Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 1/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 1/2009, které se konalo dne 6. 1. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2008
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 1. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
11. Návrh na poskytnutí daru do programu jednání;
12. Zástupci kraje Vysočina v jiných orgánech Asociace krajů ČR.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2008
 2. Konkurs na funkci ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Vzdělávání energetiků na Vysočině a propagace technických odvětví a oborů vzdělávání
 4. Projekty Interreg IVC- účast Vysočiny v projektových záměrech
 5. Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí předložených v rámci 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finančních podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
 6. Fond Vysočiny - dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008
 7. Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 8. Žádost o zajištění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 9. Smlouva o spolupráci mezi Domovem důchodců Proseč u Pošné (kraj Vysočina) a Geriatrickým penzionátem Černá hora Vinogradiv (Zakarpatská oblast Ukrajiny)
 10. Větrné elektrárny Lavičky - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 11. Návrh na poskytnutí daru
 12. Zástupci kraje Vysočina v jiných orgánech Asociace krajů ČR
 13. Rozprava členů rady
Usnesení 0001/01/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2008 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Konkurs na funkci ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2009/RK
Rada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-02.doc

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Vzdělávání energetiků na Vysočině a propagace technických odvětví a oborů vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu,
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-03.doc

04. Projekty Interreg IVC- účast Vysočiny v projektových záměrech
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený materiál a zdůvodnil provedené úpravy v příloze 1 tohoto materiálu. Projednávání se zúčastnil V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast v projektových záměrech dle materiálu RK-01-2009-04, př. 1upr1;
pověřuje
člena rady kraje za oblast informačních technologií podpisem administrativních dokumentů určených koordinátorům projektů.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-04.doc, RK-01-2009-04, př. 1

05. Nominace Výběrové komise pro hodnocení projektových žádostí předložených v rámci 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finančních podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na základě návrhu právního oddělení krajského úřadu požádal o úpravu usnesení. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse se rada kraje shodla na 11 členné výběrové komisi, která bude složena ze 7 zástupců zastupitelstva kraje, zástupce Unie školských asociací CZESHA, Koordinačního uskupení NNO Vysočina, Sdružení obcí Vysočiny a zástupce řídícího orgánu a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2009/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, provést formální změny dokumentu „Směrnice  Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a předložit jej radě kraje.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-05.doc, RK-01-2009-05, př. 1

06. Fond Vysočiny - dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008
J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/197/08, FV 024/197/08, FV 049/197/08, FV 082/197/08 a FV 098/197/08 dle materiálu RK-01-2009-06, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-06.doc, RK-01-2009-06, př. 1, RK-01-2009-06, př. 2

07. Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k navrhované změně financování daného projektu. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2009/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1100/25/2008/RK ze dne 19. 8. 2008;
schvaluje
předložení žádosti o podporu projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0396/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 80 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-07.doc, RK-01-2009-07, př. 1

08. Žádost o zajištění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s žádostí města Přibyslav na rekonstrukci místních komunikací. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • žádost města Přibyslav dle materiálu RK-01-2009-08, př. 1;
 • podání žádosti na Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí finančních prostředků ve výši 24 mil. Kč na rekonstrukci mostu ev. č. 36049-1 v obci Mostiště.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-08.doc, RK-01-2009-08, př. 1, RK-01-2009-08, př. 2

09. Smlouva o spolupráci mezi Domovem důchodců Proseč u Pošné (kraj Vysočina) a Geriatrickým penzionátem Černá hora Vinogradiv (Zakarpatská oblast Ukrajiny)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na uzavření shora uvedené smlouvy o spolupráci. Projednávání se zúčastnily I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Domovem důchodců Proseč u Pošné (kraj Vysočina) a Geriatrickým penzionátem Černá hora Vinogradiv (Zakarpatská oblast Ukrajiny).
odpovědnost: OSH, OSVZ
termín: 6. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-09.doc, RK-01-2009-09, př. 1

10. Větrné elektrárny Lavičky - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2009/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel;
 2. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady;
 3. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren);
 4. vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti;
 5. jednoznačně neprokázaného významného převážení celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny - konkrétně zájmem ochrany krajinného rázu;
 6. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území;
 7. z důvodu ochrany bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se po veřejné komunikaci nesouhlasí se záměrem Větrné elektrárny Lavičky a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při dalším posuzování požaduje zohlednění tohoto nesouhlasu.
odpovědnost: OŽP
termín: 8. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-10.doc, RK-01-2009-10, př. 1, RK-01-2009-10, př. 2

11. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí finančního daru prvnímu občánkovi kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dar Ellen Tomkové, jakožto prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému 1. 1. 2009, ve výši a struktuře dle materiálů RK-01-2009-11, př. 1 a RK-01-2009-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-11

12. Zástupci kraje Vysočina v jiných orgánech Asociace krajů ČR
J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu na nominaci zástupců kraje do orgánů zřizovaných Asociací krajů ČR. Projednávání se zúčastnily I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2009/RK
Rada kraje
nominuje
zástupce do orgánů zřizovaných Asociací krajů ČR či jiných orgánů a organizací, kde je zastoupena Asociace krajů ČR:
 • Komise Rady Asociace krajů ČR Grémium ředitelů krajských úřadů Zdeněk Kadlec;
 • Komise Rady Asociace krajů ČR pro vztahy s veřejností - Jitka Svatošová;
 • Subkomise pro informatiku Petr Pavlinec;
 • Odborná pracovní skupina Asociace krajů ČR pro evropské fondy Marta Sargánková;
 • Odborná pracovní skupina Asociace krajů ČR pro legislativu David Marek;
 • Výkonná koordinační skupina Asociace krajů ČR pro záležitosti evropských fondů Martin Černý;
 • Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacích institucí dle zák. č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zdeněk Kadlec;
 • Podvýbor doprava operačního programu Infrastruktura Libor Joukl;
 • Monitorovací výbor finančních mechanismů EHP/Norsko Martin Hyský;
 • Projekt Koncepce komunikační infrastruktury veřejné správy Petr Pavlinec;
 • Monitorovací výbor SROP Miloš Vystrčil;
 • Monitorovací výbor OP Průmysl a podnikání Martin Černý;
 • Národní výbor ČR pro iniciativy Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC Martin Černý;
 • Rada ministerstva zdravotnictví pro akreditaci zdravotnických zařízení Jiří Běhounek;
 • Rezortní koordinační skupina MMR pro strukturální opatření Václava Kotrbová;
 • Skupina meziresortní komise zabývající se zdravotně-sociální péčí Věra Švarcová;
 • Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Tomáš Škaryd;
 • Monitorovací výbor OP doprava Libor Joukl;
 • Monitorovací výbor OP životní prostředí Zdeněk Ryšavý;
 • Pracovní skupina při přípravě novely vodního zákona Josef Matějek, Jaroslav Mikyna;
 • Výbor pro EU Jiří Běhounek;
 • Pracovní skupina MPO pro snižování administrativní zátěže při současné aplikaci dobrovolných přístupů k ochraně životního prostředí, a to zejména v průběhu přípravy legislativních norem EU, národních právních předpisů a dalších obdobných dokumentů s cílem koordinovat společný postup Martin Černý;
 • Pracovní skupina pro plnění Prvního akčního programu pro implementaci Územní agendy Evropské unie v ČR (PSAP) Martin Černý.
odpovědnost: hejtman kraje Vysočina, OSH
termín: 6. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2009-12, RK-01-2009-12, př. 1

13. Rozprava členů rady
V rámci diskuse se rada kraje zabývala problematikou bývalé skládky nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 1/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 1. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 1/2009 dne 6. 1. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 1. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz