Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2011, které se konalo dne 1. 11. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 11. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
49. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
50. Žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2011
 2. Uzavření darovací smlouvy na nemovitosti po stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
 3. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 4. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 5. Převody pozemků v k. ú. a obci Pošná
 6. Prodej pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 7. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Štoky
 8. Nabytí pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 9. Předání pozemků v k. ú. Dukovany k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Změna usnesení 1438/28/2011/RK a usnesení 1508/31/2011/RK
 13. Majetkoprávní vypořádání stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnice III/34311
 14. Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
 15. Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
 16. Podlicenční smlouva
 17. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2011
 18. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 19. Návrh na zrušení části veřejné zakázky
 20. Projekt LDA V4 - smlouva o poskytnutí dotace
 21. Rozpočtové opatření na kapitole Informatika - pokládka chrániček pro optický datový spoj Nové Město na Moravě-III/35314-SKI areál
 22. Návrh na změnu předmětu smlouvy o dílo
 23. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 25. Zrušení usnesení - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 26. Projekt KID CZ-A - žádost o platbu
 27. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Vzdělávání KOUS Vysočina - podzim 2011
 28. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karciomu
 29. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
 30. Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 31. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
 32. Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 33. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 34. Veřejná zakázka Dodávka látek s antibiotickým účinkem
 35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/03.0002
 37. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0007
 38. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0062) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 39. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
 42. Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 45. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektů v rámci Programu celoživotního učení pro Partnerství Comenius Regio
 47. Změny ve školském rejstříku
 48. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 49. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
 50. Žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 1741/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 14 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření darovací smlouvy na nemovitosti po stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
Usnesení 1742/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje převést darem lávku pro pěší (energetickou lávku) vybudovanou v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích a 4 ks podstavců pod sochy v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-02.doc

03. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 1743/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt dle GP č. 350-50/2011 nově oddělené pozemky par. č. 343/3 - lesní pozemek o výměře 4 m2, par. č. 276/6 - lesní pozemek o výměře 134 m2 a par. č. 276/7 - lesní pozemek o výměře 48 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 790 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-03.doc, RK-36-2011-03, př. 1

04. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1744/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2011-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-04.doc, RK-36-2011-04, př. 1

05. Převody pozemků v k. ú. a obci Pošná
Usnesení 1745/36/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-05.doc

06. Prodej pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
Usnesení 1746/36/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-06.doc

07. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Štoky
Usnesení 1747/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2897/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-07.doc, RK-36-2011-07, př. 1

08. Nabytí pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
Usnesení 1748/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 93/3 ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2, par. č. 93/4 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 103/2 ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2, par. č. 133/4 ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 a par. č. 1524/6 ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-08.doc, RK-36-2011-08, př. 1

09. Předání pozemků v k. ú. Dukovany k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1749/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2011-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-09.doc, RK-36-2011-09, př. 1

10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1750/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2011-10, př. 1upr1 a RK-36-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-10.doc, RK-36-2011-10, př. 1, RK-36-2011-10, př. 2

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1751/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2011-11, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-36-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-11.doc, RK-36-2011-11, př. 1

12. Změna usnesení 1438/28/2011/RK a usnesení 1508/31/2011/RK
Usnesení 1752/36/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-12.doc, RK-36-2011-12, př. 1

13. Majetkoprávní vypořádání stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnice III/34311
Usnesení 1753/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1159/8 a par. č. 1198 v katastrálním území Svratka z vlastnictví města Svratka do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-13.doc

14. Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
Usnesení 1754/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje převést chodník včetně veřejného osvětlení mezi ul. Vrchlického a sídlištěm Za Prachárnou v Jihlavě na pozemcích par. č. 1039/1, 1040/3, 1040/12 v k.ú. Horní Kosov do vlastnictví statutárního města Jihlavy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:.13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-14.doc

15. Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou o vyjádření souhlasu vlastníka s vymezením architektonicky významné stavby v územním plánu. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1755/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapsáním objektu č.p. 761 do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb v územním plánu města Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-15.doc, RK-36-2011-15, př. 1

49. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o záměru prodeje nemovitostí školního areálu v části obce Telč-Štěpnice včetně pozemků v k. ú. a obci Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2011-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-49.doc, RK-36-2011-49, př. 1, RK-36-2011-49, př. 2

50. Žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh podání žádosti o pořízení změny stávajícího územního plánu města Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající v návrhu na změnu funkčního využití území tvořeného areálem dislokovaného pracoviště České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy v Havlíčkově Brodě z plochy občanská vybavenost veřejná infrastruktura školství na území umožňující využití pro komerční občanskou vybavenost - obchod, popřípadě drobnou výrobu a služby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-50.doc, RK-36-2011-50, př. 1

23. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1758/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa, dle materiálu RK-36-2011-23, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa uchazeči M-SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, (OZ JIH, 580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 1619) IČ: 42196868, v souladu s materiálem RK-36-2011-23, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-23.doc, RK-36-2011-23, př. 1, RK-36-2011-23, př. 2

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1759/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-36-2011-24, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2011-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-24.doc, RK-36-2011-24, př. 1, RK-36-2011-24, př. 2

25. Zrušení usnesení - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh zrušení níže uvedených usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1760/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit:
 • usnesení č. 0005/01/2011/RK ze dne 4. ledna 2011 v té části, která se týká poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč pro Active - středisko volného času, příspěvková organizace IČO: 72052414, na realizaci soutěže Miss Vysočina 2011;
 • usnesení č. 0260/07/2011/RK ze dne 15. února 2011;
 • usnesení č. 0466/10/2011/RK ze dne 15. března 2011.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-25.doc, RK-36-2011-25, př. 1, RK-36-2011-25, př. 2

26. Projekt KID CZ-A - žádost o platbu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1761/36/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2011-26, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-26.doc, RK-36-2011-26, př. 1

27. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Vzdělávání KOUS Vysočina - podzim 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti KOUS Vysočina o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Vzdělávání KOUS Vysočina podzim 2011“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-36-2011-27, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-27.doc, RK-36-2011-27, př. 1, RK-36-2011-27, př. 2, RK-36-2011-27, př. 3

28. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karcinomu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Pavly Kozlíkové o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce Screening kolorektálního karcinomu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-36-2011-28, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-28.doc, RK-36-2011-28, př. 1, RK-36-2011-28, př. 2, RK-36-2011-28, př. 3

16. Podlicenční smlouva
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Podlicenční smlouvy s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Podlicenční smlouvu s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace) dle vzorové smlouvy dle materiálu RK-36-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-16.doc, RK-36-2011-16, př. 1

17. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2011
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky ve 3. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/36/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-36-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-17.doc, RK-36-2011-17, př. 1

18. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálů RK-36-2011-18 a RK-36-2011-18, př. 1 a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-18.doc, RK-36-2011-18, př. 1

19. Návrh na zrušení části veřejné zakázky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“, Část 3 Krajská digitální spisovna. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina, Část 3 - Krajská digitální spisovna na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že stanovením požadavku na výhradní licenci uvedeného v zadávací dokumentaci mohlo dojít k bezdůvodnému omezení možného počtu zájemců o veřejnou zakázku;
ukládá
odboru informatiky informovat o zrušení části veřejné zakázky všechny uchazeče a zájemce.
odpovědnost: OI
termín: 4. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-19.doc

20. Projekt LDA V4 - smlouva o poskytnutí dotace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/36/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2011-20, př. 1 a RK-36-2011-20, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-20.doc, RK-36-2011-20, př. 1, RK-36-2011-20, př. 2, RK-36-2011-20, př. 3

21. Rozpočtové opatření na kapitole Informatika - pokládka chrániček pro optický datový spoj Nové Město na Moravě-III/35314-SKI areál
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1769/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 360 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 360 000 Kč na pokládku chrániček pro optické kabely.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-21.doc

22. Návrh na změnu předmětu smlouvy o dílo
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1770/36/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OI
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-22.doc

29. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru sociálních věcí ve 3. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1771/36/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-36-2011-29, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 dle materiálu RK-36-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-29.doc, RK-36-2011-29, př. 1, RK-36-2011-29, př. 2

30. Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh udělit souhlas s nabytím majetku formou dědictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1772/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím majetku formou dědictví Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 124 586,30 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-30.doc, RK-36-2011-30, př. 1

31. Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, požádal radu kraje o jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 4. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1773/36/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 4. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice :
 • MUDr. Pavel Antonín - Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
 • MUDr. Jiří Běhounek - Kraj Vysočina
 • PhDr. Helena Jungová - Project HOPE - Česká republika, o. p. s.
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA - Česká asociace sester, o. s.
 • Mgr. Milena Kalvachová - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Bc. Libuše Kyzlinková, MBA - Johnson & Johnson s. r. o.;
 • MUDr. David Marx, Ph.D. - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
 • Ing. Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-31.doc

32. Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu a položkový rozpis investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1774/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu a položkový rozpis investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2011 dle materiálů RK-36-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-32.doc, RK-36-2011-32, př. 1

33. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, p. o., o vyjádření souhlasu zřizovatele s výpůjčkou dlouhodobého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1775/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
aby s vítězem veřejné zakázky na Dodávku spotřebního materiálu pro podtlakovou terapii včetně výpůjčky přístroje byla uzavřena smlouva o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-36-2011-33, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace; OZ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-33.doc, RK-36-2011-33, př. 1, RK-36-2011-33, př. 2

34. Veřejná zakázka Dodávka látek s antibiotickým účinkem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o zrušení uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1776/36/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zrušení veřejné zakázky Dodávka látek s antibiotickým účinkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-34.doc

35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1777/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 251 934,83 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-35.doc

36. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/03.0002
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1778/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/03.0002 dle materiálu RK-36-2011-36, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-36.doc, RK-36-2011-36, př. 1, RK-36-2011-36, př. 2

37. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0007
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, informoval radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0007 dle materiálu RK-36-2011-37, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-37.doc, RK-36-2011-37, př. 1, RK-36-2011-37, př. 2

38. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0062) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/36/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0062 dle materiálu RK-36-2011-38, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-38.doc, RK-36-2011-38, př. 1, RK-36-2011-38, př. 2

39. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, informoval radu kraje o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/36/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-36-2011-39, př. 1, RK-36-2011-39, př. 2, RK-36-2011-39, př. 3, RK-36-2011-39, př. 4, RK-36-2011-39, př. 5 a RK-36-2011-39, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2011-39, př. 1, RK-36-2011-39, př. 2, RK-36-2011-39, př. 3, RK-36-2011-39, př. 4, RK-36-2011-39, př. 5 a RK-36-2011-39, př. 6.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 5. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-39.doc, RK-36-2011-39, př. 1, RK-36-2011-39, př. 2, RK-36-2011-39, př. 3, RK-36-2011-39, př. 4, RK-36-2011-39, př. 5, RK-36-2011-39, př. 6

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením počítačových učeben DHM 87, DHM 98 a DHM 68 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2011-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-40.doc

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí příspěvkové organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 o vyřazení nepotřebného hmotného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1783/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Kombi, inventární číslo 6-444-34, z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-36-2011-41.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-41.doc

42. Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Pravidel pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-42.doc, RK-36-2011-42, př. 1, RK-36-2011-42, př. 2

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 48 000 Kč a výdajů rozpočtu kraje (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 48 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 17 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 17 000 Kč;
 • snížení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 48 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 48 000 Kč Střednímu odbornému učilišti technickému, Chotěboř, Žižkova 1501, IČO 67441351 z důvodu změny výše odpisů nemovitého majetku;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 17 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 17 000 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek, dle materiálu RK-36-2011-43;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 ve výši 17 000 Kč dle materiálu RK-36-2011-43.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-43.doc

44. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-36-2011-44, př. 1;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-36-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízovaných krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-44.doc, RK-36-2011-44, př. 1, RK-36-2011-44, př. 2

45. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/36/2011/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle doplněného materiálu RK-36-2011-45, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města Velké Meziříčí a vedoucího OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-45.doc, RK-36-2011-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektů v rámci Programu celoživotního učení pro Partnerství Comenius Regio
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/36/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství CHA o přijaté finanční prostředky ve výši 441 041,72 Kč za účelem realizace projektu School anf Firm Hand in Hand COM-REG-2011-001;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 441 041,72 Kč za účelem realizace projektu Effective School Management COM-REG-2011-002.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-46.doc

47. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí záměr změn ve školském rejstříku u školského zařízení zřizovaného jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1788/36/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u školského zařízení zřizovaného jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-36-2011-47, př. 1upr1 kódy 1A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-47.doc, RK-36-2011-47, př. 1

48. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/36/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov Zvyšování kvality vzdělávání na SPŠ a SOU Pelhřimov dle materiálu RK-36-2011-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-48.doc, RK-36-2011-48, př. 1, RK-36-2011-48, př. 2

52. Rozprava
V rámci diskuse V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje informativní materiál týkající se změny přístupu krajů k hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb. Rada kraje materiál projednala a závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/36/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí použít postup doporučený Asociací krajů ČR pro dotační řízení MPSV na rok 2012 dle materiálu RK-36-2011-51.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2011-51.doc

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 11. 2011, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2011 dne 1. 11. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 11. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz