Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 2/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 02/2014, které se konalo ve dnech 14. 1. a 17. 1. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 1. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Krčála.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2014
 2. Prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
 3. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
 4. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II - Bobrová
 5. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 6. Výkup pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 7. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. a obci Velký Beranov
 8. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 9. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
 10. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
 11. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2014
 12. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2014
 13. Předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
 14. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2015
 15. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
 16. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na řešení mimořádných událostí a krizových situací
 17. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2013
 18. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
 19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba, II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 20. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec
 21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba
 22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
 23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 24. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
 25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
 26. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 28. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 29. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí investiční dotace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci včetně schválení čerpání investičního fondu
 30. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování rok 2014
 31. Žádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 34. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 35. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 36. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0002
 37. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0003
 38. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 39. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
 40. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu MA-G 21
 41. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 42. Výsledky 5. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 43. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 44. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 46. Veřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 47. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina
 48. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
 49. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 50. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené II. pololetí 2013 a za celý rok 2013
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2013
 52. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 53. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2012
 54. Závěrečná zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina v roce 2013
 55. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 56. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - studijní cesta zástupců kraje a Sdružení obcí Vysočiny k problematice nakládání s komunálním odpadem do Štýrska
 57. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 58. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 59. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014
 60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad č. 06/06
 61. Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice
 62. Výzva č. 8/2014 - zemědělské akce
 63. Informace o organizační změně
 64. Dar pro příspěvkovou organizaci
 65. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 66. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 67. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
 68. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
 69. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
 70. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014
 71. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014 a Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise v roce 2013
 72. Zpráva o plnění programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2012 - 2016
 73. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Svatoslav
 74. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
 75. Rozprava členů rady
Usnesení 0014/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 08, 73 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
Usnesení 0015/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-02.doc, RK-02-2014-02, př. 1, RK-02-2014-02, př. 2

03. Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 0016/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemek par. č. 59/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 388 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-03.doc, RK-02-2014-03, př. 1

04. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II - Bobrová
Usnesení 0017/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městysem Bobrová na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu příjezdové komunikace a rodinného domu v rámci akce ÚSP Křižanov II - Bobrová na pozemcích par. č. 256/23 a par. č. 256/14, vše v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-04.doc, RK-02-2014-04, př. 1

05. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0018/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2014-05, př. 1 a RK-02-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-05.doc, RK-02-2014-05, př. 1, RK-02-2014-05, př. 2

06. Výkup pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0019/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-06.doc

07. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. a obci Velký Beranov
Usnesení 0020/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování tělesa stavby silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemku zastavěného touto stavbou par. č. 1446/2 o výměře 5362 m2 v k. ú. a obci Velký Beranov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velký Beranov na straně budoucího obdarovaného, podle které se obec Velký Beranov zaváže převzít do svého vlastnictví těleso silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5362 m2 v k. ú. a obci Velký Beranov zastavěný touto silnicí po předchozím provedení nové povrchové úpravy silnice ze strany budoucího dárce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-07.doc, RK-02-2014-07, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Usnesení 0021/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-08.doc, RK-02-2014-08, př. 1, RK-02-2014-08, př. 2, RK-02-2014-08, př. 3, RK-02-2014-08, př. 4

73. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Svatoslav
Usnesení 0022/02/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Rekonstrukce chodníku na pozemku par. č. 2586/11 v k. ú. Svatoslav;
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Svatoslav smlouvu zakládající obci Svatoslav právo provést stavbu Rekonstrukce chodníku na pozemku 2586/11 v k.ú. a obci Svatoslav mimo jiné na pozemku par. č. 2586/11 v k.ú. Svatoslav;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2586/11 v k.ú. a obci Svatoslav, která bude zastavěna chodníkem, do vlastnictví obce Svatoslav.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-73.doc, RK-02-2014-73, př. 1

10. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0023/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2014-10, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-10.doc, RK-02-2014-10, př. 1, RK-02-2014-10, př. 2, RK-02-2014-10, př. 3

09. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s dalším postupem projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0024/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit v případě úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 s celkovým rozpočtem 33,55 mil. Kč:
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje;
 • převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů v maximální výši 33,55 mil. Kč na speciální projektový účet určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-09.doc

11. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2014
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0025/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Informační a komunikační technologie 2014 dle materiálu RK-02-2014-11, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-11.doc, RK-02-2014-11, př. 1, RK-02-2014-11, př. 2

12. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2014
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o upravené příloze týkající se předloženého návrhu grantového programu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0026/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Infrastruktura ICT 2014 dle materiálu RK-02-2014-12, př. 1upr1.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-12.doc, RK-02-2014-12, př. 1, RK-02-2014-12, př. 2

13. Předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, za účelem předfinancování projektu „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0027/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce dle materiálu RK-02-2014-13, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 070 060 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 070 060 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-13.doc, RK-02-2014-13, př. 1, RK-02-2014-13, př. 2

14. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2015
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje návrh uzavření smluv o společném postupu zadavatelů na veřejné zakázky na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0028/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-02-2014-14, př. 3 a RK-02-2014-14, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle materiálu RK-02-2014-14, př. 1;
 • odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle materiálu RK-02-2014-14, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-14.doc, RK-02-2014-14, př. 1, RK-02-2014-14, př. 2, RK-02-2014-14, př. 3, RK-02-2014-14, př. 4

15. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0029/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-02-2014-15, př. 1;
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodovat uzavřít Smlouvu o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-02-2014-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-15.doc, RK-02-2014-15, př. 1

16. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na řešení mimořádných událostí a krizových situací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedenou závěrečnou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0030/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na řešení mimořádných událostí a krizových situacích dle materiálu RK-02-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-16.doc, RK-02-2014-16, př. 1, RK-02-2014-16, př. 2, RK-02-2014-16, př. 3

17. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0031/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. října 2013 do 31. prosince 2013 dle materiálu RK-02-2014-17, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 01. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-17.doc, RK-02-2014-17, př. 1

18. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení uvedených jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0032/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/403 Nevcehle - průtah
 • II/347 Světlá n. Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711
 • II/404 Luka n. Jihlavou - průtah
 • II/385 Dolní Rožínka - hr. kraje
 • II/339 Ledeč n. S. - odvodnění vozovky
 • II/392 Pucov - průtah
 • II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
 • III/3876 Dolní Čepí - most ev.č. 3876-1
 • III/03815 Pohled - most ev.č. 03815-2
 • III/34413 Rozsochatec - most ev.č. 34413-1
 • II/351 Dobrá - Macourov, výhybny
 • II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev.č. 357-025
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě, na nový název II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-18.doc, RK-02-2014-18, př. 1

19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba, II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0033/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejných zakázek II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1, II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba, II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba a II/392 Velké Meziříčí - Tasov, v rozsahu materiálu RK-02-2014-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-19.doc, RK-02-2014-19, př. 1

20. Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s odůvodněním veřejné zakázky na stavební práce „II/523 Jihlava - Humpolec“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0034/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky II/523 Jihlava - Humpolec v rozsahu materiálu RK-02-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-20.doc, RK-02-2014-20, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 24 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov, 10. stavba
Usnesení 0035/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu RK-02-2014-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-21.doc, RK-02-2014-21, př. 1

22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
Usnesení 0036/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí dle materiálu RK-02-2014-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-22.doc, RK-02-2014-22, př. 1

23. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 0037/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-02-2014-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-23.doc, RK-02-2014-23, př. 1

24. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0038/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou dle materiálu RK-02-2014-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-24.doc, RK-02-2014-24, př. 1

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002
M. Hyský a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, předložili radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace určené na zpracování „Návrhu územního plánu Budišov“.
P. Piňos oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0039/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2014-25, př. 2upr1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-25.doc, RK-02-2014-25, př. 1, RK-02-2014-25, př. 2

26. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
M. Hyský a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0040/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 2 418 147 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-02-2014-26, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-26.doc, RK-02-2014-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0041/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 3 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 u kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle materiálu RK-02-2014-27, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu RK-02-2014-27, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-27.doc, RK-02-2014-27, př. 1

28. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací na provozování domácí hospicové péče. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0042/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč dle materiálu RK-02-2014-28, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-02-2014-28, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-28.doc, RK-02-2014-28, př. 1, RK-02-2014-28, př. 2, RK-02-2014-28, př. 3

29. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí investiční dotace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci včetně schválení čerpání investičního fondu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace, o poskytnutí investiční dotace z důvodu nákupu vícemístného automobilu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0043/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 200 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč k nákupu vícemístného automobilu;
 • čerpání investičního fondu v roce 2014 Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, ve výši 350 000 Kč s určením na nákup vícemístného automobilu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-29.doc, RK-02-2014-29, př. 1, RK-02-2014-29, př. 2

30. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování rok 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0044/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu RK-02-2014-30, př. 1, na realizaci programů primární prevence v roce 2014 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2014-30, př. 2upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-30.doc, RK-02-2014-30, př. 1, RK-02-2014-30, př. 2, RK-02-2014-30, př. 3

31. Žádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0045/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina, o. s., IČ: 01443658, se sídlem Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2014-31, př. 2upr1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-31.doc, RK-02-2014-31, př. 1, RK-02-2014-31, př. 2, RK-02-2014-31, př. 3

32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí věcného daru do vlastnictví školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0046/02/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-02-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-32.doc, RK-02-2014-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, na realizaci postupového kola soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0047/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414, se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, na realizaci postupového kola soutěže ve výši 20 000 Kč dle materiálu RK-02-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-33.doc, RK-02-2014-33, př. 1, RK-02-2014-33, př. 2

34. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem příspěvkové organizace Vysočina Education. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0048/02/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizace Učitel - mentor dle materiálu RK-02-2014-34, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-34.doc, RK-02-2014-34, př. 1, RK-02-2014-34, př. 2

35. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o nájmu prostor pro účely zajištění trávení volného času účastníků Her na ZODM 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0049/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor dle materiálu RK-02-2014-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-35.doc, RK-02-2014-35, př. 1

36. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0002
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0050/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. ledna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-36.doc

37. Návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. 1.3.50/01/0003
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0051/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. ledna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-37.doc

38. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0052/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-38.doc

39. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj Vltava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0053/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Evropský region Dunaj - Vltava dle materiálu RK-02-2014-39, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-39.doc, RK-02-2014-39, př. 1, RK-02-2014-39, př. 2

40. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu MA-G 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženou Zprávou o zajištění udržitelnosti za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 za projekt „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0054/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2014-40, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-40.doc, RK-02-2014-40, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 41, 42, 44 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel V. Novotný.

41. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0055/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
rozhodnout
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu RK-02-2014-41, př. 3, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu RK-02-2014-41, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu RK-02-2014-41, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-41.doc, RK-02-2014-41, př. 1, RK-02-2014-41, př. 2, RK-02-2014-41, př. 3, RK-02-2014-41, př. 4, RK-02-2014-41, př. 5

42. Výsledky 5. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0056/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
rozhodnout
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu RK-02-2014-42, př. 3 příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu RK-02-2014-42, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu RK-02-2014-42, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-42.doc, RK-02-2014-42, př. 1, RK-02-2014-42, př. 2, RK-02-2014-42, př. 3, RK-02-2014-42, př. 4, RK-02-2014-42, př. 5

44. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0057/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
rozhodnout
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v materiálu RK-02-2014-44, př. 3, příjemcům podpory v maximální výši dle materiálu RK-02-2014-44, př. 3, a to za podmínek stanovených v materiálu RK-02-2014-44, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-44.doc, RK-02-2014-44, př. 1, RK-02-2014-44, př. 2, RK-02-2014-44, př. 3, RK-02-2014-44, př. 4, RK-02-2014-44, př. 5

43. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0058/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-43.doc

45. Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0059/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-02-2014-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-45.doc, RK-02-2014-45, př. 1, RK-02-2014-45, př. 2, RK-02-2014-45, př. 3

46. Veřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0060/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálech RK-02-2014-46, př. 1 a RK-02-2014-46, př. 2;
jmenuje
komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-02-2014-46, př. 3;
pověřuje
Ing. Janu Fialovou, členku Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, doplňováním či úpravou zadávacích podmínek formou doplňujících informací ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-46.doc, RK-02-2014-46, př. 1, RK-02-2014-46, př. 2, RK-02-2014-46, př. 3

47. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0061/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2014-47, př. 1;
svěřuje
 • v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana, rozhodování o uzavírání nájemních smluv dle Čl. 7 odst. 1 materiálu RK-02-2014-47, př. 1;
 • v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, řediteli krajského úřadu, rozhodování o provozních nákladech a nákladech na činnosti související s pronájmem prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-47.doc, RK-02-2014-47, př. 1

48. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0062/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí ve výši dle materiálu RK-02-2014-48, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-02-2014-48, př. 3; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí ve výši dle materiálu RK-02-2014-48, př. 2 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-02-2014-48, př. 4;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-02-2014-48.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-48.doc, RK-02-2014-48, př. 1, RK-02-2014-48, př. 2, RK-02-2014-48, př. 3, RK-02-2014-48, př. 4

74. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0063/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-02-2014-74, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-74.doc, RK-02-2014-74, př. 1, RK-02-2014-74, př. 2, RK-02-2014-74, př. 3

49. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0064/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-49.doc, RK-02-2014-49, př. 1, RK-02-2014-49, př. 2

50. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené II. pololetí 2013 a za celý rok 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0065/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 150 000,- Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2013 (dle materiálu RK-02-2014-50, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-02-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-50.doc, RK-02-2014-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0066/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 573 722 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2013 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-51.doc, RK-02-2014-51, př. 1

52. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0067/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 10078856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště dle materiálu RK-02-2014-52, př. 2;
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2014-52, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-52.doc, RK-02-2014-52, př. 1, RK-02-2014-52, př. 2

53. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2012
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0068/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2012 dle materiálů RK-02-2014-53, př. 1 a RK-02-2014-53, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-53.doc, RK-02-2014-53, př. 1, RK-02-2014-53, př. 2

54. Závěrečná zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina v roce 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje závěrečnou zprávu z průběžného plnění koncepce EVVO Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0069/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z průběžného plnění koncepce EVVO Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-54.doc, RK-02-2014-54, př. 1

55. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bioodpady 2013. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0070/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽP
termín: 4. února 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-55.doc, RK-02-2014-55, př. 1, RK-02-2014-55, př. 2

56. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - studijní cesta zástupců kraje a Sdružení obcí Vysočiny k problematice nakládání s komunálním odpadem do Štýrska
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0071/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 100 000 Kč na financování nákladů studijní cesty do Štýrska dle materiálu RK-02-2014-56, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-56.doc, RK-02-2014-56, př. 1

57. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2014
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0072/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-02-2014-57, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-57.doc, RK-02-2014-57, př. 1

58. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem jmenování hodnotícího výboru pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje č. 0615/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012;
 • jmenovat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-02-2014-58, př. 1;
 • pověřit radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-58.doc, RK-02-2014-58, př. 1

59. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem grantového programu na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Čistá voda 2014 dle materiálu RK-02-2014-59, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-59.doc, RK-02-2014-59, př. 1, RK-02-2014-59, př. 2

60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad č. 06/06
Z. Chlád informoval radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-02-2014-60, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-02-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-60.doc, RK-02-2014-60, př. 1, RK-02-2014-60, př. 2

61. Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice
Z. Chlád předložil radě kraje na vědomí studii Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
studii Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice dle materiálu RK-02-2014-61, př. 1;
ukládá
gesčnímu radnímu zajistit přípravu vhodných opatření vedoucích ke zlepšení jakosti povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí nad VD Dalešice.
odpovědnost: Z. Chlád, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-61.doc, RK-02-2014-61, př. 1

62. Výzva č. 8/2014 - zemědělské akce
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení Výzvy č. 8/2014 - zemědělské akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 8/2014 - zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/07 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, záměr a) dle materiálu RK-02-2014-62, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-02-2014-62, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-62.doc, RK-02-2014-62, př. 1, RK-02-2014-62, př. 2, RK-02-2014-62, př. 3

63. Informace o organizační změně
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o sloučení Odboru životního prostředí a Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci ředitele krajského úřadu o realizované organizační změně.
odpovědnost: ředitel
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-63.doc

64. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov Hrotovice, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-02-2014-64, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-64.doc, RK-02-2014-64, př. 1

65. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014
J. Fialová předložila radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-02-2014-65, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-65.doc, RK-02-2014-65, př. 1

66. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2014
J. Běhounek předložil radě kraje návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-02-2014-66, př. 1.
odpovědnost: předseda komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-66.doc, RK-02-2014-66, př. 1

67. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
V. Novotný seznámil radu kraje s návrhem plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-02-2014-67, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-67.doc, RK-02-2014-67, př. 1

68. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
V. Novotný informoval radu kraje o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v uplynulém roce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0083/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 4/2013 a 5/2013, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-02-2014-68, př. 1, RK-02-2014-68, př. 2.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-68.doc, RK-02-2014-68, př. 1, RK-02-2014-68, př. 2

69. Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0084/02/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 4. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-69.doc

70. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0085/02/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-02-2014-70, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-70.doc, RK-02-2014-70, př. 1

71. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014 a Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise v roce 2013
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-02-2014-71, př. 1;
bere na vědomí
Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise v roce 2013 dle materiálu RK-02-2014-71, př. 2.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-71.doc, RK-02-2014-71, př. 1, RK-02-2014-71, př. 2

72. Zpráva o plnění programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2012 - 2016
J. Běhounek předložil radě kraje na vědomí Zprávu o plnění programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2012 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0087/02/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2012 - 2016 dle materiálu RK-02-2014-72, př. 1.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 14. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-72.doc, RK-02-2014-72, př. 1

76. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy rada kraje diskutovala o nepříznivých klimatických podmínkách provázejících připravované Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Závěrem diskuse rada kraje doporučila přesunutí lyžařské disciplíny z Velkého Meziříčí do Jihlavy. J. Běhounek zasedání rady kraje přerušil z důvodu nezbytného dořešení smluvních podmínek.


J. Běhounek zahájil pokračování jednání rady kraje č. 02/2014 dne 17. 1. 2014.
Přítomno 9 členů rady.
75. Dodatek ke smlouvě o nájmu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu dle materiálu RK-02-2014-75, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 18. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2014-75.doc, RK-02-2014-75, př. 1


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 02/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 1. 2014, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 02/2014 ve dnech 14. 1. a 17. 1. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 1. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz