usnesení 0387/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 002 95 671 smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-08-2017-20, př. 2 na části pozemků par. č. 184/1, par. č. 225, par. č. 2756/1, par. č. 2769/6, par. č. 2781/6, par. č. 2804/3, par. č. 2814, par. č. 2816 a par. č. 5631 v k. ú. a obci Velké Meziříčí v rozsahu materiálu RK-08-2017-20, př. 1 pro stavbu II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028 a to na dobu 7 měsíců;
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří, IČ 708 90 013 nájemní smlouvu dle materiálu RK-08-2017-20, př. 3 na části pozemků par. č. 5673/1 a par. č. 5675/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí v rozsahu materiálu RK-08-2017-20, př. 1 pro stavbu II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028 a to na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu následné smlouvy do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-20.doc, RK-08-2017-20, př. 1, RK-08-2017-20, př. 2, RK-08-2017-20, př. 3

22. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710 - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Usnesení 0388/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710.
odpovědnost: OM, OE
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-22.doc, RK-08-2017-22, př. 1

23. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce skladu č.p.1960 - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Usnesení 0389/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce skladu č.p.1960.
odpovědnost: OM, OE
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-23.doc, RK-08-2017-23, př. 1, RK-08-2017-23, př. 1a

21. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0390/08/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-21.doc, RK-08-2017-21, př. 1, RK-08-2017-21, př. 2, RK-08-2017-21, př. 2a, RK-08-2017-21, př. 2b, RK-08-2017-21, př. 3

24. Projektový záměr příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem realizace projektového záměru Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42. V průběhu jednání přišla J. Fialová a odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0391/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, KREATIV dle materiálu RK-08-2017-24, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.
odpovědnost: OŠMS
termín: 7. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-24.doc, RK-08-2017-24, př. 1, RK-08-2017-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0392/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 5 776 840 Kč dle materiálu RK-08-2017-25;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 2 862 040 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 914 800 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 2 862 040 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 914 800 Kč na rok 2017 na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-25.doc

26. Projektové záměry pro výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu zařazení projektových záměrů škol pro získání podpory z programu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0393/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit do stavu Zařazená akce projektové záměry s aktivitami dle materiálu RK-08-2017-26, př. 2, příspěvkových organizací dle materiálu RK-08-2017-26, př. 1, v maximální výši způsobilých výdajů dle materiálu RK-08-2017-26, př. 1 za podmínky, že z realizace projektů nevyplývají požadavky na rozpočet kraje.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-26.doc, RK-08-2017-26, př. 1, RK-08-2017-26, př. 2

27. Schválení čerpání fondu investic a povolení převodu prostředků z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na pokrytí výdajů spojených se sestavením automobilu KAIPAN. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0394/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na pokrytí výdajů spojených se sestavením automobilu KAIPAN ve výši 280 145 Kč dle materiálu RK-08-2017-27;
povoluje
převod z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 98 600 Kč dle materiálu RK-08-2017-27.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-27.doc, RK-08-2017-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0395/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 -Střední školy o částku 300 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
 • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Česká zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 50 000 Kč (§ 3122);
na úhradu nákladů souvisejících s opravou traktoru dle materiálu RK-08-2017-28.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka a ředitelé středních škol
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Cooking Together
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0396/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 399 664,87 Kč na zvláštním účtu Partnerství CHA včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-29.doc, RK-08-2017-29, př. 1, RK-08-2017-29, př. 2

30. Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlášení 2. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0397/08/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
2. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;
schvaluje
propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2017-30, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nákladech 2. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2017-30, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-30.doc, RK-08-2017-30, př. 1, RK-08-2017-30, př. 2, RK-08-2017-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0398/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2017 dle materiálu RK-08-2017-31, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, IČO 60545984, o poskytnuté finanční prostředky ve výši 68 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2017-31, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-08-2017-31, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-31.doc, RK-08-2017-31, př. 1

32. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0399/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-08-2017-32, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-32.doc, RK-08-2017-32, př. 1

33. Rozhodnutí o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro roky 2018 - 2020
V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, předložila radě kraje návrh výše uvedeného rozhodnutí o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0400/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-08-2017-33, př. 1 a RK-08-2017-33, př. 2;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit podpisy smluv.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-33.doc, RK-08-2017-33, př. 1, RK-08-2017-33, př. 2

34. Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí finančních prostředků Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0401/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 797 000 Kč dle materiálu RK-08-2017-34, př. 2 a na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2017-34, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-34.doc, RK-08-2017-34, př. 1, RK-08-2017-34, př. 2, RK-08-2017-34, př. 3

35. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0402/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-08-2017-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 1037 - Celospolečenské funkce lesů, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 -Celospolečenské funkce lesů) o nadační příspěvek z Nadace GCP ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2017.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-35.doc, RK-08-2017-35, př. 1

36. Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2017 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh dodatku k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0403/08/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2016 dle materiálu RK-08-2017-36, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-08-2017-36, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-36.doc, RK-08-2017-36, př. 1, RK-08-2017-36, př. 2

37. Dodatek č. 8 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0404/08/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2016 dle materiálu RK-08-2017-37, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 8 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. pro rok 2017, dle materiálu RK-08-2017-37, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-37.doc, RK-08-2017-37, př. 1, RK-08-2017-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Memoriál Richarda Knolla
M. Hyský seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce 43. Memoriál Richarda Knolla. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0405/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava, Znojemská 2716/78, Jihlava, IČ: 67777228 na realizaci akce 43. Memoriál Richarda Knolla dle materiálu RK-08-2017-38, př. 3upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2017-38, př. 3upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2017-38.doc, RK-08-2017-38, př. 1, RK-08-2017-38, př. 2, RK-08-2017-38, př. 3

39. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 8/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 3. 2017, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Pavlík               …..………………………………….……


Mgr. Pavel Pacal               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 8/2017 dne 28. 2. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 1. 3. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz