Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2007, které se konalo dne 2. 10. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 10. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil, omluvil nepřítomnost M. Matějkové a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
25. Projednání návrhu dalšího postupu spolupráce se  Zakarpatskou oblastí;
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí daru;
27. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na rok 2007 na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2007
 2. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. a obci Lidmaň ve prospěch pozemků a budov ve vlastnictví kraje Vysočina
 3. Darování pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 4. Návrh na změnu akce v kapitole Nemovitý majetek
 5. Žádost o prodej budovy Domova mládeže Střední školy stavební Jihlava v k. ú. a obci Jihlava
 6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 7. Smlouva opravňující investora provést stavbu
 8. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Přibyslavsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 9. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
 10. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
 11. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Vyklantice o změnu účelu použití přiznané dotace
 12. Příprava projektů pro programové období 2007-2013
 13. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD Symfonie č. 4 G dur Gustava Mahlera
 14. Informace o záměru přípravy a realizace výstavy malíře F. B. Zvěřiny v roce 2008
 15. Návrh bezúplatného převodu uměleckého díla z majetku kraje Vysočina
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na dofinancování akce "Rekonstrukce místní komunikace Číchov - Chlum"
 17. Dodatek k dohodě o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
 18. Projekt eParticipate - návrh na účast Vysočiny v projektu
 19. Návrh organizačních řádů
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 21. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
 22. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 23. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2007
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vypracování variantní studie proveditelnosti k naplnění POH kraje Vysočina
 25. Projednání návrhu dalšího postupu spolupráce se  Zakarpatskou oblastí
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí daru
 27. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na rok 2007 na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21
 28. Rozprava členů rady
Usnesení 1323/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. a obci Lidmaň ve prospěch pozemků a budov ve vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k uvedeným pozemkům v k. ú. a obci Lidmaň. M. Vystrčil pověřil M. Březinu, ředitel Sekce pro služby veřejnosti, rozesláním radě kraje zprávy o počtu a způsobu využití rekreačních zařízení Ústavu sociální péče Lidmaň. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1324/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 1038 - lesní pozemek o výměře 1025304 m2 v k. ú. Lidmaň pro právo vedení, údržbu a opravu vodovodního řádu ve prospěch st. par. č. 171, budovy bez č. p./č. e. se st. par. č. 195, budovy č. p. 1 se st. par. č. 68/2, budovy č. e. 42 se st. par. č. 137, budovy č. e. 43 se st. par. 138, budovy č. e. 44 se st. par. č. 139 a budovy č. p. 78 se st. par. č. 63, vše v k. ú. a obci Lidmaň mezi krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene a Českou republikou, zastoupenou Lesy ČR, s.p., jako povinným z věcného břemene, a to úplatně za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 260 Kč;
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 1075/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15271 m2 v k. ú. Lidmaň pro právo vedení, údržby a opravy vodovodního řádu ve prospěch st. par. č. 171, budovy bez č. p./č. e. se st. par. č. 195, budovy č. p. 1 se st. par. č. 68/2, budovy č. e. 42 se st. par. č. 137, budovy č. e. 43 se st. par. 138, budovy č. e. 44 se st. par. č. 139 a budovy č. p. 78 se st. par. č. 63, vše v k. ú. a obci Lidmaň mezi krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene a obcí Lidmaň, jako povinným z věcného břemene, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-02.doc

03. Darování pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedených pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1325/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 180 - trvalý travní porost a par. č. 181 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 180 - trvalý travní porost a par. č. 181 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-03.doc

04. Návrh na změnu akce v kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změny uvedené akce v kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1326/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu akce "SPŠ Třebíč - rekonstrukce ÚT", zařazené v příloze M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, na novou akci "Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce ÚT a elektroinstalace".
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-04.doc

05. Žádost o prodej budovy Domova mládeže Střední školy stavební Jihlava v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1327/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodeje budovy čp. 4284 a pozemku par. č. 2728/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2 v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
ukládá
odboru majetkovému informovat o rozhodnutí rady kraje žadatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-05.doc

06. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1328/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-28-2007-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-06.doc, RK-28-2007-06, př. 1

07. Smlouva opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se stavbou na pozemku ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1329/28/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-28-2007-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-28-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-07.doc, RK-28-2007-07, př. 1

08. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Přibyslavsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1330/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Vítejte na Přibyslavsku" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5800 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2007-08, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-08.doc

09. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu schválit pro jednotlivá kola výzev formální změny v dokumentaci grantového schématu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1331/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/1.6/2005 dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/2.3/2006 dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/3.2/2006 dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/3/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP č. S/SROP/3.2/4.1/2006 dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1;
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/4/2006 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-28-2007-09, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: ORR zajistí zaslání upravených dokumentů do 31. 10. 2007 Centru pro regionální rozvoj ČR.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-09.doc, RK-28-2007-09, př. 1

10. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh formální změny v dokumentaci uvedeného grantového schématu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1332/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
formální změny v Operačním manuálu Konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu RK-28-2007-10, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 10. 2007 zaslat aktualizovaný Operační manuál MPSV.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-10.doc, RK-28-2007-10, př. 1

11. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Vyklantice o změnu účelu použití přiznané dotace
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje žádost obce Vyklantice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1333/28/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0120/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 obci Vyklantice z původního účelu použití "Oprava hasičských nádrží" na nový účel použití "Oprava místní komunikace v Kateřinkách".
odpovědnost: ORR
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-11.doc, RK-28-2007-11, př. 1

12. Příprava projektů pro programové období 2007-2013
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí postup realizace projektu Partnerství pro Vysočinu. V průběhu jednání odešli J. Vondráček, I. Rohovský. Na základě připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje pověřila předkladatele k předložení souhrnné informace obsahující aktivity etap daného projektu včetně čerpání rozpočtu. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1334/28/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o postupu realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Kraji Vysočina dle materiálů RK-28-2007-12, RK-28-2007-12, př. 1, RK-28-2007-12, př. 2, RK-28-2007-12, př. 3, RK-28-2007-12, př. 4, RK-28-2007-12, př. 5 a o přípravě projektů pro programové období 2007 - 2013 dle materiálu RK-28-2007-12, př. 6upr1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-12.doc, RK-28-2007-12, př. 1, RK-28-2007-12, př. 2, RK-28-2007-12, př. 3, RK-28-2007-12, př. 4, RK-28-2007-12, př. 5, RK-28-2007-12, př. 6

27. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na rok 2007 na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1335/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 20 000,- Kč z Ministerstva životního prostředí ČR za podmínek stanovených Rozhodnutím č. 12/07 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 na podporu zavádění a rozvoje místní Agendy 21, určené na realizaci osvětové kampaně pro veřejnost „Udržitelná a bezpečná doprava“ dle materiálu RK-28-2007-27, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-27, doc, RK-28-2007-27, př. 1, RK-28-2007-27, př. 2

13. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD Symfonie č. 4 G dur Gustava Mahlera
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru uvedeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a požádala o úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišli J. Vondráček, I. Rohovský. Jednání se zúčastnil M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. M. Vystrčil požádal o zaslání radě kraje kalkulace ke stanovení uvedené ceny a závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1336/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar 190 ks audio CD s live nahrávkou Symfonie č. 4 G dur Gustava Mahlera v celkové hodnotě 38.570 Kč příspěvkovým organizacím kraje v oblasti kultury uvedeným v materiálu RK-28-2007-13, př. 1 a za tímto účelem uzavřít darovací smlouvu dle vzoru uvedeného v materiálu RK-28-2007-13, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-13.doc, RK-28-2007-13, př. 1, RK-28-2007-13, př. 2

14. Informace o záměru přípravy a realizace výstavy malíře F. B. Zvěřiny v roce 2008
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o záměru přípravy výstavy malíře F. B. Zvěřiny. Jednání se zúčastnil M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1337/28/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o přípravě výstavy malíře F. B. Zvěřiny v listopadu a prosinci 2008;
ukládá
odboru kultury a památkové péče zahrnout do návrhu rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2008 částku ve výši 200 tis. Kč s určením na přípravu a realizaci výstavy malíře F. B. Zvěřiny v prostorách Jiřského kláštera na Pražském hradě.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-14.doc, RK-28-2007-14, př. 1

15. Návrh bezúplatného převodu uměleckého díla z majetku kraje Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, okomentovala radě kraje návrh bezúplatného převodu uměleckého díla. Jednání se zúčastnil M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1338/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
bezúplatně převést umělecké dílo - obraz Joži Úprky "Na Dušičky" do vlastnictví potomkovi zesnulého vlastníka uměleckého díla, panu Janu Morawetzovi, dle materiálu RK-28-2007-15, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-15.doc, RK-28-2007-15, př. 1, RK-28-2007-15, př. 2, RK-28-2007-15, př. 3, RK-28-2007-15, př. 4

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na dofinancování akce "Rekonstrukce místní komunikace Číchov - Chlum"
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje žádost obce Číchov o dotaci na financování uvedené akce. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnil P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1339/28/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 496 650 Kč na opravu komunikace mezi obcemi Chlum - Číchov na par. č. 2113/2 a 2113/1 dle materiálu RK-28-2007-16, př. 3;
 • zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 496 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 496 650 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na opravu místní komunikace dle materiálu RK-28-2007-16, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-16.doc, RK-28-2007-16, př. 1, RK-28-2007-16, př. 2, RK-28-2007-16, př. 3

25. Projednání návrhu dalšího postupu spolupráce se  Zakarpatskou oblastí
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnila K. Nedvědová, pracovník oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1340/28/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s přípravou dalších kroků, které po projednání v příslušných orgánech kraje povedou k návrhu uzavření smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí a krajem Vysočina, a s přípravou návrhu realizace konkrétních projektů;
ukládá
hejtmanovi kraje a OSH za tímto účelem připravit návrh harmonogramu dalších kroků (itinerář) a zabezpečit jeho plnění včetně průběžného informování rady kraje.
odpovědnost: OSH
termín: 2. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí daru
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na poskytnutí daru. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1341/28/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-26.doc

17. Dodatek k dohodě o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1342/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci s krajem Vysočina dle materiálu RK-28-2007-17, př. 1 a Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci kraje Vysočina a agentury EPMA k projektu Peardrop dle materiálu RK-28-2007-17, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-17.doc, RK-28-2007-17, př. 1, RK-28-2007-17, př. 2

18. Projekt eParticipate - návrh na účast Vysočiny v projektu
V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, předložil radě kraje návrh na dodatečné zařazení přílohy 5 a požádal o změnu usnesení. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1343/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o členství v projektu eParticipate mezi krajem Vysočina a Software602 a. s., IČ: 63078236, dle materiálu RK-28-2007-18, př. 5;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 600 000 Kč určenou na projektové aktivity projektu eParticipate v roce 2007.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-18.doc, RK-28-2007-18, př. 1, RK-28-2007-18, př. 2, RK-28-2007-18, př. 3, RK-28-2007-18, př. 4

19. Návrh organizačních řádů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnější komentář k návrhu na vydání organizačních řádů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a zdůvodnil úpravu v materiálu RK-28-2007-19, př. 1. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1344/28/2007/RK
Rada kraje
vydává
organizační řády škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina uvedených v materiálu RK-28-2007-19, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-19.doc, RK-28-2007-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1345/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 42 900,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 42 900,- Kč určenou na podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 42 895,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu RK-28-2007-20, př. 5,
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí poskytnuté dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 42 895,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu RK-28-2007-20, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-20.doc, RK-28-2007-20, př. 1, RK-28-2007-20, př. 2, RK-28-2007-20, př. 3, RK-28-2007-20, př. 4, RK-28-2007-20, př. 5

21. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, o. p. s. a požádala o úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišla M. Černá a odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1346/28/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, o. p. s., jako partnerem kraje Vysočina v projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních v kraji Vysočina" dle materiálů RK-28-2007-21, př. 4 a RK-28-2007-21, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-21.doc, RK-28-2007-21, př. 1, RK-28-2007-21, př. 2, RK-28-2007-21, př. 3, RK-28-2007-21, př. 4, RK-28-2007-21, př. 5

22. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1347/28/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka, zástupce politické strany ČSSD a ing. Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a ing. Miroslava Houšku, zástupce politické strany ČSSD, a Dušana Matyse, pracovníka oddělení správy sítě odboru informatiky a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku: "Dodávka IP kamerového systému" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 8. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-22.doc

23. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na navýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace na rok 2007 na částku 7 450 tis. Kč.
odpovědnost: ředitel Ústavu sociální péče Zboží, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-23.doc, RK-28-2007-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vypracování variantní studie proveditelnosti k naplnění POH kraje Vysočina
P. Hájek sdělil radě kraje doplňující komentář k navrhovanému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/28/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady ve výši 178.500,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Strategické a koncepční materiály ve stejné výši 178.500,- Kč s určením na zpracování variantní studie proveditelnosti.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2007-24.doc

28. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy rada kraje za účasti V. Švarcové, vedoucí odboru sociálních služeb, J. Bíny, vedoucí oddělení sociálních služeb, D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví projednala následující informativní materiály:
 • „Financování pečovatelské služby v roce 2007“;
 • „Pracoviště lineárního urychlovače a nukleární magnetické rezonance v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci odstoupení od záměru pronájmu“.
M. Vystrčil, V. Kodet informovali radu kraje o jednání s policejním prezidentem Oldřichem Martinů ohledně situace na dálnici D1 v zimním období.
Dále se rada kraje za účasti Z. Kadlece, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Strejčka, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, P. Průžy, vedoucí oddělení územního plánování, L. Svoboda, vedoucí oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu, podrobněji zabývala plněním usnesení zastupitelstva kraje č. 0302/05/2007/ZK, kterým byla ustanovena pracovní skupina a další pracovní postupy jednotlivých radních a odborů krajského úřadu ve věci větrných elektráren na území kraje Vysočina.
P. Hájek informoval radu kraje o záležitosti výběrového řízení na dialyzační zařízení v Nemocnici Jihlava, příspěvková organizace.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 28/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 10. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2007 dne 2. 10. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 5. 10. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz