Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2017 - 25.07.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nadlimitní veřejná zakázka Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent - rozhodnutí o výběru dodavatelů
03Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
04Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06Nadační příspěvek a individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
09Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na realizaci projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
11Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
14Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akci Urban Art Festival 2017
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
17Výbor pro národnostní menšiny
18Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602, PD
19Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah
20Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka
21Zvýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
22Přeprava nadrozměrných a těžkých komponent do lokality výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech
23Návrh záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
24Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
25Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK
26Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
27Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
28Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
29Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
30Žádost o převod pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
31Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Pavlíkov - Leštinka
32Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
33Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
35Uzavření darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
36Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
37Majetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
38Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
39Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
40Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
41Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
42Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
43Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
44Darování pozemku v k. ú. Dobkov městu Chotěboř
45Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
46Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
47Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
48Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov
49Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2017
50Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
51Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
521. monitorovací zpráva projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
541. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Transformace Domova Háj I.
55Projektový záměr Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace Síť podpory pro pečující o seniory s narušenou komunikační schopností v Kraji Vysočina
56Projektový záměr Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce
57Projektový záměr Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
58Projektový záměr Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Zlepšení poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina
59Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
60Partnerství Kraje Vysočina v projektech Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II a Žít doma
61Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
62Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
63Jmenování ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
64Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65Podpora technického vzdělávání
66Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
67Návrh na úpravu investičního plánu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017
68Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69Projekt Gastroakademie - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
70Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
72Finanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO a Cihla k cihle - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
73Změny ve školském rejstříku
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
76Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
77Monitorovací zpráva v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
78Návrh na rozpočtové opatření - ukončení projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
79Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
80Projekt na posílení biodiverzity - EVL Na Oklice
81Změna Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
82Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
83Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 v ČR
84Uzavření dodatků k Dohodám o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Havranka (ID 85074) a Niva Doubravy (ID 85072)
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2017
86Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
87Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
88Žádost o dotaci v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz