Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2017, které se konalo dne 25. 7. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2017
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 25. 7. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Pacala.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 88. Žádost o dotaci v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2017
 2. Nadlimitní veřejná zakázka Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent - rozhodnutí o výběru dodavatelů
 3. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 4. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 6. Nadační příspěvek a individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 8. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na realizaci projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
 11. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 14. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Urban Art Festival 2017
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
 17. Výbor pro národnostní menšiny
 18. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
 19. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah
 20. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka
 21. Zvýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
 22. Přeprava nadrozměrných a těžkých komponent do lokality výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech
 23. Návrh záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
 24. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
 25. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK
 26. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
 27. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 28. Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
 29. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 30. Žádost o převod pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
 31. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka
 32. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 34. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 35. Uzavření darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
 36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
 37. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
 39. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
 40. Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
 41. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 42. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
 43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
 44. Darování pozemku v k. ú. Dobkov městu Chotěboř
 45. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 46. Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 47. Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
 48. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov
 49. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2017
 50. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
 51. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 52. 1. monitorovací zpráva projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
 54. 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Transformace Domova Háj I.
 55. Projektový záměr Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace Síť podpory pro pečující o seniory s narušenou komunikační schopností v Kraji Vysočina
 56. Projektový záměr Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce
 57. Projektový záměr Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
 58. Projektový záměr Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Zlepšení poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina
 59. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 60. Partnerství Kraje Vysočina v projektech Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II a Žít doma
 61. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
 62. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 63. Jmenování ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 64. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 65. Podpora technického vzdělávání
 66. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 67. Návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017
 68. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 69. Projekt Gastroakademie - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 70. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 72. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 73. Změny ve školském rejstříku
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
 77. Monitorovací zpráva v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
 78. Návrh na rozpočtové opatření - ukončení projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
 79. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 80. Projekt na posílení biodiverzity - EVL Na Oklice
 81. Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
 82. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 83. Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 v ČR
 84. Uzavření dodatků k Dohodám o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Havranka (ID 85074) a Niva Doubravy (ID 85072)
 85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2017
 86. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
 87. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 88. Žádost o dotaci v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 89. Rozprava členů rady
Usnesení 1296/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Nadlimitní veřejná zakázka Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent - rozhodnutí o výběru dodavatelů
K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky dle materiálu RK-24-2017-02, př. 1, jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent“;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření rámcových smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-02.doc, RK-24-2017-02, př. 1

03. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 98 950 Kč a ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 401 050 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 98 950 Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 401 050 Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-03.doc, RK-24-2017-03, př. 1

K bodům 04 – 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

04. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1299/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 4. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-04.doc, RK-24-2017-04, př. 1

05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1300/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 4. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-05.doc, RK-24-2017-05, př. 1

06. Nadační příspěvek a individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1301/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku a individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2017-06, př. 1 a RK-24-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 4. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-06.doc, RK-24-2017-06, př. 1, RK-24-2017-06, př. 2

07. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1 757 271 Kč, zůstatková cena 3 Kč;
 • Nosítka Ferno, rok pořízení 2010, pořizovací cena 166 710 Kč, zůstatková cena 1 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-07.doc, RK-24-2017-07, př. 1

08. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 170 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2017-08, př. 4;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz o částku 237 830 Kč, a to pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 49 500 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 70 570 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 37 110 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 80 650 Kč,
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-08.doc, RK-24-2017-08, př. 1, RK-24-2017-08, př. 2, RK-24-2017-08, př. 3, RK-24-2017-08, př. 4

09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na realizaci projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2017 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 27 772 494,75 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu – ÚZ 107517969 ve výši 26 229 578,37 Kč a státní podíl – ÚZ 107117968 ve výši 1 542 916,38 Kč) s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2017 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 27 772 494,75 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-09.doc, RK-24-2017-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“ dle materiálu RK-24-2017-10, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 66 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 66 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-10.doc, RK-24-2017-10, př. 1, RK-24-2017-10, př. 2, RK-24-2017-10, př. 3, RK-24-2017-10, př. 4, RK-24-2017-10, př. 5

11. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 209 940 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 173 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 173 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 36 440 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvkové organizace
termín: 25. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-11.doc, RK-24-2017-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2017-12, př. 1, RK-24-2017-12, př. 2, RK-24-2017-12, př. 3, RK-24-2017-12, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-12.doc, RK-24-2017-12, př. 1, RK-24-2017-12, př. 2, RK-24-2017-12, př. 3, RK-24-2017-12, př. 4, RK-24-2017-12, př. 5, RK-24-2017-12, př. 6, RK-24-2017-12, př. 7

88. Žádost o dotaci v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost o státní dotaci v rámci zdravotnického dotačního programu dle materiálu RK-24-2017-88, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 25. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-88.doc, RK-24-2017-88, př. 1, RK-24-2017-88, př. 2, RK-24-2017-88, př. 3, RK-24-2017-88, př. 4

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 352) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 2 000 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2017“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2017“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-13.doc

14. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1310/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura za účelem řešení dopadů úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje dle materiálu RK-24-2017-14, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2017-14, př. 2 k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku  úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
stanoví
závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 navýšený za účelem pokrytí dopadů vyvolaných úpravou platových tarifů s účinností od 1. 7. 2017 dle materiálu RK-24-2017-14, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-14.doc, RK-24-2017-14, př. 1, RK-24-2017-14, př. 2, RK-24-2017-14, př. 3, RK-24-2017-14, př. 4

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Urban Art Festival 2017
J. Fischerová podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1311/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Anetě Jarošové, Svobodná Ves 89, Horka I, 286 01, IČ: 04170504 na realizaci akce Urban Art Festival 2017 dle materiálu RK-24-2017-15, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2017-15, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-15.doc, RK-24-2017-15, př. 1, RK-24-2017-15, př. 2, RK-24-2017-15, př. 3

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
J. Běhounek sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1312/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-16.doc, RK-24-2017-16, př. 1, RK-24-2017-16, př. 2, RK-24-2017-16, př. 3, RK-24-2017-16, př. 4, RK-24-2017-16, př. 5, RK-24-2017-16, př. 6

17. Výbor pro národnostní menšiny
J. Běhounek seznámil radu kraje s žádostí organizace Moravské srdce, z. s., o zřízení výboru pro národnostní menšiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1313/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • nezřídit Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny;
 • nejmenovat předsedu, a členy tohoto výboru.
odpovědnost: hejtman, OSH
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-17.doc, RK-24-2017-17, př. 1, RK-24-2017-17, př. 2, RK-24-2017-17, př. 3, RK-24-2017-17, př. 4

18. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1314/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou křiž. s II/602, PD“ dle materiálu RK-24-2017-18, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-24-2017-18, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-18.doc, RK-24-2017-18, př. 1, RK-24-2017-18, př. 2

19. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1315/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah dle materiálu RK-24-2017-19, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, Odštěpný závod České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice, IČO 25018094, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-24-2017-19, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-19.doc, RK-24-2017-19, př. 1, RK-24-2017-19, př. 2

20. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace obsažené v žádosti o podporu projektu „II/150 Pavlíkov - Leštinka“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-24-2017-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-20.doc, RK-24-2017-20, př. 1, RK-24-2017-20, př. 2

21. Zvýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu stanovit Limit prostředků na platy u KSÚSV na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/24/2017/RK
Rada kraje
stanoví
závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 na částku 233 605 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 31.12.2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-21.doc, RK-24-2017-21, př. 1

22. Přeprava nadrozměrných a těžkých komponent do lokality výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1318/24/2017/RK
Rada kraje
považuje
navrhované řešení dopravy nadrozměrných a těžkých komponent přes silnice I/38, II/150, dálnici D1, silnice II/353, II/602 (Velký Beranov – obchvat, severozápadní část), II/602, propojení silnice II/405 a silnice II/602 (Jihlava – JV obchvat), silnice II/405 do Třebíče, I/23 Třebíč obchvat, silnice II/351, II/152 za nejvhodnější řešení;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat Ministerstvu dopravy ČR dopis s textem dle materiálu RK-24-2017-22, př. 2
odpovědnost: ODSH
termín: 4. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-22.doc, RK-24-2017-22, př. 1, RK-24-2017-22, př. 2, RK-24-2017-22, př. 3, RK-24-2017-22, př. 4, RK-24-2017-22, př. 5

23. Návrh záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s návrhem souhlasit se záměrem změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1319/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s návrhem záměru změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná dle materiálů RK-24-2017-23 a RK-24-2017-23, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OM
termín: 25. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-23.doc, RK-24-2017-23, př. 1, RK-24-2017-23, př. 2, RK-24-2017-23, př. 2a

K bodům 24 – 41, 43 - 48, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

24. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
Usnesení 1320/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-24.doc, RK-24-2017-24, př. 1, RK-24-2017-24, př. 2, RK-24-2017-24, př. 3

25. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK
Usnesení 1321/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK tak, že materiál RK-21-2017-34, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2017-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-25.doc, RK-24-2017-25, př. 1, RK-24-2017-25, př. 2

26. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
Usnesení 1322/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2017-26, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-26.doc, RK-24-2017-26, př. 1, RK-24-2017-26, př. 2

27. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1323/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-24-2017-27, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 3. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-27.doc, RK-24-2017-27, př. 1, RK-24-2017-27, př. 2, RK-24-2017-27, př. 2a

28. Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1324/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl „a“ o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „a“ o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-28.doc, RK-24-2017-28, př. 1, RK-24-2017-28, př. 1a

29. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1325/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-29.doc

30. Žádost o převod pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
Usnesení 1326/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový, KSÚSV
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-30.doc, RK-24-2017-30, př. 1, RK-24-2017-30, př. 1a, RK-24-2017-30, př. 1b, RK-24-2017-30, př. 2

31. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka
Usnesení 1327/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy  České republiky, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 410/12, par. č. 374, par. č. 410/11 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou a pozemky par. č. 667/1 a par. č. 667/2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou dle materiálu RK-24-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-31.doc, RK-24-2017-31, př. 1

32. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
Usnesení 1328/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2017-32, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-32.doc, RK-24-2017-32, př. 1

33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1329/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2017-33, př. 1 a RK-24-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-33.doc, RK-24-2017-33, př. 1, RK-24-2017-33, př. 2

34. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1330/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-34, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-34, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-24-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-34.doc, RK-24-2017-34, př. 1

35. Uzavření darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 1331/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem zemědělskou stavbu bez čp/če postavenou na pozemku par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví VOD Jetřichovec, družstvo, Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, IČO: 00111295 do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za podmínky, že obec Salačova Lhota se vzdá předkupního práva vyplývajícího z ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) k uvedené zemědělské stavbě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-35.doc, RK-24-2017-35, př. 1, RK-24-2017-35, př. 1a

36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
Usnesení 1332/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-36.doc, RK-24-2017-36, př. 1, RK-24-2017-36, př. 2

37. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
Usnesení 1333/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. S II/351“ smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a smlouvy nájemní podle materiálu RK-24-2017-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-37.doc, RK-24-2017-37, př. 1, RK-24-2017-37, př. 2, RK-24-2017-37, př. 3

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
Usnesení 1334/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 do vlastnictví obce Horní Ves;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Horní Ves;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 2 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-38.doc, RK-24-2017-38, př. 1, RK-24-2017-38, př. 2, RK-24-2017-38, př. 3

39. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 1335/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-39.doc, RK-24-2017-39, př. 1, RK-24-2017-39, př. 1a, RK-24-2017-39, př. 2

40. Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1336/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-40.doc, RK-24-2017-40, př. 1, RK-24-2017-40, př. 2

41. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
Usnesení 1337/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako pronajímatelem na pozemky dotčené stavbou jako dočasný zábor v rozsahu a za cenu dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-41, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným na pozemek dotčený trvalým záborem v rozsahu dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-41.doc, RK-24-2017-41, př. 1, RK-24-2017-41, př. 2

43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Usnesení 1338/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2300/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby – pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno za kupní cenu ve výši 9 940 Kč s tím, že k této ceně bude připočtena úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 000 Kč.
odpovědnost: OM
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-43.doc, RK-24-2017-43, př. 1

44. Darování pozemku v k. ú. Dobkov městu Chotěboř
Usnesení 1339/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, odděleného geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-44.doc, RK-24-2017-44, př. 1, RK-24-2017-44, př. 1a

45. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 1340/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o provedení stavby na pozemek v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-45.doc, RK-24-2017-45, př. 1, RK-24-2017-45, př. 2, RK-24-2017-45, př. 3

46. Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 1341/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-24-2017-46, př. 2 do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu města, jako oprávněného, umístit, provozovat a modernizovat stavbu pod názvem "II/523 Jihlava - žel. přejezd. St. Hory - křižovatka ul. Jiráskova s ul. S.K. Neumanna, točna trolej" dle kolaudačního souhlasu č. MMJ/SÚ/1006/2016-4 a kolaudačního souhlasu čj. MMJ/OD/1811/2016 ze dne 21.04.2016 s opravou MMJ/OD/1811/2016 ze dne 11. 5. 2016, a s tím související právo vstupu, chůze, vjezdu a jízdy oprávněného a jím pověřených osob na tyto pozemky za účelem užívání, údržby, provádění oprav a modernizace stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-46, př. 3;
 • v případě schválení darování pozemků z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje v zastupitelstvech těchto samosprávných územních celků uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu města, jako oprávněného, umístit, provozovat a modernizovat stavbu pod názvem "II/523 Jihlava - žel. přejezd. St. Hory - křižovatka ul. Jiráskova s ul. S.K. Neumanna, točna trolej" dle kolaudačního souhlasu č. MMJ/SÚ/1006/2016-4 a kolaudačního souhlasu čj. MMJ/OD/1811/2016 ze dne 21.04.2016 s opravou MMJ/OD/1811/2016 ze dne 11.05.2016, a s tím související právo vstupu, chůze, vjezdu a jízdy oprávněného a jím pověřených osob na tyto pozemky za účelem užívání, údržby, provádění oprav a modernizace stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-46, př. 4;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu kraje jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat stavbu mostu ev. č. 523-001“ včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob v nezbytně nutném rozsahu za účelem jeho provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby, v nezbytně nutném rozsahu na části pozemku par. č. 6175/5 v k. ú. a obci Jihlava v rozsahu GP č. 6794-131/2015;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-46, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-46.doc, RK-24-2017-46, př. 1, RK-24-2017-46, př. 2, RK-24-2017-46, př. 3, RK-24-2017-46, př. 4, RK-24-2017-46, př. 5, RK-24-2017-46, př. 5a, RK-24-2017-46, př. 5b

47. Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
Usnesení 1342/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1115/4 a částí pozemku par. č. 1115/1, dle GP č. 677-3882/2013 nově oddělených jako díly „a+b“ a díl „c“, vše v k. ú. a obci Rouchovany;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-24-2017-47, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-47.doc, RK-24-2017-47, př. 1, RK-24-2017-47, př. 2

48. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov
Usnesení 1343/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-48.doc, RK-24-2017-48, př. 1, RK-24-2017-48, př. 2

42. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1344/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-24-2017-42, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2017-42, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2017-42, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-42.doc, RK-24-2017-42, př. 1, RK-24-2017-42, př. 2, RK-24-2017-42, př. 3, RK-24-2017-42, př. 4

49. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2017. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. července 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-49.doc, RK-24-2017-49, př. 1

50. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu schválit dokument „Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018“. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-50, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-50, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-50.doc, RK-24-2017-50, př. 1, RK-24-2017-50, př. 2

K bodům 51, 52, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

51. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1347/24/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-51, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-51.doc, RK-24-2017-51, př. 1

52. 1. monitorovací zpráva projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
Usnesení 1348/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-24-2017-52, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-52.doc, RK-24-2017-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 087 500 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-53, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-53.doc, RK-24-2017-53, př. 1

54. 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Transformace Domova Háj I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit Žádost o platbu a Zprávu o realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-24-2017-54, př. 3 a RK-24-2017-54, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-54.doc, RK-24-2017-54, př. 1, RK-24-2017-54, př. 2, RK-24-2017-54, př. 3, RK-24-2017-54, př. 4

K bodům 55 - 58, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

55. Projektový záměr Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace Síť podpory pro pečující o seniory s narušenou komunikační schopností v Kraji Vysočina
Usnesení 1351/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Síť podpory pro pečující o seniory s narušenou komunikační schopností v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-55, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-55, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-55.doc, RK-24-2017-55, př. 1, RK-24-2017-55, př. 2

56. Projektový záměr Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce
Usnesení 1352/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce dle materiálu RK-24-2017-56, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-56, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-56.doc, RK-24-2017-56, př. 1, RK-24-2017-56, př. 2

57. Projektový záměr Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
Usnesení 1353/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-57, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-57, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-57.doc, RK-24-2017-57, př. 1, RK-24-2017-57, př. 2

58. Projektový záměr Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Zlepšení poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina
Usnesení 1354/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zlepšení poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-58, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-58, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-58.doc, RK-24-2017-58, př. 1, RK-24-2017-58, př. 2

59. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s úpravou čerpání fondu investic u Domova pro seniory Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-24-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-59.doc, RK-24-2017-59, př. 1

60. Partnerství Kraje Vysočina v projektech Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II a Žít doma
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí níže uvedené projektové záměry. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
schvaluje
prohlášení o partnerství v projektech „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“ a „Žít doma“ dle materiálu RK-24-2017-60, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-60.doc, RK-24-2017-60, př. 1, RK-24-2017-60, př. 2, RK-24-2017-60, př. 3

61. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dokument „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018“ dle materiálu RK-24-2017-61, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018“ dle materiálu RK-24-2017-61, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-61.doc, RK-24-2017-61, př. 1, RK-24-2017-61, př. 2

62. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací kraje z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/24/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-24-2017-62, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-62.doc, RK-24-2017-62, př. 1, RK-24-2017-62, př. 2, RK-24-2017-62, př. 3

63. Jmenování ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu jmenovat ředitele/ředitelku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť v souladu se závěry konkurzní komise. Projednávání se zúčastnili J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-63.doc, RK-24-2017-63, př. 1, RK-24-2017-63, př. 2, RK-24-2017-63, př. 3, RK-24-2017-63, př. 4, RK-24-2017-63, př. 5

64. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-64.doc, RK-24-2017-64, př. 1, RK-24-2017-64, př. 2, RK-24-2017-64, př. 3, RK-24-2017-64, př. 4, RK-24-2017-64, př. 5, RK-24-2017-64, př. 6, RK-24-2017-64, př. 7

65. Podpora technického vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít darovací smlouvu mezi společností BOSCH DIESEL a Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-24-2017-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-65.doc, RK-24-2017-65, př. 1

66. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uvedené školy o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1362/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-24-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.
termín: 1. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-66.doc, RK-24-2017-66, př. 1

67. Návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se změnou čerpání fondu investic a rezervního fondu uvedené školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1363/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017 dle materiálu RK-24-2017-67, př. 1;
 • s převodem 400 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na financování nákupu konvektomatu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-67.doc, RK-24-2017-67, př. 1

68. Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1364/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 239 112 Kč dle materiálu RK-24-2017-68, př. 2, tabulka č. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 56 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00326) dle materiálu RK-24-2017-68, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2017-68, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-68.doc, RK-24-2017-68, př. 1, RK-24-2017-68, př. 2, RK-24-2017-68, př. 3

69. Projekt Gastroakademie - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1365/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 27 211 Kč dle materiálu RK-24-2017-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-69.doc, RK-24-2017-69, př. 1

70. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o reklamaci zařízení, pořízeného v rámci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1366/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o reklamaci zařízení pořízeného v rámci projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-70.doc

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnili L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2017 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastrofestival“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-71.doc

72. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. za účelem finanční podpory soutěží „Stavíme ze stavebnice ROTO“ a „Cihla k cihle“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1368/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ a „Cihla k cihle“ se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. IČO : 46973451, dle materiálu RK-24-2017-72, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 242 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 42 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-24-2017-72, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-72.doc, RK-24-2017-72, př. 1

73. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1369/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem střední školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava předložit akreditační komisi žádost o akreditaci oborů VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinovaná forma vzdělávání);
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k žádosti o akreditaci oboru Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinovaná forma vzdělávání) střední školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava uvedené v materiálu RK-24-2017-73, př. 3;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-24-2017-73, př. 1 kód 1A, 1B, 1C, 2A, 2B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-24-2017-73, př. 11 kód 1A, 1B, 1C, 2A, 2B na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 8. 2017 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-73.doc, RK-24-2017-73, př. 1, RK-24-2017-73, př. 2, RK-24-2017-73, př. 3

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1370/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 10 514 494 Kč dle materiálu RK-24-2017-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-24-2017-74, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-74.doc, RK-24-2017-74, př. 1, RK-24-2017-74, př. 2, RK-24-2017-74, př. 3

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 145 353,60 Kč, § 3121 - Gymnázia o částku 652 495,20 Kč, § 3122 – Střední odborné školy o částku 498 088,80 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 994 480,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 290 418,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621, o částku 652 495,20 Kč;
 • Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698, o částku 395 249,40 Kč;
 • Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451, o částku 599 231,40 Kč;
 • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593,
 • o částku 145 353,60 Kč;
 • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976, o částku 498 088,80 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-24-2017-75.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-75.doc

76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1372/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 119 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-76.doc

77. Monitorovací zpráva v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1373/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-24-2017-77, př. 1 a RK-24-2017-77, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2017-77, př. 1 a RK-24-2017-77, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-77.doc, RK-24-2017-77, př. 1, RK-24-2017-77, př. 2, RK-24-2017-77, př. 3

78. Návrh na rozpočtové opatření - ukončení projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1374/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Kvalita 09“ ve výši 3 861 977,13 Kč na splátku kontokorentního úvěru a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-78.doc, RK-24-2017-78, př. 1

79. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1375/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-24-2017-79, př. 7, RK-24-2017-79, př. 8 a RK-24-2017-79, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-79.doc, RK-24-2017-79, př. 1, RK-24-2017-79, př. 2, RK-24-2017-79, př. 3, RK-24-2017-79, př. 4, RK-24-2017-79, př. 5, RK-24-2017-79, př. 6, RK-24-2017-79, př. 7, RK-24-2017-79, př. 8, RK-24-2017-79, př. 9, RK-24-2017-79, př. 10

80. Projekt na posílení biodiverzity - EVL Na Oklice
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem schválit znění projektové žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1376/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-80, př. 3 a RK-24-2017-80, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1 do 31. výzvy OPŽP.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 18. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-80.doc, RK-24-2017-80, př. 1, RK-24-2017-80, př. 2, RK-24-2017-80, př. 3, RK-24-2017-80, př. 4, RK-24-2017-80, př. 5

81. Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1377/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-24-2017-81, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-81.doc, RK-24-2017-81, př. 1

82. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovacích a nájemních smluv na nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1378/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0256, PR01537.0359 a PR01537.0850 za podmínek uvedených v materiálech RK-24-2017-82, př. 6, RK-24-2017-82, př. 7 a RK-24-2017-82, př. 8;
 • s pronájmem nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0036 a PR01537.1188 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitostí bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-82.doc, RK-24-2017-82, př. 1, RK-24-2017-82, př. 2, RK-24-2017-82, př. 3, RK-24-2017-82, př. 4, RK-24-2017-82, př. 5, RK-24-2017-82, př. 6, RK-24-2017-82, př. 7, RK-24-2017-82, př. 8, RK-24-2017-82, př. 9, RK-24-2017-82, př. 10, RK-24-2017-82, př. 11

83. Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 v ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1379/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-83.doc, RK-24-2017-83, př. 1, RK-24-2017-83, př. 2, RK-24-2017-83, př. 3

84. Uzavření dodatků k Dohodám o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Havranka (ID 85074) a Niva Doubravy (ID 85072)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatky k Dohodám o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Havranka a Niva Doubravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1380/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85074) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka dle materiálu RK-24-2017-84, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85072) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Niva Doubravy dle materiálu RK-24-2017-84, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-84.doc, RK-24-2017-84, př. 1, RK-24-2017-84, př. 2, RK-24-2017-84, př. 3, RK-24-2017-84, př. 4

85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1381/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 312 940 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2017 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-24-2017-85, př. 1.
odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-85.doc, RK-24-2017-85, př. 1

86. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1382/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-86.doc, RK-24-2017-86, př. 1, RK-24-2017-86, př. 2, RK-24-2017-86, př. 3, RK-24-2017-86, př. 4

87. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na novou drobnou lesní techniku žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1383/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-24-2017-87, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-24-2017-87, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2017-87, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje,
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2017-87.doc, RK-24-2017-87, př. 1, RK-24-2017-87, př. 2, RK-24-2017-87, př. 3, RK-24-2017-87, př. 4

89. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 8. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2017 dne 25. 7. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 7. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz