Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2012, které se konalo dne 3. 7. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 7. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
83. Návrh na zařazení nové akce „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Oprava hydroizolací“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2012
 2. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 3. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov, silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka a silnicí II/346 k. ú. Leština u Světlé
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 6. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
 7. Prohlášení pro majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty
 8. Uzavření dohody o financování Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod
 9. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
 11. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 14. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 15. Návrh na zařazení nové akce Hrad Kámen - oprava nádvoří a severní brány do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2012
 17. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku
 18. Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč - výběr zhotovitele
 19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line
 20. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - hlášení o pokroku
 21. Předběžný projektový záměr Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 22. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 23. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 24. Žádost o prominutí pohledávky
 25. II/130 Miletín - most ev. číslo 130 - 011 - smlouva o poskytnutí dotace
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 27. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2012
 28. Zajištění servisní podpory SW systému pro procesní a projektové řízení - rozpočtové opatření
 29. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
 30. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 32. Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
 33. Porušení rozpočtové kázně příjemce dotace ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení
 34. Informace o uložení penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně a žádosti o jejich prominutí
 35. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 36. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 37. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 38. Organizační řád Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 39. Zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých v Kraji Vysočina
 40. Smlouvy o zpracovávání dat s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 41. Rozpočtové opatření - realizace prostorového pasportu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 42. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 43. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava, příspěvkovou organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 44. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 45. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Transformace ÚSP Jinošov
 47. Podstatná změna č. IV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 48. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
 49. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 50. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ptáčovský kopeček
 51. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Baba - V Bukách a přírodní památky Belfrídský potok
 52. Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
 53. Změna financování akce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
 54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 55. Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 58. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov
 60. Projektový záměr příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
 61. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
 62. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
 63. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 64. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 65. Projektový záměr příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
 66. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 67. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
 68. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 69. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 70. Přijatá opatření - Dětský domov Hrotovice
 71. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 73. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
 74. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 75. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava - změna člena komise
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
 77. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
 78. Informace o aktivitě Bezpečně do školy, bezpečně ze školy určené žákům 1. tříd Kraje Vysočina
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Finále - Skokový pohár Vysočiny
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár na silnici
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2012
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
 83. Návrh na zařazení nové akce „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Oprava hydroizolací“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 84. Rozprava členů rady
Usnesení 1184/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 07, 09 - 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Usnesení 1185/26/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-02.doc

03. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
Usnesení 1186/26/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 257/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 446 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 212-193/2011 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř. z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-03.doc, RK-26-2012-03, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov, silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka a silnicí II/346 k. ú. Leština u Světlé
Usnesení 1187/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání části pozemků par. č. 2595/1 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Sedlejov, par. 1619/8 o výměře cca 630 m2 v k. ú. Jihlávka a par. č. 538/1 v k. ú. Leština u Světlé zastavěných silnicemi II. a III. třídy s Českými dráhami, a.s.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-04.doc, RK-26-2012-04, př. 1, RK-26-2012-04, př. 2, RK-26-2012-04, př. 3

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 1188/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-26-2012-05, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • zahájit jednání s městem Světlá nad Sázavou o darování dle GP č. 207-995/2010 nově odděleného pozemku par. č. 1216/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o prodeji pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2012-05, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-26-2012-05, př. 1 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1216/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-05.doc, RK-26-2012-05, př. 1, RK-26-2012-05, př. 2

06. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
Usnesení 1189/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu dodavateli původních stavebních prací;
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč dodavateli původních stavebních prací;
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu dle materiálu RK-26-2012-06, př. 1;
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč dle materiálu RK-26-2012-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-06.doc, RK-26-2012-06, př. 1, RK-26-2012-06, př. 2

07. Prohlášení pro majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty
Usnesení 1190/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vydat prohlášení dle materiálů RK-26-2012-07, př. 1 a RK-26-2012-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-07.doc, RK-26-2012-07, př. 1, RK-26-2012-07, př. 2

09. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1191/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-26-2012-09, př. 1, RK-26-2012-09, př. 2, RK-26-2012-09, př. 3, RK-26-2012-09, př. 4.
odpovědnost: ředitelka Dětského domova, Senožaty 199, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-09.doc, RK-26-2012-09, př. 1, RK-26-2012-09, př. 2, RK-26-2012-09, př. 3, RK-26-2012-09, př. 4

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
Usnesení 1192/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Třeštice;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2012-10, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2012-10, př. 1 v k. ú. Třeštice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Třeštice;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 1462/1 díl a o výměře 37 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 84-555/2011 pro k. ú. Třeštice z vlastnictví obce Třeštice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-10.doc, RK-26-2012-10, př. 1, RK-26-2012-10, př. 2

11. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
Usnesení 1193/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle materiálu RK-26-2012-11, př. 1;
 • uzavřít dvoustrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle materiálu RK-26-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-11.doc, RK-26-2012-11, př. 1, RK-26-2012-11, př. 2

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1194/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2012-12, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-26-2012-12, př. 1;
 • zveřejnit záměr převodu části pozemku par. č. 3927/1 v k. ú. Nové Město na Moravě zastavěné železničním přejezdem na úřední desce krajského úřadu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-12.doc, RK-26-2012-12, př. 1

13. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 1195/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Havlíčkův Brod - komunikace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-13.doc

14. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1196/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2012-14, př. 1 a RK-26-2012-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-14.doc, RK-26-2012-14, př. 1, RK-26-2012-14, př. 2

15. Návrh na zařazení nové akce Hrad Kámen - oprava nádvoří a severní brány do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Usnesení 1197/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Hrad Kámen - oprava nádvoří a severní brány do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-15.doc

08. Uzavření dohody o financování Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1198/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o financování Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod dle materiálu RK-26-2012-08, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-08.doc, RK-26-2012-08, př. 1

83. Návrh na zařazení nové akce „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Oprava hydroizolací“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1199/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Oprava hydroizolací“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-83.doc

16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1200/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2012 dle materiálu RK-26-2012-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 3. července 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-16.doc, RK-26-2012-16, př. 1

17. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1201/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku dle materiálu RK-26-2012-17, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem vnitřním předpisem aplikovat na své podmínky zásady a principy pro sestavování odpisových plánů a odpisování majetku v rozsahu materiálu RK-26-2012-17, př. 1 a jeho vydání zajistit nejpozději do 30. 11. 2012.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-17.doc, RK-26-2012-17, př. 1

18. Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč - výběr zhotovitele
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1202/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč dle materiálu RK-26-2012-18, př. 2;
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč uchazeči uvedeném v materiálu RK-26-2012-18, př. 2;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-18.doc, RK-26-2012-18, př. 1, RK-26-2012-18, př. 2, RK-26-2012-18, př. 3

19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1203/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálu RK-26-2012-19, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-19.doc, RK-26-2012-19, př. 1

20. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - hlášení o pokroku
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1204/26/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-20.doc, RK-26-2012-20, př. 1

21. Předběžný projektový záměr Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1205/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč a zvýšení kapitoly Kultura, ORJ 4000, § 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 1 000 000 Kč určenou na přípravu projektu Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-21.doc

22. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh vyřazení vozidel autoparku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1206/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek - osobní vozidla reg.zn. 2J14741, 2J1 4744, 2J14745 a 2J6 5844 včetně příslušenství v účetní ceně 631646,50 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelské smlouvy o prodeji osobních vozidel reg.zn. 2J14741, 2J1 4744, 2J14745 a 2J6 5844 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • pověřit ředitele krajského úřadu rozhodnout o snížení prodejní ceny, a to maximálně na 75 % ceny dle znaleckého posudku.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-22.doc

23. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1207/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit jmenovité akce:
 • II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
 • II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje
 • II/360 Radešínská Svratka - průtah
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 • změnit název akce II/130 Golčův Jeníkov - Humpolec na nový název II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1 v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-23.doc, RK-26-2012-23, př. 1

24. Žádost o prominutí pohledávky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1208/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominout společnosti M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868 pohledávku, smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dle smlouvy KUJIP00ULEIV ze dne 2. 5. 2010 ve znění dodatků ve výši 100 000 Kč;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku ve výši 100 000 Kč za společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-24.doc, RK-26-2012-24, př. 1

25. II/130 Miletín - most ev. číslo 130 - 011 - smlouva o poskytnutí dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/130 Miletín most evid. číslo 130 011“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1209/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/130 Miletín - most ev. číslo 130 - 011 dle materiálu RK-26-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-25.doc, RK-26-2012-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1210/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 600 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky, které budou využity v rámci projektu Bezpečně Vysočinou.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-26.doc

29. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvkové organizace kraje)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1211/26/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-29.doc

30. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1212/26/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-30.doc

31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1213/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SEN o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1) ve výši 478,60 EUR (12 077,62 Kč).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-31.doc

32. Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o zajištění udržitelnosti projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o zajištění udržitelnosti projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II dle materiálu RK-26-2012-32, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2012-32, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-32.doc, RK-26-2012-32, př. 1

33. Porušení rozpočtové kázně příjemce dotace ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu s názvem „Regionální produkt“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/26/2012/RK
Rada kraje
povoluje
na základě žádosti dle materiálu RK-26-2012-33, př. 2 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-26-2012-33, př. 1 ve výši 30 000 Kč organizaci ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131. Tato povinnost odvodu je prominuta jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru vrátit příjemci částku 30 000 Kč uhrazenou dne 25. 6. 2012 na základě platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně a odepsat pohledávku ve výši 30 000 Kč, za organizací ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, občanské sdružení se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-33.doc, RK-26-2012-33, př. 1, RK-26-2012-33, př. 2, RK-26-2012-33, př. 3

27. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2012
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky ve 2. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2012 dle materiálu RK-26-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-27.doc, RK-26-2012-27, př. 1

28. Zajištění servisní podpory SW systému pro procesní a projektové řízení - rozpočtové opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření souvisejícího se zajištěním servisní podpory SW systému pro procesní a projektové řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 50 000 Kč na rozšíření sw systému Projektové řízení a zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 60 000 Kč na zajištění servisní podpory sw systému pro procesní řízení při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 110 000 Kč.
odpovědnost: ORR, OI
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-28.doc

34. Informace o uložení penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně a žádosti o jejich prominutí
I. Ďásková, vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly, předložila radě kraje na vědomí informaci o uložení a úhradě penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 042 Kč, ve výši 4 490 Kč a ve výši 15 514 Kč vyměřených platebními výměry Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 32 512/2012 a č.j. KUJI 32 526/2012 ze dne 14. 5. 2012 a platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 38 269/2012 ze dne 1. 6. 2012 Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádostí dle materiálu RK-26-2012-34, př. 4 - 6 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 042 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 32 512/2012 ze dne 14. 5. 2012, ve výši 4 490 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 32 526/2012 ze dne 14. 5. 2012 a ve výši 15 514 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 38 269/2012 ze dne 1. 6. 2012 Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazené částky penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 042 Kč, 4 490 Kč a 15 514 Kč Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-34.doc, RK-26-2012-34, př. 1, RK-26-2012-34, př. 2, RK-26-2012-34, př. 3, RK-26-2012-34, př. 4, RK-26-2012-34, př. 5, RK-26-2012-34, př. 6

35. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s návrhem realizace investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1219/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ve výši 841 424,55 Kč dle materiálu RK-26-2012-35, př. 1;
schvaluje
realizaci investiční akce - pořízení telemetrie pro potřeby interního oddělení u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-35.doc, RK-26-2012-35, př. 1

36. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, požádaly radu kraje o vyjádření souhlasu s pořízením hybridního přístroje SPECT/CT pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1220/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením hybridního přístroje SPECT/CT pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, nákupem na splátky dle materiálu RK-26-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-36.doc, RK-26-2012-36, př. 1

37. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, informovaly radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1221/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-37.doc, RK-26-2012-37, př. 1

38. Organizační řád Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem Organizačního řádu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1222/26/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-38.doc, RK-26-2012-38, př. 1

39. Zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých v Kraji Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1223/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
způsob zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru zdravotnictví vyhodnotit provozní, organizační i finanční hledisko zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v Kraji Vysočina ke dni 30. 9. 2012 a předložit vyhodnocení radě kraje do 30. 10. 2012, včetně případného návrhu na přijetí nezbytných opatření a sjednocení fungování této služby na území Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-39.doc, RK-26-2012-39, př. 1

40. Smlouvy o zpracovávání dat s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, předložily radě kraje návrh smlouvy o zpracovávání dat uzavírané s nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0765/17/2012/RK;
 • uzavřít smlouvy o zpracovávání dat s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-26-2012-40, př. 1;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelkám Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit poskytování dat základě smlouvy dle materiálu RK-26-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-40.doc, RK-26-2012-40, př. 1

41. Rozpočtové opatření - realizace prostorového pasportu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Plotová, pracovnice na úseku právní agendy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 176 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 176 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na rok 2012 o částku 176 000 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených se zpracováním prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace předložit dodavatelskou fakturu, na základě které bude dotace poukázána. Po úhradě dlužné částky dodavateli zaslat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádné úhradě této faktury;
 • ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, oznámit zřizovateli prostřednictvím odboru zdravotnictví současnou situaci, tj. v jaké kvalitě a rozsahu mají digitálně zpracovaná data technické evidence a správy zařízení a budov v termínu do 10. 7. 2012;
 • ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na základě výše uvedeného úkolu a skutečného stavu výsledky případného poptávkového řízení na zpracování prostorových dat v digitální podobě pro technickou evidenci a správu zařízení a budov, na jejichž základě budou provedena příslušná rozpočtová opatření Tyto výsledky poptávkových řízení společně s žádostí o příspěvek na provoz předložit v termínu do 31. 8. 2012.
odpovědnost: OZ, OE, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-41.doc, RK-26-2012-41, př. 1, RK-26-2012-41, př. 2, RK-26-2012-41, př. 3, RK-26-2012-41, př. 4, RK-26-2012-41, př. 5

42. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Primární prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 2 352 784,28 Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 03. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-42.doc

43. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava, příspěvkovou organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem prodloužení symbolické adopce medvěda malajského v ZOO Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava, IČ 00404454, dle materiálu RK-26-2012-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-43.doc, RK-26-2012-43, př. 1, RK-26-2012-43, př. 2, RK-26-2012-43, př. 3

44. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 50 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-26-2012-44, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-44.doc, RK-26-2012-44, př. 1, RK-26-2012-44, př. 2, RK-26-2012-44, př. 3, RK-26-2012-44, př. 4

45. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu změny použití investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2012. V průběhu jednání přišel V. Novotný a odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2012 dle materiálu RK-26-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-45.doc, RK-26-2012-45, př. 1, RK-26-2012-45, př. 2

46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Transformace ÚSP Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 267 537 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 03. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-46.doc, RK-26-2012-46, př. 1

47. Podstatná změna č. IV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2012-47, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2012-47, př. 2 a materiálu RK-26-2012-47, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-47.doc, RK-26-2012-47, př. 1, RK-26-2012-47, př. 2, RK-26-2012-47, př. 3

48. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu změn v projektu Transformace ÚSP Jinošov. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1232/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2012-48, př. 1upr1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2012-48, př. 1upr1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2012-48, př. 1upr1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-48.doc, RK-26-2012-48, př. 1

49. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, předložili radě kraje ke schválení návrh přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 197 160 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-49.doc

50. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ptáčovský kopeček
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem nového vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Ptáčovský kopeček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1234/26/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 13/2012, o zřízení přírodní památky Ptáčovský kopeček, dle materiálu RK-26-2012-50, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-50.doc, RK-26-2012-50, př. 1, RK-26-2012-50, př. 2

51. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Baba - V Bukách a přírodní památky Belfrídský potok
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, informovali radu kraje o návrhu nového vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace Baba V Bukách a vyhlášení nového zvláště chráněného území přírodní památky Belfrídský potok. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/26/2012/RK
Rada kraje
vydává
 • Nařízení Kraje Vysočina č. 14/2012, o zřízení přírodní rezervace Baba - V Bukách a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-26-2012-51, př. 2;
 • Nařízení Kraje Vysočina č. 15/2012, o zřízení přírodní památky Belfrídský potok, dle materiálu RK-26-2012-51, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-51.doc, RK-26-2012-51, př. 1, RK-26-2012-51, př. 2, RK-26-2012-51, př. 3, RK-26-2012-51, př. 4

52. Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, předložili radě kraje návrh přípravy dokumentu kraje, zaměřený na dokončení vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody v kraji pro období do roku 2025 s pracovním názvem Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/26/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru životního prostředí zpracovat Strategii zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina jako dlouhodobý plán činností zaměřený na dokončení implementace Natury 2000 a vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody v kraji pro období do roku 2025.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-52.doc

53. Změna financování akce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s návrhem změny financování akce „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1237/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu akce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-26-2012-53, př. 1;
rozhoduje
o vzdání se práva na podání námitky proti zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných podané do XXXV. výzvy k předkládání žádostí do Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-26-2012-53, př. 4;
ukládá
odboru životního prostředí informovat o této skutečnosti Státní fond životního prostředí ČR;
rozhoduje
v případě realizace akce Kraje Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných v letech 2013 až 2014 financování z vlastních zdrojů, bez finanční spoluúčasti Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví
termín: 15. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-53.doc, RK-26-2012-53, př. 1, RK-26-2012-53, př. 2, RK-26-2012-53, př. 3, RK-26-2012-53, př. 4

54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1238/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky uchazečů dle materiálů RK-26-2012-54, př. 36, RK-26-2012-54, př. 37, RK-26-2012-54, př. 38, RK-26-2012-54, př. 39, RK-26-2012-54, př. 40, RK-26-2012-54, př. 41 a RK-26-2012-54, př. 42, jako nejvhodnější nabídky pro stanovené části nadlimitní veřejné zakázky Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OŽP
termín: 15. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-54.doc, RK-26-2012-54, př. 1 př. 42

55. Rozhodnutí zřizovatele o nabývání dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 o rozhodnutí nabývat dlouhodobý hmotný majetek movitý do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
s účinností od 1. 8. 2012 o nabývání dlouhodobého hmotného majetku movitého dle § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Školního statku, Humpolec, Dusilov 384;
bere na vědomí
že, dlouhodobý hmotný majetek movitý, který Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 pořídil pro svého zřizovatele do doby účinnosti tohoto rozhodnutí, zůstane ve vlastnictví zřizovatele a bude nadále vymezen jako majetek předaný k hospodaření.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1240/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Střední odborná učiliště a učiliště a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 650 510 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 705 915,60 Kč;
  • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 944 594,40 Kč;
 • na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-26-2012-56.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace z MŠMT určené na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 36 130 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2012 dle materiálu RK-26-2012-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-57.doc, RK-26-2012-57, př. 1

58. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací na přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1242/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-26-2012-58, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-26-2012-58, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-26-2012-58, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-58.doc, RK-26-2012-58, př. 1, RK-26-2012-58, př. 2, RK-26-2012-58, př. 3

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov o navýšení příspěvku na provoz. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1243/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 444 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 444 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 444 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov, IČO 70844786, za účelem zvýšených nákladů na stěhování a vyšších nákladů na provoz v nových prostorách, dle materiálu RK-26-2012-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov
termín: červenec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-59.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 60 62, 64, 65 a 68 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Projektový záměr příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
Usnesení 1244/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 Moderní výuka ve škole dle materiálu RK-26-2012-60, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-60.doc, RK-26-2012-60, př. 1, RK-26-2012-60, př. 2

61. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Usnesení 1245/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť Inovace a zkvalitnění výuky dle materiálu RK-26-2012-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-61.doc, RK-26-2012-61, př. 1, RK-26-2012-61, př. 2, RK-26-2012-61, př. 3

62. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
Usnesení 1246/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava Cesta za kvalitní školou dle materiálu RK-26-2012-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-62.doc, RK-26-2012-62, př. 1, RK-26-2012-62, př. 2

64. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Usnesení 1247/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Peníze školám - zlepšení podmínek pro vzdělávání na SPŠ stavební H. Brod dle materiálu RK-26-2012-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-64.doc, RK-26-2012-64, př. 1, RK-26-2012-64, př. 2

65. Projektový záměr příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Usnesení 1248/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání dle materiálu RK-26-2012-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-65.doc, RK-26-2012-65, př. 1, RK-26-2012-65, př. 2

68. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Usnesení 1249/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava EU peníze pro SŠOS Jihlava dle materiálu RK-26-2012-68, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-68.doc, RK-26-2012-68, př. 1, RK-26-2012-68, př. 2, RK-26-2012-68, př. 3

63. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s projektovým záměrem Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gym NMNM. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1250/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gym NMNM dle materiálu RK-26-2012-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-63.doc, RK-26-2012-63, př. 1, RK-26-2012-63, př. 2, RK-26-2012-63, př. 3

67. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, představili radě kraje projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1251/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Pacov Inovace a individualizace výuky na Gymnáziu Pacov dle materiálu RK-26-2012-67, př. 1;
ukládá
řediteli Gymnázia Pacov omezit výdaje z provozního rozpočtu školy v první polovině roku 2013 na zcela nezbytné položky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-67.doc, RK-26-2012-67, př. 1, RK-26-2012-67, př. 2

66. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh změny použití IF příspěvkových organizací na rok 2012 včetně věcného čerpání prostředků těchto fondů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1252/26/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-26-2012-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-66.doc, RK-26-2012-66, př. 1

69. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o jmenování ředitele Střední školy technické Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1253/26/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., Ing. Josefa Crhu na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy technické Žďár nad Sázavou, s účinností od 1. 8. 2012 na období 6 let, podle materiálu RK-26-2012-69, př. 3;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Josefa Crhy, ředitele Střední školy technické Žďár nad Sázavou, s účinností od 1. 8. 2012 podle materiálu RK-26-2012-69, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-69.doc, RK-26-2012-69, př. 1, RK-26-2012-69, př. 2, RK-26-2012-69, př. 3, RK-26-2012-69, př. 4, RK-26-2012-69, př. 5

70. Přijatá opatření - Dětský domov Hrotovice
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje na vědomí informace o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě nedostatků zjištěných kontrolní skupinou při kontrole v Dětském domově Hrotovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
opatření k nápravě zjištěných nedostatků v Dětském domově, Hrotovice, Sokolská 362 uvedených v Protokolu č. 1/12-ZF.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-70.doc, RK-26-2012-70, př. 1

71. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům projektu „Effective School Management“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/26/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Effective School Management v celkové výši 56 264,76 Kč dle materiálu RK-26-2012-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-71.doc, RK-26-2012-71, př. 1

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na podporu účasti na sportovním mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 44 556 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-26-2012-72, př. 6.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-72.doc, RK-26-2012-72, př. 1, RK-26-2012-72, př. 2, RK-26-2012-72, př. 3, RK-26-2012-72, př. 4, RK-26-2012-72, př. 5, RK-26-2012-72, př. 6

73. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice o souhlas s dlouhodobým pronájmem 3 ks kopírek.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-73.doc, RK-26-2012-73, př. 1

74. Soutěž S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh vyhlášení 4. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy pro žáky středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/26/2012/RK
Rada kraje
vyhlašuje
4. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-26-2012-74, př. 1;
stanoví
skupinu pro tvorbu a výběr otázek ve složení dle materiálu RK-26-2012-74, př. 3;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-26-2012-74, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OI, OSH
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-74.doc, RK-26-2012-74, př. 1, RK-26-2012-74, př. 2, RK-26-2012-74, př. 3

75. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava - změna člena komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/26/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-75.doc

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení č. 0090/02/2012/RK ze dne 10. 1. 2012 a to tak, že v materiálu RK-02-2012-34, př. 1 se u Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace částka 33 000 Kč nahrazuje částkou 25 000 Kč a u Základní umělecké školy Třebíč, Masarykovo náměstí 1313/12, IČO 70283338 se částka 35 000 Kč nahrazuje částkou 43 000 Kč;
 • uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-26-2012-76, př. 2, RK-26-2012-76, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-76.doc, RK-26-2012-76, př. 1, RK-26-2012-76, př. 2, RK-26-2012-76, př. 3

77. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci odboru sekretariátu hejtmana ve 2. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 dle materiálu RK-26-2012-77.
odpovědnost: OSH
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-77.doc

78. Informace o aktivitě Bezpečně do školy, bezpečně ze školy určené žákům 1. tříd Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o aktivitě Bezpečně do školy, bezpečně ze školy určené žákům 1. tříd Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1261/26/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
převzetí záštity hejtmana kraje nad aktivitou Bezpečně do školy, bezpečně ze školy;
souhlasí
s účastí Kraje Vysočina v této aktivitě.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ODSH
termín: 3. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-78.doc, RK-26-2012-78, př. 1

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Finále - Skokový pohár Vysočiny
J. Matějek předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace České jezdecké federaci na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Finále - Skokový pohár Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 35 000 Kč České jezdecké federaci, Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO: 48549886, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Finále - Skokový pohár Vysočiny dle doplněného materiálu RK-26-2012-79, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 35 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 35 000 Kč dle materiálu RK-26-2012-79.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-79.doc, RK-26-2012-79, př. 1, RK-26-2012-79, př. 2, RK-26-2012-79, př. 3, RK-26-2012-79, př. 4

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Český pohár na silnici
T. Škaryd seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Českému svazu cyklistiky na podporu pořádání akce Český pohár na silnici. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1263/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 35 000 Kč Českému svazu cyklistiky, Nad Hliníkem 4, 150 00 Praha, IČO: 49626281, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Český pohár na silnici dle doplněného materiálu RK-26-2012-80, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 35 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 35 000 Kč dle materiálu RK-26-2012-80.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-80.doc, RK-26-2012-80, př. 1, RK-26-2012-80, př. 2, RK-26-2012-80, př. 3

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2012
V. Novotný předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina, o.p.s., na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1264/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina, o.p.s., se sídlem: B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 27470148, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2012 dle materiálu RK-26-2012-81, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-26-2012-81.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-81.doc, RK-26-2012-81, př. 1, RK-26-2012-81, př. 2, RK-26-2012-81, př. 3

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
J. Běhounek informoval radu kraje o žádosti ředitele závodu 11. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů pro vítěze. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1265/26/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v hodnotě 5 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-26-2012-82, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 Kč, dle materiálu RK-26-2012-82.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2012-82.doc, RK-26-2012-82, př. 1, RK-26-2012-82, př. 2

84. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 7. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2012 dne 3. 7. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 4. 7. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz