Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2010, které se konalo dne 17. 8. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2010
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 8. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast V. Novotného, T. Škaryda a P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
5. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2010
  2. Návrh na zápis ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
  3. III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 1. etapa - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
  4. Veřejná zakázka na stavební práce II/402 Třešť - křiž. s I/38 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
  5. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
  6. Rozprava členů rady
Usnesení 1247/26/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na zápis ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložily radě kraje návrh rozhodnutí o podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví na zápis ochranné známky názvu soutěže a ochranné známky na grafické zpracování loga Bezpečné nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1248/26/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví na zápis ochranné známky názvu soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE a ochranné známky na grafického zpracování loga BEZPEČNÉ NEMOCNICE v jeho používané podobě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2010-02.doc, RK-26-2010-02, př. 1

05. Výběrové řízení „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s návrhem zrušení části usnesení schváleného radou kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1249/26/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh na změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“ z důvodu uvedeném materiálu RK-26-2010-05, př. 2;
ruší
usnesení č. 1235/25/2010/RK v části, kterým se rozhoduje o zahájení zadání veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2010-56, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina Injekční, infuzní a transfuzní technika“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-26-2010-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2010-05.doc

03. III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 1. etapa - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o průběhu uvedené veřejné zakázky a o doporučení hodnotící komise ohledně výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1250/26/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 1. etapa, dle materiálu RK-26-2010-03, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 1. etapa uchazeči SKANSKA a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, v souladu s materiálem RK-26-2010-03, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2010-03.doc

04. Veřejná zakázka na stavební práce II/402 Třešť - křiž. s I/38 - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce II/402 Třešť - křiž. s I/38. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/26/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - křiž. s I/38, dle materiálu RK-26-2010-04, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce II/402 Třešť - křiž. s I/38 uchazeči STRABAG a.s., se Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, v souladu s materiálem RK-26-2010-04, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2010-04.doc

06. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 8. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2010 dne 17. 8. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 8. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz