Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 03/2014, které se konalo dne 21. 1. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2014
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 1. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
75. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014;
76. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 64. Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2014 (Zdrojové materiály: RK-03-2014-64.doc, RK-03-2014-64, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2014
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/387, III/3871 k. ú. Švařec
 3. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vidonín
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 5. Změna usnesení 0552/07/2013/ZK, uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti
 6. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 .
 7. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 9. Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Humpolec
 10. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Louka u Jemnice
 11. Změna usnesení 0271/06/2013/RK, 2072/39/2012/RK, 2185/40/2012/RK, zrušení usnesení 0195/05/2013/RK
 12. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Heřmanova a obci Nová Ves
 13. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014
 14. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
 15. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna finančního plánu
 16. II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 17. Udržitelnost projektu II/408 Jemnice - most
 18. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 19. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 20. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2014
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 22. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
 24. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 25. Informace o realizaci řízeného zániku detašovaných pracovišť a ukončení činnosti těchto pracovišť v bývalých okresních městech
 26. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2013
 27. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2013 - kapitola Evropské projekty
 28. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013
 29. Informace o zahájení realizace projektu jednotného nemocničního informačního systému
 30. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
 31. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
 32. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 33. Změna termínu realizace implementace manažerského informačního systému
 34. Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2013 - dotační program Rezidenční místa
 35. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2014
 36. Odvod za porušení rozpočtové kázně na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit kr
 38. Komplexní propagace Zámku Třebíč - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 39. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 40. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny
 41. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 a projektů do Přeshraniční ceny
 42. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
 43. Zpráva o udržitelnosti projektu - Snižování energetické náročnosti
 44. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 45. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 46. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Naše školka 2014
 47. Monitorovací zpráva v rámci projektu Zdraví bez hranic
 48. Informace o přímém zadání veřejné zakázky na pořízení, implementaci a provoz elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 49. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
 50. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2014
 51. Návrh na poskytnutí dotací na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 52. Předfinancování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 53. Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 54. Žádost o provedení změny v projektu SENIOR PLUS
 55. Organizační řády příspěvkových organizací Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova a Domov Jeřabina
 56. Návrh dotace na vzdělávací projekt ALITER 2013 - 2015
 57. Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované - předfinancování česko-rakouského projektu včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 58. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013
 59. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2013
 60. Hry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
 61. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 62. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 63. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2014
 1. Badatelská centra pro přírodní vědy - předfinancování projektu
 2. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2014
 3. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2014
 4. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Tampereen kaupunki, Toisen asteen koulutus
 5. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2014
 6. Změny ve školském rejstříku
 7. Změny ve zřizovací listině
 8. Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 9. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 10. Opětovné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 11. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 12. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
 13. Rozprava členů rady
Usnesení 0089/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 02/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 12, 74, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/387, III/3871 k. ú. Švařec
Usnesení 0090/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno o podmínkách majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/387 v k. ú. Švařec dle geometrického plánu č. pl. 140-90/2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2014-02, př. 1 v k. ú. Švařec;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-03-2014-02, př. 2 v k. ú. Švařec z vlastnictví obce Koroužné do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-02.doc, RK-03-2014-02, př. 1, RK-03-2014-02, př. 2, RK-03-2014-02, př. 3

03. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vidonín
Usnesení 0091/03/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-03.doc, RK-03-2014-03, př. 1

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0092/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 81/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 836/72 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2 a par. č. 836/74 ost. plocha, jiná plocha o výměře 162 m2 oddělené geometrickým plánem č. 156-105/2013 z pozemků par. č. 81/1, par. č. 836/38, par. č. 836/39 a par. č. 836/40 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-04.doc, RK-03-2014-04, př. 1

05. Změna usnesení 0552/07/2013/ZK, uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti
Usnesení 0093/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • v souvislosti s nabytím pozemku par. č. 400/4 - ostatní plocha, dráha o výměře 1 438 m2 v k. ú. Kojetice na Moravě vyhradit si pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti na tomto pozemku;
 • změnit usnesení 0552/07/2013/ZK tak, že v materiálu ZK-07-2013-45, př. 1 se celková kupní cena nabývaných pozemků par. č. 400/3 a 400/4 v k. ú. Kojetice na Moravě mění z částky 77 900 Kč na částku 67 900  Kč;
 • rozhodnout uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovité věci se zřízením služebnosti dle materiálu RK-03-2014-05, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-03-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-05.doc, RK-03-2014-05, př. 1, RK-03-2014-05, př. 2, RK-03-2014-05, př. 3

06. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Usnesení 0094/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky nemovitosti v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2014-06, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-06.doc, RK-03-2014-06, př. 1, RK-03-2014-06, př. 2, RK-03-2014-06, př. 3

07. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0095/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2014-07, př. 1 a RK-03-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-07.doc, RK-03-2014-07, př. 1, RK-03-2014-07, př. 2

08. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0096/03/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-03-2014-08, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-03-2014-08, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1058/1 v k. ú. Nové Město na Moravě zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1458/2 a 1462/159 v k. ú. Číhalín zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-08.doc, RK-03-2014-08, př. 1

09. Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Humpolec
Usnesení 0097/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 3393/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt pozemek par. č. st. 3393/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Humpolec z  vlastnictví společnosti VoKa ekologické stavby, spol. s r. o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-09.doc, RK-03-2014-09, př. 1

10. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Louka u Jemnice
Usnesení 0098/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice o výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnic;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jemnice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod silnice III/41014 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1301/1- ost. plocha, silnice výměře 13 249 m2 v k. ú. Louka u Jemnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice a to po provedení oprav v rozsahu vyrovnávky ACO + obrusná vrstva ACO tl. 150 mm, v obnově odvodnění a opravě propustku na náklady budoucího dárce a po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/41014 ze silniční sítě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. dubna 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-10.doc, RK-03-2014-10, př. 1

11. Změna usnesení 0271/06/2013/RK, 2072/39/2012/RK, 2185/40/2012/RK, zrušení usnesení 0195/05/2013/RK
Usnesení 0099/03/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-11.doc

12. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Heřmanova a obci Nová Ves
Usnesení 0100/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat nově utvořený pozemek par. č. 941/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2, který vznikl oddělením z pozemku par. č. 941/2 - díl „a“ o výměře 128 m2 a pozemku par. č. 954/3 - díl „b“ o výměře 25 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Heřmanova, dle GP č. 148-96/2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově utvořený pozemek par. č. 941/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2, který vznikl oddělením z pozemku par. č. 941/2 - díl „a“ o výměře 128 m2 a pozemku par. č. 954/3 - díl „b“ o výměře 25 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Heřmanova, dle GP č. 148-96/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-12.doc, RK-03-2014-12, př. 1

74. Opětovné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
Usnesení 0101/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít novou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek par. č. 774/84 orná půda o výměře 1910 m2 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle geometrického plánu č. 743-234/2012 s městem Žďár nad Sázavou za kupní cenu 1500 Kč/m2.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-74.doc

K bodům 13 23, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

13. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014
Usnesení 0102/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bezpečná silnice 2014 dle materiálu RK-03-2014-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-13.doc, RK-03-2014-13, př. 1, RK-03-2014-13, př. 2

14. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014
Usnesení 0103/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 dle materiálu RK-03-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-14.doc, RK-03-2014-14, př. 1, RK-03-2014-14, př. 2

15. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna finančního plánu
Usnesení 0104/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2014-15, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-03-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-15.doc, RK-03-2014-15, př. 1

16. II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 0105/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-03-2014-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-16.doc, RK-03-2014-16, př. 1

17. Udržitelnost projektu II/408 Jemnice - most
Usnesení 0106/03/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-17.doc, RK-03-2014-17, př. 1

18. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Usnesení 0107/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: ODSH
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-18.doc, RK-03-2014-18, př. 1, RK-03-2014-18, př. 2, RK-03-2014-18, př. 3, RK-03-2014-18, př. 4

19. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 0108/03/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2014-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-19.doc, RK-03-2014-19, př. 1

20. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2014
Usnesení 0109/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-20.doc, RK-03-2014-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0110/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 084 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení Přílohy D2 Investice v dopravě o částku 4 084 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 084 000 Kč s určením na realizaci akce II/339 Ledeč n. S. odvodnění vozovky.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-21.doc

22. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení
Usnesení 0111/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky na provedení přeložky distribučního zařízení ke stavbě II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-22.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
Usnesení 0112/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 734 000 Kč na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 734 000 Kč;
 • zrušit usnesení č. 0534/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: ODSH, OE,
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-23.doc

24. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, upřesnila radě kraje návrh vyřadit osobní vozidla z majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0113/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek specifikovaný dle tohoto materiálu v účetní ceně 949 819,50 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelské smlouvy o prodeji osobních vozidel reg. zn. 1J77137, 1J77139, 1J43843, 1J43844, 1J43845, 3J88444, 3J56888, přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-24.doc

25. Informace o realizaci řízeného zániku detašovaných pracovišť a ukončení činnosti těchto pracovišť v bývalých okresních městech
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, zdůvodnil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o realizaci řízeného zániku detašovaných pracovišť a ukončení činnosti těchto pracovišť v bývalých okresních městech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0114/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci řízeného zániku detašovaných pracovišť a ukončení činnosti těchto pracovišť v bývalých okresních městech dle materiálu RK-03-2014-25, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-25.doc, RK-03-2014-25, př. 1

K bodům 26, 27, odboru ekonomického, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

26. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2013
Usnesení 0115/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 10. 12. 2013 do 31. 12. 2013 dle materiálu RK-03-2014-26;
schvaluje
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-26.doc, RK-03-2014-26, př. 1

27. Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2013 - kapitola Evropské projekty
Usnesení 0116/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o dotacích přijatých v závěru roku 2013 na projekty EU dle materiálu RK-03-2014-27;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-03-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-27.doc, RK-03-2014-27, př. 1

28. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0117/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 v celkové výši 388 266 660 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-03-2014-28, př. 1;
 • schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2014-28, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 3 797 800 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení přístrojového vybavení.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-28.doc, RK-03-2014-28, př. 1

29. Informace o zahájení realizace projektu jednotného nemocničního informačního systému
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem zahájit realizaci projektu „Jednotný NIS“. Projednávání se zúčastnily E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0118/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • předkládanou informaci o zahájení realizace projektu jednotného nemocničního informačního systému;
 • neformální složení Projektového výboru dle materiálu RK-03-2014-29, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, jmenovat zástupce do Projektového výboru a aktivně spolupracovat na realizaci projektu;
schvaluje
nejbližší projektové kroky, jak jsou uvedené v materiálu RK-03-2014-29;
ukládá
 • Odboru zdravotnictví a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další zprávu o průběhu projektu a to nejpozději do 31. 3. 2014;
 • Odboru zdravotnictví a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat návrhy smluv o společném postupu zadavatelů, kde bude zakotven Projektový výbor, jeho úkoly a funkce a předložit je radě ke schválení.
odpovědnost: OZ, OI, OAPŘ, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-29.doc, RK-03-2014-29, př. 1

30. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0119/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o:
 • provedené veřejnosprávní kontrole u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, za II. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-03-2014-30, př. 1;
 • přijetí opatření k odstranění nedostatků u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2014-30, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-30.doc, RK-03-2014-30, př. 1, RK-03-2014-30, př. 2

31. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu poskytnout odměny ředitelům nemocnic a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0120/03/2014/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2014-31, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-31.doc, RK-03-2014-31, př. 1, RK-03-2014-31, př. 2, RK-03-2014-31, př. 3, RK-03-2014-31, př. 4, RK-03-2014-31, př. 5, RK-03-2014-31, př. 6, RK-03-2014-31, př. 7

32. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV na rok 2014. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0121/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na rok 2014 dle materiálu RK-03-2014-32, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-03-2014-32.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-32.doc, RK-03-2014-32, př. 1

33. Změna termínu realizace implementace manažerského informačního systému
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou usnesení č. 2079/38/2013/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0122/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 2079/38/2013/RK, a to tak, že se v části „ukládá ředitelům“ text:
„Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu:
 • do 28. 2. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
 • 31. 3. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur;“
nahrazuje textem:
„Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat na odbor zdravotnictví nejpozději v termínu do:
 • 30. 6. 2014 žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému společně s kopií faktury, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
 • 31. 7. 2014 výpis z bankovního účtu o řádné úhradě faktur.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-33.doc, RK-03-2014-33, př. 1, RK-03-2014-33, př. 2

34. Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2013 - dotační program Rezidenční místa
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0123/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015) ve výši 285 717 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 285 717 Kč, z toho:
 • 14 204 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 156 514 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 35 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
 • 79 999 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratky účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ (ÚZ 35015) ve výši 105 512 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o stejnou částku 105 512 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2013 o částku:
 • 14 204 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
 • 156 514 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
 • 79 999 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2013 o částku 70 512 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci z důvodu vrácení části dotace poskytnuté v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na účet Ministerstva zdravotnictví České republiky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice, Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-34.doc, RK-03-2014-34, př. 1

35. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0124/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Památkově chráněná území 2014 dle materiálu RK-03-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-35.doc, RK-03-2014-35, př. 1, RK-03-2014-35, př. 2

36. Odvod za porušení rozpočtové kázně na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje k projednání materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0125/03/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-36.doc, RK-03-2014-36, př. 1, RK-03-2014-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0126/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 854 107,69 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-37.doc, RK-03-2014-37, př. 1

38. Komplexní propagace Zámku Třebíč - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu a poskytnout Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci bezúročnou zápůjčku za účelem realizace projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0127/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2014-38, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 4 421 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO: 00091766, za účelem realizace projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“ dle materiálu RK-03-2014-38, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 4 421 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitolu Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 4 421 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-38.doc, RK-03-2014-38, př. 1, RK-03-2014-38, př. 2, RK-03-2014-38, př. 3

39. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením sbírkových předmětů ze sbírek spravovaných Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0128/03/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2014-39, př. 1;
 • s vyřazením sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pobočka Telč dle materiálu RK-03-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-39.doc, RK-03-2014-39, př. 1, RK-03-2014-39, př. 2

40. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0129/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny dle materiálu RK-03-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-40.doc, RK-03-2014-40, př. 1, RK-03-2014-40, př. 2

41. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 a projektů do Přeshraniční ceny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0130/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 a projektů do Přeshraniční ceny ve složení dle materiálu RK-03-2014-41, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-41.doc, RK-03-2014-41, př. 1

42. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0131/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR ze dne 6. 11. 2013 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 99 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 99 tis. Kč Národní síti Zdravých měst ČR, IČO 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina podle materiálu RK-03-2014-42, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-42.doc, RK-03-2014-42, př. 1, RK-03-2014-42, př. 2, RK-03-2014-42, př. 3, RK-03-2014-42, př. 4

43. Zpráva o udržitelnosti projektu - Snižování energetické náročnosti
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předložené zprávě o udržitelnosti projektu Snižování energetické náročnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0132/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-03-2014-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2014-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-43.doc, RK-03-2014-43, př. 1

44. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci daných Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0133/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2014-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-44.doc, RK-03-2014-44, př. 1

45. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0134/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-03-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-45.doc, RK-03-2014-45, př. 1

46. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Naše školka 2014
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rekonstrukcí, oprav, případně dovybavení mateřských škol umístěných v obcích kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0135/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2014 dle materiálu RK-03-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-46.doc, RK-03-2014-46, př. 1, RK-03-2014-46, př. 2

47. Monitorovací zpráva v rámci projektu Zdraví bez hranic
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0136/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-03-2014-47, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-47.doc, RK-03-2014-47, př. 1

48. Informace o přímém zadání veřejné zakázky na pořízení, implementaci a provoz elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0137/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení nástroje pro elektronické zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-03-2014-48.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-48.doc, RK-03-2014-48, př. 1, RK-03-2014-48, př. 2, RK-03-2014-48, př. 3, RK-03-2014-48, př. 4, RK-03-2014-48, př. 5, RK-03-2014-48, př. 6

49. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0138/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 4. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-03-2014-49, př. 1upr1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-49.doc, RK-03-2014-49, př. 1

50. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2014
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0139/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Životní prostředí 2014 dle materiálu RK-03-2014-50, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-50.doc, RK-03-2014-50, př. 1, RK-03-2014-50, př. 2

51. Návrh na poskytnutí dotací na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0140/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s. na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 800 000 Kč, z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-03-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-51.doc, RK-03-2014-51, př. 1, RK-03-2014-51, př. 2

52. Předfinancování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit předfinancování a převod finančních prostředků na zvláštní účet uvedeného projektu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0141/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit předfinancování a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje v celkové výši max. 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 01. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-52.doc

53. Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k navrhované změně v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. V průběhu jednání přišel Z. Chlád, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0142/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-03-2014-53, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-03-2014-53, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-53.doc, RK-03-2014-53, př. 1

54. Žádost o provedení změny v projektu SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení žádost o změnu v projektu SENIOR PLUS. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0143/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
žádost o provedení změny v projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-03-2014-54, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-54.doc, RK-03-2014-54, př. 1

55. Organizační řády příspěvkových organizací Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova a Domov Jeřabina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vydat organizační řády shora uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0144/03/2014/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2014-55, př. 1;
 • Organizační řád Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2014-55, př. 2.
odpovědnost: ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-55.doc, RK-03-2014-55, př. 1, RK-03-2014-55, př. 2

56. Návrh dotace na vzdělávací projekt ALITER 2013 - 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předloženou žádost občanského sdružení „SLEPÍŠI sdružení“ o poskytnutí dotace na pokračování ve vzdělávacím projektu „ALITER 2013 - 2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0145/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu ALITER 2013 - 2015 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2014-56, př. 2.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-56.doc, RK-03-2014-56, př. 1, RK-03-2014-56, př. 2, RK-03-2014-56, př. 3, RK-03-2014-56, př. 4

57. Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované - předfinancování česko-rakouského projektu včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0146/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku ve výši 4 730 000 Kč Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci za účelem realizace projektu Handicap Fit zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované dle materiálu RK-03-2014-57, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 4 730 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitola Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 4 730 000 Kč s určením pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci na financování projektu Handicap Fit zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-57.doc, RK-03-2014-57, př. 1, RK-03-2014-57, př. 2, RK-03-2014-57, př. 3

58. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0147/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013 dle materiálu RK-03-2014-58, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-58.doc, RK-03-2014-58, př. 1

59. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0148/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2013 dle materiálu RK-03-2014-59, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2014-59, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-59.doc, RK-03-2014-59, př. 1, RK-03-2014-59, př. 2

60. Hry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0149/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2014-60, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 24. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-60.doc, RK-03-2014-60, př. 1

61. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0150/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Dětskému domovu, Rovečné 40, IČO 48897558, dle materiálu RK-03-2014-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Dětského domova, Rovečné 40
termín: únor 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-61.doc, RK-03-2014-61, př. 1

62. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0151/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál RK-03-2014-62, př. 2):
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, o. s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v orientačním běhu;
 • Šachové škole Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČO 26559480 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu;
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 586 01, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, Sokolovská 4656/122c, Jihlava, IČO 00530948 ve výši 146 280 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v moderní gymnastice;
 • Krajské organizaci ČUS Kraje Vysočina, Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČO 70927511 ve výši 38 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál RK-03-2014-62, př. 2):
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 1566/23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 2672/14, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 340 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-62.doc, RK-03-2014-62, př. 1, RK-03-2014-62, př. 2, RK-03-2014-62, př. 3, RK-03-2014-62, př. 4

63. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) příspěvkových organizací v roce 2014. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0152/03/2014/RK
Rada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-03-2014-63, př. 1, a to s datem vyhlášení nejdříve dnem 1. února 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-63.doc, RK-03-2014-63, př. 1

65. Badatelská centra pro přírodní vědy - předfinancování projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí informaci o změně daného projektového záměru. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0153/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o změně projektového záměru „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-03-2014-65;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ ve výši maximálně 18 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-65.doc

66. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0154/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jednorázové akce 2014 dle materiálu RK-03-2014-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-66.doc, RK-03-2014-66, př. 1, RK-03-2014-66, př. 2

67. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0155/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportujeme 2014 dle materiálu RK-03-2014-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-67.doc, RK-03-2014-67, př. 1, RK-03-2014-67, př. 2

68. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a Tampereen kaupunki, Toisen asteen koulutus
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o partnerství. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0156/03/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o partnerství na projektu s názvem „Schools as learning institutions“ pro zajištění projektové spolupráce s partnery projektu dle materiálu RK-03-2014-68, př. 1;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství na projektu s názvem „Schools as learning institutions“ pro zajištění projektové spolupráce s partnery projektu dle materiálu RK-03-2014-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-68.doc, RK-03-2014-68, př. 1

69. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit grantový program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0157/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program SPORTOVIŠTĚ 2014 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu dle materiálu RK-03-2014-69, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-69.doc, RK-03-2014-69, př. 1, RK-03-2014-69, př. 2, RK-03-2014-69, př. 3

70. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0158/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-03-2014-70, př. 1 kódy 3A, 3B, 4A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u středních škol zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-03-2014-70, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-03-2014-70, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-70.doc, RK-03-2014-70, př. 1

71. Změny ve zřizovací listině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny níže uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0159/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč, dle materiálu RK-03-2014-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-71.doc, RK-03-2014-71, př. 1

72. Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2014
M. Kružíková předložila radě kraje návrh schválit plán činnosti komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů na rok 2014. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0160/03/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-03-2014-72, př. 1.
odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-72.doc, RK-03-2014-72, př. 1

73. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
K předloženému návrhu plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2014 nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0161/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-03-2014-73, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-73.doc, RK-03-2014-73, př. 1

75. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 za 73
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti výboru regionálního rozvoje na rok 2014. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0162/03/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-03-2014-75, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-75.doc, RK-03-2014-75, př. 1

76. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
V. Novotný informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí dopis Spolku Lungta. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0163/03/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dopis Spolku Lungta ze dne 13. 1. 2014 dle materiálu RK-03-2014-76, př. 1;
prohlašuje,
že solidarizuje s lidmi všech zemí, kde jsou porušována lidská práva a uplatňovány metody násilného potlačování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2014-76.doc, RK-03-2014-76, př. 1

77. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 03/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 1. 2014, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 03/2014 dne 21. 1. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 1. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz