Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2013 - 24.09.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
03Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
04FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
05Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zásah bez hranic a jeho ukončení
06Dohoda o splátkách
07Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
08Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
09Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347- Bačkov propustek
10Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
12Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
16Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
17Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov- I. Stavba
18Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov - II. stavba
19Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Dolní Město
20Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
21Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II a v k. ú. a obci Nový Rychnov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
22Návrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přeložce zařízení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci stavební připravennosti akce: Domov důchodců Proseč
23Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
24Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
25Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
26Žádost o úhradu bezdůvodného obohacení - k.ú. Daňkovice
27Darování pozemku - k.ú. a obec Kejžlice
28Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
29FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
30Nájemní smlouva
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt OSEPA
32Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
33Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
34Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
35Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
37Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - Okříšky
38Žádost o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
39Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
40Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
41Návrh na poskytnutí daru občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
42Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
43Žádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
44Podstatná změna XI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
45Podmíněné předložení projektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace do programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
46Schválení předběžných projektových záměrů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
46upr1Schválení předběžných projektových záměrů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
47Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou Smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
48Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
49Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
50Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
51Peněžité dary a příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
52Poskytnutí příspěvku na havarijní opravu CT a souhlas se splátkami pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
53Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
54Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
55Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka části dotace na volby prezidenta České republiky
56Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013
57Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2013
58Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
61Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
62Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
63Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
64Partnerství Comenius Regio - závěrečné zprávy z realizovaných projektů
65Žádost o změnu rozpočtu
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
67Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
68Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
69Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
70Smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/408 Jemnice - Dobrá Voda
71Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci
72Uzavření smlouvy o výpůjčce - k.ú. Moravské Budějovice
73Zařazení nové akce ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz