Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2015, které se konalo dne 16. 6. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2015
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 6. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
55. Stanovení platu a odměny ředitelce Domova bez zámku, příspěvkové organizace
56. Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“
57. Uzavření smlouvy na zajištění aktivit Technického fóra 2015
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2015
 2. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
 3. Návrh na poskytnutí věcného daru
 4. Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
 5. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Souhlas k provedení opravy nad rámec běžných oprav na předmětu pronájmu pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Realizace projektu Off Grid systém Třebíč
 8. Veřejná zakázka Hlasovací a kamerový systém
 9. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Na volno - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 10. Doplnění obsahu na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II, registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/39.0027
 12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova
 13. Postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
 14. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
 15. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 16. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
 18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Jemnice
 19. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Dolní Město
 20. Změna usnesení 0648/12/2015/RK
 21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 23. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Ledeč nad Sázavou
 24. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
 25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 26. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
 28. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 29. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 30. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
 32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část 1
 33. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
 34. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah
 35. Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému v bodech B1 - B10
 36. Analýza přepravní poptávky a dopravní nabídky dle bodu A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 37. Žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o vydání stanoviska k záměru prodeje regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice
 38. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
 39. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
 40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
 41. Schválení dodatků ke smlouvám, týkajících se prodloužení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 42. Podstatná změna XVI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 43. Podstatná změna XVII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 44. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 45. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 5. monitorovací období
 46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
 49. Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015
 50. Změny ve školském rejstříku
 51. Informace o vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
 52. Jmenování členů hodnotící komise nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy, Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
 53. Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zapojení kraje do dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
 55. Stanovení platu a odměny ředitelce Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 56. Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“
 57. Uzavření smlouvy na zajištění aktivit Technického fóra 2015
 58. Rozprava členů rady

Usnesení 1127/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky u příležitosti jeho návštěvy Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1128/20/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-02.doc

03. Návrh na poskytnutí věcného daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru zastupitelkyni Tchaipejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/20/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-03.doc

04. Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje na vědomí předběžnou dohodu o navázání vztahu přátelské spolupráce mezi Nemocnicí TCM Provincie Hubei a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/20/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předběžnou dohodu o navázání vztahu přátelské spolupráce mezi Nemocnicí TCM Provincie Hubei a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2015-04, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o porozumění mezi Komisí pro zdraví a plánování rodiny Provincie Hubei a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti zdravotnictví dle materiálu RK-20-2015-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-04.doc, RK-20-2015-04, př. 1, RK-20-2015-04, př. 2

05. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o návrhu realizace investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1131/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-05.doc, RK-20-2015-05, př. 1

06. Souhlas k provedení opravy nad rámec běžných oprav na předmětu pronájmu pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem realizace uvedené opravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1132/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací opravy nad rámec běžných oprav na předmětu pronájmu Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-20-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-06.doc, RK-20-2015-06, př. 1

07. Realizace projektu Off Grid systém Třebíč
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh projektu Smart Grid v areálu SPŠ Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1133/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci projektu Off Grid systém Třebíč dle materiálu RK-20-2015-07, př. 1;
pověřuje
hejtmana kraje podpisem Podmínek čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2015 dle RK-20-2015-07, př. 3;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu dle RK-20-2015-07, př. 4.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-07.doc, RK-20-2015-07, př. 1, RK-20-2015-07, př. 2, RK-20-2015-07, př. 3, RK-20-2015-07, př. 4

08. Veřejná zakázka Hlasovací a kamerový systém
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1134/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Zdeněk Němec, Hloušecká 25/11, Kutná Hora, IČO: 16536673 na předmět plnění veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2015-08, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Hlasovací a kamerový systém;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-08.doc, RK-20-2015-08, př. 1, RK-20-2015-08, př. 2, RK-20-2015-08, př. 3, RK-20-2015-08, př. 4

10. Doplnění obsahu na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský, J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, předložili radě kraje návrh doplnění obsahu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1135/20/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje doplnit obsah Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace o bod c) vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby pro stavbu obchvatu Velkého Beranova na silnici II/353 včetně napojení silnice II/602 podle zpracované Studie proveditelnosti a účelnosti - obchvat obce Velký Beranov.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-10.doc, RK-20-2015-10, př. 1

09. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Na volno - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Z. Chlád informoval radu kraje o předloženém variantním návrhu usnesení. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1136/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky, dle materiálu RK-20-2015-09, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-09.doc, RK-20-2015-09, př. 1, RK-20-2015-09, př. 2, RK-20-2015-09, př. 3, RK-20-2015-09, př. 4

11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II, registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/39.0027
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1137/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 73 710,46 Kč na zvláštním účtu TP 5. 3. II OPVK na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710;
 • převod prostředků poskytnutých na zvláštní účet TP 5. 3. II OPVK z Fondu strategických rezerv na předfinancování projektu zvýšený o připsané úroky před zahájením projektu (tj. do 29. 6. 2012) a po ukončení projektu (ukončen dne 31. 12. 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5. 3. II OPVK o vratku nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 73 710,46 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5. 3. II OPVK ve výši převodu prostředků poskytnutých z Fondu strategických rezerv zvýšeného o připsané úroky před zahájením projektu a po ukončení projektu do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-11.doc, RK-20-2015-11, př. 1, RK-20-2015-11, př. 2

12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hotelová škola Třebíč - budova internátu dle materiálu RK-20-2015-12, př. 1 a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova dle materiálu RK-20-2015-12, př. 3;
 • uzavřít Smlouvu č. 14211043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-20-2015-12, př. 2 a Smlouvu č. 14206313 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-20-2015-12, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-12.doc, RK-20-2015-12, př. 1, RK-20-2015-12, př. 2, RK-20-2015-12, př. 3, RK-20-2015-12, př. 4

13. Postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o postupu přípravy prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/20/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015;
rozhoduje
uzavřít partnerské smlouvy dle materiálů RK-20-2015-13, př. 1 a RK-20-2015-13, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-13.doc, RK-20-2015-13, př. 1, RK-20-2015-13, př. 2

14. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje na vědomí účast Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016 jakožto spoluvystavovatele na stánku agentury CzechTourism. V průběhu jednání přišel P. Piňos.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. L. Seidl doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-14.doc

15. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženými střednědobými plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2016-2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2016-2018 dle materiálů RK-20-2015-15, př. 1, RK-20-2015-15, př. 2, RK-20-2015-15, př. 3, RK-20-2015-15, př. 4, RK-20-2015-15, př. 5, RK-20-2015-15, př. 6, RK-20-2015-15, př. 7, RK-20-2015-15, př. 8, RK-20-2015-15, př. 9, RK-20-2015-15, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-15.doc, RK-20-2015-15, př. 1, RK-20-2015-15, př. 2, RK-20-2015-15, př. 3, RK-20-2015-15, př. 4, RK-20-2015-15, př. 5, RK-20-2015-15, př. 6, RK-20-2015-15, př. 7, RK-20-2015-15, př. 8, RK-20-2015-15, př. 9, RK-20-2015-15, př. 10, RK-20-2015-15, př. 11

16. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovali radu kraje o žádosti ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o souhlas zřizovatele s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-20-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-16.doc, RK-20-2015-16, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 17 – 24, 26, 27 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
Usnesení 1142/20/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-17.doc, RK-20-2015-17, př. 1, RK-20-2015-17, př. 1a

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Jemnice
Usnesení 1143/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou plynárenského zařízení Přeložka STL plynovodu DN 100, ul. Znojemská, Jemnice, číslo stavby: 8800081434;
rozhoduje
uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem stavby plynárenského zařízení Přeložka STL plynovodu DN 100, ul. Znojemská, Jemnice, číslo stavby: 8800081434, dle materiálu RK-20-2015-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-18.doc, RK-20-2015-18, př. 1, RK-20-2015-18, př. 2

19. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Dolní Město
Usnesení 1144/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemků par. č. 3112/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 3196 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Dolní Město, zastavěných chodníky, popř. veřejnou zelení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Dolní Město, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 3112/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 3196 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Dolní Město, zastavěných chodníky, popř. veřejnou zelení, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-19.doc, RK-20-2015-19, př. 1

20. Změna usnesení 0648/12/2015/RK
Usnesení 1145/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0648/12/2015/RK tak, že v materiálu RK-12-2015-18, př. 2 se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 3 snižuje úhrada za zřízení služebnosti z původní 63 000 Kč na částku 12 600 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-20.doc, RK-20-2015-20, př. 1

21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1146/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2015-21, př. 1 a RK-20-2015-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-21.doc, RK-20-2015-21, př. 1, RK-20-2015-21, př. 2

22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1147/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-20-2015-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-20-2015-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-20-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-22.doc, RK-20-2015-22, př. 1

23. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1148/20/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a městem Ledeč nad Sázavou, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemku par. č. 2327/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou, zastavěného napojením parkoviště na silnici II/339 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-23.doc, RK-20-2015-23, př. 1

24. Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1149/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nově oddělených pozemků dle geometrického plánu č. 153-696-2013 označené jako par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 153-696-2013 označené jako par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-24.doc, RK-20-2015-24, př. 1, RK-20-2015-24, př. 1a

26. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1150/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Jeřabina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-20-2015-26, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 20. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-26.doc, RK-20-2015-26, př. 1

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
Usnesení 1151/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 1 do vlastnictví obce Útěchovičky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 1 v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Útěchovičky;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2015-27, př. 2 v k. ú. Útěchovičky z vlastnictví obce Útěchovičky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-27.doc, RK-20-2015-27, př. 1, RK-20-2015-27, př. 2, RK-20-2015-27, př. 3, RK-20-2015-27, př. 3a

25. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/20/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0590/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v Havlíčkově Brodě včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 31 150 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti MFX Czech, s.r.o., se sídlem Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 03508951 dle kupní smlouvy dle materiálu RK-20-2015-25, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-25.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 28 – 30, 33, 34, 37 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

28. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Usnesení 1153/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-20-2015-28, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-20-2015-28, př. 1 a RK-20-2015-28, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-28.doc, RK-20-2015-28, př. 1, RK-20-2015-28, př. 2

29. Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 1154/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle materiálu RK-20-2015-29, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-20-2015-29, př. 1 a RK-20-2015-29, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-29.doc, RK-20-2015-29, př. 1, RK-20-2015-29, př. 2

30. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 1155/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 33 016 431,83 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 33 016 431,83 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-30.doc

33. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Usnesení 1156/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec dle materiálu RK-20-2015-33, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec nabídku podanou dodavatelem B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO: 43792553, v souladu s materiálem RK-20-2015-33, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-33.doc, RK-20-2015-33, př. 1

34. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah
Usnesení 1157/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah dle materiálu RK-20-2015-34, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah nabídku podanou dodavatelem ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, v souladu s materiálem RK-20-2015-34, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-34.doc, RK-20-2015-34, př. 1

37. Žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o vydání stanoviska k záměru prodeje regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice
Usnesení 1158/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dokončit prodej regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-37.doc, RK-20-2015-37, př. 1

31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/150 Babice – Okrouhlice, část 2“. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1159/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2015-31, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2015-31, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-31.doc, RK-20-2015-31, př. 1, RK-20-2015-31, př. 2, RK-20-2015-31, př. 3

32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1160/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část 1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2015-32, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část 1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2015-32, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-32.doc, RK-20-2015-32, př. 1, RK-20-2015-32, př. 2, RK-20-2015-32, př. 3

V. Novotný navrhl projednání bodů 35, 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel P. Krčál a odešel Z. Chlád.

35. Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému v bodech B1 - B10
Usnesení 1161/20/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
části B1 a B2 dle materiálu RK-20-2015-35, př. 1;
schvaluje
v souladu s bodem B 10 Doporučení vhodné varianty na základě variant řešení dle kapitol B3, B4, B5, B6, B7, B8 a B9 materiálu RK-20-2015-35, př. 1 následující:
 • odbavovací zařízení bude ve vlastnictví dopravce
 • bezkontaktní čipové karty bude vydávat Kraj Vysočina za dodržení následujících podmínek:
  • Výroba karet (inicializace) a SAM modulů bude zajištěna externím dodavatelem
  • Distribuci karet budou zajišťovat kontaktní místa dopravců s využitím jednotných SAM modulů
  • Zápis předplatních jízdenek na bezkontaktní čipovou kartu bude prováděn v odbavovacích zařízeních (v autobusech, ve vlacích, v pokladnách ČD) při odbavení cestujícího na základě dat z e-shopu
  • Elektronická peněženka nebude využívána, ale k placení jednorázových, případně i předplatních jízdenek a služeb v příspěvkových organizacích kraje bude využita možnost platby bankovní bezkontaktní čipovou kartou
 • variantu možného řešení využití bankovních bezkontaktních čipových karet k případným platbám v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
 • clearingové centrum a centrum zúčtování tržeb bude zajištěno Krajem Vysočina
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání s drážními dopravci, s dotčenými kraji a obcemi tak, aby navrhovaný systém mohl být projednán a realizován dle doporučení v bodě B10 Doporučení vhodné varianty materiálu RK-20-2015-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OI
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-35.doc, RK-20-2015-35, př. 1

36. Analýza přepravní poptávky a dopravní nabídky dle bodu A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Usnesení 1162/20/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Analýzu přepravní poptávky a dopravní nabídky, bod A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle materiálů RK-20-2015-36, př. 1 a RK-20-2015-36, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-36.doc, RK-20-2015-36, př. 1, RK-20-2015-36, př. 2

56. Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o průběhu výše uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/20/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 1. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20.2015-56.doc

38. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o jmenování ředitele Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/20/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, Mgr. Petra Vaňka dle materiálu RK-20-2015-38, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Petru Vaňkovi, řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2015-38, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-38.doc

55. Stanovení platu a odměny ředitelce Domova bez zámku, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelce Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/20/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-55.doc

39. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh jmenování ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1166/20/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-39.doc

40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí ve výši 2 674,00 EUR (72 803,02 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-40.doc

41. Schválení dodatků ke smlouvám, týkajících se prodloužení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhy dodatků smluv, týkajících se prodloužení termínu ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky smluv, týkajících se prodloužení termínu ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině dle materiálů RK-20-2015-41, př. 1, RK-20-2015-41, př. 2 a RK-20-2015-41, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-41.doc, RK-20-2015-41, př. 1, RK-20-2015-41, př. 2, RK-20-2015-41, př. 3

V. Novotný navrhl projednání bodů 42, 43 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

42. Podstatná změna XVI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1169/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-20-2015-42, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-20-2015-42, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-42.doc, RK-20-2015-42, př. 1

43. Podstatná změna XVII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1170/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-20-2015-43, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-20-2015-43, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-43.doc, RK-20-2015-43, př. 1

44. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/20/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 31 702 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-20-2015-44, př. 1, RK-20-2015-44, př. 2 a RK-20-2015-44, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2015-44, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-44.doc, RK-20-2015-44, př. 1, RK-20-2015-44, př. 2, RK-20-2015-44, př. 3, RK-20-2015-44, př. 4, RK-20-2015-44, př. 5

45. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 5. monitorovací období
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-20-2015-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2015-45, př. 1, části žádost o platbu.
odpovědnost: OSV
termín: 19. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-45.doc, RK-20-2015-45, př. 1

46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2015-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-46.doc, RK-20-2015-46, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 47 - 49 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel P. Piňos.

47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Usnesení 1174/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením souboru výpočetní techniky inventární číslo MS-z-108-2, rok pořízení 2004, pořizovací cena 656 714,90 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-20-2015-47;
 • s vyřazením souboru výpočetní techniky inventární číslo MS-z-108-3, rok pořízení 2004, pořizovací cena 473 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-20-2015-47.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-47.doc

48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Usnesení 1175/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením mycího stroje M1003, rok pořízení 2000, inventární číslo 4/538/21, pořizovací cena 108 622,50 Kč, zůstatková cena 7 036,50 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu RK-20-2015-48.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-48.doc

49. Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015
Usnesení 1176/20/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015 dle materiálu RK-20-2015-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-49.doc, RK-20-2015-49, př. 1

50. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/20/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-20-2015-50, př. 1 kódy 1A; 1B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 10. 7. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-50.doc, RK-20-2015-50, př. 1

51. Informace o vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o oborech vzdělávání vybraných v rámci rozvojového programu 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/20/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-51.doc, RK-20-2015-51, př. 1, RK-20-2015-51, př. 2

52. Jmenování členů hodnotící komise nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy, Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování členů hodnotící komise uvedených nadlimitních veřejných zakázek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/20/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotících komisí a jejich náhradníky u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy, Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů RK-20-2015-52, př. 1, RK-20-2015-52, př. 2 a RK-20-2015-52, př. 3;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy, Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy, Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-52.doc, RK-20-2015-52, př. 1, RK-20-2015-52, př. 2, RK-20-2015-52, př. 3

53. Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem podpory otevření fotbalové akademie pro žáky základní školy v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1180/20/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít memorandum dle materiálu RK-20-2015-53, př. 1;
 • vzít na vědomí předběžný odhad finančního rámce podpory fotbalové akademie z rozpočtu kraje dle materiálu RK-20-2015-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-53.doc, RK-20-2015-53, př. 1, RK-20-2015-53, př. 2, RK-20-2015-53, př. 3

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zapojení kraje do dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/20/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách;
rozhoduje
vyhlásit krajský program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina dle materiálu RK-20-2015-54, př. 1;
ukládá
OŠMS odeslat na MŠMT souhrnnou žádost kraje dle dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč za účelem zapojení kraje do dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-54.doc, RK-20-2015-54, př. 1, RK-20-2015-54, př. 2

57. Uzavření smlouvy na zajištění aktivit Technického fóra 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu příkazní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zajištění aktivit v rámci Technického fóra 2015 realizovaného Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/20/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Příkazní smlouvu s institucí Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, dle materiálu RK-20-2015-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2015-57.doc, RK-20-2015-57, př. 1

58. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 20/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 6. 2015, v 8:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2015 dne 16. 6. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 6. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz