Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2017, které se konalo dne 11. 7. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 7. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod M. Hyského.
Radě kraje byl předložen návrh vyřadit bod 10. Výbor pro národnostní menšiny (Zdrojové materiály: RK-23-2017-10.doc, RK-23-2017-10, př. 1, RK-23-2017-10, př. 2) z programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2017
 2. Rozhodnutí o zahájení příprav na projektu Digitální technické mapy kraje Vysočina
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
 4. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Datové linky ROWANet
 5. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 6. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 7. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 1. Návrh na poskytnutí daru sportovcům reprezentující Kraj Vysočina na Yichang International Marathon Competition 2017
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Sázavafest pomáhá druhým
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - mimořádný příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Změna části usnesení č. 1118/21/2017/RK - smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 5. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2017 - poskytnutí věcného daru
 6. Smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II
 7. Poskytnutí finančního daru spolku Cesta za snem, z. s. - projekt Handy cyklo maraton 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 11. Aktualizace Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace a podání projektových žádostí Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II. do 49. výzvy IROP
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
 13. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
 14. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 15. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem po realizaci projektu II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
 16. Návrh na změnu usnesení 1002/19/2017/RK
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I - Třešť - přípojka jednotné kanalizace
 19. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
 20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 21. Změna usnesení 0559/11/2017/RK
 22. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - Nemocnice Jihlava
 23. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
 24. Prodej pozemků v k. ú. a obci Telč
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
 26. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
 27. Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - průtah, PD
 28. Veřejná zakázka na služby: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
 29. Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 30. Změna rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a závěrečné vyhodnocení akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016
 31. Návrh aktualizace plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
 32. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny
 33. Přihláška do soutěže Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
 34. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
 35. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 36. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 40. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 41. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
 43. Zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat a Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
 44. Modernizace jezdeckého závodiště v Humpolci - rozpočtové opatření na kapitole Školství mládeže a sportu a zařazení nové akce ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 45. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Stvořidla a jejího ochranného pásma
 46. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2017
 47. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 48. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 49. Rozprava členů rady
Usnesení 1240/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Rozhodnutí o zahájení příprav na projektu Digitální technické mapy kraje Vysočina
Na zasedání se dostavil M. Hyský. P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/23/2017/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit přípravné práce na projektu Digitální technická mapa Kraje Vysočina dle materiálů RK-23-2017-02, př. 1 a RK-23-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-02.doc, RK-23-2017-02, př. 1, RK-23-2017-02, př. 2

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1242/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 300 000 Kč na realizaci servisních služeb souvisejících s realizací projektu Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 900 000 Kč při současném navýšení kapitálových výdajů o částku 900 000 Kč na nákup Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-03.doc

04. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Datové linky ROWANet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1243/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby „Datové linky ROWANet v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2017-04, př. 1, RK-23-2017-04, př. 2, RK-23-2017-04, př. 3, RK-23-2017-04, př. 4, RK-23-2017-04, př. 5, RK-23-2017-04, př. 6;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Datové linky ROWANet“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2017-04, př. 7;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku „Datové linky ROWANet dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-04.doc, RK-23-2017-04, př. 1, RK-23-2017-04, př. 2, RK-23-2017-04, př. 3, RK-23-2017-04, př. 4, RK-23-2017-04, př. 5, RK-23-2017-04, př. 6, RK-23-2017-04, př. 7, RK-23-2017-04, př. 8

05. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1244/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2017-05, př. 1 a RK-23-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 21. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-05.doc, RK-23-2017-05, př. 1, RK-23-2017-05, př. 2

06. Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1245/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-06.doc, RK-23-2017-06, př. 1

07. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádosti Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1246/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce podle podmínek stanovených v materiálu RK-23-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-07.doc, RK-23-2017-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1247/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí stipendia pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálů RK-23-2017-08, př. 1 a RK-23-2017-08, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-08.doc, RK-23-2017-08, př. 1, RK-23-2017-08, př. 2, RK-23-2017-08, př. 3, RK-23-2017-08, př. 4, RK-23-2017-08, př. 5

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1248/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • u dotčených žadatelů byly splněny všechny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-23-2017-09, př. 1, RK-23-2017-09, př. 2, RK-23-2017-09, př. 3;
 • o zařazení žadatelů Markéty Pickové, Lucie Adamové a Ondřeje Cempírka do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522  Ostatní nemocnice o částku 150 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 150 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-09.doc, RK-23-2017-09, př. 1, RK-23-2017-09, př. 2, RK-23-2017-09, př. 3, RK-23-2017-09, př. 4, RK-23-2017-09, př. 5, RK-23-2017-09, př. 6

11. Návrh na poskytnutí daru sportovcům reprezentující Kraj Vysočina na Yichang International Marathon Competition 2017
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1249/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč každé z osob uvedených v materiálu RK-23-2017-11, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2017-11, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-11.doc, RK-23-2017-11, př. 1, RK-23-2017-11, př. 2, RK-23-2017-11, př. 3, RK-23-2017-11, př. 4

58. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1250/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 200 tis. Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 200 tis. Kč na pořízení investičního majetku.
Odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-58.doc

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace na akci Sázavafest pomáhá druhým
J. Fischerová předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci na náklady spojené s pořádáním akce Sázavafest pomáhá druhým společnosti UDANAX Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti UDANAX, s.r.o., Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, IČ: 29298521 na realizaci akce Sázavafest pomáhá druhým dle materiálu RK-23-2017-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2017-12, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-12.doc, RK-23-2017-12, př. 1, RK-23-2017-12, př. 2, RK-23-2017-12, př. 3

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - mimořádný příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1252/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 162 200 Kč za účelem pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod  dle materiálu RK-23-2017-13, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 162 200 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 162 200 Kč k pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-13.doc, RK-23-2017-13, př. 1, RK-23-2017-13, př. 2

14. Změna části usnesení č. 1118/21/2017/RK - smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnil radě kraje návrh změnit část usnesení č. 1118/21/2017/RK. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1253/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1118/21/2017/RK ze dne 13. 6. 2017 tak, že materiál RK-21-2017-16, př. 3 se nahrazuje novým materiálem RK-23-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 16. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-14.doc, RK-23-2017-14, př. 1, RK-23-2017-14, př. 1a, RK-23-2017-14, př. 2

15. Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2017 - poskytnutí věcného daru
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnout věcný dar vítězům soutěže „Do práce na kole 2017“ v jednotlivých účastnických městech Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar vítězům soutěže „Do práce na kole 2017“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč dle materiálů RK-23-2017-15, př. 1, RK-23-2017-15, př. 2 a RK-23-2017-15, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-15.doc, RK-23-2017-15, př. 1, RK-23-2017-15, př. 2, RK-23-2017-15, př. 3, RK-23-2017-15, př. 4, RK-23-2017-15, př. 5

16. Smlouvy o spolupráci Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít smlouvy o spolupráci s obcemi v rámci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina etapa II“ dle materiálu RK-23-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-16.doc, RK-23-2017-16, př. 1

17. Poskytnutí finančního daru spolku Cesta za snem, z. s. - projekt Handy cyklo maraton 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar spolku Cesta za snem, z. s. , José Martího 269/31, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 22712950, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-23-2017-17, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-17.doc, RK-23-2017-17, př. 1, RK-23-2017-17, př. 2

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 309 798,56 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 277 188,18 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 32 610,38 Kč) určenou pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 309 798,56 Kč u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" dle rozhodnutí z Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ/2.2/023/0001189.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 12. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-18.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 380 494,87 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 340 442,78 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 40 052,09 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 380 494,87 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV, EO, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o.
termín: 17. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-19.doc

20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-20.doc

21. Aktualizace Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace a podání projektových žádostí Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II. do 49. výzvy IROP
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem schválit aktualizaci Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/23/2017/RK
 1. Rada kraje
 2. schvaluje
 3. Transformační plán Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2017-21, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektových žádostí „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ a „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ dle materiálů RK-23-2017-21, př. 2 a RK-23-2017-21, př. 3, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 49.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 27. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-21.doc, RK-23-2017-21, př. 1, RK-23-2017-21, př. 2, RK-23-2017-21, př. 3, RK-23-2017-21, př. 4

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu poskytnout neinvestiční dotaci nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 600 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO 22858202, se sídlem Chlumova 1436/3, 586 01 Jihlava, na podporu projektu „Rodiny dnes“ dle materiálu RK-23-2017-22, př. 4;
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině“ dle materiálu RK-23-2017-22, př. 5;
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth dle materiálu RK-23-2017-22, př. 6;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálů RK-23-2017-22, př. 4, RK-23-2017-22, př. 5 a RK-23-2017-22, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-22.doc, RK-23-2017-22, př. 1, RK-23-2017-22, př. 2, RK-23-2017-22, př. 3, RK-23-2017-22, př. 4, RK-23-2017-22, př. 5, RK-23-2017-22, př. 6

K bodům 23 31, 35, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

23. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Usnesení 1261/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat nově utvořené pozemky par. č. 778/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zak. 168/162/2012 - nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově utvořené pozemky par. č. 778/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zák. 168/162/2012 - nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-23.doc, RK-23-2017-23, př. 1

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 1262/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov odděleného geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov oddělený geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-24.doc, RK-23-2017-24, př. 1, RK-23-2017-24, př. 1a

25. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem po realizaci projektu II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
Usnesení 1263/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-23-2017-25, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-25.doc, RK-23-2017-25, př. 1, RK-23-2017-25, př. 2

26. Návrh na změnu usnesení 1002/19/2017/RK
Usnesení 1264/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1002/19/2017/RK tak, že v materiálu RK-19-2017-36, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 se mění úhrada bez DPH z 104 000 Kč na 20 200 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-26.doc, RK-23-2017-26, př. 1

27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1265/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2017-27, př. 1 a RK-23-2017-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-27.doc, RK-23-2017-27, př. 1, RK-23-2017-27, př. 2

28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I - Třešť - přípojka jednotné kanalizace
Usnesení 1266/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít bezúplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako oprávněným a městem Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 002 86 753, jako povinným z věcného břemene, spočívající v právu užívat část pozemku, zřídit a provozovat stavbu na něm a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu na pozemek par. č. 378/4 v k. ú. a obci Třešť, dle materiálu RK-23-2017-28, př. 1, v rámci akce “Transformace Domova Kamélie Křižanov I Třešť přípojka jednotné kanalizace“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-28.doc, RK-23-2017-28, př. 1

29. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1267/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora a stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu objektů bydlení a komunikačního napojení na místní komunikaci budovaných v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. na pozemcích par. č. 280/1, par. č. 280/2 (objekty bydlení), par. č. 885/1, par. č. 135/1 a par. č. 886/1 (komunikační napojení) v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-29.doc, RK-23-2017-29, př. 1

30. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1268/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2017-30, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-23-2017-30, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-23-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-30.doc, RK-23-2017-30, př. 1

31. Změna usnesení 0559/11/2017/RK
Usnesení 1269/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0559/11/2017/RK tak, že text:
„Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod“
se nahrazuje textem:
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-31.doc, RK-23-2017-31, př. 1, RK-23-2017-31, př. 1a, RK-23-2017-31, př. 1b

35. Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
Usnesení 1270/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. září 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-35.doc, RK-23-2017-35, př. 1, RK-23-2017-35, př. 1a

32. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - Nemocnice Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1271/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-23-2017-32, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2017-32, př. 2upr1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-32.doc, RK-23-2017-32, př. 1, RK-23-2017-32, př. 2, RK-23-2017-32, př. 3, RK-23-2017-32, př. 4, RK-23-2017-32, př. 5

33. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1272/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-23-2017-33, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2017-33, př. 2upr1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-33.doc, RK-23-2017-33, př. 1, RK-23-2017-33, př. 2, RK-23-2017-33, př. 3, RK-23-2017-33, př. 4, RK-23-2017-33, př. 5

34. Prodej pozemků v k. ú. a obci Telč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí žadatele o odkoupení pozemků v k. ú. a obci Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/23/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-34.doc, RK-23-2017-34, př. 1, RK-23-2017-34, př. 2

36. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/360 Střítež Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD.“ dle materiálu RK-23-2017-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-23-2017-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-36.doc, RK-23-2017-36, př. 1, RK-23-2017-36, př. 2

37. Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - průtah, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/347 Čejov - průtah, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-37, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-37, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/347 Čejov - průtah, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-37.doc, RK-23-2017-37, př. 1, RK-23-2017-37, př. 2, RK-23-2017-37, př. 3

38. Veřejná zakázka na služby: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1276/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-38, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-38, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-38.doc, RK-23-2017-38, př. 1, RK-23-2017-38, př. 2, RK-23-2017-38, př. 3

39. Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016-0070, č. smlouvy stavebníka 98514, č. smlouvy vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 12. 2016 na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle přílohy RK-23-2017-39, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 08. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-39.doc, RK-23-2017-39, př. 1

40. Změna rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a závěrečné vyhodnocení akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje předložený návrh vzít na vědomí změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu SFDI na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/23/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • návrh změny rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-23-2017-40, př. 2;
 • informaci o závěrečném vyhodnocení akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 dle materiálu RK-23-2017-40, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-40.doc, RK-23-2017-40, př. 1, RK-23-2017-40, př. 2, RK-23-2017-40, př. 3

41. Návrh aktualizace plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit aktualizaci plánu investic dané příspěvkové organizace na rok 2017. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1279/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu plánu investic a aktualizaci jednotlivých částek jeho položek pro rok 2017 dle přílohy materiálu RK-23-2017-41, př. 2;
 • pořízení nemovitostí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-23-2017-41, př. 2 investiční části plánu;
zmocňuje
Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pořizovat nemovitosti a provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle přílohy RK-23-2017-41, př. 2 investiční části plánu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-41.doc, RK-23-2017-41, př. 1, RK-23-2017-41, př. 2

42. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh stanovit odměnu řediteli dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/23/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů.
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-42.doc, RK-23-2017-42, př. 1, RK-23-2017-42, př. 2, RK-23-2017-42, př. 3, RK-23-2017-42, př. 4

43. Přihláška do soutěže Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ respekt k rovným příležitostem;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ respekt k rovným příležitostem.
odpovědnost: ředitel
termín: 30. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-43.doc

44. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci a ve Zjednodušené žádosti o platbu. V průběhu jednání přišla J. Fischerová, odešel J. Pavlík. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1282/23/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-23-2017-44, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-23-2017-44, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2017-44, př. 1 a RK-23-2017-44, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-44.doc, RK-23-2017-44, př. 1, RK-23-2017-44, př. 2

45. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-23-2017-45, př. 5 a RK-23-2017-45, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-45.doc, RK-23-2017-45, př. 1, RK-23-2017-45, př. 2, RK-23-2017-45, př. 3, RK-23-2017-45, př. 4, RK-23-2017-45, př. 5, RK-23-2017-45, př. 6, RK-23-2017-45, př. 7

46. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit s darováním nemovitosti, pronájmem nemovitosti a uzavřením hypotečního úvěru na nemovitost v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1284/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0058 za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2017-46, př. 4;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1345 za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2017-46, př. 5;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1228 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-46.doc, RK-23-2017-46, př. 1, RK-23-2017-46, př. 2, RK-23-2017-46, př. 3, RK-23-2017-46, př. 4, RK-23-2017-46, př. 5, RK-23-2017-46, př. 6, RK-23-2017-46, př. 7

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 20 606 697 Kč dle materiálu RK-23-2017-47;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-23-2017-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-23-2017-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-23-2017-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-47.doc, RK-23-2017-47, př. 1, RK-23-2017-47, př. 2, RK-23-2017-47, př. 3

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 39 936 800 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-23-2017-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-48.doc, RK-23-2017-48, př. 1

49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu LAINOX LX typ VE104H, inventární číslo DHM 084, rok pořízení 2004, pořizovací cena 136 195,50 Kč, zůstatková cena 43 043 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-23-2017-49.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-49.doc

50. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím podle materiálu RK-23-2017-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-50.doc, RK-23-2017-50, př. 1

51. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2017. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-23-2017-51, př. 1, RK-23-2017-51, př. 2, RK-23-2017-51, př. 3, RK-23-2017-51, př. 4, RK-23-2017-51, př. 5 a RK-23-2017-51, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-51.doc, RK-23-2017-51, př. 1, RK-23-2017-51, př. 2, RK-23-2017-51, př. 3, RK-23-2017-51, př. 4, RK-23-2017-51, př. 5, RK-23-2017-51, př. 6

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 695 292,10 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-52.doc

53. Zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat a Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2017-53, př. 1, RK-23-2017-53, př. 2, RK-23-2017-53, př. 3 pro zakázku „Úpravy stáje pro výkrm prasat“ a v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2017-53, př. 5, RK-23-2017-53, př. 6, RK-23-2017-53, př. 7 pro zakázku „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Úpravy stáje pro výkrm prasat“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2017-53, př. 4 a hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2017-53, př. 8 pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“;
ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitních veřejných zakázek na stavební práce  „Úpravy stáje pro výkrm prasat“  a „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben pro projekt „Vybudování centra zemědělského vzdělávání Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_050/0002508 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci těchto podlimitních veřejných zakázek na stavební práce a  v termínech stanovených zákonem;
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.
odpovědnost: OŠMS
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-53.doc, RK-23-2017-53, př. 1, RK-23-2017-53, př. 2, RK-23-2017-53, př. 3, RK-23-2017-53, př. 4, RK-23-2017-53, př. 5, RK-23-2017-53, př. 6, RK-23-2017-53, př. 7, RK-23-2017-53, př. 8, RK-23-2017-53, př. 9

54. Modernizace jezdeckého závodiště v Humpolci - rozpočtové opatření na kapitole Školství mládeže a sportu a zařazení nové akce ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit záměr modernizovat jezdecké závodiště v Humpolci. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1292/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr modernizovat jezdecké závodiště v Humpolci dle materiálu RK-23-2017-54;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu § 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 270 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 130 000 Kč pro Školní statek Humpolec, Dusilov 384 na modernizaci překážek a dráhy jezdeckého závodiště v Humpolci;
rozhoduje
zařadit novou akci „ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
ukládá
 • řediteli Školního statku Humpolec, Dusilov 384 a odboru majetkovému zahájit jednání s vlastníky pozemků dle materiálu RK-23-2017-54, př. 1 o odkoupení do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • odboru majetkovému podat žádost ke Státnímu pozemkovému úřadu o převod pozemků par. č. st. 2005 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • řediteli Školního statku Humpolec, Dusilov 384 zpracovat a zajistit předložení přihlášky na pořadatelství Mistrovství ČR v závodech všestrannosti v roce 2019;
 • řediteli Školního statku Humpolec, Dusilov 384 průběžně informovat odbor školství, mládeže a sportu o stavu modernizace areálu a zpracovat a do 30. 6. 2018 předložit odboru školství, mládeže a sportu zprávu o modernizaci areálu závodiště a stavu přípravy na pořádání Mistrovství ČR v závodech všestrannosti.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-54.doc, RK-23-2017-54, př. 1

55. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Stvořidla a jejího ochranného pásma
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu vydat nové nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace s názvem Stvořidla. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/23/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2017, o zřízení přírodní rezervace Stvořidla a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-23-2017-55, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-55.doc, RK-23-2017-55, př. 1

56. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 299 704 Kč určenou na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou v I. pololetí roku 2017 (dle materiálu RK-23-2017-56, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2017 dle materiálu RK-23-2017-56, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-56.doc, RK-23-2017-56, př. 1

57. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-23-2017-57, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-23-2017-57, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-23-2017-57, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje,
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-57.doc, RK-23-2017-57, př. 1, RK-23-2017-57, př. 2, RK-23-2017-57, př. 3, RK-23-2017-57, př. 4

59. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 7. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Franěk ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2017 dne 11. 7. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 7. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz