Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2015, které se konalo dne 13. 10. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2015
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 10. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
61. Vyjádření ke společnému vzdělávání
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2015
 2. Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 3. Sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 4. Souhlas s nákupem věci na splátky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 7. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 8. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
 10. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
 11. Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
 12. Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Radslavice
 14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po dokončení stavby II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
 19. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 20. Předání pozemků v k.ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 21. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 22. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 23. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Změna usnesení 1563/25/2015/RK
 27. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 28. Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 29. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 30. Návrh na změnu názvu akce a návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 31. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 33. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na změnu závazných ukazatelů a doplnění seznamu akcí přílohy D1 pro rok 2015
 34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
 35. Veřejná zakázka na služby: PD-01-2015, komunikace
 36. Veřejná zakázka na služby: PD-05-2015, mosty
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 38. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
 39. Podstatná změna č. XXI projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 40. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
 42. Návrh aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
 43. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 44. Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu a přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci OP AT CZ
 46. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská a Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
 48. Prezentace Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně
 49. Projektová žádost k projektu Biodiverzita PP Hajnice
 50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 51. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 52. Zajištění výroby a dodání DVD s projektem k filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 53. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 54. Informace o návrhu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a o finančním dopadu navržených změn za Kraj Vysočina (krajský úřad a krajem zřízené příspěvkové organizace)
 55. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 56. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
 58. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
 59. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 60. Změny v dokumentaci projektu
 61. Vyjádření ke společnému vzdělávání
 62. Rozprava členů rady

Usnesení 1792/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1793/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru a věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2015-02, př. 1, RK-30-2015-02, př. 2 a RK-30-2015-02, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 23. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-02.doc, RK-30-2015-02, př. 1, RK-30-2015-02, př. 2, RK-30-2015-02, př. 3

03. Sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje žádost Nemocnice Jihlava o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí sponzorského příspěvku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1794/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením sponzorské smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 23. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-03.doc, RK-30-2015-03, př. 1

04. Souhlas s nákupem věci na splátky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o nájmu s právem koupě pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1795/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením mamografického přístroje formou nákupu na splátky a s vybavením pracoviště ERCP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, formou smlouvy o nájmu s právem koupě dle materiálu RK-30-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 13. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-04.doc, RK-30-2015-04, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1796/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 3. části zápůjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací projektu EPC, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-05.doc

06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1797/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 270 639,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 131 990,00 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 85 850,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 52 799,50 Kč
 • určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 1 632,00 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 632,00 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-06.doc, RK-30-2015-06, př. 1, RK-30-2015-06, př. 2

07. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Brně na dobu dalších čtyř let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1798/30/2015/RK
Rada kraje
ukládá
hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-07.doc, RK-30-2015-07, př. 1, RK-30-2015-07, př. 2

08. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1799/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 7/2015 dle materiálu RK-30-2015-08, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-08.doc, RK-30-2015-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1800/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce Užhorodské specializované škole I-III stupně ą3 dle materiálu RK-30-2015-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-09.doc, RK-30-2015-09, př. 1, RK-30-2015-09, př. 2

10. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1801/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2015-10, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-10.doc, RK-30-2015-10, př. 1

11. Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1802/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek Kraj Vysočina, Vysočina NÁŠ DOMOV a VESNICE VYSOČINY u Úřadu průmyslového vlastnictví dle materiálu RK-30-2015-11, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-11.doc, RK-30-2015-11, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 12 – 15, 17 - 20, 24 – 26, 28 - 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 1803/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 347/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-30-2015-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-12.doc, RK-30-2015-12, př. 1, RK-30-2015-12, př. 2

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Radslavice
Usnesení 1804/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 1667/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2, par. č. 1667/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2 a par. č. 1667/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 dle geometrického plánu č. 118-17/2015 oddělených z pozemku par. č. 1667/2 v k. ú. a obci Horní Radslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1667/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2, par. č. 1667/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2 a par. č. 1667/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, oddělené z pozemku par. č. 1667/2 dle geometrického plánu č. 118-17/2015 v k. ú. a obci Horní Radslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-13.doc, RK-30-2015-13, př. 1, RK-30-2015-13, př. 1a

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
Usnesení 1805/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO 002 95 671 na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 1648/1 a par. č. 2768/10 v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky dle smlouvy dle materiálu RK-30-2015-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-14.doc, RK-30-2015-14, př. 1, RK-30-2015-14, př. 1a

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
Usnesení 1806/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0320/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že materiál ZK-04-2015-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-30-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-15.doc, RK-30-2015-15, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
Usnesení 1807/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1430/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 337 m2, par. č. 1430/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 77 m2 a par. č. 1430/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 14 m2, oddělených GP č. 266-81/2015 v pozemku par. č. 1430/5 v k.ú. Nové Petrovice, obec Okříšky a pozemek par. č. 1331/62 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2, oddělený GP č. 1258-16/215 z pozemku par. č. 1331/2 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1430/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 337 m2, par. č. 1430/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 77 m2 a par. č. 1430/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 14 m2, oddělené GP č. 266-81/2015 z pozemku par. č. 1430/5 v k.ú. Nové Petrovice, obec Okříšky a pozemek par. č. 1331/62 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2, oddělený GP č. 1258-16/215 z pozemku par. č. 1331/2 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-17.doc, RK-30-2015-17, př. 1

18. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
Usnesení 1808/30/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-18.doc, RK-30-2015-18, př. 1

19. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Usnesení 1809/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Velké Meziříčí - oprava havárie ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-19.doc

20. Předání pozemků v k.ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1810/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2015-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-20.doc, RK-30-2015-20, př. 1

24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1811/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-30-2015-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-30-2015-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-30-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-24.doc, RK-30-2015-24, př. 1

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1812/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2015-25, př. 1 a RK-30-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-25.doc, RK-30-2015-25, př. 1, RK-30-2015-25, př. 2

26. Změna usnesení 1563/25/2015/RK
Usnesení 1813/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1563/25/2015/RK tak, že v materiálu RK-25-2015-58, př. 1 se ruší řádek pod pořadovým číslem 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-26.doc

28. Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 1814/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost (domov mládeže), pozemku par. č. 703/1 ostatní plocha o výměře 3139 m2 a nově vzniklého pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha o výměře 103 m, který je tvořen dílem a z pozemku par. č. 702 o výměře 79 m2 a dílem b z pozemku par. č. 703/1 o výměře 24 m2, včetně stavby bez čp/če postavené dle GP č. pl. 4468-269/2015 na nově vzniklém pozemku par. č. 702/4, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-28.doc, RK-30-2015-28, př. 1

29. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1815/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2215/117 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 35 m2, odděleného dle GP č. 2281-260/2015 z pozemku par. č. 2215/20 a dále pozemků par. č. 2215/118 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2 a par. č. 2215/119 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 138 m2, oddělených GP č. 2281-260/2015 z pozemku par. č. 2215/53 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2215/117 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 35 m2, oddělený dle GP č. 2281-260/2015 z pozemku par. č. 2215/20 a dále pozemky par. č. 2215/118 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2 a par. č. 2215/119 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 138 m2, oddělené GP č. 2281-260/2015 z pozemku par. č. 2215/53 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-29.doc, RK-30-2015-29, př. 1

30. Návrh na změnu názvu akce a návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Usnesení 1816/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit název akce Gymnázium Velké Meziříčí - přístavba šaten a tělocvičny na nový název Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce šaten a sociálního zařízení zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství;
 • zařadit novou akci Gymnázium Velké Meziříčí - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-30.doc, RK-30-2015-30, př. 1

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po dokončení stavby II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Pelhřimov mezi krajem a městem po dokončení výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1817/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2015-16, př. 1 do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-30-2015-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-30-2015-16, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-16.doc, RK-30-2015-16, př. 1, RK-30-2015-16, př. 2, RK-30-2015-16, př. 3

21. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1818/30/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-21.doc

22. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje nemovitostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1819/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje nemovitostí dle materiálu RK-30-2015-22, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-30-2015-22, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-30-2015-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-22.doc

23. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nových akcí do rozpočtu kraje umožňující zahájení projektové přípravy havarijního a předhavarijního stavu technologií chlazení centrálních operačních sálů v Nemonici Havlíčkův Brod a Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1820/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce VZT
 • Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT
do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-23.doc, RK-30-2015-23, př. 1

27. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1821/30/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-27.doc, RK-30-2015-27, př. 1, RK-30-2015-27, př. 2, RK-30-2015-27, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 31, 32, 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1822/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 13 360,26 EUR (369 889,92 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč - průtah;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Telč - průtah o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-31.doc

32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1823/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-30-2015-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-32.doc, RK-30-2015-32, př. 1

34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
Usnesení 1824/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE dle materiálu RK-30-2015-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-34.doc, RK-30-2015-34, př. 1

33. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na změnu závazných ukazatelů a doplnění seznamu akcí přílohy D1 pro rok 2015
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, informovali radu kraje o žádosti KSÚSV o snížení investičního příspěvku se současným navýšením příspěvku na provoz a o změnu účelovosti finančních prostředků určených pro KSÚSV na rok 2015. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1825/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 3 975 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 3 975 000 Kč u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace společně se zařazením akcí na silniční síti dle materiálu RK-30-2015-33, př. 2;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 dle materiálu RK-30-2015-33, př. 3.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-33.doc, RK-30-2015-33, př. 1, RK-30-2015-33, př. 2, RK-30-2015-33, př. 3

35. Veřejná zakázka na služby: PD-01-2015, komunikace
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1826/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-01-2015, komunikace formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-30-2015-35, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-01-2015, komunikace dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-30-2015-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-35.doc, RK-30-2015-35, př. 1, RK-30-2015-35, př. 2, RK-30-2015-35, př. 3

36. Veřejná zakázka na služby: PD-05-2015, mosty
P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací, informovali radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na služby „PD-05-2015, mosty“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1827/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-05-2015, mosty formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-30-2015-36, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-05-2015, mosty dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-30-2015-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-36.doc, RK-30-2015-36, př. 1, RK-30-2015-36, př. 2, RK-30-2015-36, př. 3

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1828/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o částku 246 000 Kč na úhradu nákladů soudních řízení ve 4. čtvrtletí roku 2015.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-37.doc, RK-30-2015-37, př. 1

38. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje na vědomí informaci o uzavření smlouvy na dodání níže uvedeného automobilu pro potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1829/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy na dodání automobilu Volkswagen Caravelle CL 2,0 TDI 4MOT DR EU6 s dodavatelem Auto Vysočina s.r.o. se sídlem Žižkova 4849/109a, Jihlava, IČO 60718820.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-38.doc, RK-30-2015-38, př. 1

39. Podstatná změna č. XXI projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o změnách v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1830/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2015-39, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-30-2015-39 a RK-30-2015-39, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-30-2015-39, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-39.doc, RK-30-2015-39, př. 1

40. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložili radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1831/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny dle materiálů RK-30-2015-40, př. 1 a RK-30-2015-40, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2015-40, př. 1 a RK-30-2015-40, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-40.doc, RK-30-2015-40, př. 1, RK-30-2015-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1832/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 3 900 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-30-2015-41, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/14;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-30-2015-41, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-41.doc, RK-30-2015-41, př. 1

42. Návrh aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložili radě kraje ke schválení Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1833/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-30-2015-42, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-42.doc, RK-30-2015-42, př. 1, RK-30-2015-42, př. 2

43. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, informovali radu kraje o návrhu udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Městem Nové Město na Moravě. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1834/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, viz materiál RK-30-2015-43, př. 1upr1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-43.doc, RK-30-2015-43, př. 1

44. Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženým návrhem mimořádného zvýšení příspěvku na provoz a změnu závazného ukazatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1835/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 500 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, o částku 500 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o částku 682 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 682 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 1 182 000 Kč na pokrytí odpisů majetku vzniklého při realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města (352 000 Kč), na dokrytí nákladů představujících revize vyvolané technickým zhodnocením objektů muzea (330 000 Kč) dle materiálu RK-30-2015-44, př. 1 a na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce (500 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-30-2015-44, př. 2;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 500 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-44.doc, RK-30-2015-44, př. 1, RK-30-2015-44, př. 2

45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu a přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci OP AT CZ
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace na projekt „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1836/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ANGAŽOVANCI o přijaté finanční prostředky ze strany Poskytovatelů (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013, p.A. Amt der Niederösterrreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik a Ministerstva pro místní rozvoj) ve výši 42 005,12 EUR (1 129 458,91 Kč);
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu ANGAŽOVANCI do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-45.doc, RK-30-2015-45, př. 1

46. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1837/30/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-46.doc

47. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská a Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1838/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o částku 2 841 364,45 Kč, projektu Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská o částku 975 555,29 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-47.doc

48. Prezentace Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o prezentaci Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1839/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o prezentaci Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně v termínu 14. 9. - 2. 10. 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-48.doc

49. Projektová žádost k projektu Biodiverzita PP Hajnice
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámily radu kraje s projektovou žádostí k projektu „Biodiverzita PP Hajnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálu RK-30-2015-49, př. 1, znění plné moci dle materiálu RK-30-2015-49, př. 2 a znění odůvodnění kritérií přijatelnosti dle materiálu RK-30-2015-49, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2015-49, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-30-2015-49, př. 1 do 11. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR, OZPZ
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-49.doc, RK-30-2015-49, př. 1, RK-30-2015-49, př. 2, RK-30-2015-49, př. 3, RK-30-2015-49, př. 4

50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP v těchto částkách: 3 135 044,68 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - EVL Na Oklice, 1 974 528,75 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - PR Vílanecké rašeliniště a 315 459,00 Kč za realizaci projektu Hrad Kámen - revitalizace parku.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-50.doc

51. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1842/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-30-2015-51.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-51.doc, RK-30-2015-51, př. 1, RK-30-2015-51, př. 1a

52. Zajištění výroby a dodání DVD s projektem k filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1843/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 399 300 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 399 300 Kč určenou na výrobu 10 000 ks DVD k filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-52.doc

53. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný informoval radu kraje o průběhu a závěrech z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2015 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2015-53, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-30-2015-53, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-30-2015-53, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-53.doc, RK-30-2015-53, př. 1

54. Informace o návrhu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a o finančním dopadu navržených změn za Kraj Vysočina (krajský úřad a krajem zřízené příspěvkové organizace)
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace související s návrhem změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/30/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • informaci o finančním dopadu navržených změn za Kraj Vysočina (krajský úřad a krajem zřízené příspěvkové organizace), který je uveden v RK-30-2015-54, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-54.doc, RK-30-2015-54, př. 1

55. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/30/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2015-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-55.doc, RK-30-2015-55, př. 1

56. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 9 200 Kč spolku Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou, Štursova 1515/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 48898384, na účast na MS v latinsko-amerických a 10-ti tancích;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-30-2015-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-56.doc, RK-30-2015-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/30/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 6 400 Kč u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-30-2015-57, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-57.doc, RK-30-2015-57, př. 1, RK-30-2015-57, př. 2, RK-30-2015-57, př. 3, RK-30-2015-57, př. 4

58. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy s Ústeckým krajem umožňující účast krajské výpravy na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/30/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2016 dle materiálu RK-30-2015-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-58.doc, RK-30-2015-58, př. 1

59. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/30/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
ČSSD - Josef Myslivec, Zdeněk Sedláček
ODS - Martina Bártová, Alena Kukrechtová
KDU-ČSL - Magda Vaňková, Petr Žák
KSČM - Roman Ondrušek
TOP 09 a STAN - Ladislav Bárta
Pro Vysočinu - Jan Burda
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-59.doc

60. Změny v dokumentaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o změnách v projektové dokumentaci projektu „Od myšlenky k výrobku 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/30/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektové dokumentaci projektu Od myšlenky k výrobku 2, CZ.1.11/3.4.00/42.01619 dle materiálu RK-30-2015-60, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-60.doc, RK-30-2015-60, př. 1

61. Vyjádření ke společnému vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s vyjádřením Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina ke společnému vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/30/2015/RK
Rada kraje
podporuje
vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina ke společnému vzdělávání dle materiálu RK-30-2015-61, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje podpořit vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina ke společnému vzdělávání dle materiálu RK-30-2015-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2015-61.doc, RK-30-2015-61, př. 1

62. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 10. 2015, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2015 dne 13. 10. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 10. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz