Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 2/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 2/2009, které se konalo dne 13. 1. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 1. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
54. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
55. Návrh na pověření k rozhodování v operativně-provozních věcech v rámci zřizovatelské funkce
56. Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
57. Dotace na provoz hospicové péče v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
58. Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2009
 2. Darování pozemku v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky
 3. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 4. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
 6. Darování pozemku - k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava
 7. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 9. Uzavření podnájemní smlouvy, zrušení usnesení 0186/03/2006/ZK, bezúplatné nabytí pozemku pro stavbu II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1. etapa
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Požadavek na zvýšení kupní ceny pozemku zastavěného silnicí III. třídy
 12. Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
 13. Zařazení nové akce Střední umělecko průmyslová škola Jihlava - Helenín - havárie kotle do přílohy M1, kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření
 14. Dodatek nájemní smlouvy na pozemek zastavěný silnicí III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže
 15. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
 16. Veřejná zakázka na stavební práce Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektů
 17. Nabytí pozemku pro akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
 18. Nabytí pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 19. Zřízení komisí Rady kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 20. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2008
 21. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2009 z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 22. Fond Vysočiny - grantový program Diagnóza památek 2009
 23. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
 24. Povýšení rozpočtu zvláštních účtů EU na rok 2008 o účelové dotace přijaté v závěru roku 2008
 25. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009
 26. Projekt - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
 27. Projekt Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
 28. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina - změna v osobě příjemce
 29. Projekt - FOREST TREE
 30. Návrh na schválení Dodatku č. 2 Zásad č. 13/07
 31. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2008
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2008
 34. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 - změna usnesení
 35. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 36. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/401 Jaroměřice most 401-009 - rekonstrukce
 37. Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvkové organizace
 38. Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
 39. Návrh starostky města Světlá nad Sázavou na předložení zákonodárné iniciativy
 40. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2009
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 43. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 45. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2009
 46. Návrh na vyhlášení grantového programu Sport pro všechny 2009
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
 48. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
 49. Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 50. PPP - využití areálu bývalých kasáren - jmenování členů pracovní skupiny
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 52. Větrná elektrárna Úhořilka - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 53. Návrh Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 54. Rozprava členů rady
Usnesení 0013/02/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-12, 14, 16, 18 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemku v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky
Usnesení 0014/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 202/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3 125 m2 oddělený GP č. 202-395/2008 z pozemku par. č. 202 v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky do vlastnictví obce Dolní Loučky a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 202/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3 125 m2 oddělený GP č. 202-395/2008 z pozemku par. č. 202 v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Loučky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. březen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-02.doc

03. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 0015/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Janem Ručem a nájemní smlouvu s nájemcem Františkem Hladíkem na užívání nemovitého majetku - bytů dle materiálu RK-02-2009-03.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-03.doc

04. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Usnesení 0016/02/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-02-2009-04.
odpovědnost: ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
Usnesení 0017/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1109/11 o výměře 29 m2 a par. č. 1109/12 o výměře 51 m2 v katastrálním území Salavice do vlastnictví města Třešť a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1109/11 o výměře 29 m2 a par. č. 1109/12 o výměře 51 m2 v katastrálním území Salavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt koupí a darem do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pod stavbou II/406 Salavice - úprava křižovatky v katastrálním území Salavice v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-02-2009-05, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. březen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-05.doc

06. Darování pozemku - k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava
Usnesení 0018/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 524/8 - ost. plocha, silnice o výměře 4 050 m2 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 524/8 - ost. plocha, silnice o výměře 4 050 m2 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. březen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-06.doc

07. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0019/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-02-2009-07, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-07.doc

08. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0020/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díly a , f , g o celkové výměře 32 m2, které byly odděleny z pozemku par. č. 616/1 v k. ú. Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu č. 1856-400/2004, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem díl c , který byl oddělen z pozemku par. č. 811 v k. ú. Nové Město na Moravě dle geometrického plánu č. 1856-400/2004 a díl d , který byl oddělen z pozemku par. č. 707/1 v k. ú. Nové Město na Moravě dle geometrického plánu č. 1856-400/2004 oba o celkové výměře 23 m2 z vlastnictví Města Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-08.doc

09. Uzavření podnájemní smlouvy, zrušení usnesení 0186/03/2006/ZK, bezúplatné nabytí pozemku pro stavbu II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1. etapa
Usnesení 0021/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s ZD Výčapy, družstvo, IČ 00 14 05 38 podnájemní smlouvu na užívání pozemku par. č. 89/3 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy ve výši ceny nájmu hrazené ZD Výčapy Pozemkovému fondu ČR na dobu určitou od 1. 2. 2009 do doby nabytí vlastnického práva k tomuto pozemku krajem Vysočina a
doporučuje
zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout:
 • zrušit usnesení 0186/03/2006/ZK, kterým bylo rozhodnuto koupit od Pozemkového fondu ČR pozemek par. č. 89/3 orná půda o výměře 315 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy za cenu ve výši ceny zjištěné podle vyhlášky č. 540/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt pozemek par. č. 89/3 orná půda o výměře 315 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic a obci Výčapy z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-09.doc

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0022/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-02-2009-10, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-10.doc, RK-02-2009-10, př. 1

11. Požadavek na zvýšení kupní ceny pozemku zastavěného silnicí III. třídy
Usnesení 0023/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-11.doc

12. Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0024/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-12.doc

14. Dodatek nájemní smlouvy na pozemek zastavěný silnicí III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže
Usnesení 0025/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č.1, kterým se mění nájemní smlouva o pronájmu pozemku č. 0002/07, VS 6388000207, KUJIP00GIGNH ze dne 5. 2. 2007 takto:
1. Článek III. Nájemné se mění termín úhrady takto:
Celkové roční nájemné ve výši 275,- Kč je splatné v pravidelných ročních splátkách na účet pronajímatele a to vždy do 15. 1. příslušného roku dle splátkového kalendáře.
2. Článek VI. Doba nájmu se v odstavci 1. mění věta první takto:
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou do doby uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 118/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27.2.2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-14.doc

16. Veřejná zakázka na stavební práce Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektů
Usnesení 0026/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-16.doc

18. Nabytí pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0027/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-18.doc

13. Zařazení nové akce Střední umělecko průmyslová škola Jihlava - Helenín - havárie kotle do přílohy M1, kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0028/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SUPŠ Jihlava-Helenín - havárie kotle do kapitoly Nemovitý majetek, do přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 600 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 600 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-13.doc

15. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučující návrh majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0029/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt spoluvlastnický podíl pozemků od vlastníka, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-02-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-15.doc

17. Nabytí pozemku pro akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0030/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-17.doc

19. Zřízení komisí Rady kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem na zřízení komisí Rady kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0031/02/2009/RK
Rada kraje
zřizuje
- Bezpečnostní komisi Rady kraje Vysočina;
- Dopravní komisi Rady kraje Vysočina;
- Komisi pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina;
- Komisi rozpočtovou Rady kraje Vysočina;
- Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina;
- Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina;
- Komisi zdravotní Rady kraje Vysočina;
- Komisi pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina a
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy:
- Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina;
- Dopravní komise Rady kraje Vysočina;
- Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina;
- Komise rozpočtovou Rady kraje Vysočina;
- Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina;
- Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina;
- Komise zdravotní Rady kraje Vysočina;
- Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina;
dle materiálu RK-02-2009-19, př. 1, s účinností od 13. 1. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-19.doc, RK-02-2009-19, př. 1

21. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2009 z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0032/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí dle materiálu RK-02-2009-21, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje Vysočina rozhodování o uzavírání smluv o poskytnutí dotací na kulturní, sportovní a společenské akce a VIP akce dle materiálu RK-02-2009-21 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje ve výši 150 000 Kč Českému svazu biatlonu, U Pergamenky 3, Praha 7, IČ: 00539180 na krytí nákladů spojených s pořádáním Evropského poháru v biatlonu 2009.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-21.doc, RK-02-2009-21, př. 1

20. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2008
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí zprávu o plnění usnesení rady kraje za II. pololetí roku 2008. I. Šteklová poté přednesla návrh na změnu usnesení ve smyslu upravených příloh 1 a 2. V průběhu jednání odešli L. Joukl
a T. Škaryd. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0033/02/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2008;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-02-2009-20, př. 2upr1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2008 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-02-2009-20, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-20.doc, RK-02-2009-20, př. 1, RK-02-2009-20, př. 2

58. Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel L. Joukl a odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0034/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen zastupitelstva pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (oddělení řízení lidských zdrojů)
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-58.doc

22. Fond Vysočiny - grantový program Diagnóza památek 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč. K. Lisá poté přednesla návrh na změnu usnesení ve smyslu upravené přílohy 1. V průběhu jednání přišel P. Krčál a odešel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0035/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Diagnóza památek 2009 na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu RK-02-2009-22, př. 1upr1.
odpovědnost: OKPP
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-22.doc, RK-02-2009-22, př. 1

23. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, informoval radu kraje o předloženém doporučení zastupitelstvu ve věci poskytnutí dotací na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0036/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace 73 obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 7 789 124,00 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace, dle materiálu RK-02-2009-23, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci na pomoc při pořizování územního plánu obci Rousměrov dle materiálu RK-02-2009-23, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-23.doc, RK-02-2009-23, př. 1

24. Povýšení rozpočtu zvláštních účtů EU na rok 2008 o účelové dotace přijaté v závěru roku 2008
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0037/02/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů na rok 2008 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 098 346,79 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIC - ICHNOS na rok 2008 o účelovou dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 906 569,83 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Severojižní propojení na rok 2008 o poskytnutý investiční příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 665 117 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-24.doc, RK-02-2009-24, př. 1

25. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0038/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-02-2009-25, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-25.doc, RK-02-2009-25, př. 1

26. Projekt - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“ v rámci Operačního programu cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0039/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech v rámci Operačního programu Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-02-2009-26, př. 3;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2009-26, př. 4 v části 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2009-26, př. 4, části 2 a
ukládá
odboru ekonomickému, odboru analýz a odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s leadpartnerem projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech .
odpovědnost: OE, OA, ORR
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-26.doc, RK-02-2009-26, př. 3, RK-02-2009-26, př. 4

54. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0040/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • schválit zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2008 v celkové výši 134 504 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-02-2009-54, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Doprava městysi Jimramov, IČ 00294471 ve výši 4 690 Kč na dofinancování výdajů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí v roce 2008.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-54.doc, RK-02-2009-54, př. 1

27. Projekt Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení podání projektu Vysočina 21 propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0041/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projektovou žádost projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit projektovou žádost v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-27.doc

28. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina - změna v osobě příjemce
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje na vědomí informaci o změně v osobě příjemce dotace na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0042/02/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu v osobě příjemce dotace popsanou v materiálu RK-02-2009-28.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-28.doc, RK-02-2009-28, př. 1, RK-02-2009-28, př. 2

29. Projekt - FOREST TREE
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s doporučením zastupitelstvu kraje schválit účast kraje Vysočina jako partnera projektu „Forest Tree“. V průběhu jednání přišel V. Novotný a odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0043/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Forest Tree v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce (Innovation & Environment Regions Sharing Solutions), Priorita 1: Podnikání a malí a střední podnikatelé, Typ projektu: Projekt regionálních iniciativ;
 • prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-02-2009-29, př. 2 a
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství spolupracovat na přípravě projektové žádosti s leadpartnerem projektu Forest Tree.
odpovědnost: ORR, OLVHZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-29.doc, RK-02-2009-29, př. 2, RK-02-2009-29, př. 3

30. Návrh na schválení Dodatku č. 2 Zásad č. 13/07
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0044/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Ministerstvu zemědělství ČR zprávu dle materiálu RK-02-2009-30, př. 3 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu
RK-02-2009-30, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-30.doc, RK-02-2009-30, př. 1, RK-02-2009-30, př. 2, RK-02-2009-30, př. 3

31. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, předložili radě kraje návrh na odvolání dosavadního a jmenování nového hodnotícího výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0045/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • odvolat hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje
 • ZK-01-2005-67 ze dne 15. 2. 2005;
 • jmenovat hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení:
Předseda hodnotícího výboru:
ČSSD - Josef Matějek
Členové hodnotícího výboru:
ČSSD - Zdeněk Ryšavý
KDU-ČSL - Jan Mácha
ODS - Ivo Rohovský
KSČM - Jiří Vlach
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Petr Bureš
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský
Právo poradní:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela;
 • pověřit radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-31.doc, RK-02-2009-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2008
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0046/02/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zjišťování úrovně radioaktivního záření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 37 100 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2008 (dle materiálu RK-02-2009-32, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2008 dle materiálu
 • RK-02-2009-32, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 150 000 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2008 (dle materiálu RK-02-2009-32, př. 2);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2008 dle materiálu RK-02-2009-32, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-32.doc, RK-02-2009-32, př. 1, RK-02-2009-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2008
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0047/02/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové části (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2008 v celkové částce 1 262 870,00 Kč a její poukázání poškozeným subjektům na základě seznamu poukázaných státních účelových neinvestičních dotací dle materiálu RK-02-2009-33, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-33.doc, RK-02-2009-33, př. 1

34. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 - změna usnesení
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0048/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál
ZK-02-2007-38, př. 3 bude rozšířen o projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, jehož předmětem budou úseky nerealizované v rámci projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, z důvodu problémů majetkoprávní přípravy.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-34.doc, RK-02-2009-34, př. 1

35. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na stanovení ukazatelů hodnocení a systém hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0049/02/2009/RK
Rada kraje
stanoví
Ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele KSÚSV dle materiálu RK-02-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-35.doc

36. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/401 Jaroměřice most 401-009 - rekonstrukce
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, požádali radu kraje o delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené akce. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0050/02/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KDU-ČSL a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele a pana Zdeňka Ryšavého a zástupce politického klubu KDU-ČSL a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídky na II/401 Jaroměřice most 401-009, rekonstrukce, která se uskuteční dne 28. 1. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-36.doc

37. Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámil radu kraje s předloženým záměrem zpracovat projekt pro Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0051/02/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr zpracovat projekt Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektu Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-02-2009-37, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, KSÚSV
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-37.doc, RK-02-2009-37, př. 1

38. Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a V. Jáchim, vedoucí koncepčního oddělení, předložili radě kraje doporučující návrh na účast kraje v projektu ICHNOS Plus. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0052/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit mezipartnerskou dohodu projektu ICHNOS Plus dle materiálu
RK-02-2009-38, př. 1upr1 a pověřit podpisem smlouvy člena rady kraje zodpovědného za oblast informačních technologií.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-38.doc, RK-02-2009-38, př. 1, RK-02-2009-38, př. 2

39. Návrh starostky města Světlá nad Sázavou na předložení zákonodárné iniciativy
K. Kotrba, vedoucí oddělení správního a krajského živnostenského úřadu, seznámil radu s předloženým materiálem a předložil radě kraje variantní návrh usnesení. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení pod variantou 3.
Usnesení 0053/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-39.doc

40. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. V průběhu jednání odešli J. Běhounek, J. Matějek a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0054/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jednorázové akce 2009 dle materiálu
RK-02-2009-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-40.doc, RK-02-2009-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0055/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže Střední škole obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, IČ 00836591 ve výši 29 000 Kč na realizaci postupové soutěže Republikové finále středních škol v plavání a
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 29 000 Kč pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, IČ 00836591.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-41.doc, RK-02-2009-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. M. Pech poté přednesl návrh na změnu usnesení. V průběhu jednání přišli J. Běhounek J. Matějek a M. Hyský. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0056/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2009 v celkové výši 367 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu
 • RK-02-2009-42, př. 1upr1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2009-42, př. 3;
 • příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 132 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-02-2009-42, př. 1upr1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2009-42, př. 3;
 • Soukromé základní umělecké škole spol. s r.o., Havlíčkův Brod, IČ: 49814621 ve výši
 • 13 tis. Kč a Škole ekonomiky a cestovního ruchu, soukromé střední odborné škole s.r.o., Jihlava, IČ 25348931 ve výši 18 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2009-42, př. 3;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-02-2009-42, př. 1upr1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-02-2009-42, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-42.doc, RK-02-2009-42, př. 1, RK-02-2009-42, př. 2, RK-02-2009-42, př. 3

43. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o dalším postupu orgánů kraje při zapojení kraje do realizace a spolufinancování projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0057/02/2009/RK
Rada kraje
ukládá
radní kraje pro oblast školství Marii Kružíkové a řediteli krajského úřadu Zdeňkovi Kadlecovi zajistit přípravu návrhu trojstranné smlouvy mezi krajem Vysočina, ČEZ, a. s. a SPŠ Třebíč s obsahem dle materiálu RK-02-2009-43;
pověřuje
hejtmana kraje Jiřího Běhounka jednáním a koordinací jednání se zástupci ČEZ, a. s. v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva kraje č. 0064/02/2008/ZK a materiálem RK-02-2009-43 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí projektovou dokumentaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-02-2009-43, př. 2;
 • schválit poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině;
 • zmocnit radu kraje provádět po projednání s projektovými partnery změny v projektové dokumentaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (materiál RK-02-2009-43, př. 2) dle aktuálního vývoje, avšak pouze při zachování spolufinancování ze strany ČEZ, a. s. a dodržení finančního rámce schváleného zastupitelstvem kraje pro první etapu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-43.doc, RK-02-2009-43, př. 1, RK-02-2009-43, př. 2, RK-02-2009-43, př. 3, RK-02-2009-43, př. 4

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0058/02/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost:
 • SK Orientační sporty Nové Město na Moravě, sídlem Luční 871, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 43378633 ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání MČR ve sprintu, MČR štafet a český pohár na klasické trati, blíže specifikovaného v žádosti PSM 01/08 (materiál
 • RK-02-2009-44, př. 1);
 • TJ Jiskra Havlíčkův Brod, o. s., sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00529672, ve výši 20 000,- Kč na podporu pořádání Mistrovství ČR v zápase, blíže specifikovaného v žádosti PSM 02/09 (materiál RK-02-2009-44, př. 2).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-44.doc, RK-02-2009-44, př. 1, RK-02-2009-44, př. 2

45. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh grantového programu Sportoviště 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0059/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program SPORTOVIŠTĚ 2009 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-02-2009-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-45.doc, RK-02-2009-45, př. 1

46. Návrh na vyhlášení grantového programu Sport pro všechny 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0060/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sport pro všechny 2009 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-02-2009-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 27. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-46.doc, RK-02-2009-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0061/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout návratnou bezúročnou půjčku dle materiálu RK-02-2009-47, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 30 tis. Kč dle materiálu RK-02-2009-47, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-47.doc, RK-02-2009-47, př. 2

48. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0062/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 20 662 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 24 591 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 12 603 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 19 133 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 18 011 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina IČ 47366630 ve výši 5 000 tis. Kč;
 • schválit:
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku
 • 95 000 tis. Kč a dále zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 5 000 tis. Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 20 662 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci ve výši 24 591 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 12 603 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 19 133 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 18 011 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 • 5 000 tis. Kč
při současném snížení položky § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 100 000 tis. Kč;
  • závazný ukazatel Investiční dotace pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 20 662 tis. Kč;
  • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci 24 591 tis. Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 12 603 tis. Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 19 133 tis. Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 18 011 tis. Kč;
  • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina 5 000 tis. Kč
s určením dle materiálu RK-02-2009-48, př. 2.
odpovědnost: ředitelé nemocnic a ZZS KV, OSVZ, ekonomický odbor
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-48.doc, RK-02-2009-48, př. 1

49. Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženými informacemi. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. V. Švarcová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-49.doc, RK-02-2009-49, př. 1, RK-02-2009-49, př. 2

57. Dotace na provoz hospicové péče v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V. Švarcová poté přednesla návrh na změnu usnesení ve smyslu upravené přílohy 1. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0063/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 719 300,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 719 300,- Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 719 300,- Kč pro poskytovatele sociálních služeb (hospicové péče) dle materiálu RK-02-2009-57, př. 1upr1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-02-2009-57, př. 2.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-57.doc, RK-02-2009-57, př. 1, RK-02-2009-57, př. 2

50. PPP - využití areálu bývalých kasáren - jmenování členů pracovní skupiny
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, předložil radě kraje návrh na odvolání některých členů pracovní skupiny kraje Vysočina a Asociace PPP a jmenování členů nových. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0064/02/2009/RK
Rada kraje
odvolává
Ing. Miroslava Houšku, člena pracovní skupiny, jmenovaného dle čl. III. odst. 2 materiálu RK-02-2009-50, př. 1 - Smlouvy o spolupráci usnesením č. 1481/31/2007/RK a
jmenuje
Ing. Libora Joukla členem pracovní skupiny dle čl. III. odst. 2 materiálu RK-02-2009-50, př. 1 - Smlouvy o spolupráci.
odpovědnost: ředitel sekce pro rozvoj regionu
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-50.doc, RK-02-2009-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0065/02/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 1 100 tis. Kč za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o částku 1 100 tis. Kč určenou na vypracování zakázky Právní, technické, finančně-ekonomické a společensko ekonomické posouzení a porovnání variant zajištění vybudování a provozu administrativního komplexu kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-51.doc

52. Větrná elektrárna Úhořilka - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý informoval radu kraje o oznámení záměru „Větrná elektrárna Úhořilka“, které obdržel kraj Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0066/02/2009/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel
 2. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady
 3. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren)
 4. vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti
 5. jednoznačně neprokázaného významného převážení celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny - konkrétně zájmem ochrany krajinného rázu
 6. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území
 7. z důvodu ochrany bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se po pozemní komunikaci
nesouhlasí se záměrem Větrná elektrárna Úhořilka a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při dalším posuzování požaduje zohlednění tohoto nesouhlasu.
odpovědnost: OŽP
termín: 16. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-52.doc, RK-02-2009-52, př. 1, RK-02-2009-52, př. 2

53. Návrh Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
V. Novotný seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0067/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-02-2009-53, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-53.doc, RK-02-2009-53, př. 1

56. Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
J. Běhounek předložil radě kraje návrh Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0068/02/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-02-2009-56, př. 1.
odpovědnost: D. Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-56.doc, RK-02-2009-56, př. 1

55. Návrh na pověření k rozhodování v operativně-provozních věcech v rámci zřizovatelské funkce
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0069/02/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSVZ, OŠMS, OKPP, ODSH, ORR
termín: 1. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2009-55.doc

59. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 2/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 1. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2009 dne 13. 1. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 1. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz