Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2013, které se konalo dne 13. 8. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 8. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
126. Partnerské smlouvy v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
127. Smlouva o výpůjčce
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2013
 2. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 3. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
 4. Majetkoprávní příprava stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 5. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
 6. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
 7. Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavby přeložek plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
 8. Převody pozemků v k. ú. a obci Třešť
 9. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019
 10. Prodej pozemku pod trafostanicí - k. ú. Třebíč
 11. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
 12. Darování stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné a změna usnesení 1808/37/2011/RK
 13. Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k.ú. Světlá nad Sázavou
 14. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 15. Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
 16. Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 17. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 18. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 20. Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
 22. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
 23. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
 24. Majetkoprávní příprava pro akci III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2
 25. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-3
 26. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 27. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 28. Majetkoprávní úkony související se stavbou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v k. ú. a obci Počátky
 29. Návrh na zveřejnění záměru převodu vodovodního řadu v Moravských Budějovicích
 30. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
 31. Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
 32. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
 33. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 34. Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
 35. Smlouvy uzavírané mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 36. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 37. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 38. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2013
 39. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2013
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 41. Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 42. Smlouva o výpůjčce - vypořádání majetku MPSV
 43. Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
 44. Projekt Digitalizace a ukládání - úprava rozpočtu projektu
 45. Veřejná zakázka Mobilní podpora zásahů HZS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 46. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
 47. Peněžní dar pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 48. Nařízení rady kraje č. 08/2013, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitola Evropské projekty - vratky dotací z příjmů projektů
 50. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
 51. Uzavření smlouvy o spolupráci a dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 53. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
 54. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 58. Žádost o finanční příspěvek
 59. Průběžné monitorovací zprávy k projektům implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
 60. Průběžné monitorovací zprávy k projektům revitalizace parků
 61. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
 62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma
 63. Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ) k žádostem v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita
 64. Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ) k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
 65. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
 66. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 68. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 69. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 70. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada penále na základě kontrolního zjištění
 71. Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 72. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 73. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
 74. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
 75. Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 76. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 77. Informace o projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
 78. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
 79. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 80. Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2012/2013“ a příprava ročníku 2013/2014
 81. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 82. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 83. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 84. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2013
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2013
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání semináře Chirurgie přednoží
 88. Informace o projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
 89. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
 91. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
 92. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
 93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 94. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 95. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 99. Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 - účast výpravy Kraje Vysočina
 100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 102. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 103. Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
 105. Změny ve zřizovací listině
 106. Změny ve zřizovacích listinách
 107. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem organizačního zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
 108. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 109. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
 110. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 111. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 112. Žádost Energoklastru CTT Vysočina
 113. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 114. 2. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 115. Informace o fúzi příjemce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 116. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 117. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 118. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 119. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 120. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 121. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 122. Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
 123. Aktualizace loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
 124. Porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 125. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
 126. Partnerské smlouvy v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 127. Smlouva o výpůjčce
 128. Rozprava členů rady
Usnesení 1311/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03 16, 18 33, 36, 37 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
Usnesení 1312/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu pozemků dle materiálu RK-26-2013-03, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 20 Kč/m2/rok a to na dobu od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014, v rámci přípravy realizace stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-03.doc, RK-26-2013-03, př. 1, RK-26-2013-03, př. 2

04. Majetkoprávní příprava stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení 1313/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-26-2013-04, př. 1 za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10 000 Kč v rámci přípravy realizace stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-04.doc, RK-26-2013-04, př. 1, RK-26-2013-04, př. 2

05. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
Usnesení 1314/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemek par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavbu komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-05.doc, RK-26-2013-05, př. 1

06. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
Usnesení 1315/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 4965/1, dle projektové dokumentace o výměře 61 m2 v k. ú. Černovice u Tábora, a to na dobu určitou v délce sedmi měsíců, počínaje dnem započetí stavby, resp. předáním staveniště zhotoviteli stavby, za cenu 20 Kč/m2/rok;
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora spočívající v právu umístění a provozování stavebního objektu - mostu ev. č. 128-013 za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi městem Černovice na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 na části pozemků par. č. 2484/3, par. č. 4965/17, vše v k. ú. Černovice u Tábora.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-06.doc, RK-26-2013-06, př. 1

07. Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavby přeložek plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
Usnesení 1316/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2 - přeložka plynárenského zařízení a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na část pozemků par. č. 4487/4 a par. č. 4606 v k. ú. a obci Chotěboř za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-07, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby II/345, II/340, III/3455 Vilémov - přeložka plynárenského zařízení a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na část pozemků par. č. 1532/3, 116/4, 1592 a 1593 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-07, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městysem Vilémov, se sídlem Vilémov 1, PSČ 582 83 jako povinným z věcného břemene, VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako investorem stavby, spočívající v právu budoucího oprávněného, investora a jimi pověřených osob provést stavbu plynárenského zařízení STL plynovod PE D 90 a přep. 4 DP, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím povinném pozemku za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-07, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-07.doc, RK-26-2013-07, př. 1, RK-26-2013-07, př. 2, RK-26-2013-07, př. 3, RK-26-2013-07, př. 4, RK-26-2013-07, př. 5

08. Převody pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 1317/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 4579/1 díly a, b, c, d o celkové výměře 200 m2 v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 4579/1 díly a, b, c, d o celkové výměře 200 m2 v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2352 díl e o celkové výměře 2 m2 v k. ú. a obci Třešť dle geometrického plánu č. 1751-145/2013 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-08.doc, RK-26-2013-08, př. 1

09. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019
Usnesení 1318/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-09, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu 1 roku ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-09.doc, RK-26-2013-09, př. 1

10. Prodej pozemku pod trafostanicí - k. ú. Třebíč
Usnesení 1319/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku st. par. č. 6490 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-10.doc, RK-26-2013-10, př. 1

11. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
Usnesení 1320/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce smlouvu nájemní na část pozemků par. č. 841 v k. ú. Babice u Okrouhlice a par. č. 1667 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, dle projektové dokumentace o výměře 135 m2, a to na dobu určitou v délce sedmi měsíců, počínaje dnem započetí stavby, resp. předáním staveniště zhotoviteli stavby, za cenu 20 Kč/m2/rok;
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemků par. č. 841 v k. ú. Babice u Okrouhlice a par. č. 1667 v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou spočívající v právu umístění a provozování stavebního objektu - mostu ev. č. 150 - 019 za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-11.doc, RK-26-2013-11, př. 1

12. Darování stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné a změna usnesení 1808/37/2011/RK
Usnesení 1321/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
Rada kraje rozhoduje realizovat stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném, investorem a vlastníkem stavby ČOV bude Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se nahrazuje textem:
Rada kraje rozhoduje realizovat stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném do vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaření Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, investorem stavby ČOV bude Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
 • zveřejnit záměr darování stavby ČOV pro bytové domy č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném postavené na pozemcích par. č. 284/1 a par. č. 1112 v k. ú. Sněžné na Moravě do vlastnictví městyse Sněžné na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavbu ČOV pro bytové domy č.p. 206
a č.p. 207 ve Sněžném postavené na pozemcích par. č. 284/1 a par. č. 1112 v k. ú. Sněžné na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné;
ukládá
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, zajistit úpravu smluvních podmínek Smlouvy o dodávce vody uzavřené mezi Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a městysem Sněžné dne 15. 10. 2008, tj. uzavřít dodatek této smlouvy kterým bude zrušen závazek nemocnice čištění odpadních vod z bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 ve Sněžném.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-12.doc, RK-26-2013-12, př. 1

13. Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k.ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 1322/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 590/27 - ost. plocha, silnice o výměře 489 m2, par. č. 613/24 - ost. plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 590/26 - ost. plocha, silnice o výměře 678 m 2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, včetně stavby okružní křižovatky na silnici II/150 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-13.doc, RK-26-2013-13, př. 1

14. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 1323/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2201/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 781 m2, částí pozemku par. č. 2225 - ost. plocha, silnice zastavěné chodníky a části pozemku par. č. 2229/4 - ost. plocha, silnice zastavěné parkovištěm a veřejnou zelení v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2201/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 781 m2 a po geometrickém zaměření části pozemku par. č. 2225 - ost. plocha, silnice zastavěné chodníky a dále části pozemku par. č. 2229/4 - ost. plocha, silnice zastavěné parkovištěm a veřejnou zelení v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-14.doc, RK-26-2013-14, př. 1

15. Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
Usnesení 1324/26/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-15.doc

16. Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 1325/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt:
 • pozemek par. č. 5554 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 499 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 81 920 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 662 Kč;
 • pozemky par. č. 1419/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 33 m2, par. č. 1419/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, par. č. 1419/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 1419/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 a par. č. 1419/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Hybrálec z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 37 703 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-16.doc, RK-26-2013-16, př. 1

18. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Usnesení 1326/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice mezi budoucím správcem - uživatelem stavby a investorem a vlastníkem stavby dle materiálu RK-26-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-18.doc, RK-26-2013-18, př. 1

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 1327/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1, pozemek par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, díl a o výměře 231 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 676/2 a díl b o výměře 258 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 902/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 862 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 907-3443/2013 z pozemku par. č. 902/1, pozemek par. č. 896/34 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 444 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, díl a o výměře 231 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 676/2 a díl b o výměře 258 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 918-3793/2013 z pozemku par. č. 896/3, vše v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-19.doc, RK-26-2013-19, př. 1, RK-26-2013-19, př. 2, RK-26-2013-19, př. 3

20. Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce
Usnesení 1328/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny dílu e pozemku par. č. 3939/1 o výměře 8 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za díly c1 + c2 pozemku 3942/1 o výměře 57 m2 ve vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny v k. ú. a obci Jihlava, vše zaměřeno geometrickým plánem č. 5784-369/2011.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-20.doc, RK-26-2013-20, př. 1

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
Usnesení 1329/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví města Žirovnice v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-21, př. 2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-21.doc, RK-26-2013-21, př. 1, RK-26-2013-21, př. 2, RK-26-2013-21, př. 3

22. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
Usnesení 1330/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se společností Telefónica Czech Republic, a.s. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-26-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-22.doc, RK-26-2013-22, př. 1

23. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
Usnesení 1331/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 2377/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 188 m2 a par. č. 2377/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, oddělené geometrickým plánem č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2377/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 188 m2 a par. č. 2377/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, oddělené geometrickým plánem č. 873-162/2013 z pozemku par. č. 2377 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Batelov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-23.doc, RK-26-2013-23, př. 1, RK-26-2013-23, př. 2

24. Majetkoprávní příprava pro akci III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2
Usnesení 1332/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městysem Luka nad Jíhlavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2 na pozemcích potřebných pro stavbu jako trvalý a dočasný zábor v rozsahu dle materiálu RK-26-2013-24, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele nájemní smlouvu v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-26-2013-24, př. 2 na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemku pro stavbu III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2 nájemci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-24.doc, RK-26-2013-24, př. 1, RK-26-2013-24, př. 2, RK-26-2013-24, př. 3

25. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-3
Usnesení 1333/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem nájemní smlouvu na část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 608 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o nájmu pozemku dle materiálu RK-26-2013-25, př. 1 na dobu určitou, a to počínaje dnem protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu nájemcem do doby předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, nejdéle však do vydání kolaudačního souhlasu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-25.doc, RK-26-2013-25, př. 1

26. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 1334/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-26.doc, RK-26-2013-26, př. 1

27. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1335/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-26-2013-27, př. 1 a RK-26-2013-27, př. 2.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-27.doc, RK-26-2013-27, př. 1, RK-26-2013-27, př. 2

28. Majetkoprávní úkony související se stavbou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 1336/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování stavby zpevněné plochy a parkoviště na pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky;
 • uzavřít mezi městem Počátky na straně vlastníka pozemku a povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v uložení, provozování a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem provádění oprav a údržby podzemních inženýrských sítí na pozemcích par. č. 4474/5, par. č. 2275/11 (dle GP. č. 935-276-2011), vše v k. ú. Počátky;
 • uzavřít mezi městem Počátky na straně vlastníka pozemku a povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina na straně oprávněných z věcného břemene bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu užívání - přístup, příjezd k budově občanské vybavenosti č. p. 708 v Počátkách a parkování - pozemků par. č. 4474/5, par. č. 2275/11 (dle GP. č. 935-276-2011), vše v k. ú. Počátky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 917 - zastavěná plocha o výměře 157 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem stavbu zpevněné plochy a parkoviště včetně všech součástí a příslušenství na pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-28.doc, RK-26-2013-28, př. 1, RK-26-2013-28, př. 2

29. Návrh na zveřejnění záměru převodu vodovodního řadu v Moravských Budějovicích
Usnesení 1337/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu vodovodního řadu postaveného na pozemcích par. č. 5202, 2087/8, 2073/5, 2083/4, 2702, 4204/3 v k.ú. Moravské Budějovice do vlastnictví města Moravské Budějovice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 16. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-29.doc, RK-26-2013-29, př. 1

30. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
Usnesení 1338/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Vltavy, s. p. na straně pronajímatele nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 1356/1 o výměře 476 m2 a par. č. 1355 o výměře 29 m2 v katastrálním území Želiv a část pozemku par. č. 307 o výměře 34 m2 v katastrálním území Bolechov dle smlouvy dle materiálu RK-26-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-30.doc, RK-26-2013-30, př. 1

31. Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
Usnesení 1339/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemek par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2, vše v k.ú. a obci Hladov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1105 m2 a pozemek par. č. 754/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 919 m2, vše v k. ú. a obci Hladov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hladov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-31.doc, RK-26-2013-31, př. 1

32. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 1340/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Horní Cerekev o majetkoprávním vypořádání pozemku par. č. 2600/7 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-32.doc, RK-26-2013-32, př. 1

33. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Usnesení 1341/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-33.doc

36. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1342/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2013-36, př. 1 a RK-26-2013-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-36.doc, RK-26-2013-36, př. 1, RK-26-2013-36, př. 2

37. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1343/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2013-37, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-26-2013-37, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 854/5 v k.ú. Střitež u Jihlavy;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1430/5 v k.ú. Nové Petrovice;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 647/6 a 668/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1446/2 v k.ú. Velký Beranov;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. st. 1850 v k.ú. Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-37.doc, RK-26-2013-37, př. 1

02. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1344/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2013-02, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I. formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-26-2013-02, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-02.doc, RK-26-2013-02, př. 1, RK-26-2013-02, př. 2, RK-26-2013-02, př. 3, RK-26-2013-02, př. 4

17. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o bezúplatném užívání nemovitosti mezi příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o bezúplatném užívání nemovitosti mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a Základní školou Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 na straně uživatele dle materiálu RK-26-2013-17, př. 1.
odpovědnost: ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, odbor majetkový
termín: 15. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-17.doc, RK-26-2013-17, př. 1, RK-26-2013-17, př. 2

34. Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje upravený materiál, týkající se zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/26/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-34.doc

35. Smlouvy uzavírané mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv o výpůjčce mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v souvislosti s dokončením a užíváním zrekonstruovaných nemovitostí v Jihlavě Heleníně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1347/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálů RK-26-2013-35, př. 1 a RK-26-2013-35, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, ředitel Střední školy stavební Jihlava, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-35.doc, RK-26-2013-35, př. 1, RK-26-2013-35, př. 2, RK-26-2013-35, př. 3

38. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2013
V. Novotný předložil radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2013 dle materiálu RK-26-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-38.doc, RK-26-2013-38, př. 1

39. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2013
V. Novotný seznámil radu kraje s přehledem nabytých účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za 1. pololetí 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 v celkové výši 2 805 909 835,45 Kč dle materiálu RK-26-2013-39, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na zvláštní účty za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 v celkové výši 318 550 030,67 Kč dle materiálu RK-26-2013-39, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-39.doc, RK-26-2013-39, př. 1, RK-26-2013-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 967 107 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-40.doc

41. Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/26/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-41.doc

42. Smlouva o výpůjčce - vypořádání majetku MPSV
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-26-2013-42, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 10. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-42.doc, RK-26-2013-42, př. 1

43. Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb dle materiálu RK-26-2013-43, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 10. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-43.doc, RK-26-2013-43, př. 1

44. Projekt Digitalizace a ukládání - úprava rozpočtu projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o nezpůsobilých výdajích na služby v projektu Digitalizace a ukládání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
existenci nezpůsobilých výdajů na služby v projektu Digitalizace a ukládání ve výši 312 191,60 Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 20 % na 21 %.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-44.doc

45. Veřejná zakázka Mobilní podpora zásahů HZS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 164 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 164 tis. Kč na financování předmětu veřejné zakázky Mobilní podpora zásahů HZS;
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku dle materiálu RK-26-2013-45, př. 1.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-45.doc, RK-26-2013-45, př. 1

46. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2013-46, př. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2013-46, př. 2;
 • změnu názvu akce v kapitole Doprava, přílohy D1: Souvislé akce na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV:
Křiž. III/40510 - Radonín, 1. etapa - původní název se mění na Křiž. III/40510 - Radonín, 2. etapa - nový název.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-46.doc, RK-26-2013-46, př. 1, RK-26-2013-46, př. 2

47. Peněžní dar pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro KSÚSV, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2013-47, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-47.doc, RK-26-2013-47, př. 1

48. Nařízení rady kraje č. 08/2013, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 08/2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/26/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 08/2013, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-26-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, KSÚSV
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-48.doc, RK-26-2013-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitola Evropské projekty - vratky dotací z příjmů projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku částí dotací v celkové výši 1 404 477,63 Kč dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 1, RK-26-2013-49, př. 2, RK-26-2013-49, př. 3, RK-26-2013-49, př. 4, RK-26-2013-49, př. 5, RK-26-2013-49, př. 6, RK-26-2013-49, př. 7, RK-26-2013-49, př. 8, RK-26-2013-49, př. 9 a RK-26-2013-49, př. 10, do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 647 930 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 647 930 Kč určenou na úhradu vratky peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 2, RK-26-2013-49, př. 3, RK-26-2013-49, př. 6, RK-26-2013-49, př. 7 a RK-26-2013-49, př. 8;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektů II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba, II/405 Příseka - Brtnice, Přeložka silnice II/152 Jihlava - Heroltice, II/405 Brtnice - Zašovice a II/360 Štěpánovice - Vacenovice související s odvodem vratky části dotace ve výši 756 555,44 Kč dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV dle materiálů RK-26-2013-49, př. 1, RK-26-2013-49, př. 4, RK-26-2013-49, př. 5, RK-26-2013-49, př. 9 a RK-26-2013-49, př. 10.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-49.doc, RK-26-2013-49, př. 1, RK-26-2013-49, př. 2, RK-26-2013-49, př. 3, RK-26-2013-49, př. 4, RK-26-2013-49, př. 5, RK-26-2013-49, př. 6, RK-26-2013-49, př. 7, RK-26-2013-49, př. 8, RK-26-2013-49, př. 9, RK-26-2013-49, př. 10

50. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 žadatelům uvedeným v materiálu RK-26-2013-50, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-50.doc, RK-26-2013-50, př. 1, RK-26-2013-50, př. 2, RK-26-2013-50, př. 3, RK-26-2013-50, př. 4

51. Uzavření smlouvy o spolupráci a dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje k projednání návrh uzavření smluvních vztahů s organizacemi zapojenými do projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Národní galerií v Praze smlouvu o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 1 a se společností ŽĎAS a.s. uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ve znění dle materiálu RK-26-2013-51, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-51.doc, RK-26-2013-51, př. 1, RK-26-2013-51, př. 2, RK-26-2013-51, př. 3, RK-26-2013-51, př. 4

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1362/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34053) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci grantu VISK 3 Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 34 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o částku 34 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2013 jeho zvýšením o částku 34 000 Kč určenou na realizaci projektu Zpřístupnění on-line katalogu knihovny, pořízení ICT pro zvýšení a zkvalitnění dostupnosti knihovnických služeb.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-52.doc

53. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1363/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-53, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-53.doc, RK-26-2013-53, př. 1

54. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v 1. pololetí 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1364/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 dle materiálu RK-26-2013-54, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-54.doc, RK-26-2013-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o návrhu zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1365/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu VISK 3 (ÚZ 34053) na realizaci projektu Výpůjční protokoly AKS Clavisu REKS pro 10 neprofesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod ve výši 38 000 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070) na realizaci projektu Nenechte mozek zlenivět - kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zdravotně postižené ve výši 43 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34053 o částku 38 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 43 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2013 v důsledku jeho zvýšení o částku 38 000 Kč určenou na realizaci projektu Výpůjční protokoly AKS Clavisu REKS pro 10 neprofesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod a o částku 43 000 Kč určenou na realizaci projektu Nenechte mozek zlenivět - kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zdravotně postižené.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1366/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 10 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 10 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013 jeho zvýšením o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava - 4. část (závěr).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 223 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 210 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
  • Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 21 000 Kč;
  • Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 21 000 Kč;
  • Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 21 000 Kč;
  • Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 21 000 Kč;
  • Město Počátky (IČO 248843) 21 000 Kč;
  • Město Přibyslav (IČO 268097) 21 000 Kč;
  • Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 21 000 Kč;
  • Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 21 000 Kč;
  • Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542) 21 000 Kč;
  • Obec Želetava (IČO 290751) 21 000 Kč;
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-57.doc, RK-26-2013-57, př. 1, RK-26-2013-57, př. 2, RK-26-2013-57, př. 3

127. Smlouva o výpůjčce
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce se Statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1368/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-26-2013-127, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-127.doc, RK-26-2013-127, př. 1

58. Žádost o finanční příspěvek
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o žádosti Sdružení ochrany spotřebitelů Asociace o poskytnutí finančního příspěvku na svůj projekt. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1369/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční příspěvek dle žádosti uvedené v materiálu RK-26-2013-58, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat žadatele o tomto rozhodnutí.
odpovědnost: RK, ředitel
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-58.doc, RK-26-2013-58, př. 1

59. Průběžné monitorovací zprávy k projektům implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje na vědomí průběžné monitorovací zprávy projektů implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1370/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy projektů implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dle materiálů RK-26-2013-59, př. 1, RK-26-2013-59, př. 2, RK-26-2013-59, př. 3, RK-26-2013-59, př. 4 a RK-26-2013-59, př. 5.
odpovědnost: OŽP
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-59.doc, RK-26-2013-59, př. 1, RK-26-2013-59, př. 2, RK-26-2013-59, př. 3, RK-26-2013-59, př. 4, RK-26-2013-59, př. 5

60. Průběžné monitorovací zprávy k projektům revitalizace parků
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, seznámila radu kraje s průběžnými monitorovacími zprávami projektů revitalizace parků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy projektů revitalizace parků dle materiálů RK-26-2013-60, př. 1, RK-26-2013-60, př. 2, RK-26-2013-60, př. 3, RK-26-2013-60, př. 4, RK-26-2013-60, př. 5, RK-26-2013-60, př. 6, RK-26-2013-60, př. 7, RK-26-2013-60, př. 8 a RK-26-2013-60, př. 9.
odpovědnost: OŽP
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-60.doc, RK-26-2013-60, př. 1, RK-26-2013-60, př. 2, RK-26-2013-60, př. 3, RK-26-2013-60, př. 4, RK-26-2013-60, př. 5, RK-26-2013-60, př. 6, RK-26-2013-60, př. 7, RK-26-2013-60, př. 8, RK-26-2013-60, př. 9

61. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh zřízení nového zvláště chráněného území s názvem Hodíškovský rybník. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1372/26/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 13. 8. 2013 č. 9/2013, o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník, dle materiálu RK-26-2013-61, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-61.doc, RK-26-2013-61, př. 1

62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovala radu kraje o návrhu přehlášení stávající přírodní rezervace V Jedlí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1373/26/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 13. 8. 2013 č. 10/2013, o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-26-2013-62, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-62.doc, RK-26-2013-62, př. 1

63. Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ) k žádostem v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje na vědomí průběžné monitorovací zprávy k žádostem do OPŽP v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1374/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy k žádostem do OPŽP v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita dle materiálů RK-26-2013-63, př. 1, RK-26-2013-63, př. 2, RK-26-2013-63, př. 3, RK-26-2013-63, př. 4 a RK-26-2013-63, př. 5.
odpovědnost: OŽP
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-63.doc, RK-26-2013-63, př. 1, RK-26-2013-63, př. 2, RK-26-2013-63, př. 3, RK-26-2013-63, př. 4, RK-26-2013-63, př. 5

64. Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ) k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje průběžné monitorovací zprávy k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1375/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-26-2013-64, př. 1, RK-26-2013-64, př. 2, RK-26-2013-64, př. 3 a RK-26-2013-64, př. 4.
odpovědnost: OŽP
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-64.doc, RK-26-2013-64, př. 1, RK-26-2013-64, př. 2, RK-26-2013-64, př. 3, RK-26-2013-64, př. 4

65. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
Z. Chlád a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Stanici Pavlov, o. p. s., na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1376/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2014 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2014 dle materiálu RK-26-2013-65, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: do 15. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-65.doc, RK-26-2013-65, př. 1, RK-26-2013-65, př. 2

66. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000
Z. Chlád a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložili radě kraje ke schválení projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1377/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000;
ukládá
odboru životního prostředí vypracovat projektovou žádost.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-66.doc

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1378/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 5 500 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle materiálu RK-26-2013-67, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 718 721 Kč;
 • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 776 052 Kč;
 • Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, přísp. organizace, o částku 893 828 Kč;
 • Dětského domova Telč příspěvkové organizace, o částku 128 232 Kč;
 • Dětského domova Senožaty, příspěvkové organizace, o částku 48 224 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Dětského domova Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-67.doc, RK-26-2013-67, př. 1

68. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1379/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitálových výdajů o částku 1 000 000 Kč s určením na nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-68.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 69, 71, 75, 76 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

69. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1380/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-69, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-69, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-69.doc, RK-26-2013-69, př. 1

71. Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1381/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2013-71, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-71.doc, RK-26-2013-71, př. 1

75. Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1382/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-75, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-75.doc, RK-26-2013-75, př. 1

76. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1383/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2013-76, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-76.doc, RK-26-2013-76, př. 1

70. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada penále na základě kontrolního zjištění
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o vyměřeném penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1384/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
penále v celkové výši 196 682 Kč dle materiálu RK-26-2013-70, př. 1 na účet správce daně;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 196 690 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 196 690 Kč určenou na úhradu penále dle materiálů RK-26-2013-70, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-70.doc, RK-26-2013-70, př. 1

72. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh změny použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2013. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1385/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-72.doc, RK-26-2013-72, př. 1, RK-26-2013-72, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 73, 74 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

73. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
Usnesení 1386/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-26-2013-73, př. 1 a RK-26-2013-73, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2013-73, př. 3 a RK-26-2013-73, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-73.doc, RK-26-2013-73, př. 1, RK-26-2013-73, př. 2, RK-26-2013-73, př. 3, RK-26-2013-73, př. 4

74. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
Usnesení 1387/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-26-2013-74, př. 1 a RK-26-2013-74, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2013-74, př. 3 a RK-26-2013-74, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-74.doc, RK-26-2013-74, př. 1, RK-26-2013-74, př. 2, RK-26-2013-74, př. 3, RK-26-2013-74, př. 4

77. Informace o projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámily radu kraje s projektem Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1388/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
účast Kraje Vysočina v projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-77.doc

78. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví ve 2. čtvrtletí 2013. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1389/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 dle materiálu RK-26-2013-78, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-78.doc, RK-26-2013-78, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 79, 84 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

79. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1390/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2013-79, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-79.doc, RK-26-2013-79, př. 1

84. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1391/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2013-84, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-84.doc, RK-26-2013-84, př. 1

80. Vyhodnocení projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2012/2013“ a příprava ročníku 2013/2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s vyhodnocením projektu První pomoc do škol za školní rok 2012/2013. V průběhu jednání přišli P. Krčál a Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-80.doc, RK-26-2013-80, př. 1, RK-26-2013-80, př. 2

81. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace uvedených investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v celkové výši 589 000 Kč, z toho:
 • Videořetězec pro gynekologii v předpokládané výši 197 000 Kč;
 • Myčka podložních mís v předpokládané výši 105 000 Kč;
 • Zahradní traktůrek v předpokládané výši 105 000 Kč;
 • Automatická fritéza v předpokládané výši 182 000 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-81.doc, RK-26-2013-81, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 82, 83 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

82. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1394/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Analyzátor hematologický Sysmex XT 2000i, r. v. 2005, pořizovací cena 496 213 Kč, zůstatková cena 337 423 Kč;
 • Lampa štěrbinová Opton SL30M, r. v. 1988, pořizovací cena 406 540 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-82.doc, RK-26-2013-82, př. 1

83. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1395/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • Videogastroskop GIF-Q165, rok výroby 2007, pořizovací cena 271 133 Kč, zůstatková cena 187 971 Kč;
 • Koagulometr - CA 540, rok výroby 1998, pořizovací cena 820 584 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 08. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-83.doc, RK-26-2013-83, př. 1

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 437 111,07 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-85.doc

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv v I. pololetí 2013. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 247 527 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-86.doc

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání semináře Chirurgie přednoží
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1398/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 20 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, IČO: 00842001 s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním specializovaného semináře Chirurgie přednoží.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 25. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-87.doc, RK-26-2013-87, př. 1, RK-26-2013-87, př. 2, RK-26-2013-87, př. 3

88. Informace o projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informaci o zapojení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina do výše uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zapojení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček;
ukládá
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina aktivní součinnost při realizaci projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček;
 • odboru zdravotnictví součinnost při realizaci projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček a zajistit finanční spoluúčast ve výši 330 000 Kč z kapitoly Zdravotnictví.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-88.doc, RK-26-2013-88, př. 1

89. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla M. Kružíková a odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1400/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 700 Kč na provoz okresního pracoviště NOR a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2013-89, př. 3upr1;
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 53 400 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 67 200 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 38 400 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 78 300 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-89.doc, RK-26-2013-89, př. 1, RK-26-2013-89, př. 2, RK-26-2013-89, př. 3

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátek půjček poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství. V průběhu jednání přišel J. Běhounek a odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 997 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-26-2013-90.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-90.doc

91. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1402/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Fabia, inventární číslo 13, pořízen v roce 2006, z majetku kraje způsobem navrženým Základní školou a Mateřskou školou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2013-91.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-91.doc

92. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce nábytku dle materiálu RK-26-2013-92, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
termín: 1. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-92.doc, RK-26-2013-92, př. 1

93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-93.doc

94. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, o souhlas zřizovatele s dlouhodobým pronájmem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy na pronájem tiskových strojů Kyocera s firmou Kapucín - Repro, s.r.o. Třebíč dle materiálu RK-26-2013-94, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: 1. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-94.doc, RK-26-2013-94, př. 1

95. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1405/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 16 219 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-95.doc

96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním v celkové výši 553 310 Kč dle materiálu RK-26-2013-96, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu RK-26-2013-96, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-96.doc, RK-26-2013-96, př. 1

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Střední školy obchodu a služeb Jihlava o dotaci na pořádání celostátního kola postupové soutěže CESOFOTO 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 14 000 Kč u organizace zřizované krajem dle materiálu RK-26-2013-97, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-97.doc, RK-26-2013-97, př. 1, RK-26-2013-97, př. 2

98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 830 351,04 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 1 131 878,49 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČO 48895598, o částku 698 472,55 Kč na realizaci projektu Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-98.doc

99. Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 - účast výpravy Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-99.doc, RK-26-2013-99, př. 1

100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední školy stavební Třebíč, IČO: 60418451, o částku 48 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Dřevo jako současný ekologický stavební materiál dle materiálu RK-26-2013-100, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-100.doc, RK-26-2013-100, př. 1, RK-26-2013-100, př. 2

101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2013. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 350 000 Kč Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na úhradu vybavení přístavby sociálního zázemí pro sportovce;
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-101, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-101.doc, RK-26-2013-101, př. 1, RK-26-2013-101, př. 2

102. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 dle materiálu RK-26-2013-102, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-102.doc, RK-26-2013-102, př. 1

103. Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu udělení motivačních stipendií. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-26-2013-103, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 151 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 151 000 Kč na podporu učebních oborů;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-26-2013-103, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-26-2013-103, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-103.doc, RK-26-2013-103, př. 1, RK-26-2013-103, př. 2

104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí podpory účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1414/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 62 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-26-2013-104, př. 6upr1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 17 564 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 2 materiálu RK-26-2013-104, př. 6upr1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-104.doc, RK-26-2013-104, př. 1, RK-26-2013-104, př. 2, RK-26-2013-104, př. 3, RK-26-2013-104, př. 4, RK-26-2013-104, př. 5, RK-26-2013-104, př. 6

105. Změny ve zřizovací listině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1415/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-26-2013-105, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-105.doc, RK-26-2013-105, př. 1

106. Změny ve zřizovacích listinách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1416/26/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu RK-26-2013-106, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-26-2013-106, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu RK-26-2013-106, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu RK-26-2013-106, př. 4;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu RK-26-2013-106, př. 5;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu RK-26-2013-106, př. 6;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu RK-26-2013-106, př. 7;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov dle materiálu RK-26-2013-106, př. 8;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-26-2013-106, př. 9;
 • rozhodnout, že vlastní majetek příspěvkových organizací, o jejichž sloučení rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013, přechází dnem sloučení na příslušnou nástupnickou organizaci.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-106.doc, RK-26-2013-106, př. 1, RK-26-2013-106, př. 2, RK-26-2013-106, př. 3, RK-26-2013-106, př. 4, RK-26-2013-106, př. 5, RK-26-2013-106, př. 6, RK-26-2013-106, př. 7, RK-26-2013-106, př. 8, RK-26-2013-106, př. 9

107. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem organizačního zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, o jejímž zadání rozhodla Ing. Jana Fialová, radní pro Oblast školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodla Ing. Jana Fialová, radní pro Oblast školství, mládeže a sportu, dle materiálů RK-26-2013-107, př. 1 a RK-26-2013-107, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-107.doc, RK-26-2013-107, př. 1, RK-26-2013-107, př. 2

108. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/26/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-108, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-108.doc, RK-26-2013-108, př. 1

109. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o ustanovení komise pro otevírání obálek a jmenování komise pro hodnocení nabídek pro Veřejnou zakázku č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1419/26/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-26-2013-109, př. 1;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-26-2013-109, př. 2;
stanoví,
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku posoudí hodnotící komise;
 • že jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise se bude účastnit zástupce administrátora dle materiálů RK-26-2013-109, př. 1 a RK-26-2013-109, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 26. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-109.doc, RK-26-2013-109, př. 1, RK-26-2013-109, př. 2

110. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje a jejich zprostředkování jednotlivým organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1420/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 10 121 720,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz: na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-26-2013-110, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-110.doc, RK-26-2013-110, př. 1

111. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1421/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 58 494,84 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 58 494,84 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-111.doc

112. Žádost Energoklastru CTT Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o žádosti společnosti Energoklastr CTT Vysočina, o.p.s., o finanční podporu soutěže Technology cup Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1422/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční prostředky společnosti Energoklastru CTT Vysočina, o.p.s. se sídlem U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov, IČO: 29201055 na podporu soutěže Technology Cup Vysočina.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-112.doc, RK-26-2013-112, př. 1

113. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotací od MŠMT, za účelem zajištění průběžného financování tří projektů Technické pomoci, realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1423/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 4 088 744,01 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 113 456,29 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 18 227,27 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-113.doc

114. 2. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1424/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3, RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3, RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5 a RK-26-2013-114, př. 6.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-114.doc, RK-26-2013-114, př. 1, RK-26-2013-114, př. 2, RK-26-2013-114, př. 3, RK-26-2013-114, př. 4, RK-26-2013-114, př. 5, RK-26-2013-114, př. 6

115. Informace o fúzi příjemce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o podstatné změně projektu „Vzdělávání v IT bezpečnosti“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1425/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci obsaženou v materiálu RK-26-2013-115;
souhlasí
s podstatnou změnou projektu „Vzdělávání v IT bezpečnosti“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spočívající v provedení fúze příjemce podpory COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27691152 s nástupnickou společností Comguard Holding s.r.o., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 01480693.
odpovědnost: ORR
termín: 30. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-115.doc, RK-26-2013-115, př. 1, RK-26-2013-115, př. 2

116. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1426/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0003 dle materiálu RK-26-2013-116, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-116.doc, RK-26-2013-116, př. 1, RK-26-2013-116, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 117 - 121 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

117. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1427/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 407 918,26 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-117.doc

118. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1428/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ve výši 1 298 810,98 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-118.doc

119. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1429/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 713 697,65 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-119.doc

120. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1430/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 6 101 749,40 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-120.doc

121. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1431/26/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 281 095,59 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-121.doc

122. Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2013 a 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1432/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2013 a 2014 dle materiálu RK-26-2013-122, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-122.doc, RK-26-2013-122, př. 1

123. Aktualizace loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o aktualizaci loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktualizaci loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 dle materiálu RK-26-2013-123, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-123.doc, RK-26-2013-123, př. 1, RK-26-2013-123, př. 2

124. Porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/26/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-124.doc

125. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje na vědomí závěrečnou monitorovací zprávu v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina - Kvalita 09. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/26/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina - Kvalita 09 dle materiálu RK-26-2013-125, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2013-125, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-125.doc, RK-26-2013-125, př. 1

126. Partnerské smlouvy v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem uzavření partnerských smluv se školami, jež budou finančními partnery kraje v projektu s názvem „Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/26/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít partnerské smlouvy na projekt „Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s partnery uvedenými v materiálu RK-26-2013-126, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-26-2013-126, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2013-126, př. 3.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2013-126.doc, RK-26-2013-126, př. 1, RK-26-2013-126, př. 2, RK-26-2013-126, př. 3

128. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 8. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2013 dne 13. 8. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 8. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz