Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2010, které se konalo dne 13. 7. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 7. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast Z. Ryšavého a T. Škaryda.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
42. Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby “Centrum popularizace vědy Vysočina”
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2010
 2. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
 3. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 4. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1.stavba
 6. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Udělení plné moci městu Třebíč k zajištění kácení dřevin v k.ú. a obci Třebíč a uzavření nepojmenované smlouvy
 9. Zrušení usnesení č. 0022/02/2010/RK
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 11. Návrh na zapojení neplánovaných příjmů do rozpočtu kraje, kapitoly Krajský úřad
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Připojení výjezdového pracoviště ZZS kraje Vysočina v Přibyslavi na páteřní optickou síť kraje ROWANet
 13. Veřejná zakázka na stavební práce II/344 Dolní Krupá - rozhodnutí o výběru nabídky
 14. Informace o výsledku kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu
 15. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
 16. Druhá výzva k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 17. Uzavření účtu k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 18. Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
 19. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rozpočtové opatření
 20. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2010
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2010
 23. Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k.ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje k posudku dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 24. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
 25. Návrh na změnu části usnesení na kapitole Zdravotnictví
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2010
 31. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
 32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 33. Smlouva o partnerství - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
 34. Smlouva o partnerství - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 36. Projektový záměr příspěvkových organizací
 37. Projektový záměr Střední školy stavební Jihlava
 38. Projektový záměr Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
 39. Audit veřejných zakázek malého rozsahu
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Barevný den s handicapem
 41. Smlouva o partnerství
 42. Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby “Centrum popularizace vědy Vysočina”
 43. Rozprava členů rady
Usnesení 1044/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

24. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 80 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 80 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 80 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference VI. Anesteziologické dny Vysočiny.
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-24.doc

25. Návrh na změnu části usnesení na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem změny části uvedeného usnesení rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/22/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0975/21/2010/RK v části, kterým se schvaluje rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-21-2010-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a na kapitole Ostatní finanční operace v členění dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-22-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-25.doc, RK-22-2010-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření souvisejícího s poskytnutou státní účelovou neinvestiční dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, v rámci grantu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 (ÚZ 34053) na realizaci projektu Rozšíření SW Clavius ve výši 12 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 12 000 Kč (ÚZ 34053) na realizaci projektu Rozšíření SW Clavius;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 12 000 Kč na realizaci projektu Rozšíření SW Clavius.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-26.doc

09. Zrušení usnesení č. 0022/02/2010/RK
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem zrušení části uvedeného usnesení rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0022/02/2010/RK v části:
 • Název akce: Rally Vysočina 2010 (11. ročník), výše dotace 40 000 Kč;
Pořadatel: akce AMK RALLYSPORT (IČ: 26562456);
 • Název akce: Rally Pelhřimov 2010, výše dotace 40 000 Kč;
Pořadatel: Rallye Klub Pelhřimov v AČR (IČ: 75103516);
 • Název akce: Festival Modré dny (8. ročník), výše dotace 80 000 Kč;
Pořadatel: MODRÝ SVĚT Nové Město na Moravě (IČ: 26643049).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-09.doc

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení úpravu závazných ukazatelů na rok 2010 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 135 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v důsledku nižší tvorby účetních odpisů u technického zhodnocení nemovitého majetku předaného do správy této organizace v 1. pol. roku 2010;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 135 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010 snížením o částku 135 000 Kč v souvislosti s nižší tvorbou odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2010 vyvolané upřesněním hodnoty technického zhodnocení nemovitého majetku;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010 snížením o částku 135 000 Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2010 vyvolané upřesněním hodnoty technického zhodnocení nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-10.doc

11. Návrh na zapojení neplánovaných příjmů do rozpočtu kraje, kapitoly Krajský úřad
V. Novotný podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření v souvislosti se zapojením neplánovaných příjmů do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1050/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 237 tis. Kč a položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 189 tis. Kč) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o částku 426 tis. Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-11.doc

12. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Připojení výjezdového pracoviště ZZS kraje Vysočina v Přibyslavi na páteřní optickou síť kraje ROWANet
R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, předložil radě kraje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Vysočinou a Městem Přibyslav. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1051/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-22-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-12.doc, RK-22-2010-12, př. 1, RK-22-2010-12, př. 2

13. Veřejná zakázka na stavební práce II/344 Dolní Krupá - rozhodnutí o výběru nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1052/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce II/344 Dolní Krupá dle materiálu RK-22-2010-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/344 Dolní Krupá;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-13.doc

14. Informace o výsledku kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/22/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-14.doc

15. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce a požádala o jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování hodnotící komise. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-22-2010-15, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje dle materiálu RK-22-2010-15, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-22-2010-15, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-22-2010-15, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-15.doc

16. Druhá výzva k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení Druhou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Druhou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu RK-22-2010-16, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-16.doc, RK-22-2010-16, př. 1

17. Uzavření účtu k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o uzavření účtu k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2 a vrácení zbývajících finančních prostředků do Fondu strategických rezerv. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu Vědeckotechnologický park Jihlava 2 ve výši 1 938 430,20 Kč včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení přípravy projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Vědeckotechnologický park Jihlava 2 ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-17.doc, RK-22-2010-17, př. 1

18. Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci týkající se zajištění udržitelnosti projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“ financovaného z opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/22/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o zajištění udržitelnosti projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II dle materiálu RK-22-2010-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2010-18, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-18.doc, RK-22-2010-18, př. 1

19. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rozpočtové opatření
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o návrhu rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina“. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - smluvní ochrana o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 461 808,90 Kč za 2. část projektu;
 • převod konečného zůstatku ve výši 1 456 625,20 Kč ze zvláštního účtu projektu NATURA 2000 - smluvní ochrana, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu NATURA 2000 - smluvní ochrana ve výši převodu konečného zůstatku, včetně připsaných úroků.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-19.doc

20. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/22/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-20.doc, RK-22-2010-20, př. 1, RK-22-2010-20, př. 2, RK-22-2010-20, př. 3

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2010
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zjišťování úrovně radioaktivního záření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 6 180 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2010 (dle materiálu RK-22-2010-21, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2010 dle materiálu RK-22-2010-21, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 2 076 070 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2010 (dle materiálu RK-22-2010-21, př. 2);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2010 dle materiálu RK-22-2010-21, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-21.doc, RK-22-2010-21, př. 1, RK-22-2010-21, př. 2

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2010
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje ke schválení povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým za ukončené I. pololetí roku 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1061/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 2 250 820 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2010 a její poukázání poškozeným subjektům na základě seznamu poukázaných státních účelových neinvestičních dotací dle materiálu RK-22-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-22.doc, RK-22-2010-22, př. 1

23. Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k.ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje k posudku dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1062/22/2010/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady;
 2. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren);
 3. vnímání rizika poškození atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti;
 4. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území;
 5. ochrany bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se po pozemní komunikaci;
 6. stavební uzávěry kolem Jaderné elektrárny Dukovany vyhlášené ONV v Třebíči dne 24. 10. 1984 (k.ú. Rešice a Horní Dubňany);
nesouhlasí se záměrem Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k. ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice (okr. Znojmo) a v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požaduje vypořádání tohoto vyjádření a v jeho smyslu úpravu návrhu stanoviska (§ 9 odst. 10 zákona o EIA).
odpovědnost: OŽP
termín: 21. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-23.doc, RK-22-2010-23, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1063/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury (ÚZ 34070) v celkové výši 31 tis. Kč na program Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit dle materiálu RK-22-2010-27;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, IČ 64271927, o částku 10 tis. Kč na realizaci projektu Postupová přehlídka dětských školních pěveckých sborů a o částku 21 tis. Kč na realizaci projektu Dětská scéna - celostátní postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských, recitačních kolektivů a dětského přednesu dle materiálu RK-22-2010-27.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-27.doc

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření souvisejícího s finanční podporou soukromých škol a školských zařízení ve 3. čtvrtletí roku 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1064/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v celkové výši 39 670 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2010 dle materiálu RK-22-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-28.doc, RK-22-2010-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1065/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 241 380 Kč a závazného ukazatele Investiční dotace o částku 258 620 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-22-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-29.doc, RK-22-2010-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření souvisejícího s účelovou dotací MŠMT na realizaci projektu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1066/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 188 000 Kč na realizaci projektu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2010 dle materiálu RK-22-2010-30, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o poskytnuté účelové prostředky u zřizovaných příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-22-2010-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-30.doc, RK-22-2010-30, př. 1

31. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1067/22/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat:
 • Mgr. Radku Blažkovi, řediteli Gymnázia Třebíč;
 • Mgr. Josefu Novákovi, řediteli Gymnázia Pacov;
 • Mgr. Vladislavu Smejkalovi, řediteli Gymnázia Chotěboř;
 • Mgr. Haně Škodové, ředitelce Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362;
s účinností od 1. 8. 2010 dle materiálu RK-22-2010-31, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-31.doc, RK-22-2010-31, př. 1, RK-22-2010-31, př. 2

32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1068/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-22-2010-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-32.doc, RK-22-2010-32, př. 1

33. Smlouva o partnerství - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem Smlouvy o partnerství mezi Středním odborným učilištěm tradičních řemesel a Vyšší odbornou školou, spol. s r.o., a Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice za účelem realizace projektu HELPTECH. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1069/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Středním odborným učilištěm tradičních řemesel a Vyšší odbornou školou, spol. s r.o., IČ 60729937 a Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069 dle materiálu RK-22-2010-33, př. 2 za účelem realizace projektu HELPTECH číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0152.
odpovědnost: OŠMS
termín: 23. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-33.doc, RK-22-2010-33, př. 1, RK-22-2010-33, př. 2

34. Smlouva o partnerství - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh Smlouvy o partnerství mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou za účelem realizace projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1070/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, IČ 00159816 a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou, IČ 00637696 dle materiálu RK-22-2010-34, př. 2 za účelem realizace projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028.
odpovědnost: OŠMS
termín: 23. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-34.doc, RK-22-2010-34, př. 1, RK-22-2010-34, př. 2

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1071/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 63 859 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-22-2010-35, př. 13;
rozhoduje
neposkytnout dotaci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-22-2010-35, př. 13;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 115 660 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 3 materiálu RK-22-2010-35, př. 13.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-35.doc, RK-22-2010-35, př. 1, RK-22-2010-35, př. 2, RK-22-2010-35, př. 3, RK-22-2010-35, př. 4, RK-22-2010-35, př. 5, RK-22-2010-35, př. 6, RK-22-2010-35, př. 7, RK-22-2010-35, př. 8, RK-22-2010-35, př. 9, RK-22-2010-35, př. 10, RK-22-2010-35, př. 11, RK-22-2010-35, př. 12, RK-22-2010-35, př. 13

36. Projektový záměr příspěvkových organizací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s projektovým záměrem uvedených krajských příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1072/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů krajských příspěvkových organizací:
 • Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22;
 • Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11;
 • Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326;
 • Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod;
 • Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378;
 • Základní škola a Praktická škola Chotěboř;
 • Základní škola speciální a Praktická škola Černovice;
 • Základní škola Humpolec, Husova 391;
 • Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí;
 • Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
dle materiálů RK-22-2010-36, př. 1 a RK-22-2010-36, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-36.doc, RK-22-2010-36, př. 1, RK-22-2010-36, př. 2, RK-22-2010-36, př. 3

37. Projektový záměr Střední školy stavební Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh projektového záměru Dřeviny a nerosty Vysočiny Střední školy stavební Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Dřeviny a nerosty Vysočiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu RK-22-2010-37, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-37.doc, RK-22-2010-37, př. 1, RK-22-2010-37, př. 2

38. Projektový záměr Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh projektového záměru Vzděláváme a pomáháme Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1074/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vzděláváme a pomáháme Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-22-2010-38, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-38.doc, RK-22-2010-38, př. 1, RK-22-2010-38, př. 2

39. Audit veřejných zakázek malého rozsahu
Z. Kadlec a M. Vomela, vedoucí oddělení interního auditu, předložili radě kraje na vědomí zprávu z auditu veřejných zakázek malého rozsahu na odboru majetkovém. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1075/22/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z auditu veřejných zakázek malého rozsahu na odboru majetkovém;
ukládá
odboru majetkovému vypracovat aktualizaci Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina do 30. 9. 2010 dle doporučení uvedených v materiálu RK-22-2010-39, př. 1 a předložit ji radě kraje ke schválení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Barevný den s handicapem
P. Krčál informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní organizace SPMP ČR Třebíč, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Barevný den s handicapem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní organizace SPMP ČR Třebíč, Okružní 962, 674 01 Třebíč, IČ: 47438410, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Barevný den s handicapem;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, o částku 20 000 Kč dle materiálů RK-22-2010-40, RK-22-2010-40, př. 1 a RK-22-2010-40, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-40.doc, RK-22-2010-40, př. 1, RK-22-2010-40, př. 2

41. Smlouva o partnerství
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1077/22/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-41.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 08 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
Usnesení 1078/22/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-02.doc

03. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 1079/22/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 20. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-03.doc

04. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1080/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-22-2010-04.
odpovědnost: ředitelka Hotelové školy Třebíč, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Žďár nad Sázavou, ředitel Střední školy Pelhřimov, ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1.stavba
Usnesení 1081/22/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OM
termín: 21.9.2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-05.doc, RK-22-2010-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1082/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2010-06, př. 1 a RK-22-2010-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-06.doc, RK-22-2010-06, př. 1, RK-22-2010-06, př. 2

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1083/22/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2010-07, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-22-2010-07, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníky - par. 4232/2 v k. ú. Mohelno, par. č. 1634/2 v k. ú. Ždírec na Moravě a par. č. 1085/3 v k. ú. Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-07.doc, RK-22-2010-07, př. 1

08. Udělení plné moci městu Třebíč k zajištění kácení dřevin v k.ú. a obci Třebíč a uzavření nepojmenované smlouvy
Usnesení 1084/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • udělit plnou moc městu Třebíč, zastoupenému starostou Ing. Ivo Uhrem k podání žádosti o pokácení 3 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 589/8 v k.ú. a obci Třebíč v rámci realizace akce Modernizace a revitalizace veřejných prostranství a související infrastruktury v areálu SOHO Třebíč;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina, vlastníkem pozemku par. č. 589/8 v k. ú. a obci Třebíč a městem Třebíč, v níž se město Třebíč zaváže uhradit veškeré náklady související s pokácením 3 ks dřevin na uvedeném pozemku, popř. zabezpečit veškeré povinnosti vyplývající z rozhodnutí o povolení pokácení dřevin.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-08.doc, RK-22-2010-08, př. 1

42. Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby “Centrum popularizace vědy Vysočina”
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/22/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Centrum popularizace vědy Vysočina“ dle materiálu RK-22-2010-42, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče aRCHITEP HK s.r.o., Hradec Králové, Pražské Předměstí, Habrmanova 323/15, PSČ 500 02, IČ 27542238 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Centrum popularizace vědy Vysočina“;
ukládá
odboru majetkovému zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 2 zákona a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2010-42.doc

43. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 7. 2010, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2010 dne 13. 7. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 7. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz