Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2013 - 13.08.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zadávací řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
03Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
04Majetkoprávní příprava stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
05Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
06Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
07Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavby přeložek plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
08Převody pozemků v k. ú. a obci Třešť
09Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019
10Prodej pozemku pod trafostanicí - k. ú. Třebíč
11Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
12Darování stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné a změna usnesení 1808/37/2011/RK
13Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k.ú. Světlá nad Sázavou
14Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
15Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
16Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
17Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
18Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
19Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
20Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce
21Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
22Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
23Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
24Majetkoprávní příprava pro akci III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2
25Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-3
26Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
27Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
28Majetkoprávní úkony související se stavbou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v k. ú. a obci Počátky
29Návrh na zveřejnění záměru převodu vodovodního řadu v Moravských Budějovicích
30Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
31Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
32Nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
33Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
34Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
35Smlouvy uzavírané mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
36Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
37Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
38Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2013
39Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2013
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
41Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
42Smlouva o výpůjčce - vypořádání majetku MPSV
43Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
44Projekt Digitalizace a ukládání - úprava rozpočtu projektu
45Veřejná zakázka Mobilní podpora zásahů HZS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
46Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
47Peněžní dar pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
48Nařízení rady kraje č. 08/2013, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitola Evropské projekty - vratky dotací z příjmů projektů
50Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
51Uzavření smlouvy o spolupráci a dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
53Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
54Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
58Žádost o finanční příspěvek
59Průběžné monitorovací zprávy k projektům implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
60Průběžné monitorovací zprávy k projektům revitalizace parků
61Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
62Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma
63Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ ) k žádostem v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita
64Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ ) k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
65Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
66Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
68Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
69Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
70Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada penále na základě kontrolního zjištění
71Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
72Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
732. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
742. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
75Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
76Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
77Informace o projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
78Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
79Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
80Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2012/2013 a příprava ročníku 2013/2014 pro jednání rady kraje č. 26/2013 dne 13. 8. 2013 zpracoval: T. Halačka předkládá: S. Měrtlová Popis problému: Cílem projektu První pomoc do škol je p
81Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
82Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
83Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
84Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2013
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2013
87Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání semináře Chirurgie přednoží
88Informace o projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
89Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
90Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
91Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
92Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
93Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
94Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
95Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
96Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
97Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
98Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
99Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 - účast výpravy Kraje Vysočina
100Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
101Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
102Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
103Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
104Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
105Změny ve zřizovací listině
106Změny ve zřizovacích listinách
107Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem organizačního zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
108Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
109Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
110Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
111Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
112Žádost Energoklastru CTT Vysočina
113Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1142. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
115Informace o fúzi příjemce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
116Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
117Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
118Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
119Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
120Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
121Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
122Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
123Aktualizace loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
124Porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
125Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
126Partnerské smlouvy v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
127Smlouva o výpůjčce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz