Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2011, které se konalo dne 15. 11. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 15. 11. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
70. Odvolání ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362;
71. Spolupráce na projektu.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2011
 2. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 3. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 4. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 5. Žádost o pokácení dřevin v k. ú. Osová Bítýška
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
 8. Darování pozemků v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 9. Uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu kraje II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 4
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK
 12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 15. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 17. Prodej stavby STL plynovodu a přípojky v k. ú. Kamenice nad Lipou
 18. Realizace stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné
 19. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 21. Změna č. 2 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
 22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 23. Projekt LORIS 2010 až 2011 - dodatek ke smlouvě
 24. Ukončení Smlouvy o nájmu datového okruhu po páteřní síti CZECHBONE
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
 26. Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 27. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 28. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 29. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011
 30. Stanovení důležitých termínů na rok 2012
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
 32. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
 33. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 6. 9. - 9. 9. 2011 a 3. 10. - 13. 10. 2011
 34. Ukončení činnosti příspěvkových organizací
 35. Návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
 36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 38. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 39. Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 42. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 43. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
 44. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2012
 45. Veřejná zakázka na služby Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 46. Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
 47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0016
 48. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0012) v rámci OP VK
 49. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 50. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 51. Rozhodnutí o změně projekt KVALITA 10
 52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2011.
 54. Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
 55. Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 56. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 57. Podnájem nemovitostí v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 58. Zpracování návrhu koncepce onkologické péče v Kraji Vysočina
 59. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 60. Souhlas se změnou části investiční dotace jako příspěvek na provoz a změna účelu poskytnuté části investiční dotace
 61. Prodej vyřazeného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 62. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 63. Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
 64. Smlouvy o výpůjčce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 65. Transformační plán ÚSPMP Těchobuz, příspěvkové organizace
 66. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 67. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče
 68. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
 69. Podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 70. Odvolání ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
 71. Spolupráce na projektu
 72. Rozprava členů rady
Usnesení 1791/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 17, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1792/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-02.doc, RK-37-2011-02, př. 1

03. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1793/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-03.doc, RK-37-2011-03, př. 1

04. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1794/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-04.doc, RK-37-2011-04, př. 1

05. Žádost o pokácení dřevin v k. ú. Osová Bítýška
Usnesení 1795/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les dle materiálů RK-37-2011-05, př. 1;
rozhoduje
 • pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemku vedeném v ZE-původ PK par. č. 2406/1 v k. ú. Osová Bítýška;
 • uzavřít dohodu mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, ve které se Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydáním rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku vedeném v ZE-původ PK par. č. 2406/1 v k. ú. Osová Bítýška.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-05.doc, RK-37-2011-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
Usnesení 1796/37/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-06.doc, RK-37-2011-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Usnesení 1797/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků podle materiálu RK-37-2011-07, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu RK-37-2011-07, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-37-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-07.doc, RK-37-2011-07, př. 1, RK-37-2011-07, př. 2

08. Darování pozemků v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 1798/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-08.doc, RK-37-2011-08, př. 1

09. Uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu kraje II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 1799/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/HHB/2664/2011-HHBM ze dne 26. 4. 2011 dle materiálu RK-37-2011-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.1.2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-09.doc, RK-37-2011-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 4
Usnesení 1800/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 2 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-10.doc

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK
Usnesení 1801/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0488/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 1 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem RK-37-2011-11, př. 1 a v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiály RK-37-2011-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-11.doc, RK-37-2011-11, př. 1, RK-37-2011-11, př. 2

12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 1802/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-37-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-12.doc, RK-37-2011-12, př. 1

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1803/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2011-13, př. 1 a RK-37-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-13.doc, RK-37-2011-13, př. 1, RK-37-2011-13, př. 2

14. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1804/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-37-2011-14, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-37-2011-14, př. 1;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-14.doc, RK-37-2011-14, př. 1

15. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1805/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-15.doc, RK-37-2011-15, př. 1

16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1806/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2011-16.
odpovědnost: ředitelka Dětského domova, Senožaty 199, ředitel Střední školy Kamenice nad Lipou, ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-16.doc, RK-37-2011-16, př. 1, RK-37-2011-16, př. 2, RK-37-2011-16, př. 3

17. Prodej stavby STL plynovodu a přípojky v k. ú. Kamenice nad Lipou
Usnesení 1807/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje stavby prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú. Kamenice nad Lipou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést stavbu prodloužení středotlakého plynovodu a jeho středotlaké přípojky jdoucí přes pozemky par. č. 487/2, par. č. 487/3, par. č. 487/4, par. č. 487/5 a par. č. 487/6 v k. ú. Kamenice nad Lipou za kupní cenu 149 765 Kč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 28085400.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-17.doc, RK-37-2011-17, př. 1

18. Realizace stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o budoucím převzetí stavby ČOV z vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace do vlastnictví městyse Sněžné. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1808/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
realizovat stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném, investorem a vlastníkem stavby ČOV bude Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
ukládá
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci:
 • zahájit přípravu a realizaci stavby ČOV;
 • uzavřít smlouvu o budoucím převzetí stavby ČOV z vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace do vlastnictví městyse Sněžné, včetně postoupení závazku čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném z Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace na městys Sněžné.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-18.doc

19. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o zajištění správy shora uvedené rozestavěné stavby. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1809/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina výjezdové stanoviště Počátky“ mezi Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, jako budoucím uživatelem stavby a Krajem Vysočina, jako investorem stavby, dle materiálu RK-37-2011-19, př. 1.
odpovědnost: majetkový
termín: 15. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-19.doc, RK-37-2011-19, př. 1

K bodům 20 22, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Usnesení 1810/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-37-2011-20, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2011-20, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-20.doc, RK-37-2011-20, př. 1, RK-37-2011-20, př. 2

21. Změna č. 2 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
Usnesení 1811/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011 dle materiálu RK-37-2011-21, př. 2.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-21.doc, RK-37-2011-21, př. 1, RK-37-2011-21, př. 2

22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1812/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou a s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-37-2011-22.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-22.doc

23. Projekt LORIS 2010 až 2011 - dodatek ke smlouvě
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o organizačních otázkách souvisejících s pořádáním konference LORIS. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1813/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu RK-37-2011-23, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-23.doc, RK-37-2011-23, př. 1

24. Ukončení Smlouvy o nájmu datového okruhu po páteřní síti CZECHBONE
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu datového okruhu po páteřní síti CZECHBONE. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1814/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu datového okruhu po páteřní síti CZECHBONE, která je materiálu RK-37-2011-24, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-24.doc, RK-37-2011-24, př. 1

25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1815/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Octavila combi (inv. číslo 40/06) z majetku kraje a s jeho likvidaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-25.doc

26. Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s prodloužením realizace shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1816/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodloužením realizace projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina do 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-26.doc, RK-37-2011-26, př. 1

27. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje informace o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1817/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu RK-37-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-27.doc, RK-37-2011-27, př. 1

28. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru a úprava rezervního fondu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1818/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2011-28, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2011 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 40 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-28.doc, RK-37-2011-28, př. 1

29. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1819/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011 dle materiálu RK-37-2011-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011 dle materiálu RK-37-2011-29, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-29.doc, RK-37-2011-29, př. 1

30. Stanovení důležitých termínů na rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1820/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-37-2011-30,
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-30.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1821/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 5 000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, dle materiálu RK-37-2010-31, př. 3upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 5 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-31.doc, RK-37-2011-31, př. 1, RK-37-2011-31, př. 2, RK-37-2011-31, př. 3

32. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z rozpočtu kraje příjemcům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1822/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu RK-37-2011-32, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-37-2011-32, př. 2; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje ve výši 30 000 Kč pro Město Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, na pořádání kulturního festivalu Slavnosti jeřabin dle materiálu RK-37-2011-32, př. 3;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-37-2011-32.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-32.doc, RK-37-2011-32, př. 1, RK-37-2011-32, př. 2, RK-37-2011-32, př. 3

33. Zpráva o působení nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 6. 9. - 9. 9. 2011 a 3. 10. - 13. 10. 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí aktivity Kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období 6. 9. 9. 9. 2011 a 3. 10. 13. 10. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1823/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity Kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období 6. 9. - 9. 9. 2011 a 3. 10. - 13. 10. 2011.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-33.doc

71. Spolupráce na projektu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1824/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o spolupráci dle materiálu RK-37-2011-71, př. 2.
odpovědnost: ředitel
termín: 18. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-71, RK-37-2011-71, př. 1, RK-37-2011-71, př. 2

34. Ukončení činnosti příspěvkových organizací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s materiálem ohledně odvolání ředitelů v souvislosti s převodem vzdělávacích činností příspěvkových organizací na města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1825/37/2011/RK
Rada kraje
odvolává
 • pana Bc. Jindřicha Macka z pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, dnem 31. 12. 2011, dle materiálu RK-37-2011-34, př. 1;
 • pana Mgr. Miroslava Němce z pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže Jihlava, dnem 31. 12. 2011, dle materiálu RK-37-2011-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-34.doc, RK-37-2011-34, př. 1, RK-37-2011-34, př. 2

35. Návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1826/37/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu; odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-35.doc, RK-37-2011-35, př. 1, RK-37-2011-35, př. 2

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1827/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • nákladního automobilu LIAZ 150.261, výrobní čísloTNL150261H2DA0434, registrační značka 1J9 8118, inventární číslo HIM 152;
 • sklízecí mlátičky E 512, datum pořízení 1. 10. 1986, inventární číslo HIM2 299, registrační značka ZR 46-05;
 • žacího mačkače E 303, datum pořízení 1.7.1986, inventární číslo HIM2 298;
z majetku kraje dle návrhu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem a jeho prodejem navrhovaným zájemcům dle materiálu RK-37-2011-36.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-36.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1828/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání ředitelů SŠ o přijaté finanční prostředky ve výši 50 000 Kč za účelem realizace aktivity projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina CZ.1.07/1.3.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-37.doc

38. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh na jmenování hodnotící komise. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1829/37/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
  • ODS - Luboš Straka;
  • KDU-ČSL - František Holas;
  • ČSSD - Dagmar Nejedlá, Martin Paclík;
  • KSČM - Roman Ondrušek;
  • OŠMS - Jana Albrechtová, Alena Mikulíková, Petr Panovec, Petr Horký;
 • Dagmar Nejedlou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-38.doc

39. Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženou žádostí o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1830/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 4 700 Kč Sportovně střeleckému klubu Černovice, Rytov 28, 395 01 Pacov, IČ 75133156 na podporu účasti na sportovním mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-39.doc, RK-37-2011-39, př. 1

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1831/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením vozidla Ford Escort 1,8D, inventární číslo 620611, rok pořízení 2002 z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-37-2011-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec, Dusilov 384
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1832/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v celkové výši 34 403 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2011 dle materiálu RK-37-2011-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-41.doc, RK-37-2011-41, př. 1

42. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1833/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-37-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-42.doc, RK-37-2011-42, př. 1

43. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s realizací projektového záměru shora uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1834/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách dle materiálu RK-37-2011-43, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-43.doc, RK-37-2011-43, př. 1, RK-37-2011-43, př. 2

70. Odvolání ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobně seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje materiál projednala a závěrem diskuse jej odložila s tím, že odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s rezortní radní předloží na příští zasedání rady kraje k této záležitosti návrh řešení.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-70

44. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2012. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1835/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-37-2011-44, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-44.doc, RK-37-2011-44, př. 1

45. Veřejná zakázka na služby Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1836/37/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-45.doc, RK-37-2011-45, př. 1, RK-37-2011-45, př. 2, RK-37-2011-45, př. 3

46. Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1837/37/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
hejtmanovi kraje odvolat členy a jejich zástupce, včetně předsedajícího, Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OPŽP v letech 2007-2013 dle materiálu RK-37-2011-46, př. 1;
doporučuje
hejtmanovi kraje jmenovat členy a jejich zástupce, včetně předsedajícího, Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OPŽP v letech 2007-2013 dle materiálu RK-37-2011-46, př. 2;
bere na vědomí
informaci o nově jmenovaných členech a jejich zástupcích za ostatní resorty zastoupené v Pracovní skupině pro výběr a zajištění implementace projektů OPŽP v letech 2007-2013 dle materiálu RK-37-2011-46, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-46.doc, RK-37-2011-46, př. 1, RK-37-2011-46, př. 2, RK-37-2011-46, př. 3

V průběhu jednání přišla M. Kružíková. K bodům 47, 48, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0016
Usnesení 1838/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0016 dle materiálu RK-37-2011-47, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-47.doc, RK-37-2011-47, př. 1, RK-37-2011-47, př. 2

48. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0012) v rámci OP VK
Usnesení 1839/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0012 dle materiálu RK-37-2011-48, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-48.doc, RK-37-2011-48, př. 1, RK-37-2011-48, př. 2

49. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 082/248/10 dle materiálu RK-37-2011-49, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-49.doc, RK-37-2011-49, př. 1, RK-37-2011-49, př. 2, RK-37-2011-49, př. 3

50. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 039/248/10 dle materiálu RK-37-2011-50, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-50.doc, RK-37-2011-50, př. 1, RK-37-2011-50, př. 2, RK-37-2011-50, př. 3

51. Rozhodnutí o změně projekt KVALITA 10
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení znění Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1842/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
znění Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č. 27/57) dle materiálu RK-37-2011-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-51.doc, RK-37-2011-51, př. 1

52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1843/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 13 292 183,34 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina .
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2011.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 427 317,22 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-53.doc

54. Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o spolupráci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, sdružením právnických osob. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o spolupráci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, sdružením právnických osob;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, informovat radu kraje o smluvním zakotvení spolupráce se sdružením Nanoprogres, sdružením právnických osob, a vždy k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku podat radě kraje zprávu o průběhu spolupráce se sdružením Nanoprogres, sdružením právnických osob.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-54.doc, RK-37-2011-54, př. 1

55. Projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí projektový záměr dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vyřazení o vyřazení žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o finanční podporu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Nemocnice Jihlava - organizace podporující politiku rovných příležitostí mužů a žen a soulad rodinného a profesního života ;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit před zpracováním nové žádosti o podporu projektovou fiši dle Pravidel rady kraje č. 10/11 ze dne 19. 7. 2011 a odpovědi na otázky spojené s přípravou a realizací projektového záměru;
 • odboru zdravotnictví a odboru školství, mládeže a sportu, aby na základě projektové fiše, kterou Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace zpracuje podle Pravidel rady kraje č. 10/11, předložila materiál Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-55.doc, RK-37-2011-55, př. 1

56. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s nákupem na splátky pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením věcí nákupem na splátky, a to artroskopické sestavy, konvektomatu a tunelové myčky na základě kupních smluv a schvalovacích doložek ke smlouvám dle materiálu RK-37-2011-56, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-56.doc, RK-37-2011-56, př. 1

57. Podnájem nemovitostí v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oprávnění Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, přenechat dle Dodatku č. 3 Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 19. 6. 2003 předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu;
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a společností Telefónica Czech Republic, a. s., dle materiálu RK-37-2011-57, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-57.doc, RK-37-2011-57, př. 1, RK-37-2011-57, př. 2

58. Zpracování návrhu koncepce onkologické péče v Kraji Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít dohodu. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1849/37/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu dle materiálu RK-37-2011-58, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-58.doc, RK-37-2011-58, př. 1

59. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu: 9002 Škoda Felicia Combi PED 90 - 09.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-59.doc, RK-37-2011-59, př. 1

60. Souhlas se změnou části investiční dotace jako příspěvek na provoz a změna účelu poskytnuté části investiční dotace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o změnu účelu poskytnuté dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 139 836 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 139 836 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů spočívající ve zvýšení „Příspěvku na provoz“ o částku 139 836 Kč na pořízení lékárenského informačního systému a snížení „Investiční dotace“ o stejnou částku 139 836 Kč v souvislosti s převodem této částky do provozních prostředků na úhradu nákladů vynaložených s pořízením lékárenského informačního systému;
 • změnu investičního plánu na rok 2011 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace spočívající v zařazení nové akce „Zabezpečení serverovny“ ve výši 110 164 Kč financované z investiční dotace schválené radou kraje usnesením č. 1528/31/2011/RK ze dne 27. 9. 2011;
souhlasí
s posunem termínu předložení kopií faktur a výpisů z bankovních účtů obou akcí na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina týkajících se řádných úhrad faktur ve splatnosti:
  • na pořízení nového lékárenského informačního systému;
  • na investiční akci „Zabezpečení serverovny“
v termínu do 15. 12. 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-60.doc, RK-37-2011-60, př. 1

61. Prodej vyřazeného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje informace k návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením kupních smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením kupních smluv dle materiálů RK-37-2011-61, př. 1, RK-37-2011-61, př. 2, RK-37-2011-61, př. 3, RK-37-2011-61, př. 4
bere na vědomí
že prostředky získané z prodeje majetku vyřazeného dle usnesení č. 1605/33/2011/RK budou zdrojem investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-61.doc, RK-37-2011-61, př. 1, RK-37-2011-61, př. 2, RK-37-2011-61, př. 3, RK-37-2011-61, př. 4

62. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s výpůjčkou dlouhodobého majetku pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
aby s vítězem veřejné zakázky na Dodávku diagnostik pro stanovení glykovaného hemoglobinu vč. výpůjčky přístroje byla uzavřena smlouva o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-37-2011-62, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace; OZ
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-62.doc, RK-37-2011-62, př. 1, RK-37-2011-62, př. 2

63. Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh na odměňování ředitelů zdravotnických zařízení. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1854/37/2011/RK
Rada kraje
stanoví
 • mimořádné odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2011-63, př. 2;
 • mimořádné odměny ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-63, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-63.doc, RK-37-2011-63, př. 1, RK-37-2011-63, př. 2

64. Smlouvy o výpůjčce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí smlouvy o výpůjčce dané příspěvkové organizhace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/37/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uvedené v materiálu RK-37-2011-64, př. 18.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-64.doc, RK-37-2011-64, př. 1, RK-37-2011-64, př. 2, RK-37-2011-64, př. 3, RK-37-2011-64, př. 4, RK-37-2011-64, př. 5, RK-37-2011-64, př. 6, RK-37-2011-64, př. 7, RK-37-2011-64, př. 8, RK-37-2011-64, př. 9, RK-37-2011-64, př. 10, RK-37-2011-64, př. 11, RK-37-2011-64, př. 12, RK-37-2011-64, př. 13, RK-37-2011-64, př. 14, RK-37-2011-64, př. 15, RK-37-2011-64, př. 16, RK-37-2011-64, př. 17, RK-37-2011-64, př. 18, RK-37-2011-64, př. 19, RK-37-2011-64, př. 20

65. Transformační plán ÚSPMP Těchobuz, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh transformačního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Transformačního plánu ÚSPMP Těchobuz, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-65, př. 1;
ukládá
ÚSPMP Těchobuz, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem majetkovým podle tohoto plánu postupovat, odboru sociálních věcí předložit transformační plán hodnotící komisi MPSV a použít ho jako přílohu k projektové žádosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka ÚSPMP Těchobuz, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-65.doc, RK-37-2011-65, př. 1

66. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2011 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení změnu použití investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1857/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2011 dle materiálu RK-37-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, ředitel Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-66.doc, RK-37-2011-66, př. 1, RK-37-2011-66, př. 2, RK-37-2011-66, př. 3, RK-37-2011-66, př. 4, RK-37-2011-66, př. 5, RK-37-2011-66, př. 6

67. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/37/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 Domovy a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-37-2011-67, př. 1;
 • snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věcí, § 4357 Domovy, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2011 sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená o stejnou částku 80 000 Kč;
 • zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 Domovy a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-37-2011-67, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z investičního fondu“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2011-67, př. 1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce a v případě Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, i na pokrytí nákladů spojených se sociální stáží pro pracovníky sociálních zařízení ze Zakarpatské Ukrajiny;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
 • zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku;
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-37-2011-67, př. 1 nejpozději do 9. 12. 2011.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-67.doc, RK-37-2011-67, př. 1, RK-37-2011-67, př. 2

68. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1859/37/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením myčky nádobí COMENDA LF 320, inventární číslo HIM/589, rok pořízení 1998, pořizovací cena 92 878,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a jeho následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-68.doc

69. Podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1860/37/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. dle materiálu RK-37-2011-69, př. 1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2011-69.doc, RK-37-2011-69, př. 1

72. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 11. 2011, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2011 dne 15. 11. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 11. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz