Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2015, které se konalo dne 24. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2015
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 11. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského, Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
86. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, prodej movitých věcí do vlastnictví nemocnice;
87. Návrh na zařazení nové akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř oprava inženýrských sítí U sv. Jána“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2015
 2. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 6. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 8. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 9. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
 10. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 11. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 13. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov, změna usnesení 0113/02/2013/ZK
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
 15. Předání pozemků v k. ú. Znětínek a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 16. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Vzdání se předkupního práva v k. ú. Ježená
 19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 20. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 21. Změna usnesení 1563/25/2015/RK
 22. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení služebnosti OM 506/2015, Smlouva o zřízení služebnosti OM 506/2015 II
 23. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 24. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 25. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
 26. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 2 projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 27. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 28. Ukončení projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - návrh na rozpočtové opatření
 29. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 30. Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
 31. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou ll/351 Třebíč, most ev. č. 351 - 024
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančních darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 33. Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce.
 34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
 35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
 36. Veřejná zakázka na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
 37. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba-úsek č. 2
 38. Veřejná zakázka na služby: PD-07-2015, komunikace
 39. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
 40. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2015/2016 Jihomoravským krajem
 41. Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019
 42. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
 43. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 3. zpráva o udržitelnosti projektu
 44. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou , Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí
 45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně a jeho ukončení
 46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu, Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova, Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon Friedova
 47. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 48. Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
 49. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
 50. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
 51. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 52. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
 53. Žádost o dotaci na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
 54. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídících výborů MAP (místních akčních plánů rozvoje vzdělávání)
 55. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
 56. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
 57. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 58. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 59. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 60. Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 61. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 62. Stanovení platu řediteli Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Budkov 1
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 16. 11. 2015
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
 66. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 67. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 69. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
 72. Změny ve školském rejstříku
 73. Podpora technického vzdělávání
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
 75. Průběžná zpráva o realizaci sociální služby Klub Lebeda - sociální rehabilitace s využitím principů zahradní terapie za období od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015
 76. Podstatná změna XXII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 77. Podstatná změna č. XXIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 78. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 79. Závěrečná monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 80. Předložení žádosti projektu Pro začlenění. Rozvoj kvality pobytových služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 81. Předložení projektu Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 82. Předložení projektu Pomoz mi žít doma - vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji Vysočina Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
 83. Návrh rozpočtového opatření na řešení uschlých dřevin, řešení následků extrémních letních přísušků na výsadbách v revitalizovaných parcích (udržitelnost projektu OPŽP)
 84. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 2 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 86. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, prodej movitých věcí do vlastnictví nemocnice
 87. Návrh na zařazení nové akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř oprava inženýrských sítí U sv. Jána“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 88. Rozprava členů rady
Usnesení 2077/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 04, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2078/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 4. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-02.doc, RK-35-2015-02, př. 1

03. Peněžní dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2079/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů a dotací pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2015-03.doc, RK-35-2015-03, př. 1, RK-35-2015-03, př. 2, RK-35-2015-03, př. 3, RK-35-2015-03, př. 4, RK-35-2015-03, př. 5, RK-35-2015-03, př. 6, RK-35-2015-03, př. 7, RK-35-2015-03, př. 8, RK-35-2015-03, př. 9, RK-35-2015-03, př. 10, RK-35-2015-03, př. 11, RK-35-2015-03, př. 12, RK-35-2015-03, př. 13, RK-35-2015-03, př. 14, RK-35-2015-03, př. 15, RK-35-2015-03, př. 16, RK-35-2015-03, př. 17, RK-35-2015-03, př. 18, RK-35-2015-03, př. 19, RK-35-2015-03, př. 20, RK-35-2015-03, př. 21, RK-35-2015-03, př. 22, RK-35-2015-03, př. 23 a RK-35-2015-03, př. 24.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 4. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-03.doc, RK-35-2015-03, př. 1, RK-35-2015-03, př. 2, RK-35-2015-03, př. 3, RK-35-2015-03, př. 4, RK-35-2015-03, př. 5, RK-35-2015-03, př. 6, RK-35-2015-03, př. 7, RK-35-2015-03, př. 8, RK-35-2015-03, př. 9, RK-35-2015-03, př. 10, RK-35-2015-03, př. 11, RK-35-2015-03, př. 12, RK-35-2015-03, př. 13, RK-35-2015-03, př. 14, RK-35-2015-03, př. 15, RK-35-2015-03, př. 16, RK-35-2015-03, př. 17, RK-35-2015-03, př. 18, RK-35-2015-03, př. 19, RK-35-2015-03, př. 20, RK-35-2015-03, př. 21, RK-35-2015-03, př. 22, RK-35-2015-03, př. 23, RK-35-2015-03, př. 24, RK-35-2015-03, př. 25

04. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2080/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 4. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-04.doc, RK-35-2015-04, př. 1

05. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2081/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-35-2015-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-35-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-05.doc, RK-35-2015-05, př. 1

K bodům 06, 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

06. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2082/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2015-06, př. 1 a RK-35-2015-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-06.doc, RK-35-2015-06, př. 1, RK-35-2015-06, př. 2

07. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2083/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2015-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-07.doc, RK-35-2015-07, př. 1

08. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky na dodávky s názvem „NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT“ dle materiálu RK-35-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-08.doc, RK-35-2015-08, př. 1

09. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2085/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2015-09, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2015-09, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-09, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2015-09, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2015-09, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-09.doc, RK-35-2015-09, př. 1, RK-35-2015-09, př. 2, RK-35-2015-09, př. 3, RK-35-2015-09, př. 4, RK-35-2015-09, př. 5

10. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 644 097,50 Kč (ÚZ 35015 ve výši 1 160 000,00 Kč a ÚZ 35019 ve výši 484 097,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 264 097,50 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 290 000,00 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 90 000,00 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 28 572,00 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 28 572,00 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace,
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-10.doc, RK-35-2015-10, př. 1, RK-35-2015-10, př. 2

11. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2087/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 14 000 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 14 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 307 720 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 5 307 720 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 19 307 718 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-11.doc, RK-35-2015-11, př. 1, RK-35-2015-11, př. 2

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2088/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva o částku 32 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté za účelem povinného specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství MUDr. Lenky Zachové a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-12.doc

K bodům 13 19, 21, 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku

13. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov, změna usnesení 0113/02/2013/ZK
Usnesení 2089/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0113/02/2013/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1,
 • nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 2,
 • nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5,
 • nabýt bezúplatně pozemky z vlastnictví České republiky Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 6.
schvaluje
 • dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3,
 • dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1;
 • nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 2;
 • nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5;
 • nabýt bezúplatně pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2125/37 ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 a par. č. 311/21 ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2, oba v k. ú. Budkov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3;
 • dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-13.doc

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
Usnesení 2090/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-35-2015-14, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-14.doc, RK-35-2015-14, př. 1, RK-35-2015-14, př. 2, RK-35-2015-14, př. 2a

15. Předání pozemků v k. ú. Znětínek a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 2091/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-15.doc, RK-35-2015-15, př. 1

16. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2092/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-35-2015-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-35-2015-16, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-35-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-16.doc, RK-35-2015-16, př. 1

17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2093/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2015-17, př. 1 a RK-35-2015-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-17.doc, RK-35-2015-17, př. 1, RK-35-2015-17, př. 2

18. Vzdání se předkupního práva v k. ú. Ježená
Usnesení 2094/35/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-18.doc, RK-35-2015-18, př. 1

19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 2095/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-35-2015-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-19.doc, RK-35-2015-19, př. 1

21. Změna usnesení 1563/25/2015/RK
Usnesení 2096/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1563/25/2015/RK tak, že v materiálu RK-25-2015-58, př. 1 se u smlouvy zakládající právo provést stavbu pod pořadovým číslem 4 název akce „Chodník a cyklostezka k průmyslové zóně v Golčově Jeníkově“ nahrazuje názvem akce „Chodník k průmyslové zóně v Golčově Jeníkově“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-21.doc

22. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení služebnosti OM 506/2015, Smlouva o zřízení služebnosti OM 506/2015 II
Usnesení 2097/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení služebnosti OM 506/2015 dle materiálu RK-35-2015-22, př. 1 a vrátit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přeplatek ve výši 5 904 Kč bez DPH;
 • uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti OM 506/2015 II s oprávněným v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-35-2015-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-22.doc, RK-35-2015-22, př. 1, RK-35-2015-22, př. 2

20. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o úpravě nájemného z bytů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2098/35/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-20.doc, RK-35-2015-20, př. 1

86. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, prodej movitých věcí do vlastnictví nemocnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2099/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2015-86, př. 1;
 • převést úplatně movitý majetek pořízený v rámci akce „Nemocnice Pelhřimov rekonstrukce oddělení hematologie a transfůzologie“, v rozsahu a za pořizovací cenu dle materiálu RK-35-2015-86, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-86.doc, RK-35-2015-86, př. 1, RK-35-2015-86, př. 2

87. Návrh na zařazení nové akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř oprava inženýrských sítí U sv. Jána“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit výše uvedenou novou akci do rozpočtu kraje pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2100/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř oprava inženýrských sítí U sv. Jána“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Školství;
 • zahájit jednání se společností Zetor Havlíčkův Brod, a.s., Trnkova 2781/111, Líšeň, 62800 Brno o možnosti a podmínkách odkoupení části pozemku par. č. 1817/1 v k. ú. Havlíčkův Brod přiléhajícího k budově č. p. 3612 v rozsahu stávajícího oplocení.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 24. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-87.doc, RK-35-2015-87, př. 1

K bodům 23 27, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

23. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Usnesení 2101/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje Pelhřimov, 4. stavba úsek č. 1 dle materiálu RK-35-2015-23, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-35-2015-23, př. 1 a RK-35-2015-23, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-23.doc, RK-35-2015-23, př. 1, RK-35-2015-23, př. 2

24. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 2102/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 2 projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř dle materiálu RK-35-2015-24, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-35-2015-24, př. 1 a RK-35-2015-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-24.doc, RK-35-2015-24, př. 1, RK-35-2015-24, př. 2

25. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
Usnesení 2103/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/345 Chotěboř průtah, 2. etapa dle materiálu RK-35-2015-25, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-35-2015-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-25.doc, RK-35-2015-25, př. 1

26. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 2 projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Usnesení 2104/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 2 projektu II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 1 dle materiálu RK-35-2015-26, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-35-2015-26, př. 1 a RK-35-2015-26, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-26.doc, RK-35-2015-26, př. 1, RK-35-2015-26, př. 2

27. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 2105/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 2 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle materiálu RK-35-2015-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-35-2015-27, př. 1 a RK-35-2015-27, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-27.doc, RK-35-2015-27, př. 1, RK-35-2015-27, př. 2

28. Ukončení projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 - návrh na rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2106/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu III/13035 Hořice most ev. č. 13035-2 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 8 857 843,30 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu III/13035 Hořice most ev. č. 13035-2 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 857 843,30 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu III/13035 Hořice most ev. č. 13035-2 včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-28.doc, RK-35-2015-28, př. 1

29. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2107/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 1 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 28 977 732,25 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 1 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 28 977 732,25 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-29.doc

30. Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu změnit finanční plán uvedené příspěvkové organizace na rok 2015. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2108/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-35-2015-30, př. 2.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-30.doc, RK-35-2015-30, př. 1, RK-35-2015-30, př. 2

31. Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou ll/351 Třebíč, most
ev. č. 351 - 024
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení k dané stavbě. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení ke stavbě „ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024“ dle materiálu RK-35-2015-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-31.doc, RK-35-2015-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančních darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh poskytnout dar obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2110/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-35-2015-32, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2015-32, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-32.doc, RK-35-2015-32, př. 1, RK-35-2015-32, př. 2

K bodům 33 35, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

33. Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce
Usnesení 2111/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů:
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-33.doc, RK-35-2015-33, př. 1, RK-35-2015-33, př. 2, RK-35-2015-33, př. 3, RK-35-2015-33, př. 4, RK-35-2015-33, př. 5

34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
Usnesení 2112/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu RK-35-2015-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-34.doc, RK-35-2015-34, př. 1

35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
Usnesení 2113/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná dle materiálu RK-35-2015-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-35.doc, RK-35-2015-35, př. 1

36. Veřejná zakázka na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 2114/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-35-2015-36, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2015-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-36.doc, RK-35-2015-36, př. 1, RK-35-2015-36, př. 2, RK-35-2015-36, př. 3

37. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba-úsek č. 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení dané veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2115/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „II/347 Světlá nad Sázavou D1, 2. stavba úsek č. 2“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-35-2015-37, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „II/347 Světlá nad Sázavou D1, 2. stavba úsek č. 2“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2015-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-37.doc, RK-35-2015-37, př. 1, RK-35-2015-37, př. 2, RK-35-2015-37, př. 3

38. Veřejná zakázka na služby: PD-07-2015, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 2116/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „PD-07-2015, komunikace“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-35-2015-38, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „PD-07-2015, komunikace“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-35-2015-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-38.doc, RK-35-2015-38, př. 1, RK-35-2015-38, př. 2, RK-35-2015-38, př. 3

39. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Jihočeského kraje o souhlasné stanovisko se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2117/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina na tratích č. 224 a 225 pro období platnosti jízdních řádů 2015/2016 v rozsahu uvedeném v materiálu RK-35-2015-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 13. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-39.doc, RK-35-2015-39, př. 1

40. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina v období platnosti jízdního řádu 2015/2016 Jihomoravským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Jihomoravského kraje o souhlasné stanovisko se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2118/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v období platnosti jízdního řádu 2015/2016 na tratích č. 240 a 250 v souladu s § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách, a to v rozsahu dle žádosti Jihomoravského kraje RK-35-2015-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 13. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-40.doc, RK-35-2015-40, př. 1

41. Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2119/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
materiál RK-35-2015-41, př. 1;
rozhoduje
zahájit činnosti dle materiálu RK-35-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor analýz, odbor informatiky, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-41.doc, RK-35-2015-41, př. 1, RK-35-2015-41, př. 2

42. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 a současně návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2120/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-35-2015-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-35-2015-42, př. 1;
 • schválit:
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-35-2015-42, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2016 dle materiálu RK-35-2015-42, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-35-2015-42, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-42.doc, RK-35-2015-42, př. 1, RK-35-2015-42, př. 2, RK-35-2015-42, př. 2a, RK-35-2015-42, př. 3, RK-35-2015-42, př. 3a, RK-35-2015-42, př. 3b, RK-35-2015-42, př. 4

43. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 3. zpráva o udržitelnosti projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o stavu udržitelnosti daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2121/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-35-2015-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2015-43, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-43.doc, RK-35-2015-43, př. 1, RK-35-2015-43, př. 2

44. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou, Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2122/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova“ o částku 317 456,64 Kč, projektu „Úspory energií Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ internát Světlá nad Sázavou“ o částku 1 824 524,02 Kč a projektu „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ o částku 3 416 323,02 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-44.doc

45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně a jeho ukončení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2123/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Evropský region Dunaj Vltava konkrétně“ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 68 740,48 Kč (2 556 €) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 064,50 Kč (150,37 €);
 • převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 na zvláštním účtu projektu „Evropský region Dunaj Vltava konkrétně“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení realizace projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-45.doc, RK-35-2015-45, př. 1

46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu , Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova, Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon Friedova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2124/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií Hotelová škola Třebíč budova internátu“ o částku 3 490 231,14 Kč, projektu „Úspory energie SPŠ stavební Třebíč provozní budova“ o částku 2 496 591,77 Kč, „Úspory energií SŠ automobilní Jihlava učební pavilon“ o částku 452 376 Kč a „Úspory energií SPŠ Pelhřimov učební pavilon Friedova“ o částku 2 283 806,63 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-46.doc

47. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2125/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2015-47, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2015-47, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-47.doc, RK-35-2015-47, př. 1, RK-35-2015-47, př. 2

48. Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2126/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-35-2015-48, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-48.doc, RK-35-2015-48, př. 1

49. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí informace o níže uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2127/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektech:
souhlasí
se zapojením Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektů:
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2015-49, př. 6, RK-35-2015-49, př. 7 a RK-35-2015-49, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-49.doc, RK-35-2015-49, př. 1, RK-35-2015-49, př. 2, RK-35-2015-49, př. 3, RK-35-2015-49, př. 4, RK-35-2015-49, př. 5, RK-35-2015-49, př. 6, RK-35-2015-49, př. 7, RK-35-2015-49, př. 8

50. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložené doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2128/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-35-2015-50, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-50.doc, RK-35-2015-50, př. 1

51. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o přípravě na programovací období EU 2014 - 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2129/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-35-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-51.doc, RK-35-2015-51, př. 1

52. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit úpravu shora uvedených Zásad a vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2130/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-35-2015-52, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2015“ dle materiálu RK-35-2015-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-52.doc, RK-35-2015-52, př. 1

53. Žádost o dotaci na projekt Obrana spotřebitele v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2131/35/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu RK-35-2015-53, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-53.doc, RK-35-2015-53, př. 1

54. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídících výborů MAP (místních akčních plánů rozvoje vzdělávání)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh nominovat zástupce kraje do Řídících výborů MAP na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2132/35/2015/RK
Rada kraje
nominuje
zástupce Kraje Vysočina do Řídících výborů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2015-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-54.doc, RK-35-2015-54, př. 1

55. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2133/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu RK-35-2015-55, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-55.doc, RK-35-2015-55, př. 1, RK-35-2015-55, př. 2, RK-35-2015-55, př. 3

56. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Zásad. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-56.doc, RK-35-2015-56, př. 1

57. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2134/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-57, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 621 554,67 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 621 554,67 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 621 554,67 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ dle materiálu RK-35-2015-57, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 158 081,08 Kč k pokrytí nezpůsobilých nákladů vzniklých při realizaci projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 158 081,08 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 158 081,08 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ dle materiálu RK-35-2015-57, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 692 809,79 Kč v souvislosti se  splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-57.doc, RK-35-2015-57, př. 1, RK-35-2015-57, př. 2, RK-35-2015-57, př. 3

58. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2135/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-58, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 282 640,81 Kč odpovídající vlastnímu podílu způsobilých nákladů projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 640,81 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 282 640,81 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ dle materiálu RK-35-2015-58, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 70 057,65 Kč k pokrytí nezpůsobilých nákladů a kurzových ztrát vzniklých při realizaci projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 70 057,65 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 70 057,65 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů a kurzových ztrát projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ dle materiálu RK-35-2015-58, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 120 000 Kč v souvislosti se  splátkami půjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-58.doc, RK-35-2015-58, př. 1, RK-35-2015-58, př. 2, RK-35-2015-58, př. 3

59. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2136/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-59, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 544 775,08 Kč odpovídající vlastnímu podílu způsobilých nákladů projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 775,08 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 544 775,08 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ dle materiálu RK-35-2015-59, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 Splátky zapůjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 717 781,40 Kč v souvislosti se splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-59.doc, RK-35-2015-59, př. 1, RK-35-2015-59, př. 2, RK-35-2015-59, př. 3

60. Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu stanovit odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2137/35/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-35-2015-60, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 4. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-60.doc, RK-35-2015-60, př. 1

61. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje předložený návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2138/35/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-61.doc, RK-35-2015-61, př. 1, RK-35-2015-61, př. 2

62. Stanovení platu řediteli Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit plat řediteli Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2139/35/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS, OddŘLZ
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-62.doc, RK-35-2015-62, př. 1, RK-35-2015-62, př. 2, RK-35-2015-62, př. 3

63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Budkov 1
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dětského domova. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2140/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením Počítačové sestavy ACE 72600/512 M80G DW s příslušenstvím, inventární číslo 65 z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Budkov 1 dle materiálu RK-35-2015-63.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Budkov 1
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 16. 11. 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2141/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 dle materiálu RK-35-2015-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-35-2015-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-35-2015-64, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-64.doc, RK-35-2015-64, př. 1, RK-35-2015-64, př. 2, RK-35-2015-64, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování vybraným středním školám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2142/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015 v celkové výši 510 808 Kč dle materiálu RK-35-2015-65, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015 dle materiálu RK-35-2015-65, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015 dle materiálu RK-35-2015-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-65.doc, RK-35-2015-65, př. 1

66. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou investičního plánu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2015. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2143/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-35-2015-66, př. 1, RK-35-2015-66, př. 2, RK-35-2015-66, př. 3, RK-35-2015-66, př. 4 a RK-35-2015-66, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-66.doc, RK-35-2015-66, př. 1, RK-35-2015-66, př. 2, RK-35-2015-66, př. 3, RK-35-2015-66, př. 4, RK-35-2015-66, př. 5

67. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2144/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-35-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-67.doc, RK-35-2015-67, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2145/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 100 100 Kč a § 3127 Střední školy o částku 388 200 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 488 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám a školským zařízením zřizovaným krajem o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů dle materiálu RK-35-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-68.doc, RK-35-2015-68, př. 1

69. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2146/35/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-69.doc, RK-35-2015-69, př. 1, RK-35-2015-69, př. 2, RK-35-2015-69, př. 3, RK-35-2015-69, př. 4, RK-35-2015-69, př. 5, RK-35-2015-69, př. 6, RK-35-2015-69, př. 7, RK-35-2015-69, př. 8, RK-35-2015-69, př. 9, RK-35-2015-69, př. 10, RK-35-2015-69, př. 11, RK-35-2015-69, př. 12, RK-35-2015-69, př. 13, RK-35-2015-69, př. 14, RK-35-2015-69, př. 15, RK-35-2015-69, př. 16, RK-35-2015-69, př. 17, RK-35-2015-69, př. 18, RK-35-2015-69, př. 19

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2147/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o částku 527 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 527 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 527 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na pokrytí jednorázového odpisu ČOV;
ukládá
odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 527 000 Kč, který bude proveden do 10. 12. 2015.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-70.doc, RK-35-2015-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2148/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 Střední školy o částku 520 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 520 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 520 000 Kč určenou na úhradu zvýšených nákladů na energii, páru a teplo v roce 2015 v souvislosti se zavedením nové technologie v kuchyni.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-71.doc, RK-35-2015-71, př. 1

72. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměr krajem zřizované střední školy na změnu ve školském rejstříku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2149/35/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-35-2015-72, př. 1upr1 kódem 1A,
ukládá
OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku školy zřizované Krajem Vysočina označené v materiálu RK-35-2015-72, př. 1upr1 kódem 1A na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměr změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označený v materiálu RK-35-2015-72, př. 1upr1 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-72.doc, RK-35-2015-72, př. 1

73. Podpora technického vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit pořízení propagačních předmětů s tématikou technického vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2150/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-35-2015-73, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-73.doc, RK-35-2015-73, př. 1

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2151/35/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 100 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-35-2015-74.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-74.doc

75. Průběžná zpráva o realizaci sociální služby Klub Lebeda - sociální rehabilitace s využitím principů zahradní terapie za období od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí průběžnou zprávu o realizaci služby sociální rehabilitace Klub Lebeda za období od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2152/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžnou zprávu o realizaci služby sociální rehabilitace Klub Lebeda za období od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015 dle materiálu RK-35-2015-75, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-75.doc, RK-35-2015-75, př. 1

K bodům 76, 77, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

76. Podstatná změna XXII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 2153/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-35-2015-76, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-35-2015-76, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-76.doc, RK-35-2015-76, př. 1

77. Podstatná změna č. XXIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 2154/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-35-2015-77, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-35-2015-77 a RK-35-2015-77, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-35-2015-77, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-77.doc, RK-35-2015-77, př. 1

78. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2155/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč s určením pro Psychocentrum manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, o částku 2 000 000 Kč na úhradu faktur a mezd za listopad 2015;
 • Psychocentrum manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, o částku 2 000 000 Kč na úhradu faktur a mezd za listopad 2015.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné porady Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-78.doc, RK-35-2015-78, př. 1

79. Závěrečná monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu schválit závěrečnou monitorovací zprávu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2156/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“ dle materiálů RK-35-2015-79, př. 1 a RK-35-2015-79, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2015-79, př. 1, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-79.doc, RK-35-2015-79, př. 1, RK-35-2015-79, př. 2

K bodům 80 - 82, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

80. Předložení žádosti projektu Pro začlenění. Rozvoj kvality pobytových služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Usnesení 2157/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Pro začlenění. Rozvoj kvality pobytových služeb v komunitě s partnerstvím Domova bez zámku, příspěvkové organizace;
souhlasí
s podáním žádosti v pozici partnera Domova bez zámku, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-35-2015-80, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-80.doc, RK-35-2015-80, př. 1

81. Předložení projektu Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Usnesení 2158/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-35-2015-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-81.doc, RK-35-2015-81, př. 1

82. Předložení projektu Pomoz mi žít doma - vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji Vysočina Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Usnesení 2159/35/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Pomoz mi žít doma vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji Vysočina;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-35-2015-82, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-82.doc, RK-35-2015-82, př. 1

83. Návrh rozpočtového opatření na řešení uschlých dřevin, řešení následků extrémních letních přísušků na výsadbách v revitalizovaných parcích (udržitelnost projektu OPŽP)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2160/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 53 333 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Revitalizace parků (231 173) o částku 53 333 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 53 333 Kč na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Ústav sociální péče - Těchobuz na rok 2015 doplnění výsadeb v areálu v zámeckém parku Těchobuz dle materiálu RK-35-2015-83, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 000 Kč s určením pro Dětský domov, Budkov 1, při současném snížení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Revitalizace parků (231 173) o stejnou částku 21 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Dětského domova, Budkov 1, o částku 21 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s projektem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Dětský domov - Budkov na rok 2015 doplnění výsadeb v areálu v zámeckém parku Budkov dle materiálu RK-35-2015-83, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-83.doc, RK-35-2015-83, př. 1

84. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2161/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 475 530,- Kč za realizaci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dvanáct lokalit“.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-84.doc

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 2 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2162/35/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § § 1037 Celospolečenské funkce lesů o částku 131 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 131 300 Kč určenou na shromažďování a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého;
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle materiálu RK-35-2015-85, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2015-85.doc, RK-35-2015-85, př. 1

88. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 12. 2015, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………


Ing. Libor Joukl               …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2015 dne 24. 11. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 11. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz