Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2015 - 01.09.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Peněžní dar a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
06Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2014/2015 a příprava ročníku 2015/2016
07Finanční příspěvek na realizaci akce Den s Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí mimořádné dotace na podporu Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
10Dar pro příspěvkovou organizaci
11Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
12Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
13Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
14Návrh na zařazení nových akcí na kapitole Nemovitý majetek - projektové dokumentace pro rok 2016
15Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
16Řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
17Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
18Monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
19Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
20Veřejná zakázka na služby: PD-02-2015, mosty
21Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
22Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
24Návrh na poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
25Prominutí smluvní pokuty příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
26FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
27Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2015
28Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu 21. Ročníku letního tenisového TURNAJE STAROSTŮ a členů místních samospráv
29Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Třebíč
30Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
31Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
32Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
33Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti sociálních služeb
34Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
35Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
36Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
38Zastoupení Kraje Vysočina v Nadačním fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
39Smlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz