Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2007, které se konalo dne 4. 9. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2007
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 9. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
71. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje;
72. Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč;
73. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice“;
74. Organizace cestovního ruchu – zřízení příspěvkové organizace;
75. Návrh na provedení rozpočtového opatření – udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu;
76. Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování studií proveditelnosti na projekty investiční výstavby v nemocnicích;
77. Větrné elektrárny na Vysočině;
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření rok 2007 – nákup knihy Zaváté šlépěje.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2007
 2. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
 3. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
 4. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 5. Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
 6. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa" - změna usnesení
 7. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec
 8. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí
 9. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
 10. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
 11. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 12. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 13. Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
 15. Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 18. Uzavření nájemních smluv pro stavbu "II/360 obchvat obce Oslavička"
 19. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 21. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 22. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 23. Stavební záměr "Gymnázium Chotěboř - výstavba tělocvičny s učebnami"
 24. Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
 25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 26. Veřejná zakázka na stavební práce "II/353 Bohdalov - obchvat" - výběr zhotovitele stavby
 27. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
 28. Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
 29. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 30. Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
 31. Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
 34. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
 35. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 028/146/06
 36. Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 37. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
 38. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 39. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
 40. Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace, která byla poškozena přívalovým deštěm dne 27. 5. 2007
 42. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
 43. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
 44. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
 45. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2007
 46. Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostních stuh a stužek Policii ČR, okresnímu ředitelství Jihlava
 48. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
 50. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
 51. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
 52. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2007
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 54. Stanovení platu
 55. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol - změna usnesení
 56. Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
 57. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 58. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
 59. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady") - Výzva č. I k předkládání žádostí
 60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 61. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 62. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
 63. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 64. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 65. Návrh na změnu finančního plánu na rok 2007 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 66. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
 67. Jmenování členů Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mistrovství České republiky v orbě
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Agrárního a potravinářského dne v Pelhřimově
 70. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007
 71. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
 72. Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
 73. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice“
 74. Organizace cestovního ruchu – zřízení příspěvkové organizace
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření – udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 76. Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování studií proveditelnosti na projekty investiční výstavby v nemocnicích
 77. Větrné elektrárny na Vysočině
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření rok 2007 – nákup knihy Zaváté šlépěje
 79. Rozprava členů rady
Usnesení 1184/26/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést nemovitosti v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví uvedené společnosti. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést budovu č. p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s., sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 za kupní cenu 20 000 000 Kč s tím, že mimo kupní cenu bude kupujícím dále uhrazena částka 14 400 Kč za znalecký posudek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-02.doc

03. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1186/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu RK-26-2007-03, př. 1 dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-03.doc, RK-26-2007-03, př. 1

04. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit návrh Zásad. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1187/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-04.doc, RK-26-2007-04, př. 1

05. Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh, týkající se rozhodnutí o úpravě nájemného z bytů ve vlastnictví kraje. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1188/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o jednostranném zvýšení nájemného s účinností od 1. 1. 2008 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví kraje Vysočina:
 • zajistit úkony spojené s rozhodnutím o jednostranném zvýšení nájemného s účinností od 1. 1. 2008 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v termínu do 30. 9. 2008;
 • při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2008, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na pronájem bytu uplatňovat nájemné v minimální výši odpovídající cílovému nájemnému dle materiálu RK-26-2007-05, přičemž bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2010;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. "kauce".
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, OM
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-05.doc, RK-26-2007-05, př. 1

06. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa" - změna usnesení
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1189/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0236/04/2007/ZK tak, že materiál ZK-04-2007-36, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-26-2007-06, př. 2, a to z důvodu změny označení vykupovaných nemovitostí z původních dílů parcel na pozemky označené samostatnými parcelními čísly;
rozhoduje
nesouhlasit s kupní cenou ve výši 100,- Kč/m2 požadovanou Jaroslavem Pípalem, bytem Vyskytná 11 za nemovitost dle materiálu RK-26-2007-06, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému pokračovat v jednáních s Jaroslavem Pípalem, bytem Vyskytná 11 o odkoupení pozemku v rozsahu, způsoben a za kupní ceny dle materiálu RK-26-2007-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-06.doc, RK-26-2007-06, př. 1, RK-26-2007-06, př. 2

07. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1190/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje budovy č.p. 173 postavené na pozemku st. parc. č. 530/3 a pozemku st. parc. č. 530/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 719 m2, vše v k. ú. a obci Humpolec na úřední desce;
 • předložit stávajícím nájemníkům bytů nabídku prodeje budovy č.p. 173 postavené na pozemku st. parc. č. 530/3 a pozemku st. parc. č. 530/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 719 m2, vše v k. ú. a obci Humpolec do spoluvlastnictví stávajícím nájemníkům bytů za kupní cenu ve výši 750 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-07.doc

08. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na změnu ceny u nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro uvedený stavební záměr. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1191/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvýšit kupní cenu pozemků vykupovaných pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" takto:
 • par. č. 2375/6 o výměře 127 m2 a par. č. 2375/7 o výměře 1891 m2 v katastrálním území Brtnice ve vlastnictví Zemědělského družstva Brtnice, se sídlem Horní Město 460, Brtnice, PSČ 55532 na 75 Kč/m2;
 • par. č. 471 o výměře 30 m2 v katastrálním území Víska u Kněžic ve vlastnictví Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 za cenu 4 000 Kč za celý pozemek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-08.doc

09. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu usnesení 0275/04/2005/ZK. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1192/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že zastupitelstvo kraje rozhoduje:
 • nabýt darem pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • uzavřít darovací smlouvu na pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-09.doc

10. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1193/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt:
 • geometrickým plánem č. 206-107/2006 ze dne 10. 3. 2007 nově zaměřené pozemky par. č. 673/9 ostatní plocha, silnice o výměře 300 m2, par. č. 673/8 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 par. č. 673/7 ostatní plocha, silnice o výměře 757 m2 v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí z vlastnictví DS AGROS, a. s. se sídlem Netín 25, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ 26 22 13 65 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 73 686 Kč;
 • geometrickým plánem č. 206-107/2006 ze dne 10. 3. 2007 nově zaměřený pozemek par. č. 673/6 ostatní plocha, silnice o výměře 172 m2 v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Václava Mutla, bytem Olší nad Oslavou čp. 9, PSČ 594 01 Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 11 856 Kč;
 • geometrickým plánem č. 206-107/2006 ze dne 10. 3. 2007 nově zaměřený pozemek par. č. 673/5 ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Josefa a Zdenky Mičkových, oba bytem Olší nad Oslavou 108 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 515 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-10.doc

11. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu usnesení 0539/09/2005/ZK. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1194/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení 0510/08/2006/ZK a usnesení 0569/09/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2005-09, př. 2 v části týkající se pozemku par. č. 89/36 orná půda o výměře 291 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy se místo původně uvedeného vlastníka Marie Veselá, Štěpánovice 15, Výčapy 675 01 uvedou noví vlastníci Ludmila Chaberová, Zahraničního Odboje 953/13, Borovina, 674 01 Třebíč - ideální 1/84, Jana Málková, K Ráji 386, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou - ideální 1/84, Marie Petrů, Žerotínova 11, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou - ideální 1/42 a Jan Veselý, Ke Koulce 602/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov - ideální 1/42.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-11.doc

12. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, okomentovala radě kraje předložený návrh. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1195/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
převést úplatně movité věci tvořící inventář budovy čp. 1087 v Ledči nad Sázavou dle jmenovitého seznamu uvedeného ve znaleckých posudcích č. 310 až 315-2007 dle materiálu RK-26-2007-12, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ATF s. r. o., za podmínky, že o prodeji nemovitostí, v nichž se movité věci nacházejí, rozhodne kladně zastupitelstvo kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit usnesení 0534/08/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo prodat budovu čp. 1087 včetně inventáře na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Miloslava a Jany Buchalových;
 • úplatně převést budovu čp. 1087 postavenou na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví společnosti ATF s. r. o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 412, PSČ 584 01, IČ 63 22 19 34 za souhrnnou kupní cenu ve výši 3 475 000 Kč obsahující cenu nemovitých věcí i movitých věcí - inventáře nacházejícího se v převáděných nemovitostech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-12.doc

13. Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1196/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky dle materiálu RK-26-2007-13, př. 1, do správy této příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-13.doc, RK-26-2007-13, př. 1

14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu prodat pozemek v k. ú. a obci Horní Cerekev. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1197/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2597/15 - ost. plocha, ost. komunikace výměře 102 m2, oddělený dle GP č. 650-147-2007 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2654 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví - společného jmění manželů Jiřího a Anny Vítkové, bytem Kouřimského 419, Horní Cerekev za částku 5 100 Kč, ke které bude připočteno 600 Kč za zpracování znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-14.doc

15. Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví kraje. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1198/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu, od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu RK-26-2007-15, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-15.doc, RK-26-2007-15, př. 1

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, okomentovala radě kraje předložený návrh ve dvou variantách. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1199/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést geometrickým plánem č. 5326-46/2007 nově zaměřený pozemek označený jako par. č. 907/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ing. Vladislava Růžičky, bytem Kladenská 538/18, Praha 6 za kupní cenu 26 250 Kč ke které bude připočteno 4 665 Kč za vyhotovení geometrického plánu č. 5326-46/2006.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-16.doc

17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podrobněji okomentovala radě kraje předložený návrh ve dvou variantách. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1200/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje neobydleného rodinného domu č.p. 40 na pozemku parc. č. 227, pozemku parc. č. 227 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, pozemku parc. č. 228/1 ostatní plocha o výměře 336 m2, pozemku parc. č. 228/2 ostatní plocha o výměře 132 m2, vše v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
schvaluje
 • způsob výběru zájemce o koupi nemovitého majetku výběrem zájemce obálkovou metodou ve smyslu ustanovení článku 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina č. 20/05;
 • závazný obsah nabídky na koupi nemovitého majetku dle materiálu RK-26-2007-17, př. 1;
jmenuje
komisi pro otevření a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2007-17, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-17.doc, RK-26-2007-17, př. 1, RK-26-2007-17, př. 2, RK-26-2007-17, př. 3

18. Uzavření nájemních smluv pro stavbu "II/360 obchvat obce Oslavička"
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv pro výše uvedený stavební záměr. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1201/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2007-18, př. 1 za cenu ve výši dle výměru MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 uveřejněném v cenovém věstníku částka 15 na dobu od 1. 9. 2006 do 31. 10. 2009.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-18.doc, RK-26-2007-18, př. 1

20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání přišel V. Kodet a odešel J. Vondráček. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1202/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-26-2007-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-20.doc, RK-26-2007-20, př. 1

21. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1203/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-26-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-21.doc, RK-26-2007-21, př. 1

22. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu přijmout darem pozemky v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1204/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 3401-118/2007 nově oddělené pozemky par. č. 966/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, par. č. 972/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.998 m2 a par. č. 973/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.063 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-22.doc

23. Stavební záměr "Gymnázium Chotěboř - výstavba tělocvičny s učebnami"
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s předloženým stavebním záměrem. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1205/26/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "Gymnázium Chotěboř - výstavba tělocvičny s učebnami" dle materiálu RK-26-2007-23, př. 1.
ukládá
Ing. Miroslavu Březinovi a odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje návrh záměru dalšího rozvoje středního školství ve městě Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-23.doc, RK-26-2007-23, př. 1

24. Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu usnesení 0192/03/2006/ZK a požádala o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1206/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0192/03/2006/ZK tak, že z usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 1050/6 - ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole a bude změněn dodatek Zřizovací listiny majetkového správce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-24.doc

25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1207/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-26-2007-25, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-25.doc, RK-26-2007-25, př. 1

26. Veřejná zakázka na stavební práce "II/353 Bohdalov - obchvat" - výběr zhotovitele stavby
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1208/26/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce "II/353 Bohdalov - obchvat" dle materiálu RK-26-2007-26, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "II/353 Bohdalov - obchvat";
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-26.doc

27. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat nemovité věci, poskytnout dotaci a schválit rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1209/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
  • darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
  • darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků na ulici Manželů Curieových a sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových nacházejících se na pozemcích par. č. 1760/1, 1760/6, 2350, 2373 a 2391 v k. ú. Třebíč tak, jak jsou vedeny na majetkových účtech Střední průmyslové školy Třebíč, za předchozího zajištění odstranění nejzávažnějších závad na komunikaci a chodníku v úseku podél Střední průmyslové školy na náklady kraje;
  • poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 dotaci ve výši 888 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč dle materiálu RK-26-2007-27, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace) za předpokladu, že v případě budoucí potřeby oprav či rekonstrukce částí úseků kanalizace na ulici Manželů Curieových a v jejím okolí se na těchto nákladech bude podílet kraj Vysočina a město Třebíč v podílu stanoveném na základě poměru skutečně odváděných odpadních (splaškových a srážkových) vod z vlastnických celků kraje a města, a že v případě potřeby rekonstrukce komunikace a chodníku by se na těchto nákladech podílel kraj Vysočina a město Třebíč v přiměřeném poměru;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 888 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-27.doc

28. Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1210/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků par.č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par.č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina s výslovným upozorněním, že se jedná o majetek Vysoké školy polytechnické Jihlava a převod předmětných nemovitostí je vázán na splnění podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt bezúplatným převodem objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par.č. 3010, par.č. 3007/1, par. č. 3007/4 a par. č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu RK-26-2007-28, př. 1;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par.č. 3011/1 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina s předkupním právem ve prospěch Statutárního města Jihlavy za cenu 1.000,- Kč do doby zahájení výstavby Vědeckotechnologického parku Jihlava, s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě, že kraj Vysočina do termínu 31.12.2012 nezahájí výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku p.č. 3010 a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava;
 • na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 11. 2007 uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, podle které kraj Vysočina převede Statutárnímu městu Jihlava objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par. č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par. č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava v případě, že nebude nejpozději do dne 31. 12. 2012 zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku Jihlava a současně nebude uzavřena smlouva a o přidělení dotace kraji Vysočina na výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava a za podmínky sjednání smluvní pokuty ve výši 14,4 mil. Kč pokud kraj Vysočina se Statutárním městem Jihlavy neuzavře do 28. 2. 2013 smlouvu o bezúplatném převodu na nemovitosti v případě nezahájení prací na výstavbě Vědeckotechnologického parku Jihlava a současně nepředloží smlouvu o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava do 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-28.doc, RK-26-2007-28, př. 1

29. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu darovat pozemky v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1211/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m2, par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m2 a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 715 m2 vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-29.doc

30. Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s předloženým návrhem. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1212/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit deklaraci účastníků společného projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí dle materiálu RK-26-2007-30, př. 2;
 • rozhodnout převést bezúplatně pozemek par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 21 023 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Praze, Zikova 1905/4, IČ 68407700 za účelem a za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu RK-26-2007-30, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-30.doc, RK-26-2007-30, př. 2, RK-26-2007-30, př. 3

31. Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1213/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání mezi krajem Vysočina, na straně jedné a Ing. Milanem Hlaváčkem, bytem Zlín, Irenou Skálovou, bytem Uherské Hradiště, Helenou Hlaváčkovou, bytem Uherské Hradiště a Ing. Helenou Hlaváčkovou, bytem Uherské Hradiště na straně druhé, podle níže by kraji Vysočina zůstalo zachováno vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v žalobách vedených u Okresního soud v Jihlavě pod čj. 12 C 1025/96 a čj. 22 C 119/2006, vzniklých dle GP 337-2/2002 s tím, že restituentům bude poskytnuta celková náhrada do výše 3 250 000,- Kč za podmínky zpětvzetí žaloby čj. 12 C 1025/1996 ze dne 27.3.1992 ve znění pozdějších změn a žaloby čj. 22 C 119/2006 ze dne 17. 3. 2003 s návrhem na zastavení soudních řízení vedených Okresním soudem v Jihlavě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-31.doc

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2007-32, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2007-32 př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje doplňující komentář k navrhovanému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o rozhodnutí č. 0220632 ze dne 8. 6. 2007 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterým byla kraji Vysočina poskytnuta podpora na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" na roky 2007 - 2008 ve výši 4 527 000 Kč;
rozhoduje
 • uzavřít se Státním fondem životního prostředí ČR smlouvu o poskytnutí dotace na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parku ÚSP Zboží" dle rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR č. 02230632 ze dne 8. 6. 2007;
 • uložit odvod prostředků z investičního fondu ÚSP Zboží, IČ 60128097 do rozpočtu kraje ve výši 227 tis. Kč v souvislosti se zajištěním finanční spoluúčasti kraje v roce 2007 na předmětné akci;
schvaluje
 • zařazení nové akce "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" do přílohy M2 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parku ÚSP Zboží" ve výši 905 tis. Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 4357 - Domovy, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 227 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního fondu u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, § 4357 Domovy, rozpočtu akce "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" o částku 1 132 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u ÚSP Zboží, příspěvkové organizace na rok 2007 o částku 227 tis. Kč z důvodu zajištění spoluúčasti kraje na financování akce "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parku ÚSP Zboží";
ukládá
řediteli ÚSP Zboží, příspěvkové organizaci zajistit splnění odvodové povinnosti z investičního fondu ve výši 227 tis. Kč do rozpočtu kraje do 31. 10. 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel ÚSP Zboží
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-33.doc

71. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit předání novostavby garáží pro nákladní a speciální automobily na pozemku par. č. 2376 v k. ú. a obci Telč do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace formou dodatku zřizovací listiny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-71.doc

72. Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, doplnila radě kraje informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje úplatně převést pozemky par. st. par. č. 3302 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 210 m2, par. č. 1025/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2, par. č. 1025/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 277 m2 a par. č. 1025/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1667 m2 a stavbu násypky na pozemku par. č. 3302, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Martina Lapeše, bytem Vaňkovo nám. 249/9, 674 82 Třebíč, za kupní cenu 1 378 000 Kč, ke které se připočte částka za vyhotovení znaleckých posudků ve výši 4 920 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-72.doc

73. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice“
H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu veřejné zakázky na stavební práce uvedené akce. Jednání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/26/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice“ dle materiálu RK-26-2007-73, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod,  Průmyslová 941, PSČ 580 01, IČ 60932171 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice“;
ukládá
odboru doprava a silničního hospodářství zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-73.doc

34. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, podrobněji okomentoval předložený materiál. V průběhu jednání přišla M. Matějková a odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1219/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2010 - 2013 dle materiálu RK-26-2007-34, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2007-34, př. 2;
ukládá
 • Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-26-2007-34, př. 3 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod;
 • 1. náměstkovi hejtmana Václavu Kodetovi a odboru dopravy a silničního hospodářství připravit pro jednání rady kraje grafický přehled staveb na silniční síti na území kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí přípravu krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2010 - 2013 dle materiálu RK-26-2007-34, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2007-34, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.-21. materiálu RK-26-2007-34, př. 3 v celkové výši max. 1 200 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-34.doc, RK-26-2007-34, př. 1, RK-26-2007-34, př. 2, RK-26-2007-34, př. 3

35. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 028/146/06
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1220/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 028/146/06 dle materiálu RK-26-2007-35, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-35.doc, RK-26-2007-35, př. 1, RK-26-2007-35, př. 2

36. Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém návrhu na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1221/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4734 učiněné dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0439/07/2006/ZK příjemci podpory Martinu Malému, Štěpkov 7, 675 26 Želeteva, IČ 65788184, ve výši 828 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-36.doc

37. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1222/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0008 dle materiálu
RK-26-2007-37, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 10. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-37.doc, RK-26-2007-37, př. 1

38. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky ke smlouvám v rámci grantového schématu 3.2 SROP. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1223/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnictví - prostředek k sociální integraci" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2982, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 1;
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 3;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Terénní práce v ohrožených skupinách" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4568, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 4;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Terénní práce v ohrožených skupinách", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 5;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2990, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 6;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 7;
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zvedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 8;
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 2981, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 9;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4571, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 10;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 11.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 10. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-38.doc, RK-26-2007-38, př. 1, RK-26-2007-38, př. 2, RK-26-2007-38, př. 3, RK-26-2007-38, př. 4, RK-26-2007-38, př. 5, RK-26-2007-38, př. 6, RK-26-2007-38, př. 7, RK-26-2007-38, př. 8, RK-26-2007-38, př. 9, RK-26-2007-38, př. 10, RK-26-2007-38, př. 11

39. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu na vyhlášení grantového programu na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu dle materiálu RK-26-2007-39, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-39.doc, RK-26-2007-39, př. 1

40. Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, okomentoval radě kraje předložený návrh. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnili M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu krajského projektu kraje Vysočina "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" dle materiálu RK-26-2007-40, př. 1;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" uvedený v materiálu RK-26-2007-40, př. 1 k předložení do Operačního programu životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí přípravu krajského projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" dle materiálu RK-26-2007-40, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" v celkové výši max. 245 mil. Kč na zvláštní účet projektu. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2010 postupně dle aktuální potřeby projektu;
 • schválit závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" v letech 2007 až 2010 částkou max. 245 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" ve výši stanovené v žádosti o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Operačního programu životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 26. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-40.doc, RK-26-2007-40, př. 1

74. Organizace cestovního ruchu – zřízení příspěvkové organizace
T. Čihák, pověřen zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, podrobněji seznámil radu kraje s předloženým návrhem. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnila I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje doporučila předkladateli materiál odložit k dopracování a poté jej opětovně předložit na zasedání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval a materiál byl odložen.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-74.doc, RK-26-2007-74, př. 1, RK-26-2007-74, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace, která byla poškozena přívalovým deštěm dne 27. 5. 2007
I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, okomentovala radě kraje předložený materiál a na základě nově vzniklých skutečností požádala radu kraje o stažení daného materiálu z programu jednání.V průběhu jednání odešla M. Černá. Jednání se zúčastnila L. Sedláková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje požadavek akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-41.doc, RK-26-2007-41, př. 1, RK-26-2007-41, př. 2, RK-26-2007-41, př. 3, RK-26-2007-41, př. 4, RK-26-2007-41, př. 5

42. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost o dotaci města Svratky. V průběhu jednání přišla M. Černá. Jednání se zúčastnila L. Sedláková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1226/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka" ve výši 1 mil. Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 mil. Kč určenou na poskytnutí dotace městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-42.doc, RK-26-2007-42, př. 1, RK-26-2007-42, př. 2, RK-26-2007-42, př. 3, RK-26-2007-42, př. 4, RK-26-2007-42, př. 5, RK-26-2007-42, př. 6

43. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu usnesení 0138/02/2007/ZK. Jednání se zúčastnili O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu hejtmana a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0138/02/2007/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2007-54 př. 2 se nahradí vlastník objektu Velké Meziříčí č. p. 19 firma Hasso, spol. s r. o., Velké Meziříčí za manžele Buďovi, Velké Meziříčí dle materiálu RK-26-2007-43, př. 5.
odpovědnost: OKPP
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-43.doc, RK-26-2007-43, př. 1, RK-26-2007-43, př. 5

44. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje podrobnější komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu hejtmana a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnost, že kraj Vysočina je povinnou osobou k vypořádání nároku původního vlastníka, a to k vydání uměleckého díla - obrazu od autora Joži Úprky "Dušičky" původnímu vlastníkovi na základě § 3 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem,
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v souladu s materiálem RK-26-2007-44, př. 4, kterým bude vyjmuto umělecké dílo - obraz od autora Joži Úprky "Dušičky" ze správy Oblastní galerie Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-44.doc

75. Návrh na rozpočtové opatření – udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnili O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu hejtmana a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ve smyslu § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, v rámci konaného 17. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně – naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-75.doc

45. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2007
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení zprávu o plnění usnesení a požádal o úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1230/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2007 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2007-45, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 4. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-45.doc, RK-26-2007-45, př. 1, RK-26-2007-45, př. 2

46. Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje žádost o dotaci obce Bohdalec. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1231/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neposkytnout dotaci obci Bohdalec, Bohdalec 101, 592 55 Bobrová, IČ: 00599280.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 4. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-46.doc, RK-26-2007-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostních stuh a stužek Policii ČR, okresnímu ředitelství Jihlava
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě stuhy k praporu a vyšívaných stužek na uniformu v pořizovací ceně maximálně 42 500 Kč Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7, IČ: 00007064, zastoupenému plk. Mgr. Josefem Bačkovským, ředitelem Policie České republiky, okresní ředitelství Jihlava se sídlem Vrchlického 46, Jihlava dle materiálu RK-26-2007-47, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků, položka 5194 Věcné dary o částku 96 050 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 96 050 Kč na pořízení ručně vyšívané slavnostní stuhy a vyšívaných stužek na uniformy dle materiálu RK-26-2007-47.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-47.doc, RK-26-2007-47, př. 1, RK-26-2007-47, př. 2

48. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na poskytnutí daru prezidentovi České republiky Václavu Klausovi. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar - adjustovanou grafiku s názvem Havraní krajina od malíře Emanuela Ranného v pořizovací ceně 7 000 Kč prezidentovi České republiky Václavu Klausovi;
ukládá
hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-26-2007-48.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-48.doc

77. Větrné elektrárny na Vysočině
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podrobněji okomentoval radě kraje předložený materiál. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1234/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje přijmout prohlášení, kterým zastupitelstvo kraje doporučuje obcím kraje Vysočina, aby pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren (souhlasu s výstavbou objektů určených pro výrobu elektrické energie s využitím energie větru) na jejich území a vyzývá je k důkladnému, všestrannému posuzování všech s investičním záměrem souvisejících ekonomických i mimoekonomických aspektů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-77.doc, RK-26-2007-77, př. 1

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření rok 2007 – nákup knihy Zaváté šlépěje
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnil Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1235/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nakoupit 90 ks knih Zaváté šlépěje s podtitulem Osud sochaře Šlezingera od autorky Marie Bohuňovské;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů, položka 5139 - Nákup materiálu j.n. o částku 28,80 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 28,80 tis. Kč na nákup knihy Zaváté šlépěje s podtitulem Osud sochaře Šlezingera od autorky Marie Bohuňovské v počtu 90 ks;
ukládá
ředitelce Krajské knihovny Vysočiny zabezpečit distribuci 80 ks knih do knihoven dle materiálu RK-26-2007-78, př. 1.
odpovědnost: OSH, ekonomický odbor, a ředitelka Krajské knihovny Vysočina
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-78.doc, RK-26-2007-78, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
Z jednání se omluvil J. Vondráček. J. Hiess, vedoucí oddělení správy GIS odboru informatiky, předložil radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 90 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj (ÚZ 00163) za účelem financování dalších aktivit projektu NaturNet-Redime.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-49.doc

50. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu rozhodnout poskytnout dotaci na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření a požádal o úpravu návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1237/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400) v celkové výši 406 656 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 dle materiálu RK-26-2007-50, př. 1upr1.
odpovědnost: OK, OE
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-50.doc, RK-26-2007-50, př. 1

51. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o čerpání rozpočtu kraje v období leden – červenec 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1238/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí "Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007" dle materiálu RK-26-2007-51, př. 1 a materiálu RK-26-2007-51, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 18. září 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-51.doc, RK-26-2007-51, př. 1

52. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podrobněji seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnil Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční příspěvek a investiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-26-2007-52, př. 2 na účely specifikované dle materiálu RK-26-2007-52, př. 3;
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 2 902,11 tis. Kč dle materiálu RK-26-2007-52, př. 1 a RK-26-2007-52, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Investiční dotace" na rok 2007 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2007-52, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2007 u příspěvkových organizací dle materiálu RK-26-2007-52, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silniční hospodářství, sociální věci a zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-52.doc, RK-26-2007-52, př. 1, RK-26-2007-52, př. 2, RK-26-2007-52, př. 3

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedené rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešla M. Černá. Jednání se zúčastnili P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1240/26/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-26-2007-53, př. 20;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 249 800,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 249 800,- Kč určenou na podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa;
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 240 909,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-26-2007-53, př. 19,
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí poskytnuté dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 240 909,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-26-2007-53, př. 19;
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 8 850,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-26-2007-53, př. 19.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-53.doc, RK-26-2007-53, př. 1, RK-26-2007-53, př. 2, RK-26-2007-53, př. 3, RK-26-2007-53, př. 4, RK-26-2007-53, př. 5, RK-26-2007-53, př. 6, RK-26-2007-53, př. 7, RK-26-2007-53, př. 8, RK-26-2007-53, př. 9, RK-26-2007-53, př. 10, RK-26-2007-53, př. 11, RK-26-2007-53, př. 12, RK-26-2007-53, př. 13, RK-26-2007-53, př. 14, RK-26-2007-53, př. 15, RK-26-2007-53, př. 16, RK-26-2007-53, př. 17, RK-26-2007-53, př. 18, RK-26-2007-53, př. 19

54. Stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na stanovení platu. Jednání se zúčastnili P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/26/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat RNDr. Marii Vystrčilové, zástupkyni statutárního orgánu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou, s účinností od 1. 9. 2007 dle materiálu RK-26-2007-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-54.doc, RK-26-2007-54, př. 1, RK-26-2007-54, př. 2

55. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol - změna usnesení
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh na zrušení usnesení 0890/21/2007/RK. Jednání se zúčastnili P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1242/26/2007/RK
Rada kraje
ruší
své usnesení č. 0890/21/2007/RK ze dne 19. 6. 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu RK-26-2007-55, př. 1upr1;
 • převod prostředků ve výši 1 mil. Kč z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007 kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem financování systémové podpory dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol;
 • snížení alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 v dílčím cíli 2.1 o 1 mil. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-55.doc, RK-26-2007-55, př. 1

56. Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na poskytnutí finančního příspěvku na krytí nákladů souvisejících s účastí na Mezistátním mezikrajovém utkání v atletice. Jednání se zúčastnili P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, pracovník odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1243/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže ve výši 35 000,- Kč Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 23 060, na krytí nákladů souvisejících s účastí na Mezistátním mezikrajovém utkání v atletice.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-56.doc, RK-26-2007-56, př. 1

57. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s návrhem na poskytnutí investiční dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí z kapitoly Zemědělství a zdůvodnil úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnil M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1244/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 8 506 600 Kč dle materiálu RK-26-2007-57, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-57.doc, RK-26-2007-57, př. 1, RK-26-2007-57, př. 2

58. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit návrh Zásad na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013. Jednání se zúčastnil M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1245/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu RK-26-2007-58, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-58.doc, RK-26-2007-58, př. 1

59. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady") - Výzva č. I k předkládání žádostí
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, okomentoval radě kraje předložený návrh na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí. Jednání se zúčastnil M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem dohodli na odložení daného materiálu k dopracování a opětovnému předložení na příštím zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-59.doc, RK-26-2007-59, př. 1, RK-26-2007-59, př. 2

60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1246/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-26-2007-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-26-2007-60, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-60.doc

61. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství a schválení Zásad pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1247/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 6 672 874 Kč dle materiálu RK-26-2007-61, př. 1;
 • schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-26-2007-61, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-61.doc, RK-26-2007-61, př. 1, RK-26-2007-61, př. 2, RK-26-2007-61, př. 3, RK-26-2007-61, př. 4, RK-26-2007-61, př. 5

62. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství a požádal o změnu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1248/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 229 000 Kč dle materiálu RK-26-2007-62, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-62.doc, RK-26-2007-62, př. 1, RK-26-2007-62, př. 2

63. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Z jednání se omluvila M. Matějková. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1249/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OSVZ
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-63.doc, RK-26-2007-63, př. 1

64. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání přišla M. Černá. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1250/26/2007/RK
Rada kraje
deleguje
ing. Pavla Hájka, Jaroslava Huláka, zástupce politické strany KSČM a ing. Danu Buřičovou, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského, ing. Miroslava Houšku, zástupce politické strany KSČM a ing. Soňu Měrtlovou, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejné zakázky malého rozsahu na přístrojové dovybavení kardiologického pracoviště pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 7. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-64.doc, RK-26-2007-64, př. 1

65. Návrh na změnu finančního plánu na rok 2007 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na změnu finančního plánu pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2007. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1251/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace připravit návrh úsporných opatření v rámci financování zdravotnické záchranné služby v 2. pololetí roku 2007, tento návrh projednat s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s náměstkem pro oblast zdravotnictví Pavlem Hájkem a poté jej předložit na jednání rady kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-65.doc, RK-26-2007-65, př. 1, RK-26-2007-65, př. 2, RK-26-2007-65, př. 4, RK-26-2007-65, př. 5

66. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na vyhlášení uvedeného grantového programu a požádala o úpravu materiálu RK-26-2007-66, př. 1. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1252/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče" dle materiálu RK-26-2007-66, př. 1upr1.
odpovědnost: OSVZ
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-66.doc, RK-26-2007-66, př. 1

76. Veřejná zakázka malého rozsahu - zpracování studií proveditelnosti na projekty investiční výstavby v nemocnicích
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1253/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Pavla Hájka, náměstka hejtmana o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Zpracování studií proveditelnosti na projekty investiční výstavby v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina, předkládaných jako příloha žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod“ firmě Regionální poradenská agentura, Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ: 26298163.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-76.doc, RK-26-2007-76, př. 2

67. Jmenování členů Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013
M. Vystrčil sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1254/26/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
hejtmanovi kraje jmenovat členy a náhradníky, včetně předsedajícího, Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů OP ŽP v letech 2007-2013 dle materiálu RK-26-2007-67, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-67.doc, RK-26-2007-67, př. 1, RK-26-2007-67, př. 2

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mistrovství České republiky v orbě
I. Rohovský podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč společnosti Kofroň production & consulting s. r. o., Mariánské nám. 6, 669 02 Znojmo, IČ: 269 21 286 na krytí nákladů souvisejících s pořádání MČR v orbě;
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 15 000 Kč a současné zvýšení § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o stejnou částku 15 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádání MČR v orbě, dle materiálu RK-26-2007-68, př. 1 a materiálu RK-26-2007-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-68.doc, RK-26-2007-68, př. 1, RK-26-2007-68, př. 2

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Agrárního a potravinářského dne v Pelhřimově
P. Hájek okomentoval radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/26/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Ing. Jaroslavu Tomšů AGROTOM, Čechtická 131, 394 26 Lukavec, IČ: 685 28 442 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Agrárního a potravinářského dne v Pelhřimově;
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč a současné zvýšení § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, položka 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o stejnou částku 20 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s RK-26-2007-69, př. 1-26-2007-69, př. 1, materiálu RK-26-2007-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-69.doc, RK-26-2007-69, př. 1, RK-26-2007-69, př. 2

19. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
M. Houška doplnil radě kraje požadované informace k uvedenému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/26/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2007-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-26-2007-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 5019 v k. ú. Černovice u Tábora do vlastnictví města Černovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 5019 v k. ú. Černovice u Tábora z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Černovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2007-19.doc, RK-26-2007-19, př. 1

70. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 21/2007 až 26/2007 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 5/2007, které se bude konat dne 18. 9. 2007.
Navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 5. Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
 6. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
 7. Větrné elektrárny na Vysočině
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
 10. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Lubné a k. ú. a obci Níhov
 14. Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
 17. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 18. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč II
 19. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
 21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
 22. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
 23. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 26. Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
 27. Prodej bytových jednotek v domě č.p. 159 v Lesonicích
 28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 29. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavby, 4. etapa" - změna usnesení
 30. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
 31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 32. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", budoucí uspořádání silniční sítě po dokončení stavby
 33. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 34. Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 35. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
 36. Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
 37. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
 38. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 39. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 40. Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
 41. Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
 43. Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
 44. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 45. Darování veřejného osvětlení, komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
 46. Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
 47. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 48. Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
 49. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 50. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
 51. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 52. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
 53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 54. Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
 55. Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
 56. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 57. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
 58. Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
 59. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
 60. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
 61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
 62. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 63. Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
 64. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
 65. Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
 72. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 74. Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 75. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
 76. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
 77. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
 78. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 79. Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
 81. FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
 82. FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
 83. FOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007"
 84. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče"
 85. Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
 86. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
 87. Darování pozemku v k.ú. a obci Počátky
 88. Rozprava členů zastupitelstva

79. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy 1. náměstek hejtmana V. Kodet informoval radu kraje o doplnění materiálu „Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace“ (usnesení 1151/25/2007/RK) o projekt vzdělávání pracovníků SÚS v oblasti potřebných informačních technologií s tím, že zastupitelstvo kraje bude rovněž informováno na svém zasedání dne 18. 9. 2007.
Rada kraje za účasti V. Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče, J. Bíny, vedoucího oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, projednala informativní materiál „Veřejný portál zdravotnických služeb kraje Vysočina“. Dále vyslechla zprávu o mimořádné události, týkající se havárie sanitky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
M. Vystrčil podal radě kraje zprávu o pracovní cestě delegace kraje Vysočina do Zakarpatské Ukrajiny, která se uskutečnila ve dnech 26. – 29. 8. 2007.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 26/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 9. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2007 dne 4. 9. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 7. 9. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz