Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2010, které se konalo dne 31. 8. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 8. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
76. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“
77. Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
78. Dodatek Organizačního řádu Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
M. Kružíková požádala o stažení bodu 53. Souhlas s uzavřením smluv (Zdrojové materiály: RK-27-2010-53.doc, RK-27-2010-53, př. 1, RK-27-2010-53, př. 2).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2010
 2. Darování pozemku v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 4. Zařazení nové akce ŠS Humpolec - Oprava střechy bramborárna I do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 5. Darování pozemku v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
 6. Zřízení věcného břemene v k. ú. Pančava
 7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
 9. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
 10. Zařazení nové akce Přístavba k Domovu důchodců Ždírec do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8
 11. Vyřazení stavby mostu v k. ú. Stonařov
 12. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
 13. Uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku par. č. 2374/1 v k. ú. a obci Batelov
 14. Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 15. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Křepiny
 16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu + smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
 17. Zrušení usnesení 1196/25/2010/RK, uzavření smlouvy o výpůjčce, zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče, spojovací chodník Vrchlického - Za Prachárnou do Kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 18. Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
 19. Zařazení nové akce Gymnázium Pacov - oprava střechy tělocvičny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene v k. ú. Telč a smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
 23. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
 24. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Helenín, obec Jihlava
 25. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
 26. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 27. Připsání dotace na projekt II/360 Štěpánovice - Vacenovice - návrh na rozpočtové opatření
 28. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
 29. Alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1
 30. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Borky
 31. Veřejná zakázka na služby Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - rozhodnutí o zadání zakázky
 32. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina V - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 33. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2010
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2010
 36. Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 37. Odměna řediteli příspěvkové organizace
 38. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 39. Veřejná zakázka Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie
 40. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2010
 41. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2010
 42. Zrušení Usnesení 1246/25/2010/RK rady kraje
 43. Poskytnutí finančního daru Agrární komoře v Třebíči na zajištění doprovodného programu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 44. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 45. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 46. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 73. ročník Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic Cup
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Zahrada Vysočiny 2010
 48. Fond Vysočiny - projekt FV 088/220/09 - pozdní vyúčtování
 49. Dotace na pořádání hudebního projektu Salieri v Náměšti
 50. Uzavření smluv o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
 51. Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010
 52. Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2010
 1. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 2. Stanovení platu ředitele Střední školy technické Jihlava
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
 5. Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - pozdní vyúčtování dotací
 6. Hry V. letní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
 7. Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
 8. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na globální granty prioritní osy 1 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 9. Použití finančních prostředků z rezervního fondu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na úhradu ztráty dosažené v roce 2009
 10. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 11. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 12. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. a 4. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
 13. Jmenování do politického řídícího výboru připravovaného Evropského regionu Dunaj - Vltava
 14. Žádost o prodloužení lhůty pro předložení monitorovací zprávy k projektu Kvalita 09
 15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizaci a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
 16. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 17. Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 18. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi kraje v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci projektů financovaných z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
 20. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 21. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 22. Fond Vysočiny - prodloužení termínů realizací projektů Stavba truhlářské dílny a Rozšíření prodejny květin o přípravnu a Rozšíření skladových prostor
 23. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“
 24. Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
 25. Dodatek Organizačního řádu Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
 26. Rozprava členů rady
Usnesení 1252/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 11, 13 18, 21, 23 - 25, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec
Usnesení 1253/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 300/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec vzniklý dle geometrického plánu č. 78-5189/2008 do vlastnictví obce Žatec na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 300/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec vzniklý dle geometrického plánu č. 78-5189/2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Žatec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-02.doc, RK-27-2010-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 1254/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření nájemních smluv na pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-27-2010-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-03.doc, RK-27-2010-03, př. 1, RK-27-2010-03, př. 2

04. Zařazení nové akce ŠS Humpolec - Oprava střechy bramborárna I do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1255/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ŠS Humpolec - Oprava střechy bramborárna I do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 10. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-04.doc, RK-27-2010-04, př. 1

05. Darování pozemku v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
Usnesení 1256/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 1523 - ostatní plocha, dálnice o výměře 519 m2 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov do vlastnictví České republiky - příslušnosti k hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1523 - ostatní plocha, dálnice o výměře 519 m2 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky - příslušnosti k hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-05.doc, RK-27-2010-05, př. 1

06. Zřízení věcného břemene v k. ú. Pančava
Usnesení 1257/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Jihlava, jako budoucím povinným z věcného břemene na užívání částí pozemků par. č. 8/22 a 38/4 v k. ú. Pančava a obci Jihlava ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene za účelem zřízení a provozování stavby II/405 Úprava odvodnění silnice, II. etapa.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-06.doc, RK-27-2010-06, př. 1

07. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1258/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2010-07, př. 1 a RK-27-2010-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-07.doc, RK-27-2010-07, př. 1, RK-27-2010-07, př. 2

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
Usnesení 1259/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 190-112/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, par. č. 1597/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1597/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 a par. č. 1597/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Březské z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Březské.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-08.doc, RK-27-2010-08, př. 1

09. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
Usnesení 1260/27/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-09.doc, RK-27-2010-09, př. 1

10. Zařazení nové akce Přístavba k Domovu důchodců Ždírec do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8
Usnesení 1261/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-10.doc

11. Vyřazení stavby mostu v k. ú. Stonařov
Usnesení 1262/27/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením stavby mostu ev. č. 402-006 ve Stonařově na silnici II/402 v pořizovací ceně 129 483 Kč z majetkové evidence Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-11.doc

13. Uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku par. č. 2374/1 v k. ú. a obci Batelov
Usnesení 1263/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městysem Batelov nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 2374/1 ostatní plocha, silnice o výměře cca 710 m2 v k. ú. a obci Batelov na dobu 5 let za sjednané nájemné 7 Kč/m2/rok, tj. celkem 4 970 Kč/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-13.doc, RK-27-2010-13, př. 1

14. Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1264/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku st. par. č. 250 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví společnosti VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o., se sídlem Humpolecká 215, 580 01 Havlíčkův Brod IČ 259 97 459 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 200 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-14.doc, RK-27-2010-14, př. 1

15. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Křepiny
Usnesení 1265/27/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-15.doc, RK-27-2010-15, př. 1

16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu + smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1266/27/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Chodník - ulice Křičkova v Nové Městě na Moravě , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě;
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě smlouvu zakládající městu Nové Město na Moravě právo provést stavbu Chodník - ulice Křičkova v Nové Městě na Moravě , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě zastavěných stavbou Chodník - ulice Křičkova v Nové Městě na Moravě, jejímž investor je město Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě zastavěných stavbou Chodník - ulice Křičkova v Nové Městě na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě a město Nové Město na Moravě se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-16.doc, RK-27-2010-16, př. 1

17. Zrušení usnesení 1196/25/2010/RK, uzavření smlouvy o výpůjčce, zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče, spojovací chodník Vrchlického - Za Prachárnou do Kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 1267/27/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 1196/25/2010/RK;
rozhoduje
 • uzavřít mezi statutárním městem Jihlava jako půjčitelem a krajem Vysočina jako vypůjčitelem pro účely vydání stavebního povolení na stavbu Spojovací chodník Vrchlického - Za Prachárnou a její realizaci smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 1040/3, 1040/12 v k.ú Horní Kosov ve vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • zařadit novou akci Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče, spojovací chodník Vrchlického - Za Prachárnou do Kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-17.doc, RK-27-2010-17, př. 1

18. Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
Usnesení 1268/27/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-18.doc

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1269/27/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2010-21, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-27-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-21.doc, RK-27-2010-21, př. 1

23. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 1270/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem Vysočina a Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno na část pozemku par. č. 1402/3 o výměře 122 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a část pozemku par. č. 1681/2 o výměře 1 538 m2 v k. ú. Horní Bobrová za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-23.doc

24. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Helenín, obec Jihlava
Usnesení 1271/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a vlastníky pozemku par. č. 339/3 v k. ú. Helenín, zastoupenými statutárními zástupci Společenství vlastníků jednotek obytného domu Hálkova 42 a Hálkova 40:
 • Smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu SUPŠ Jihlava -Helenín - rekonstrukce kanalizace;
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku jako povinnými z věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 339/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Helenín pro uložení a provozování kanalizace, a to za úplatu ve výši 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30.9.2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-24.doc, RK-27-2010-24, př. 1

25. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
Usnesení 1272/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o. Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ:27495949 smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou kupní cenu 34 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-25.doc, RK-27-2010-25, př. 1

12. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - přístavba školy na pozemcích par. č. 182/1, par. č. 1722/14 a par. č. 1724/2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže převést darem do vlastnictví kraje Vysočina část pozemku par. č. 182 zahrada o výměře cca 500 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a kraj Vysočina se zavazuje tuto část pozemku do svého vlastnictví přimout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-12.doc, RK-27-2010-12, př. 1

19. Zařazení nové akce Gymnázium Pacov - oprava střechy tělocvičny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit shora uvedenou akci do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Pacov - oprava střechy tělocvičny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 31. 8 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-19.doc

20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/27/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-27-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-20.doc, RK-27-2010-20, př. 1

22. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene v k. ú. Telč a smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít budoucí smlouvy o vzájemném převodu nemovitostí mezi krajem Vysočina a městem Telč a smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1276/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 610/7 - ost. plocha, zeleň, par. č. 609/11 - ost. plocha, zeleň a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 609/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina (vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 1994) a městem Telč o bezplatném užívání prostor v 1. nadzemním podlaží budovy bez č.p./č.e. ve prospěch města Telč;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Telč (vlastník pozemku par. č. 610/6 a budoucí vlastník části pozemku par. č. 610/7) a krajem Vysočina o bezplatném užívání částí pozemku par.č. 610/6 a par. č. 610/7 a části nově postavené budovy přiléhající k budově bez č.p./č.e. ve prospěch kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 % nákladů na stavební rozdělení budovy bez č.p./č.e., stojící na pozemku st. par. č. 1994 v k. ú. a obci Telč, maximálně do výše 2,5 mil. Kč a dotace maximálně ve výši 2 mil. Kč na výstavbu parkoviště a opravu chodníků, vše realizovaných v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč dle materiálu RK-27-2010-22, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství o 2 mil. Kč při současném zvýšení § 3113 - Základní školy o částku 2 mil. Kč;
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí smlouvě o vzájemném darování nemovitostí, v rámci které daruje město Telč kraji Vysočina budovu bez č.e./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1994, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek st. par.č. 1994, pozemek st. par.č. 2289/2 a st. par. č. 2289/3 a kraj Vysočina daruje městu Telč část pozemku par. č. 610/7, část pozemku par. č. 609/11 a pozemek ZE-původ PK par. č. 609/2, vše v k. ú. a obci Telč dle materiálu RK-27-2010-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-22.doc, RK-27-2010-22, př. 1, RK-27-2010-22, př. 2

76. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/27/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-76

26. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-26.doc, RK-27-2010-26, př. 1

27. Připsání dotace na projekt II/360 Štěpánovice - Vacenovice - návrh na rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1279/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Štěpánovice - Vacenovice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 47 151 271,88 Kč;
 • převod zůstatku ve výši 47 151 420,57 ze zvláštního účtu II/360 Štěpánovice - Vacenovice do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Štěpánovice - Vacenovice ve výši převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-27.doc

28. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v souvislosti s financováním vybavenosti této organizace výpočetní technikou a informačními technologiemi z rozpočtu kraje s určením dle materiálu RK-27-2010-28, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-28.doc, RK-27-2010-28, př. 1, RK-27-2010-28, př. 2

29. Alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, předložili radě kraje na vědomí návrh zadání uvedené studie. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/27/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Návrh zadání studie k plnění úkolu článku (122) PÚR ČR 2008;
ukládá
radnímu Jouklovi zaslat písemné připomínky k návrhu zadání studie k plnění článku 122 PÚR ČR 2008, dle materiálu RK-27-2010-29, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-29.doc, RK-27-2010-29, př. 1, RK-27-2010-29, př. 2

30. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Borky
D. Vacková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení územní ochrany v kategorii přírodní památka území „Borky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1282/27/2010/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 5/2010, o zřízení přírodní památky Borky, dle materiálu RK-27-2010-30, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín:
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-30.doc, RK-27-2010-30, př. 1, RK-27-2010-30, př. 2

31. Veřejná zakázka na služby Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - rozhodnutí o zadání zakázky
D. Vacková, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky dle materiálu RK-27-2010-31, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče GRV Engineering s. r. o., jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky;
ukládá
odboru životního prostředí oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-31.doc

42. Zrušení Usnesení 1246/25/2010/RK rady kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje návrh na zrušení usnesení rady kraje. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1284/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení rady kraje 1246/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-42.doc

43. Poskytnutí finančního daru Agrární komoře v Třebíči na zajištění doprovodného programu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout finanční dar Okresní agrární komoře Třebíč. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh upravený usnesení.
Usnesení 1285/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Okresní agrární komoře Třebíč, IČO: 49437127, se sídlem Kostnická 4, Třebíč ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-27-2010-43, př. 1upr1.
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-43.doc, RK-27-2010-43, př. 1

44. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí Regionální rozvojové agentury Vysočina o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-27-2010-44, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-44.doc

45. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu na zvolení kandidáta do funkce přísedícího krajského soudu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/27/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: hejtman kraje, odbor sekretariát hejtmana
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-45.doc, RK-27-2010-45, př. 1, RK-27-2010-45, př. 2

46. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 73. ročník Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic Cup
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje žádost organizátorů Zlaté lyže o poskytnutí dotace na realizaci shora uvedené akce. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0515/07/2009/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 630 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., RK-27-2010-46, př. 4, IČO: 25577778;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČO: 25577778, se sídlem: Vlachovická 1355, 59231 Nové Město na Moravě, okres: Žďár nad Sázavou, na realizaci 73. ročníku závodu Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic Cup dle materiálu RK-27-2010-46, př. 4.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-46.doc, RK-27-2010-46, př. 1, RK-27-2010-46, př. 2, RK-27-2010-46, př. 3, RK-27-2010-46, př. 4

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Zahrada Vysočiny 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Českému zahrádkářskému svazu, ZO Žirovnice 1, IČO: 49005545, se sídlem 394 68 Žirovnice ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním výstavy Zahrada Vysočiny 2010;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-47.doc, RK-27-2010-47, př. 1, RK-27-2010-47, př. 2

77. Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu podat závaznou přihlášku ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/27/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-77

32. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina V - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina V. dle materiálu RK-27-2010-32, př. 3;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Štěpánkova 108, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1, IČ 25918974, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina V. s místem plnění a poskytování sociální služby na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-32.doc, RK-27-2010-32, př. 1, RK-27-2010-32, př. 2, RK-27-2010-32, př. 3, RK-27-2010-32, př. 4

33. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 26 008 795,42 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 31. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-33.doc

78. Dodatek Organizačního řádu Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh vydat dodatek organizačního řádu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/27/2010/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 2 Organizačního řádu Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2010-78, př. 1.
odpovědnost: ředitel dotčené příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-78, RK-27-2010-78, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 445 410 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 10. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 194 090 Kč určenou na likvidaci nepoužitých léčiv za I. pololetí roku 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 10. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-35.doc

36. Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh vydat organizační řád uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1296/27/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2010-36, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-36.doc, RK-27-2010-36, př. 1

37. Odměna řediteli příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě ke schválení návrh stanovit mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/27/2010/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-27-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-37.doc, RK-27-2010-37, př. 1

38. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční dary žadatelům prostřednictvím individuálních darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2010-38, př. 1 ve výši uvedené v materiálu RK-27-2010-38, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-38.doc, RK-27-2010-38, př. 1

39. Veřejná zakázka Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1299/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na dodávky Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie dle materiálu RK-27-2010-39, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 00676853, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie ;
ukládá
odboru zdravotnictví:
 • oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky dle materiálů RK-27-2010-39, př. 2, RK-27-2010-39, př. 3;
 • zajistit uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem v souladu s materiálem RK-27-2010-39, př. 4 s tím, že budou doplněny identifikační údaje, cena a další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládal a to dle návrhu, který předložil vítězný uchazeč v nabídce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-39.doc

40. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 1 551 170 Kč dle materiálu RK-27-2010-40, př. 1 a RK-27-2010-40, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2010 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2010-40, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2010 u příspěvkových organizací dle materiálu RK-27-2010-40, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-40.doc, RK-27-2010-40, př. 1, RK-27-2010-40, př. 2, RK-27-2010-40, př. 3

41. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí měsíční zprávu o plnění rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/27/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden červenec 2010 materiál RK-27-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. srpen 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-41.doc, RK-27-2010-41, př. 1

48. Fond Vysočiny - projekt FV 088/220/09 - pozdní vyúčtování
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s předloženou závěrečnou zprávou a vyúčtováním města Pacov při realizaci projektu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/27/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
neposkytnutí dotace Městu Pacov se sídlem Horní náměstí 320, 395 01 Pacov IČ 00248789 ve výši 50 000 Kč na projekt Den mikroregionů 2009 podaného do grantového programu Regionální kultura VIII z důvodu nedodržení termínu pro předložení vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 1) smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 6. 4. 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-48.doc, RK-27-2010-48, př. 1, RK-27-2010-48, př. 2, RK-27-2010-48, př. 3, RK-27-2010-48, př. 4

49. Dotace na pořádání hudebního projektu Salieri v Náměšti
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje návrh poskytnout finanční dotaci na pořádání hudebního projektu „Salieri v Náměšti“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1303/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura ve výši 30 000 Kč Národnímu památkovému ústavu Valdštejnské nám 3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, zastoupenému Ing. Liborem Karáskem, ředitelem územního odborného pracoviště v Telči, Slavatovská 98, 588 56 Telč, IČ 75032333 na krytí části nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního hudebního projektu Salieri v Náměšti dle materiálu RK-27-2010-49. př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-49.doc, RK-27-2010-49, př. 1, RK-27-2010-49, př. 2

50. Uzavření smluv o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít smlouvy o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle vzorových smluv dle materiálů RK-27-2010-50, př. 2, RK-27-2010-50, př. 3 a RK-27-2010-50, př. 4 s organizacemi uvedenými v materiálu RK-27-2010-50, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-50.doc, RK-27-2010-50, př. 1, RK-27-2010-50, př. 2, RK-27-2010-50, př. 3, RK-27-2010-50, př. 4

51. Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Jihlava o změnu čerpání investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření dotýkající se výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 400 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v souvislosti s vyšší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 400 000 Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů účetních odpisů nemovitého majetku;
 • rozpočtové opatření dotýkající se výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 80 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 80 000 Kč s určením na úhradu nákladů na zpracování archeologických nálezů vzniklých při realizaci záchranného archeologického výzkumu souvisejících se stavbou retenční nádrže u Horní Cerekve.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-51.doc

52. Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2010
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na úpravu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 42 000 Kč z důvodu odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace v souvislosti s vyšší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku u odpisového plánu na rok 2010;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 58 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na úhradu neplánovaných provozních nákladů vzniklých převzetím budovy depozitáře v Pelhřimově v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 42 000,- Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
 • změnu investičního a odpisového plánu na rok 2010 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-52.doc, RK-27-2010-52, př. 1

54. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/27/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-27-2010-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-54.doc, RK-27-2010-54, př. 1

55. Stanovení platu ředitele Střední školy technické Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit řediteli shora uvedené školy plat s účinností od 1. 9. 2010. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/27/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Josefu Vácovi, řediteli Střední školy technické Jihlava, s účinností od 1. 9. 2010 dle materiálu RK-27-2010-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-55.doc, RK-27-2010-55, př. 1, RK-27-2010-55, př. 2

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČ 18825460 na realizaci krajského kola soutěže Ekologická olympiáda ve výši 20 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00031) o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-56.doc, RK-27-2010-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1310/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 139 350 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-27-2010-57, př. 7;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00312) o částku 118 830 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 118 830 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-57.doc, RK-27-2010-57, př. 1, RK-27-2010-57, př. 2, RK-27-2010-57, př. 3, RK-27-2010-57, př. 4, RK-27-2010-57, př. 5, RK-27-2010-57, př. 6, RK-27-2010-57, př. 7

58. Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - pozdní vyúčtování dotací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostmi žadatelů o prominutí termínu odevzdání závěrečných zpráv a o dodatečné proplacení dotace. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1311/27/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • neposkytnutí dotace městu Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice, IČ 248 037 ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu Údržba fotbalového hřiště v Černovicích (ev. č. FV 002/222/09) podaného do grantového programu Sportoviště 2009 z důvodu nedodržení termínu pro předložení vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 1) smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 29. 5. 2009;
 • neposkytnutí dotace městu Pacov, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ 248 789 ve výši 78 000 Kč na realizaci projektu Fotbalový areál Za Branou v Pacově: renovace části sportovního areálu (ev. č. FV 139/222/09) podaného do grantového programu Sportoviště 2009 z důvodu nedodržení termínu pro předložení vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 1) smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 29. 5. 2009;
 • neposkytnutí dotace TJ Slavoj Pacov, Náměstí Svobody 78, 395 01 Pacov, IČ 477 036 ve výši 26 130 Kč na realizaci projektu Dokončení úprav atletického stadionu v Pacově (ev. č. FV 138/222/09) podaného do grantového programu Sportoviště 2009 z důvodu nedodržení termínu realizace projektu dle smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 29. 5. 2009.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-58.doc, RK-27-2010-58, př. 1, RK-27-2010-58, př. 2, RK-27-2010-58, př. 3, RK-27-2010-58, př. 4, RK-27-2010-58, př. 5, RK-27-2010-58, př. 6, RK-27-2010-58, př. 7, RK-27-2010-58, př. 8, RK-27-2010-58, př. 9, RK-27-2010-58, př. 10

59. Hry V. letní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovanou účastí sportovců kraje na uvedené sportovní mládežnické akci. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1312/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy kraje Vysočina na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 21. 6. - 26. 6. 2011 v Olomouckém kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce včetně rozpočtu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-59.doc, RK-27-2010-59, př. 1

60. Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit postup příspěvkových organizací kraje při vracení půjček určených na předfinancování projektů. Projednávání se zúčastnili O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1313/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit postup finančního zajištění příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedeného v materiálu RK-27-2010-60 při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele.
odpovědnost: ORR, OKPP, OŠMT, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-60.doc, RK-27-2010-60, př. 1, RK-27-2010-60, př. 2, RK-27-2010-60, př. 3, RK-27-2010-60, př. 4, RK-27-2010-60, př. 5, RK-27-2010-60, př. 6, RK-27-2010-60, př. 7, RK-27-2010-60, př. 8, RK-27-2010-60, př. 9

68. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizaci a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1314/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 470 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 470 000 Kč určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143,Cestovní ruch položka 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 000 Kč určenou pro Klub českých turistů, o. s;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím.o částku 21 880 000 Kč určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.
odpovědnost: ORR, OKPP, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-68.doc

69. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o navrhované změně sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1315/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008 dle materiálu RK-27-2010-69, př. 4;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit podklady pro rozhodnutí o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi krajem Vysočina a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace na prostory Věžní 26, Jihlava a předložit je nejpozději do 20. 9. 2010 Radě kraje Vysočina k rozhodnutí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2010-69, př. 3.
odpovědnost: ORR, OKPP, oHS
termín: 15. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-69.doc, RK-27-2010-69, př. 1, RK-27-2010-69, př. 2, RK-27-2010-69, př. 2a, RK-27-2010-69, př. 3, RK-27-2010-69, př. 4

61. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na globální granty prioritní osy 1 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 6 616 772,53 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 782 293,18 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 914 226,27 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-61.doc

62. Použití finančních prostředků z rezervního fondu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na úhradu ztráty dosažené v roce 2009
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/27/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace se zapojením zůstatku rezervního fondu ve výši 85 202,80 Kč k částečnému pokrytí neuhrazené ztráty za rok 2009;
ukládá
řediteli Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace provést částečnou úhradu ztráty za rok 2009 ve výši 85 202,80 Kč v termínu do 30. 9. 2010.
odpovědnost: ORR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-62.doc, RK-27-2010-62, př. 1

63. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení formální úpravy dané Směrnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1318/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-27-2010-63, př. 1 a úpravy příloh Směrnice dle materiálu RK-27-2010-63, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-63.doc, RK-27-2010-63, př. 1, RK-27-2010-63, př. 2

64. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o přípravě globálních grantů kraje Vysočina pro období 2011 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1319/27/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o přípravě globálních grantů pro druhou část programového období v Prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-64.doc, RK-27-2010-64, př. 1

65. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. a 4. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1320/27/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2010-65, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-65.doc, RK-27-2010-65, př. 1

66. Jmenování do politického řídícího výboru připravovaného Evropského regionu Dunaj - Vltava
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh jmenovat zástupce kraje Vysočina do politického řídícího výboru Euroregionu Dunaj Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1321/27/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce kraje Vysočina do politického řídícího výboru Euroregionu Dunaj - Vltava.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-66.doc

67. Žádost o prodloužení lhůty pro předložení monitorovací zprávy k projektu Kvalita 09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení žádost o prodloužení lhůty pro předložení monitorovací zprávy k projektu Kvalita 09. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1322/27/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o prodloužení lhůty pro předložení monitorovací zprávy k projektu Kvalita 09 dle materiálu RK-27-2010-67, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-67.doc, RK-27-2010-67, př. 2

70. Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1323/27/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-70, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • povolit úlevu ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu
 • RK-27-2010-70, př. 2 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-27-2010-70, př. 1 ve výši 247 873 Kč organizaci Střední škole technické Žďár nad Sázavou, se sídle Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106;
 • uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Střední školu technickou Žďár nad Sázavou, se sídle Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, ve výši 247 873 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-70.doc

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k materiálům bodů 71 74. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

71. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi kraje v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1324/27/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 1;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-71, př. 1 ve výši 22 100 Kč Gymnáziu dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, se sídlem Komenského 147, 396 01 Humpolec, IČ 62540041;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Gymnáziem dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, se sídlem Komenského 147, 396 01 Humpolec, IČ 62540041, ve výši 22 100 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 2;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010 př. 2 ve výši 1 850 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875 se sídlem Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov, IČ 62540068;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií Pelhřimov, Jirsíkova 875, se sídlem Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov, IČ 62540068, ve výši 1 850 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 3;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-71, př. 3 ve výši 29 584 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875 se sídlem Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov, IČ 62540068;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku a Obchodní akademií Pelhřimov, Jirsíkova 875, se sídlem Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov, IČ 2540068, ve výši 29 584 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 4;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-71, př. 4 ve výši 25 693 Kč Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 se sídlem Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126698;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 se sídlem Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126698, ve výši 25 693 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 5;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010 př. 5 ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, se sídlem Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48895598;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, se sídlem Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48895598, ve výši 500 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 6.
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-71, př. 6 ve výši 1 597 Kč Základní škole a Praktické škole Chotěboř, se sídlem Hradební 529, 583 01 Chotěboř, IČ 70836329;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Základní školou a Praktickou školou Chotěboř, se sídlem Hradební 529, 583 01 Chotěboř, IČ 70836329, ve výši 1 597 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2010-71, př. 7;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-71, př. 14 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-71, př. 7 ve výši 5 955 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, manželů Curieových 734 se sídlem Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč, IČ 66610702;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední průmyslovou školou Třebíč, manželů Curieových 734 se sídlem Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč, IČ 66610702, ve výši 5 955 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-71.doc

72. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci projektů financovaných z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
Usnesení 1325/27/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 1 ve výši 6 000 Kč organizaci Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 6 000 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 2 ve výši 90 Kč organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961, ve výši 90 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 3 ve výši 64 Kč organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961, ve výši 64 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 14 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 4 ve výši 1 560 Kč organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961, ve výši 1 560 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 15 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 5 ve výši 14 Kč organizaci Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 se sídlem Kpt. Jaroše 836/1, 674 01 Třebíč, IČ 60418583;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 se sídlem Kpt. Jaroše 836/1, 674 01 Třebíč, IČ 60418583, ve výši 14 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 16 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 6 ve výši 4 210,60 Kč organizaci Základní škola Budišov - příspěvkové organizaci, Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Budišov - příspěvkové organizaci, Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915, ve výši 4 210,60 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 17 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 7 ve výši 50 000 Kč Městu Pacov, nám. Svobody 321, 395 01 Pacov, IČ 00248789;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Městem Pacov, se sídlem nám. Svobody 321, 395 01 Pacov, IČ 00248789, ve výši 50 000 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 18 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 8 ve výši 64,50 Kč Městu Pacov, nám. Svobody 321, 395 01 Pacov, IČ 00248789;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Městem Pacov, se sídlem nám. Svobody 321, 395 01 Pacov, IČ 00248789, ve výši 64,50 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 19 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 9 ve výši 2 162 Kč organizaci Základní škola Skuhrov, okres Havlíčkův Brod se sídlem Skuhrov 18, 582 41 Skuhrov, IČ 70985944;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Skuhrov, okres Havlíčkův Brod se sídlem Skuhrov 18, 582 41 Skuhrov, IČ 70985944, ve výši 2 162 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-72, př. 20 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-72, př. 10 ve výši 2 Kč organizaci Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvkové organizace se sídlem Sněžné 96, 592 03 Sněžné, IČ 75021412;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou a mateřskou školou Sněžné, příspěvkové organizace se sídlem Sněžné 96, 592 03 Sněžné, IČ 75021412, ve výši 2 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-72.doc

73. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1326/27/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 1 ve výši 9 000 Kč organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou, IČ 43380123;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou, IČ 43380123, ve výši 9 000 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 2 ve výši 6 000 Kč organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou, IČ 43380123;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou, IČ 43380123, ve výši 6 000 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 3 ve výši 269,10 Kč organizaci Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizaci, Jungmannova 6, 586 01 Jihlava, IČ 70882223;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizaci, Jungmannova 6, 586 01 Jihlava, IČ 70882223, ve výši 269,10 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 4 ve výši 1 Kč organizaci Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč, Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 47438487;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč, Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 47438487, ve výši 1 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 5 ve výši 1 600 Kč organizaci Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč, Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 47438487;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč, Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice, IČ 47438487, ve výši 1 600 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 6 ve výši 39 430 Kč Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava, IČ 00286010;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava, IČ 00286010, ve výši 39 430 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-73, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-73, př. 7 ve výši 84 000 Kč Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava, IČ 00286010;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava, IČ 00286010, ve výši 84 000 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-73.doc

74. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1327/27/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-74, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-27-2010-74, př. 1 ve výši 5 120 Kč organizaci Základní škole a mateřské škole Třebíč, Na Kopcích 342 se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ 67008381;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou a mateřskou školou Třebíč, Na Kopcích 342 se sídlem Na Kopcích 342, Třebíč, IČ 67008381, ve výši 5 120 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-74, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-27-2010-74, př. 2 ve výši 1 042 Kč organizaci Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Komenského č. 120, okres Třebíč, se sídlem Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ 47443669, ve výši 1 042 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-74, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-27-2010-74, př. 3 ve výši 3 587 Kč organizaci Základní škole Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkovou organizací se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133, ve výši 3 587 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-74, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-27-2010-74, př. 4 ve výši 3 706 Kč organizaci Základní škole Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvkovou organizací se sídlem Velký Beranov 331, 588 21 Velký Beranov, IČ 75022133, ve výši 3 706 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-74, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-27-2010-74, př. 5 ve výši 5 093 Kč organizaci Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci se sídlem Na Městečku 1, Nové Veselí IČ 70881138;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní škole a Mateřské škole Nové Veselí, příspěvkové organizaci se sídlem Na Městečku 1, Nové Veselí IČ 70881138, ve výši 5 093 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-74, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-27-2010-74, př. 6 ve výši 14 734 Kč organizaci Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 14 734 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-74.doc

75. Fond Vysočiny - prodloužení termínů realizací projektů Stavba truhlářské dílny a Rozšíření prodejny květin o přípravnu a Rozšíření skladových prostor
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem na prodloužení termínu realizací projektů z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1328/27/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 035/234/09 dle materiálu RK-27-2010-75, př. 3., uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 106/234/09 dle materiálu RK-27-2010-75, př. 6 a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 118/234/09 dle materiálu RK-27-2010-75, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2010-75.doc, RK-27-2010-75, př. 1, RK-27-2010-75, př. 2, RK-27-2010-75, př. 3, RK-27-2010-75, př. 4, RK-27-2010-75, př. 5, RK-27-2010-75, př. 6, RK-27-2010-75, př. 7, RK-27-2010-75, př. 8, RK-27-2010-75, př. 9

79. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 9. 2010, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2010 dne 31. 8. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 9. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz