Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2015 - 16.06.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
03Návrh na poskytnutí věcného daru
04Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina
05Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Souhlas k provedení opravy nad rámec běžných oprav na předmětu pronájmu pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Realizace projektu Off Grid systém Třebíč
08Veřejná zakázka Hlasovací a kamerový systém
09Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Na volno - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
10Doplnění obsahu na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
11Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II , registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/39.0027
12Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova
13Postup prací při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
14Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
15Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
16Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
17Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
18Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Jemnice
19Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Dolní Město
20Změna usnesení 0648/12/2015/RK
21Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
23Uzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Ledeč nad Sázavou
24Darování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
25Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
26Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
27Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek
28Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
29Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
30Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
31Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
32Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1 , úsek č. 1, část 1
33Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
34Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah
35Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému v bodech B1 - B10
36Analýza přepravní poptávky a dopravní nabídky dle bodu A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
37Žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o vydání stanoviska k záměru prodeje regionálních drah v úseku Dobronín - Polná, Moravské Budějovice - Jemnice
38Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
39Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
40Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
41Schválení dodatků ke smlouvám, týkajících se prodloužení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
42Podstatná změna XVI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
43Podstatná změna XVII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
44Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
45Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 5. monitorovací období
46Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
47Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
48Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
49Návrh na úpravu investičního plánu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2015
50Změny ve školském rejstříku
51Informace o vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
52Jmenování členů hodnotící komise nadlimitních veřejných zakázek Dodávka zařízení pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy , Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlen
53Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zapojení kraje do dotačního programu MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
55Stanovení platu a odměny ředitelce Domova bez zámku, příspěvkové organizace
56Informace o průběhu veřejné zakázky na služby Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015
57Uzavření smlouvy na zajištění aktivit Technického fóra 2015
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz