Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2010, které se konalo dne 7. 9. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 9. 2010.
Hejtman J. Běhounek zahájil zasedání rady kraje a přednesl návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
73. Návrh partnerství v projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2010
 2. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
 3. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 4. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 5. Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
 6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 7. Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
 8. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu- k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava
 9. Věcné břemeno pro přeložku telekomunikačních kabelů v k. ú. Týn u Třebíče
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
 12. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
 14. Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
 15. Zahájení jednání o koupi pozemku v k.ú. a obci Habry
 16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 18. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 19. Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
 20. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
 23. Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
 24. Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
 25. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
 26. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
 27. Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
 28. Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 29. Profil kraje Vysočina - září 2010
 30. Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
 31. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 32. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 33. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 34. Promíjení povinnosti odvodu finančních prostředků poskytnutých v rámci OP VK
 35. Projektové záměry - mimořádná výzva na strategické projekty Central Europe
 36. Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
 37. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 38. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 39. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas s podáním žádosti o dotaci s následnou realizací - projekt Revitalizace parku v Novém Městě na Moravě
 40. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
 41. Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
 42. Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
 43. Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
 45. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
 46. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 47. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
 48. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 49. Porta Culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 50. Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
 51. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
 52. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
 53. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
 54. II/392 Velké Meziříčí - Tasov, výběr zhotovitele stavby
 55. Smlouvy o převodu investorství
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 57. Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
 58. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 60. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
 62. Změna usnesení zastupitelstva kraje
 63. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 64. Změny ve zřizovací listině
 65. Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
 67. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost na dofinancování činnosti Občanské sdružení Heřmánek - zřízení Domu na půl cesty Jihlava
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji vysočina
 70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
 71. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, soudní náhrady, pohledávky
 72. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření
 73. Návrh partnerství v projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“
 74. Rozprava členů rady
Usnesení 1329/28/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 16, 18, 20 22 a 72 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
Usnesení 1330/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnut převést darem pozemek par. č. 1087/4 trvalý travní porost o výměře 1 875 m2 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 00267449.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-02.doc, RK-28-2010-02, př. 1

03. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1331/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-28-2010-03, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-03.doc, RK-28-2010-03, př. 1

04. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 1332/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-28-2010-04, př. 1 mezi Vysočinou a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-04.doc, RK-28-2010-04, př. 1

05. Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
Usnesení 1333/28/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-05.doc, RK-28-2010-05, př. 1

06. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1334/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-28-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-06.doc, RK-28-2010-06, př. 1

07. Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Usnesení 1335/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-07.doc, RK-28-2010-07, př. 1, RK-28-2010-07, př. 2

08. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu- k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava
Usnesení 1336/28/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Ul. Rantířovská - chodník a VO, Jihlava, kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava;
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající statutárnímu městu Jihlava právo provést stavbu, kterou budou zčásti dotčeny pozemky par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemků par. č. 1390/4 a par. č. 1390/25 v k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava zastavěných stavbou Ul. Rantířovská - chodník a VO, Jihlava, jejímž investor je statutární město Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-08.doc, RK-28-2010-08, př. 1

09. Věcné břemeno pro přeložku telekomunikačních kabelů v k. ú. Týn u Třebíče
Usnesení 1337/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč, tj. krajem Vysočina jako budoucím povinným a současně stavebníkem vynucené přeložky a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s, jako budoucím oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav veřejné komunikační sítě.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-09.doc, RK-28-2010-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 1338/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování a prodeje pozemků podle materiálu RK-28-2010-10, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu RK-28-2010-10, př. 1 do vlastnictví Vysočiny;
 • převést pozemky z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-28-2010-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-10.doc, RK-28-2010-10, př. 1, RK-28-2010-10, př. 2

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
Usnesení 1339/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 2 do vlastnictví obce Opatov;
 • zahájit jednání s obcí Opatov o darování pozemků dle materiálu RK-28-2010-11, př. 1 z vlastnictví obce Opatov do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-28-2010-11, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Opatov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-28-2010-11, př. 1 z vlastnictví obce Opatov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-11.doc, RK-28-2010-11, př. 1, RK-28-2010-11, př. 2, RK-28-2010-11, př. 3

12. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1340/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že pozemky par. č. 311/1 zahrada o výměře 1292 m2, par. č. 311/2 zahrada o výměře 1336 m2, par. č. 311/4 zahrada o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, se sídlem Hálkova 2917/42, Jihlava, 586 03 Jihlava 3, IČO 60545976, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-12.doc, RK-28-2010-12, př. 1

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
Usnesení 1341/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2010-13, př. 1;
 • bezúplatně nabýt z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou nově zaměřené geometrickým plánem č. 1147-3-2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-13, př. 2;
 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2010-13, př. 3;
 • bezúplatně nabýt z vlastnictví obce Výčapy do vlastnictví Vysočina pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy nově zaměřené geometrickým plánem č. 103-12/2010 zastavěné silnicí II/360 v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-13, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-13.doc, RK-28-2010-13, př. 1, RK-28-2010-13, př. 2, RK-28-2010-13, př. 3, RK-28-2010-13, př. 4, RK-28-2010-13, př. 5

14. Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
Usnesení 1342/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 15/10 o možnosti převodu spoluvlastnických podílů pozemku do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1;
 • zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR o možnosti bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 15/10 dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 15/10 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek a způsobu nabytí dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-14.doc, RK-28-2010-14, př. 1

15. Zahájení jednání o koupi pozemku v k.ú. a obci Habry
Usnesení 1343/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o úplatný převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ EN par. č. 6577/2 v k.ú. a obci Habry z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za účelem realizace stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 17. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-15.doc, RK-28-2010-15, př. 1

16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1344/28/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-28-2010-16.
odpovědnost: ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-16.doc

18. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1345/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2010-18, př. 1 a RK-28-2010-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-18.doc, RK-28-2010-18, př. 1, RK-28-2010-18, př. 2

20. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 1346/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř, dle GP č. 2935-457/2010 nově označené jako pozemek par. č. 1651/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Chotěboř;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem:
 • část pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř, dle GP č. 2935-457/2010 nově označenou jako pozemek par. č. 1651/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • část pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (původní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-20.doc, RK-28-2010-20, př. 1

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
Usnesení 1347/28/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-21.doc, RK-28-2010-21, př. 1, RK-28-2010-21, př. 2

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
Usnesení 1348/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků jako povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky veřejného komunikačního vedení s vlastníky, na pozemky a za úhrady dle materiálu RK-28-2010-22, př. 1;
 • uznat bezdůvodné obohacení, které kraji Vysočina vzniklo užíváním pozemků bez nájemní smlouvy, ve výši původně sjednaného nájemného 5 Kč/m2/rok za podmínek dle materiálu RK-28-2010-22, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice nově zaměřené geometrickým plánem č. 508-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2010-22, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice a k. ú. a obci Naloučany nově zaměřené geometrickými plány č. 508-8545/2010 a 184-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1, z vlastnictví obcí Ocmanice a Naloučany v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-22, př. 3 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-22.doc, RK-28-2010-22, př. 1, RK-28-2010-22, př. 2, RK-28-2010-22, př. 3, RK-28-2010-22, př. 4, RK-28-2010-22, př. 5

72. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 1349/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M7 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 776 tis. Kč při současném snížení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 776 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-72.doc

17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/28/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-17.doc, RK-28-2010-17, př. 1, RK-28-2010-17, př. 2

19. Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje s žádostí ČVUT v Praze o stanovisko k využití předkupního práva k pozemku v k.ú. a obci Telč, bezúplatně převedeného do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/13 a par. č. 7305/14 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. Telč s tím že, předkupní právo k těmto pozemkům zůstane kraji Vysočina nadále zachováno i vůči novému vlastníku pozemků tj. Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-19.doc, RK-28-2010-19, př. 1

23. Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se změnami v připravovaném projektu Snižování energetické náročnosti v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/28/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část druhá;
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému předložit projektovou žádost do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-23, př. 1, část první;
 • změnit usnesení č. 0147/02/2010/ZK takto: slova ve výši 24 000 EUR (tj. 624 000,- Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 26 Kč) se ruší a nahrazují slovy 23 000 EUR (tj. 563 500,- Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24, 50 Kč);
 • schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 5 011 000 Kč na maximální výši 5 635 000 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Snižování energetické náročnosti určený na financování projektu; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-23.doc, RK-28-2010-23, př. 1

24. Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nedodržení podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • povolit úlevu ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-24, př. 2 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-28-2010-24, př. 1 ve výši 417 963 Kč organizaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621, ve výši 417 963 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-24.doc

25. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh změn Smlouvy o realizaci grantového projektu „Příroda do zahrad, parků a krajiny podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu RK-28-2010-25, př. 2;
 • zamítnout žádost uvedenou v materiálu RK-28-2010-25, př. 3;
 • zmocnit Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-25.doc, RK-28-2010-25, př. 1, RK-28-2010-25, př. 2, RK-28-2010-25, př. 3

26. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nedodržení podmínek Smluv o realizaci grantových projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/28/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 2 ve výši 72 450 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 72 450 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 3 ve výši 113 022 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 113 022 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 4 ve výši 129 785 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 129 785 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
nepovoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 5 ve výši 43 075 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • povolit úlevu ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-26, př. 9 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-27-2010-26, př. 6 ve výši 203 858 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475,
ve výši 203 858 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30.10.2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-26.doc

27. Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010, dle materiálu RK-28-2010-27, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-28-2010-27, př. 1 a o výsledcích informovat Radu kraje Vysočina před konáním dalšího veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-27.doc, RK-28-2010-27, př. 1

28. Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace projektům nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů NNO v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle materiálů RK-28-2010-28, př. 2 a RK-28-2010-28, př. 4 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-28.doc, RK-28-2010-28, př. 1, RK-28-2010-28, př. 2, RK-28-2010-28, př. 3a, RK-28-2010-28, př. 3b, RK-28-2010-28, př. 4

29. Profil kraje Vysočina - září 2010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí aktualizovaný Profil kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/28/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje ve druhém čtvrtletí roku 2011;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2010-29, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-29.doc, RK-28-2010-29, př. 1, RK-28-2010-29, př. 2

30. Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem schválení projektové žádosti projektu „Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/28/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu názvu projektu uvedeného v usnesení č. 1027/21/2010/RK na Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-30, př. 2, část druhá;
schvaluje
znění projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ dle materiálu RK-28-2010-30, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit projektovou žádost do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč);
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-28-2010-30, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na spolufinancování projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-30, př. 2 v části první.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-30.doc, RK-28-2010-30, př. 2, RK-28-2010-30, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 - 33 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1360/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-31, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-28-2010-31, př. 3;
 • rozhodnout
  • poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-31, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-31, př. 3;
  • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-31, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-31.doc

32. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1361/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-28-2010-32, př. 3;
 • rozhodnout
  • poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3;
  • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-32.doc

33. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1362/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-33, př. 3;
  • Seznam grantových projektů zařazených do zásobníku projektů dle Tabulky č. 2 materiálu RK-28-2010-33, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 3 materiálu RK-28-2010-33, př. 3;
  • změnu Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP VK dle materiálu RK-28-2010-33, př. 4;
 • rozhodnout
  • poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-33, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-33, př. 3;
  • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-33, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-33.doc

34. Promíjení povinnosti odvodu finančních prostředků poskytnutých v rámci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1363/28/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-34.doc

35. Projektové záměry - mimořádná výzva na strategické projekty Central Europe
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o přípravě dvou projektových fiší do Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1364/28/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektové fiše uvedené v materiálu RK-28-2010-35, př. 1 a předložit tyto projektové fiše do Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa.
odpovědnost: ORR, OD
termín: 17. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-35.doc

36. Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na zvýšení finančních prostředků určených na spolufinancování projektu „Pavilon urgentní a intenzivní péče“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1365/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 55 500 000 Kč na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OZ, OE, OM
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-36.doc, RK-28-2010-36, př. 1

37. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s výsledky výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a s doporučením výběrové komise na pořadí kandidátů dle výsledků výběrového řízení. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1366/28/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Ing. Jana Mlčáka, MBA, dle materiálu RK-28-2010-37, př. 2;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2010-37, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-37.doc, RK-28-2010-37, př. 1, RK-28-2010-37, př. 2, RK-28-2010-37, př. 3

38. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje s výsledky výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a s doporučením výběrové komise na pořadí kandidátů dle výsledků výběrového řízení. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/28/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, MUDr. Lukáše Veleva dle materiálu RK-28-2010-38, př. 2;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2010-38, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-38.doc, RK-28-2010-38, př. 1, RK-28-2010-38, př. 2, RK-28-2010-38, př. 3

39. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas s podáním žádosti o dotaci s následnou realizací - projekt Revitalizace parku v Novém Městě na Moravě
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. o možnost předložení žádosti o dotaci z Operačního programu ŽP v rámci prioritní osy 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1368/28/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace v oblasti revitalizace parku dle materiálu RK-28-2010-39, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
souhlasí
 • s realizací opatření dle materiálu RK-28-2010-39, př. 1 na majetku ve vlastnictví kraje;
 • se zajištěním udržitelnosti po dobu 10 let od ukončení akce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-39.doc

40. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, p. o. a GE Money Bank, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1369/28/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-28-2010-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku dle materiálu RK-28-2010-40, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-40.doc

41. Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o předložených upravených přílohách 1 a 9. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1370/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-41.doc, RK-28-2010-41, př. 1, RK-28-2010-41, př. 2, RK-28-2010-41, př. 3, RK-28-2010-41, př. 4, RK-28-2010-41, př. 5, RK-28-2010-41, př. 6, RK-28-2010-41, př. 7, RK-28-2010-41, př. 8, RK-28-2010-41, př. 9, RK-28-2010-41, př. 10

42. Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 54 172 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 330 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-42.doc

43. Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
M. Kružíková podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1372/28/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-43.doc

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zapracování vyčíslené daně z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1373/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 98 996 800 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-44.doc

45. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1374/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje movitých věcí dle materiálu RK-28-2010-45, př. 1;
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-45.doc, RK-28-2010-45, př. 1

46. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh poskytnutí dotací městům s památkami UNESCO. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1375/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout v roce 2010 dotaci městům Telč IČ 00286745, Třebíč IČ 00290629 a Žďár nad Sázavou IČ 00295841 ve výši 300 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast na projektu Rodinné zlato;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 900 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-46.doc

47. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Pavlov za účelem podpory akce „Setkání rodáků a přátel obce“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1376/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-47, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-47.doc, RK-28-2010-47, př. 1, RK-28-2010-47, př. 2

48. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovaly radu kraje o doporučujícím návrhu udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu v rámci 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1377/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-48.doc

49. Porta Culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovaly radu kraje o záměru Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., zapojit se do projektu Porta Culturae, společného česko-rakouského projektu, který bude předložen do Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1378/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Porta Culturae dle materiálu RK-28-2010-49, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování česko-rakouského projektu Porta Culturae do výše 13 000 000 Kč (tj. 534 980 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 1 300 000 Kč (tj. 53 498 EUR) česko-rakouského projektu Porta Culturae z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-49.doc

50. Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina o připojení k páteřní optické síti ROWANet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1379/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o připojení k páteřní optické síti ROWANet dle materiálu RK-28-2010-50, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-50.doc, RK-28-2010-50, př. 1

51. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se záměrem přeorientovat optickou páteřní síť ROWANet na perspektivní technologii kapacitního optického vlákna v rámci společné spolupráce s městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1380/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu RK-28-2010-51, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-51.doc, RK-28-2010-51, př. 1

52. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1381/28/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 539 520 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 539 520 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 539 520 Kč v souvislosti s financováním vybavenosti této organizace výpočetní technikou a informačními technologiemi z rozpočtu kraje s určením dle materiálu RK-28-2010-52, př. 2;
 • zařazení investičních akcí dle materiálu RK-28-2010-52, př. 2 do investičního plánu na rok 2010 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-52.doc, RK-28-2010-52, př. 1, RK-28-2010-52, př. 2, RK-28-2010-52, př. 3

53. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření partnerské smlouvy s Plzeňským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1382/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu s Plzeňským krajem dle materiálu RK-28-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-53.doc, RK-28-2010-53, př. 1

54. II/392 Velké Meziříčí - Tasov, výběr zhotovitele stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1383/28/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov dle materiálu RK-28-2010-54, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov uchazeči Skanska a.s., se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900, IČ: 26271303, v souladu s materiálem RK-28-2010-54;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-54.doc

55. Smlouvy o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smluv o převodu investorství k uvedeným stavbám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1384/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o převodu investorství ke stavbám:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-55.doc, RK-28-2010-55, př. 1, RK-28-2010-55, př. 2, RK-28-2010-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1385/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položky 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu RK-28-2010-56, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-56.doc, RK-28-2010-56, př. 1

57. Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým upraveným materiálem. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1386/28/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o poskytnutí podpory projektů:
   • Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
   • Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká Schaditz po komunikaci II/152
   • Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
do „Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013“;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v druhé části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů RK-28-2010-57, př. 1upr1, RK-28-2010-57, př. 2upr1, RK-28-2010-57, př. 3upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • prohlásit skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů RK-28-2010-57, př. 1upr1, RK-28-2010-57, př. 2upr1, RK-28-2010-57, př. 3upr1;
   • rozhodnout uzavřít „Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálů RK-28-2010-57, př. 4, RK-28-2010-57, př. 5, RK-28-2010-57, př. 6;
   • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Severojižní propojení kraje Vysočina - 3“; max. 95 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká Schaditz po komunikaci II/152“; max. 8,5 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektů;
   • schválit účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu:
   • „Severojižní propojení kraje Vysočina 3“ v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 68 400 €; tj. 1 710 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
   • „Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká Schaditz po komunikaci II/152“ v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 380 000 €; tj. 9 500 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
   • „Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice“ v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 34 000 €; tj. 850 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč).
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-57.doc, RK-28-2010-57, př. 1, RK-28-2010-57, př. 2, RK-28-2010-57, př. 3, RK-28-2010-57, př. 4, RK-28-2010-57, př. 5, RK-28-2010-57, př. 6

58. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, předložili radě kraje seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1387/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-28-2010-58, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-28-2010-58, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-58.doc, RK-28-2010-58, př. 1, RK-28-2010-58, př. 2

59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, informovali radu kraje o žádostech o změnu schváleného PRVKUK. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1388/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2010-59, př. 1;
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2010-59, př. 2;
ukládá
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyžádat si doplnění žádostí od žadatelů uvedených v materiálu RK-28-2010-59, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-59.doc, RK-28-2010-59, př. 1, RK-28-2010-59, př. 2, RK-28-2010-59, př. 3, RK-28-2010-59, př. 4

60. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství, předložili radě kraje návrh poskytnout dotace na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1389/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení zůstatku ZBÚ - podzemní vody z roku 2009 ve výši 2 318 880 Kč do rozpočtu kraje kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda o částku 952 360 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 952 360 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu RK-28-2010-60, př. 2;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2010-60, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-60.doc, RK-28-2010-60, př. 1, RK-28-2010-60, př. 2, RK-28-2010-60, př. 3

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1390/28/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2010-61, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698, ve výši 480 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 480 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 480 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-61.doc, RK-28-2010-61, př. 1, RK-28-2010-61, př. 2

62. Změna usnesení zastupitelstva kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem změny usnesení zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1391/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010 tak, že se materiál ZK-03-2010-54, př. 4 nahrazuje materiálem RK-28-2010-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-62.doc, RK-28-2010-62, př. 1

63. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje na vědomí zpracovanou studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1392/28/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu RK-28-2010-63upr1;
ukládá
OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem;
 • uložení OŠMS zpracovat návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-63.doc, RK-28-2010-63, př. 1, RK-28-2010-63, př. 2, RK-28-2010-63, př. 3, RK-28-2010-63, př. 4, RK-28-2010-63, př. 5, RK-28-2010-63, př. 6, RK-28-2010-63, př. 7, RK-28-2010-63, př. 8, RK-28-2010-63, př. 9, RK-28-2010-63, př. 10

64. Změny ve zřizovací listině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-28-2010-64, př. 1;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu RK-28-2010-64, př. 2;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu RK-28-2010-64, př. 3;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu RK-28-2010-64, př. 4;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava dle materiálu RK-28-2010-64, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-64.doc, RK-28-2010-64, př. 1, RK-28-2010-64, př. 2, RK-28-2010-64, př. 3, RK-28-2010-64, př. 4, RK-28-2010-64, př. 5

65. Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh na zrušení části usnesení zastupitelstva kraje a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1394/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení 0328/04/2010/ZK v části rozhoduje poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2010-87, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu RK-28-2010-65, př. 7.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-65.doc, RK-28-2010-65, př. 1, RK-28-2010-65, př. 2, RK-28-2010-65, př. 3, RK-28-2010-65, př. 4, RK-28-2010-65, př. 5, RK-28-2010-65, př. 6, RK-28-2010-65, př. 7

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti občanského sdružení FOKUS Vysočina o poskytnutí dotace na podporu akce „Týdny duševního zdraví 2010“. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení FOKUS Vysočina, IČ: 15060306, na podporu akce Týdny duševního zdraví 2010, ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-28-2010-66, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 10 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00511) o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-66.doc, RK-28-2010-66, př. 1, RK-28-2010-66, př. 2

67. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 27 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-28-2010-67, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-67, př. 3 pro projekt uvedený v materiálu RK-28-2010-67, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 120 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-28-2010-67, př. 2;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-67, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu RK-28-2010-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-67.doc, RK-28-2010-67, př. 1, RK-28-2010-67, př. 2, RK-28-2010-67, př. 3

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost na dofinancování činnosti Občanské sdružení Heřmánek - zřízení Domu na půl cesty Jihlava
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Občanskému sdružení Heřmánek na dofinancování činnosti. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1397/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Občanskému sdružení Heřmánek, IČO: 67339034, se sídlem Hluboká 93, 586 01, Jihlava na dofinancování činnosti, ve výši 8 000,- Kč dle materiálu RK-28-2010-68, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 8 000,- Kč při současném snížení § 4339 Ostatní péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00511) o částku 8 000,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-68.doc, RK-28-2010-68, př. 1, RK-28-2010-68, př. 2

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Dům seniorů Domov důchodců Pacov na poskytování sociální služby domov pro seniory a příspěvkové organizaci Domov pro seniory Telč za účelem pomoci v obtížné finanční situaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1398/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, příspěvkové organizaci Dům seniorů - Domov důchodců, se sídlem v Pacově, IČO: 63893703, na poskytování sociálních služeb domova pro seniory v celkové výši 100 000 Kč a příspěvkové organizaci Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, IČO: 61737500, za účelem pomoci v obtížné finanční situaci ve výši 200 000 Kč;
schvaluje
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-28-2010-69, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-69.doc, RK-28-2010-69, př. 1

70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1399/28/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 2;
souhlasí
se záměrem vyhlásit druhou výzvu k podávání žádostí o dotace z grantového programu Investujme v sociálních službách s tím, že bude obsahovat stejné podmínky jako předcházející výzva, budou změněny termíny pro podání žádostí a z možnosti financování budou vyloučení žadatelé, kterým bude schválena dotace na základě předcházející výzvy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-70.doc, RK-28-2010-70, př. 1, RK-28-2010-70, př. 2, RK-28-2010-70, př. 3, RK-28-2010-70, př. 4

73. Návrh partnerství v projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s obsahem projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/28/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako partnera bez finanční účasti v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013;
 • vzít na vědomí obsah projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“ dle materiálu RK-28-2010-73, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 dle materiálu RK-28-2010-73, př. 2;
 • vyhradit si schválit Čestné prohlášení partnera projektu dle materiálu RK-28-2010-73, př. 3;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-73, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-73.doc, RK-28-2010-73, př. 1, RK-28-2010-73, př. 2, RK-28-2010-73, př. 3

71. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, soudní náhrady, pohledávky
V. Novotný a M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje se zápisem z jednání a s doporučením škodní a likvidační skupiny. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/28/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 02/2010 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1;
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1;
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 13 501,- Kč dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1,
 • upustit od vymáhání pohledávek ve výši 38 139,69 Kč v režimu de minimis dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-28-2010-71, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2010-71.doc

74. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 9. 2010, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2010 dne 7. 9. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 9. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz