Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2015, které se konalo dne 1. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2015
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 9. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného a M. Kružíkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
38. Zastoupení Kraje Vysočina v Nadačním fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
39. Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2015
 2. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní dar a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 6. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2014/2015 a příprava ročníku 2015/2016
 7. Finanční příspěvek na realizaci akce Den s Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí mimořádné dotace na podporu Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
 10. Dar pro příspěvkovou organizaci
 11. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 12. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Návrh na zařazení nových akcí na kapitole Nemovitý majetek - projektové dokumentace pro rok 2016
 15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 16. Řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
 17. Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
 18. Monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 19. Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
 20. Veřejná zakázka na služby: PD-02-2015, mosty
 21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
 22. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
 24. Návrh na poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 25. Prominutí smluvní pokuty příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 26. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 27. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2015
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu 21. Ročníku letního tenisového TURNAJE STAROSTŮ a členů místních samospráv
 29. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Třebíč
 30. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 31. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 32. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
 33. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti sociálních služeb
 34. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 35. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
 36. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
 38. Zastoupení Kraje Vysočina v Nadačním fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 39. Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
 40. Rozprava členů rady

Usnesení 1588/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 04 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1589/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 11. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-02.doc, RK-26-2015-02, př. 1

03. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1590/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 11. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-03.doc, RK-26-2015-03, př. 1

04. Peněžní dar a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1591/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžního daru a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-26-2015-04, př. 1 a RK-26-2015-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 11. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-04.doc, RK-26-2015-04, př. 1, RK-26-2015-04, př. 2

05. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-26-2015-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-26-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-05.doc, RK-26-2015-05, př. 1

06. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2014/2015 a příprava ročníku 2015/2016
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí vyhodnocení projektu První pomoc do škol za školní rok 2014/2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/26/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-06.doc, RK-26-2015-06, př. 1, RK-26-2015-06, př. 2

07. Finanční příspěvek na realizaci akce Den s Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-26-2015-07, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6113 - Zastupitelstva krajů, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 40 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 33 060 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 6 940 Kč) rozpočtu kraje na realizaci akce Den s Krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2015-07.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-07.doc, RK-26-2015-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí mimořádné dotace na podporu Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s., na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 26235064, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae dle materiálu RK-26-2015-08, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2015-08, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 Hudební činnost o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-08.doc, RK-26-2015-08, př. 1, RK-26-2015-08, př. 2, RK-26-2015-08, př. 3, RK-26-2015-08, př. 4

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
J. Běhounek předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65759991 dle materiálu RK-26-2015-09, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-09.doc, RK-26-2015-09, př. 1, RK-26-2015-09, př. 2, RK-26-2015-09, př. 3

10. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2015-10, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 1. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-10.doc, RK-26-2015-10, př. 1

39. Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
J. Běhounek a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámili radu kraje s průběhem jednání vedoucích k vzniku nové právnické osoby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/26/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o jednáních vedoucích k předloženému návrhu na zřízení právnické osoby;
 • uložit hejtmanovi kraje dle možností vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem s využitím návrhu Smlouvy o koordinaci postupu krajů při řízení evropských a národních projektů dle materiálu RK-26-2015-39, př. 1;
 • schválit záměr vzniku nové právnické osoby;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zahájit přípravu zřízení příspěvkové organizace;
 • plnit úkoly zřizovatelského odboru k nově vzniklé příspěvkové organizaci.
odpovědnost: hejtman kraje, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-39.doc, RK-26-2015-39, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 11 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1599/26/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-11.doc, RK-26-2015-11, př. 1

12. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
Usnesení 1600/26/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-12.doc

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1601/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2015-13, př. 1 a RK-26-2015-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-13.doc, RK-26-2015-13, př. 1, RK-26-2015-13, př. 2

14. Návrh na zařazení nových akcí na kapitole Nemovitý majetek - projektové dokumentace pro rok 2016
Usnesení 1602/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce do rozpočtu Kraje Vysočina, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství dle materiálu RK-26-2015-14, př. 1.
odpovědnost: OM, OE
termín: 7.9 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-14.doc, RK-26-2015-14, př. 1

15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1603/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-26-2015-15, př. 1 a RK-26-2015-15, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-15.doc, RK-26-2015-15, př. 1, RK-26-2015-15, př. 1a, RK-26-2015-15, př. 2, RK-26-2015-15, př. 2a

16. Řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovali radu kraje o návrhu dalšího kroku při hledání řešení umístění sídla Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1604/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající ve změně funkčního využití plochy P39 nebo její části a popřípadě části plochy Z109 na nové využití - občanská vybavenost pro umístění budovy Krajské knihovny Vysočiny;
 • zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV;
ukládá
předkládat zápisy z jednání mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod průběžně Radě Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM, OE, OKPPCR
termín: 3. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-16.doc, RK-26-2015-16, př. 1, RK-26-2015-16, př. 2, RK-26-2015-16, př. 3

17. Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh změny rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1605/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu rozpisu jmenovitých akcí dle materiálu RK-26-2015-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-17.doc, RK-26-2015-17, př. 1

18. Monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s monitorovacím hlášením o pokroku uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-26-2015-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 9. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-18.doc, RK-26-2015-18, př. 1

19. Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektové dokumentace na akci II/347 Humpolec, ul. Čejovská okružní křižovatka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1607/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-26-2015-19, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-26-2015-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-19.doc, RK-26-2015-19, př. 1, RK-26-2015-19, př. 2, RK-26-2015-19, př. 3

20. Veřejná zakázka na služby: PD-02-2015, mosty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1608/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-02-2015, mosty formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-26-2015-20, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-02-2015, mosty dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-26-2015-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-20.doc, RK-26-2015-20, př. 1, RK-26-2015-20, př. 2, RK-26-2015-20, př. 3

21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1609/26/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ODSH, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-21.doc

22. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1610/26/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2015-22, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 26. 11. 2015 do 10. 1. 2016 (s vývozní lhůtou od 23. 11. 2015 do 12. 1. 2016).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-22.doc, RK-26-2015-22, př. 1, RK-26-2015-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1611/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 21 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 21 000 Kč;
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 60 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 60 000 Kč;
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 20 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 20 000 Kč;
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 42 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 42 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku:
 • 21 000 Kč u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s určením na restaurování děl: Jan Štursa, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1038, Jan Štursa, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1050, Josef Mařatka, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1565, Josef Mařatka, Model k pomníku Mistra Jana Husa, inv. č. P 1644, Josef Mařatka, Model k pomníku Mistra Jana Husa, inv. č. P 1645, Josef Mařatka, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1664, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 386, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 387, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 422, Jan Štursa, Stavitelství, inv. č. P 1843, Jan Štursa, Architektura, inv. č. P 1904;
 • 60 000 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s určením na restaurování následujících sbírkových předmětů: Praporeční stuha spolku vojenských vysloužilců, inv. č. Ji-7/D/39, Cechovní praporec cechu tesařů, inv. č. Ji-7/E/13;
  • 20 000 Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s určením na restaurování následujících sbírkových předmětů: Anonym, Dvě protějškové sochy františkánských světců - 1. etapa (stabilizace stavu), přír. č. 7898/1901-1977, 7899/1901-1977;
  • 42 000 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace s určením na restaurování sbírkového předmětu: Smuteční obřadní plachta (pokrývka), evid. č. 240 001.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-23.doc

24. Návrh na poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta ve výši 40 000 Kč subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO: 29397596, se sídlem 28. října 437, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, dle materiálu RK-26-2015-24, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-24.doc, RK-26-2015-24, př. 1

25. Prominutí smluvní pokuty příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/26/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-25.doc

26. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1614/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00949.0007 dle materiálu RK-26-2015-26, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-26.doc, RK-26-2015-26, př. 1, RK-26-2015-26, př. 2, RK-26-2015-26, př. 3

27. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl a odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1615/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
  • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 2 026 483,84 Kč dle materiálů RK-26-2015-27, př. 1 a RK-26-2015-27, př. 2;
  • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek na rok 2015 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2015-27, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-26-2015-27, př. 3;
  • změnu investičního plánu na rok 2015 dle materiálu RK-26-2015-27, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-27.doc, RK-26-2015-27, př. 1, RK-26-2015-27, př. 2, RK-26-2015-27, př. 3, RK-26-2015-27, př. 4, RK-26-2015-27, př. 5, RK-26-2015-27, př. 6

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu 21. Ročníku letního tenisového TURNAJE STAROSTŮ a členů místních samospráv
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru Sportovnímu klubu Litohoř. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sportovnímu klubu Litohoř, Litohoř 155, PSČ 675 46, IČO: 22680641 ve výši 5 000 Kč dle materiálu RK-26-2015-28, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-28.doc, RK-26-2015-28, př. 1, RK-26-2015-28, př. 2

29. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv, které se týkají přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1617/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-26-2015-29, př. 1 a RK-26-2015-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-29.doc, RK-26-2015-29, př. 1, RK-26-2015-29, př. 2

30. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1618/26/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-26-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-30.doc, RK-26-2015-30, př. 1

31. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1619/26/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 40 000 Kč na podporu pořádání MČR záchranných prací/CACT pobočnému spolku Záchranná brigáda kynologů kraje Vysočina, se sídlem Vlastkovec 2, Slavonice 378 81, IČO: 70931712;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-31.doc, RK-26-2015-31, př. 1

32. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s průběhem přípravy návrhu systémového řešení poradenských služeb v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1620/26/2015/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS zpracovat návrh na systémové zajištění poradenských služeb v kraji a předložit jej orgánům kraje k projednání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky krajem zřízených pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-32.doc

38. Zastoupení Kraje Vysočina v Nadačním fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh zastoupení kraje v orgánech Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi doplněný návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1621/26/2015/RK
Rada kraje
pověřuje
Ing. Milana Kastnera k účasti na zasedáních správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina v pozici pozorovatele.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu.
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-38.doc

33. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1622/26/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-26-2015-33, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-33.doc, RK-26-2015-33, př. 1

34. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1623/26/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 266 900 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 266 900 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 660 900 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-26-2015-34, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2015-34, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-34.doc, RK-26-2015-34, př. 1, RK-26-2015-34, př. 2, RK-26-2015-34, př. 3

35. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení návrh změny čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1624/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-26-2015-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-35.doc, RK-26-2015-35, př. 1

36. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/26/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • rozhodnout o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2015-36, př. 1;
  • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-26-2015-36, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-36.doc, RK-26-2015-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1626/26/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 41 340 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-26-2015-37, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-26-2015-37, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-26-2015-37, př. 2;
  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 21 143 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-26-2015-37, př. 3 a RK-26-2015-37, př. 4;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-26-2015-37, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2015-37.doc, RK-26-2015-37, př. 1, RK-26-2015-37, př. 2, RK-26-2015-37, př. 3, RK-26-2015-37, př. 4, RK-26-2015-37, př. 5, RK-26-2015-37, př. 6, RK-26-2015-37, př. 7

38. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 9. 2015, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2015 dne 1. 9. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 9. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz