Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2013, které se konalo dne 24. 9. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 9. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
72. Uzavření smlouvy o výpůjčce k.ú. Moravské Budějovice
73. Zařazení nové akce „ÚSP Nové Syrovice havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2013
 2. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 5. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zásah bez hranic a jeho ukončení
 6. Dohoda o splátkách
 7. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
 9. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 - Bačkov propustek
 10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
 17. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov- I. Stavba
 18. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov - II. stavba
 19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Dolní Město
 20. Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
 21. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II a v k. ú. a obci Nový Rychnov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 22. Návrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přeložce zařízení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci stavební připravennosti akce: Domov důchodců Proseč
 23. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 24. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 25. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
 26. Žádost o úhradu bezdůvodného obohacení - k.ú. Daňkovice
 27. Darování pozemku - k.ú. a obec Kejžlice
 28. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 30. Nájemní smlouva
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt OSEPA
 32. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 33. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 34. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
 35. Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
 37. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - Okříšky
 38. Žádost o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
 41. Návrh na poskytnutí daru občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 42. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 43. Žádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 44. Podstatná změna XI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 45. Podmíněné předložení projektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace do programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 46. Schválení předběžných projektových záměrů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
 47. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou Smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
 48. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 49. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 50. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 51. Peněžité dary a příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 52. Poskytnutí příspěvku na havarijní opravu CT a souhlas se splátkami pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 53. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 54. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka části dotace na volby prezidenta České republiky
 56. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013
 57. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2013
 58. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
 61. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 62. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 64. Partnerství Comenius Regio - závěrečné zprávy z realizovaných projektů
 65. Žádost o změnu rozpočtu
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 67. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
 69. Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 70. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 71. Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci
 72. Uzavření smlouvy o výpůjčce k.ú. Moravské Budějovice
 73. Zařazení nové akce „ÚSP Nové Syrovice havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 74. Rozprava členů rady
Usnesení 1598/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-02.doc

03. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1600/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-03.doc

04. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0050 dle materiálu RK-30-2013-04, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-04.doc, RK-30-2013-04, př. 1, RK-30-2013-04, př. 2, RK-30-2013-04, př. 3

05. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zásah bez hranic a jeho ukončení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1602/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace Sdružení obcí Vysočiny v rámci projektu Zásah bez hranic ve výši 6 426 € (162 095,85 Kč);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Zásah bez hranic o splátku kontokorentního úvěru ve výši 162 095,85 Kč;
 • převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu Zásah bez hranic do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-05.doc, RK-30-2013-05, př. 1

06. Dohoda o splátkách
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh povolení splátkového kalendáře Západomoravské vysoké škole Třebíč, o.p.s. na úhradu penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1603/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o splátkách dle materiálu RK-30-2013-06, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-06.doc, RK-30-2013-06, př. 1, RK-30-2013-06, př. 2, RK-30-2013-06, př. 3

07. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1604/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 854/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 13276 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež, ve které se obec Střítež zaváže po dokončení stavby Propojovací chodník Střítež - Jipocar vyhotovit na své náklady geometrický plán a Kraj Vysočina se zaváže na základě tohoto geometrického zaměření uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par. č. 854/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež - zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-07.doc, RK-30-2013-07, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 08 21, 24, 25, 27 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
Usnesení 1605/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1552/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. č. 1552/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-08.doc, RK-30-2013-08, př. 1

09. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347- Bačkov propustek
Usnesení 1606/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku par. č. 1111 v k. ú. Bačkov spočívající v právu umístění a provozování stavebního objektu II/347 Bačkov - propustek za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-09.doc, RK-30-2013-09, př. 1, RK-30-2013-09, př. 2

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
Usnesení 1607/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-10, př. 1 do vlastnictví obce Častohostice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-30-2013-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 967/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 a dále dle GP č. 169-452/2011 nově oddělený pozemek par. č. 958/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-10.doc, RK-30-2013-10, př. 1, RK-30-2013-10, př. 2

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 1608/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou, nově označených dle materiálu RK-30-2013-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-30-2013-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
 • nabýt darem dle GP č. 1114-213/2013 nově oddělený pozemek par. č. 1653/3, silnice o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-11.doc, RK-30-2013-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
Usnesení 1609/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-12.doc, RK-30-2013-12, př. 1, RK-30-2013-12, př. 2, RK-30-2013-12, př. 3, RK-30-2013-12, př. 4

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1610/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2013-13, př. 1 a RK-30-2013-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-13.doc, RK-30-2013-13, př. 1, RK-30-2013-13, př. 2

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1611/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-30-2013-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-30-2013-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 500/3 v k.ú. Nyklovice do vlastnictví obce Nyklovice;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 778 v k.ú. Kundratice u Křižanova do vlastnictví obce Kundratice;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1490/1 a 1519/1 v k.ú. Smrčná na Moravě do vlastnictví obce Smrčná;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. par. č. 4664/3 v k.ú. Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-14.doc, RK-30-2013-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
Usnesení 1612/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-30-2013-15, př. 2, v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Krupá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá uvedené v materiálu RK-30-2013-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-15.doc, RK-30-2013-15, př. 1, RK-30-2013-15, př. 2

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
Usnesení 1613/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 1 do vlastnictví obce Dešov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 1 v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2013-16, př. 2 v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-16.doc, RK-30-2013-16, př. 1, RK-30-2013-16, př. 2, RK-30-2013-16, př. 3

17. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov- I. Stavba
Usnesení 1614/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-17.doc, RK-30-2013-17, př. 1, RK-30-2013-17, př. 2

18. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov - II. stavba
Usnesení 1615/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/392 Velké Meziříčí - Tasov II. stavba na pozemcích dle materiálu RK-30-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-18.doc, RK-30-2013-18, př. 1, RK-30-2013-18, př. 2

19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Dolní Město
Usnesení 1616/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3187/1 v k.ú. a obci Dolní Město zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Dolní Město smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 3187/1 v k.ú.a obci Dolní Město zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-19.doc, RK-30-2013-19, př. 1

20. Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
Usnesení 1617/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-20.doc

21. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II a v k. ú. a obci Nový Rychnov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Usnesení 1618/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-21.doc, RK-30-2013-21, př. 1

24. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení 1619/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14. 10. 2010 uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Veselá podle usnesení 1483/30/2010/RK dle materiálu RK-30-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-24.doc, RK-30-2013-24, př. 1

25. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
Usnesení 1620/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací nájemní smlouvu dle materiálu RK-30-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-25.doc, RK-30-2013-25, př. 1

27. Darování pozemku - k.ú. a obec Kejžlice
Usnesení 1621/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2, oddělený GP č. 413-125/2013 z pozemku par. č. 1841 v k.ú. a obci Kejžlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1841/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2, oddělený GP č. 413-125/2013 z pozemku par. č. 1841 v k.ú. a obci Kejžlice zastavěný chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-27.doc, RK-30-2013-27, př. 1

22. Návrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přeložce zařízení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci stavební připravenosti akce: Domov důchodců Proseč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření výše uvedených smluv se společností E.ON Distribuce, a.s. a společností Telefónica Czech Republic, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1622/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001568 se společností E.ON Distribuce, a.s. dle materiálu RK-30-2013-22, př. 1 a po skončení dohadovacího řízení uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/2013/00113 se společností Telefónica Czech Republic, a.s. dle materiálu RK-30-2013-22, př. 2 za maximální cenu za provedení překládky sítě elektronických komunikací ve výši 145 913 Kč bez DPH;
ukládá
odboru majetkovému jednat se společností Telefónica Czech Republic, a.s. o možném snížení ceny za provedení překládky sítě elektronických komunikací.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-22.doc, RK-30-2013-22, př. 1, RK-30-2013-22, př. 2, RK-30-2013-22, př. 3

23. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1623/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitel Vysočiny Tourism, příspěvková organizace, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvková organizace, ředitelka Hotelové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-23.doc

26. Žádost o úhradu bezdůvodného obohacení - k.ú. Daňkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1624/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-26.doc

70. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/408 Jemnice - Dobrá Voda
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/408 Jemnice - Dobrá Voda. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-70.doc, RK-30-2013-70, př. 1, RK-30-2013-70, př. 2, RK-30-2013-70, př. 3, RK-30-2013-70, př. 4, RK-30-2013-70, př. 5, RK-30-2013-70, př. 6, RK-30-2013-70, př. 7, RK-30-2013-70, př. 8

72. Uzavření smlouvy o výpůjčce k.ú. Moravské Budějovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina na nově postavenou budovu výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1626/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-30-2013-72, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 24. září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-72.doc, RK-30-2013-72, př. 1

73. Zařazení nové akce „ÚSP Nové Syrovice havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařazení nové akce, řešící havárii venkovní kanalizace budov ÚSP Nové Syrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1627/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „ÚSP Nové Syrovice havárie, oprava kanalizace“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-73.doc

28. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
I. Ďásková, vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly, předložila radě kraje na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole Pelhřimov. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty C.
Usnesení 1628/30/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 73 613 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 49640/2013 ze dne 18. 7. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-30-2013-28, př. 5 prominutí povinnosti zaplatit penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 58493/2013 ze dne 30. 8. 2013 Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 250 Kč Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizaci se sídlem Pelhřimov, Osvobození 1881, PSČ 393 01, IČO 70876096.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-28.doc, RK-30-2013-28, př. 1, RK-30-2013-28, př. 2, RK-30-2013-28, př. 3, RK-30-2013-28, př. 4, RK-30-2013-28, př. 5

29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Z. Chlád informoval radu kraje o žádosti Základní školy a mateřské školy Velký Beranov o prodloužení termínu realizace projektu podporovaného v rámci Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1629/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00282.0010 dle materiálu RK-30-2013-29, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-29.doc, RK-30-2013-29, př. 1, RK-30-2013-29, př. 2, RK-30-2013-29, př. 3

30. Nájemní smlouva
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Pronájem telefonní ústředny Krajského úřadu Kraje Vysočina“. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1630/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-30-2013-30, př. 3, s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-30.doc, RK-30-2013-30, př. 1, RK-30-2013-30, př. 2, RK-30-2013-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt OSEPA
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, předložil radě kraje ke schválení návrh převodu zůstatku finančních prostředků na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1631/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu OSEPA o platbu ve výši 15 812,43 EUR (398 868,55 Kč) za závěrečnou etapu projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu OSEPA o splátku kontokorentního úvěru ve výši 398 868,55 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu OSEPA.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-31.doc, RK-30-2013-31, př. 1

32. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, seznámil radu kraje s návrhem změny níže uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1632/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1528/28/2013/RK ze dne 3. 9. 2013 tak, že materiál RK-28-2013-25, př. 4 se nahrazuje materiálem RK-30-2013-32, př. 1 včetně materiálu RK-30-2013-32, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-32.doc, RK-30-2013-32, př. 1, RK-30-2013-32, př. 2

33. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení jmenovité akce „II/150 Okrouhlice opěrné zdi“ do krajského rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1633/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci II/150 Okrouhlice - opěrné zdi do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-33.doc

34. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s návrhem změny investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1634/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-30-2013-34, př. 2.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: průběžně do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-34.doc, RK-30-2013-34, př. 1, RK-30-2013-34, př. 2

35. Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1635/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice od počátku platnosti jízdního řádu 2013/2014;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství požádat Jihočeský kraj o souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice, a to od počátku platnosti jízdního řádu 2013/2014 (od 15. prosince 2013).
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-35.doc

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1636/30/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
úhrady příjmů připadajících na poskytnutou dotaci v celkové výši 564 144,95 Kč dle Výzev k úhradě příjmů dle materiálů RK-30-2013-36, př. 1 a RK-30-2013-36, př. 2, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 450 710 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 450 710 Kč určenou na úhradu příjmů připadajících na poskytnutou dotaci do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzvy k úhradě příjmů dle materiálu RK-30-2013-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu II/402 Třešť - křiž. s I/38, související s úhradou příjmů připadajících na poskytnutou dotaci ve výši 113 436,23 Kč dle Výzvy k úhradě příjmů dle materiálu RK-30-2013-36, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 5. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-36.doc, RK-30-2013-36, př. 1, RK-30-2013-36, př. 2

37. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - Okříšky
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na uvedený projekt. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1637/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/405 Zašovice - Okříšky dle materiálu RK-30-2013-37, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-37.doc, RK-30-2013-37, př. 1

38. Žádost o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o předložení žádostí o poskytnutí podpory projektů dopravní infrastruktury s názvy „II/405 Příseka - obchvat“ a „II/345 Golčův Jeníkov Chotěboř“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1638/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-38.doc, RK-30-2013-38, př. 1, RK-30-2013-38, př. 2

39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace pro projekt SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1639/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 402,91 EUR (10 163,40 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-39.doc

40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 634 647,60 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů, č. ú.: 4200 221 367/6800 na účet MŠMT, č. ú.: 6015-821001/0710;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Podpora sytému primární prevence sociálně patologických jevů o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MŠMT ve výši 1 634 647,60 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-40.doc, RK-30-2013-40, př. 1

41. Návrh na poskytnutí daru občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1641/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 40 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 40 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících, IČ: 66598940 ve výši 40 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-41, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-41.doc, RK-30-2013-41, př. 1, RK-30-2013-41, př. 2

42. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh změny použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1642/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-30-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-42.doc, RK-30-2013-42, př. 1, RK-30-2013-42, př. 2

43. Žádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti občanského sdružení Potravinová banka Vysočina, o. s., o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2013.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila materiál k dopracování. V. Švarcová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-43.doc, RK-30-2013-43, př. 1, RK-30-2013-43, př. 2, RK-30-2013-43, př. 3

44. Podstatná změna XI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženou změnou v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-44.doc, RK-30-2013-44, př. 1

45. Podmíněné předložení projektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace do programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/30/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podmíněné podání projektové žádosti projektu Handicap Fit;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Socio - ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how; 1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace dle materiálu RK-30-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 24. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-45.doc, RK-30-2013-45, př. 1

46. Schválení předběžných projektových záměrů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s projektovými záměry níže uvedených příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1645/30/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podmíněné podání projektové žádosti projektů dle materiálů RK-30-2013-46, př. 1, RK-30-2013-46, př. 2, RK-30-2013-46, př. 3, RK-30-2013-46, př. 4;
souhlasí
s předloženými projektovými záměry Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 1, Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 2, Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 3 a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2013-46, př. 4 v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti; 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ředitel Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-46.doc, RK-30-2013-46, př. 1, RK-30-2013-46, př. 2, RK-30-2013-46, př. 3, RK-30-2013-46, př. 4

69. Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1646/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 296 854 Kč (z toho 248 254 Kč představuje část investiční a 48 600 Kč neinvestiční) určenou na financování výše uvedeného projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-69.doc

47. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou Smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS mezi Krajem Vysočina a všemi nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1647/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-30-2013-47, př. 1;
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodovat uzavřít Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-30-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-47.doc, RK-30-2013-47, př. 1

48. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1648/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-48.doc, RK-30-2013-48, př. 1

49. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce vztahující se k provádění klinického hodnocení léčiva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1649/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-49, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-49.doc, RK-30-2013-49, př. 1, RK-30-2013-49, př. 2, RK-30-2013-49, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 50, 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání odešla M. Kružíková.

50. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1650/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-50, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-50.doc, RK-30-2013-50, př. 1, RK-30-2013-50, př. 2

51. Peněžité dary a příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1651/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2013-51, př. 1, RK-30-2013-51, př. 2, RK-30-2013-51, př. 3, RK-30-2013-51, př. 4 a RK-30-2013-51, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-51.doc, RK-30-2013-51, př. 1, RK-30-2013-51, př. 2, RK-30-2013-51, př. 3, RK-30-2013-51, př. 4, RK-30-2013-51, př. 5

52. Poskytnutí příspěvku na havarijní opravu CT a souhlas se splátkami pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančních prostředků na řešení havarijní opravy spirálního CT přístroje. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neschválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů na havarijní opravu spirálního CT;
souhlasí
s pořízením opravy spirálního CT přístroje MDCT BrightSpeed Elite - GE Medical Systems pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-52, př. 1 na splátky v následujících výších:
 • 1. splátka: 1 000 000 Kč se splatností do 31. 10. 2013;
 • 2. splátka: 1 000 000 Kč se splatností do 30. 11. 2013;
 • 3. splátka: 1 366 733,04 Kč se splatností do 31. 12. 2013;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci předložit odboru zdravotnictví dodavatelskou fakturu a vždy do 14 dnů po úhradě jednotlivých splátek výpis z bankovního účtu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-52.doc, RK-30-2013-52, př. 1, RK-30-2013-52, př. 2

53. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrhy darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1653/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2013-53, př. 1, RK-30-2013-53, př. 2;
bere na vědomí
darovací smlouvu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-53, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-53.doc, RK-30-2013-53, př. 1, RK-30-2013-53, př. 2, RK-30-2013-53, př. 3

54. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje upravenou přílohu č. 2 tohoto materiálu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1654/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 2 897 564,50 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 2 897 564,50 Kč, z toho:
  • 352 637,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 907 182,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 760 873,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 418 447,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 458 424,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratku účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 40 413,50 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o stejnou částku 40 413,50 Kč, z toho:
  • 14 663,50 Kč původně určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 25 750,00 Kč původně určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
  • 352 637,50 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 892 518,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 760 873,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 392 697,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 458 424,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-54.doc, RK-30-2013-54, př. 1, RK-30-2013-54, př. 2

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka části dotace na volby prezidenta České republiky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1655/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o vratku části nespotřebované neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 28 259,40 Kč, která byla určena na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-55.doc

56. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1656/30/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013 dle materiálu RK-30-2013-56, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-56.doc, RK-30-2013-56, př. 1

57. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 1 392 429,14 Kč dle materiálů RK-30-2013-57, př. 1 a RK-30-2013-57, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-30-2013-57, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-30-2013-57, př. 3.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbory zdravotnictví a školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-57.doc, RK-30-2013-57, př. 1, RK-30-2013-57, př. 2, RK-30-2013-57, př. 3, RK-30-2013-57, př. 4, RK-30-2013-57, př. 5

58. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předložené žádosti o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neprominout z důvodu zamezení tvrdosti uložený odvod za porušení rozpočtové kázně Domovu mládeže a Školní jídelně Jihlava, IČO 60545356, ve výši 1 462 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-58.doc, RK-30-2013-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1659/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 280 310,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-30-2013-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-59.doc

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace MŠMT na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 v celkové výši 321 775 Kč dle materiálu RK-30-2013-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 organizacím vykonávajícím činnost mateřské školy uvedeným v materiálu RK-30-2013-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-60.doc, RK-30-2013-60, př. 1

61. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/30/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-30-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-61.doc, RK-30-2013-61, př. 1

62. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí peněžního daru Základní umělecké škole Třebíč. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1662/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 13 334 Kč Základní umělecké škole Třebíč, Masarykovo náměstí 1313/12, IČO 70283338, dle materiálu RK-30-2013-62, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 13 334 Kč při současném snížení § 3299. Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 13 334 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-62.doc, RK-30-2013-62, př. 1, RK-30-2013-62, př. 2, RK-30-2013-62, př. 3, RK-30-2013-62, př. 4

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/30/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 40 000 Kč a současně ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 na úhradu věcné režie na stravování;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 a ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
termín: říjen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-63.doc, RK-30-2013-63, př. 1

64. Partnerství Comenius Regio - závěrečné zprávy z realizovaných projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informaci o ukončení projektů podpořených z prostředků programu Comenius Regio Partnerships. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/30/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • závěrečnou zprávu o realizaci a financování projektu s názvem School and Firm Hand in Hand dle materiálu RK-30-2013-64, př. 1;
 • závěrečnou zprávu o realizaci a financování projektu s názvem Effective School Management dle materiálu RK-30-2013-64, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-64.doc, RK-30-2013-64, př. 1, RK-30-2013-64, př. 2

65. Žádost o změnu rozpočtu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s., o změnu výše rozpočtu u projektu The Traditional Country Life.
Rada kraje materiál projednala a závěrem diskuse doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-65.doc, RK-30-2013-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace níže uvedeným nestátním neziskovým organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-66, př. 1;
 • organizaci Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, IČO 60419636 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-30-2013-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-66.doc, RK-30-2013-66, př. 1, RK-30-2013-66, př. 2, RK-30-2013-66, př. 3

67. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč, z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO: 60545887, se sídlem: nám. Svobody 127/1, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-30-2013-67, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-67.doc, RK-30-2013-67, př. 1

68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/30/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-68.doc

71. Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem uzavření Rámcové dohody o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/30/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle materiálu RK-30-2013-71, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2013-71.doc, RK-30-2013-71, př. 1

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 10. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2013 dne 24. 9. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 9. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz