Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2011, které se konalo dne 31. 5. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 5. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost pozdější příchod L. Joukla.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2011
 2. Přijetí daru v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 3. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Malý Dešov
 4. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
 5. Majetkoprávní příprava stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 7. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen v k. ú. Jihlava
 8. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 9. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
 10. Darování pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
 11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 12. Návrh na zařazení nových akcí VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce střešní konstrukce a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 13. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba
 14. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 15. Návrh na zařazení nových akcí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - oprava fasády do kapitoly Nemovitý
 16. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava schodiště a opěrné zdi do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
 17. Koupě nemovitostí pro akce Transformace ÚSP Jinošov II , Transformace ÚSP Jinošov III , Transformace ÚSPM Těchobuz I a Transformace ÚSPM Těchobuz II - zahájení jednání s vlastníky
 18. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011
 19. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014
 20. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu ICHNOS Plus
 22. Fond Vysočiny: Bezpečné metropolitní sítě 2011 - schválení navržených podpor
 23. Návrh na projednání 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
 24. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011 - návrh na poskytnutí dotací
 25. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 26. Projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 27. Projekt II/360 Oslavice - Oslavička - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 28. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/352 Jihlava - Heroltice
 30. Zařazení mostů v havarijním stavu do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
 32. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 33. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 36. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
 37. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 2. 5. - 6. 5. 2011
 38. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2010
 39. Návrh na poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality
 41. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2011 - schválení navržených podpor
 42. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
 43. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality novely evropského seznamu
 44. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 45. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 46. Návrh na rozpočtové opatření - na Kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 47. Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace pro účely projektů Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. a III.
 48. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 49. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 50. Výběrové řízení Návrh systému optimalizace nákupů pro Krajský úřad a příspěvkové organizace kraje Vysočina
 51. Souhlas s vyúčtováním nákladů na opravy a na technické zhodnocení do 40 tis. Kč za rok 2010
 52. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 53. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce
 54. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 55. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 56. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 57. Skutek roku 2010 - obdarování vítězů
 58. Skutek roku 2010 - Smlouva o pronájmu
 59. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 60. Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje na valných hromadách dvou obchodních společností
 61. Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 64. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 65. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 66. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
 67. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 68. Rozprava členů rady
Usnesení 0861/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

51. Souhlas s vyúčtováním nákladů na opravy a na technické zhodnocení do 40 tis. Kč za rok 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/19/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: OZ, OE
termín: 31. 05. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-51.doc, RK-19-2011-51, př. 1, RK-19-2011-51, př. 2

52. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s výpůjčkou dlouhodobého majetku pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0863/19/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s výpůjčkou dlouhodobého majetku dle materiálu RK-19-2011-52, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace; OZ
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-52.doc, RK-19-2011-52, př. 1, RK-19-2011-52, př. 2

53. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0864/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle materiálu RK-19-2011-53, př. 19 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v Informačním systému veřejných zakázek dle materiálu RK-19-2011-53, př. 23;
jmenuje
bere na vědomí
předpokládaný harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2011-53, př. 20.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-53.doc, RK-19-2011-53, př. 1, RK-19-2011-53, př. 2, RK-19-2011-53, př. 3, RK-19-2011-53, př. 4, RK-19-2011-53, př. 5, RK-19-2011-53, př. 6, RK-19-2011-53, př. 7, RK-19-2011-53, př. 8, RK-19-2011-53, př. 9, RK-19-2011-53, př. 10, RK-19-2011-53, př. 11, RK-19-2011-53, př. 12, RK-19-2011-53, př. 13, RK-19-2011-53, př. 14, RK-19-2011-53, př. 15, RK-19-2011-53, př. 16, RK-19-2011-53, př. 17, RK-19-2011-53, př. 18, RK-19-2011-53, př. 19, RK-19-2011-53, př. 20, RK-19-2011-53, př. 21, RK-19-2011-53, př. 22, RK-19-2011-53, př. 23

54. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením movitého majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0865/19/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Sanitní vůz Volkswagen 2J3 8729; zůstatková cena 308 353 Kč; rok pořízení 2006;
 • Sanitní vůz Volkswagen 3J6 5245; zůstatková cena 1 280 400 Kč; rok pořízení 2009;
 • Toughbook; zůstatková cena 51 880 Kč; rok pořízení 2009.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-54.doc, RK-19-2011-54, př. 1

37. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 2. 5. - 6. 5. 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí zprávu o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0866/19/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-37.doc

38. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnout věcné dary v rámci soutěže Stavba Vysočiny 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0867/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle materiálů RK-19-2011-38, př. 1 a RK-19-2011-38, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-38.doc, RK-19-2011-38, př. 1, RK-19-2011-38, př. 2, RK-19-2011-38, př. 3

39. Návrh na poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/19/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-39.doc, RK-19-2011-39, př. 1, RK-19-2011-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 932 255 Kč na realizaci projektů prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-40.doc, RK-19-2011-40, př. 1

41. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2011 - schválení navržených podpor
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje k projednání návrh řídícího výboru poskytnout dotace žadatelům v rámci grantového programu Prevence kriminality 2011. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0870/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2011-41, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-41.doc, RK-19-2011-41, př. 1, RK-19-2011-41, př. 2, RK-19-2011-41, př. 3, RK-19-2011-41, př. 4

18. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 201. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0871/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011 dle materiálu RK-19-2011-18, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-18.doc, RK-19-2011-18, př. 1

19. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému rozpočtovému výhledu kraje na roky 2012 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu RK-19-2011-19, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu RK-19-2011-19, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-19-2011-19, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-19.doc, RK-19-2011-19, př. 1, RK-19-2011-19, př. 2, RK-19-2011-19, př. 3

20. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0873/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu RK-19-2011-20, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, a 4, dle materiálu RK-19-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-20.doc, RK-19-2011-20, př. 1, RK-19-2011-20, př. 2

21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu ICHNOS Plus
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0874/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus o dotaci z Evropské unie ve výši 1 167 414,06 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu ICHNOS Plus ve výši 2 420 068,96 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus ve výši převodu konečného zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OI, OE
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-21.doc, RK-19-2011-21, př. 1

22. Fond Vysočiny: Bezpečné metropolitní sítě 2011 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace žadatelům v rámci uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0875/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2011-22, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2011-22, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-22.doc, RK-19-2011-22, př. 1, RK-19-2011-22, př. 2

23. Návrh na projednání 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0876/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Důvodovou zprávu dle materiálu RK-19-2011-23, př. 1;
 • projednat 1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-23.doc, RK-19-2011-23, př. 1, RK-19-2011-23, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0877/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 3 281 850,05 Kč v souvislosti s vratkou třetí (poslední) splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-31.doc

32. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0878/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-32.doc, RK-19-2011-32, př. 1

33. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0879/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 685 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 685 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2011, zvýšení o částku 685 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století (ÚZ 34070) na realizaci projektu V knihovně jsme jako doma IV. ve výši 10 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 10 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2011, zvýšení o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu V knihovně jsme jako doma IV. ve výši 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura ve výši 4 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XXVIII. Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-35.doc

36. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace žadatelům v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0882/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 1, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-19-2011-36, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 2.
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-19-2011-36, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2011-36, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-36.doc, RK-19-2011-36, př. 1, RK-19-2011-36, př. 2, RK-19-2011-36, př. 3, RK-19-2011-36, př. 4, RK-19-2011-36, př. 5

42. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Projektového záměru. Projednávání se zúčastnila E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0883/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou;
ukládá
odboru životního prostředí dopracovat projektovou žádost.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-42.doc

43. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality novely evropského seznamu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Projektového záměru. Projednávání se zúčastnila E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0884/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality novely evropského seznamu;
ukládá
odboru životního prostředí dopracovat projektovou žádost.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-43.doc, RK-19-2011-43, př. 1

44. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem řídícího výboru poskytnout dotace subjektům v rámci daného grantového programu. Projednávání se zúčastnila E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0885/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-44.doc, RK-19-2011-44, př. 1, RK-19-2011-44, př. 2, RK-19-2011-44, př. 3, RK-19-2011-44, př. 4

45. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem řídícího výboru poskytnout dotace subjektům v rámci uvedeného grantového programu. Projednávání se zúčastnila E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0886/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-45.doc, RK-19-2011-45, př. 1, RK-19-2011-45, př. 2, RK-19-2011-45, př. 3, RK-19-2011-45, př. 4

46. Návrh na rozpočtové opatření - na Kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0887/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 40 681 869,02 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-46.doc

47. Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace pro účely projektů Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. a III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu Transformačního plánu Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0888/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2011-47, př. 1;
ukládá
Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem majetkovým podle tohoto plánu postupovat, odboru sociálních věcí předložit transformační plán hodnotící komisi MPSV a použít ho jako přílohu k projektovým žádostem projektů Transformace ÚSP Jinošov II. a III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-47.doc, RK-19-2011-47, př. 1

48. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu zrušit usnesení rady kraje č. 0754/16/2011/RK. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0889/19/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0754/16/2011/RK v plném rozsahu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 4 529 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 529 500 Kč dle materiálů RK-19-2011-48, př. 1 a RK-19-2011-48, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 4 529 500 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-19-2011-48, př. 1 a RK-19-2011-48, př. 2;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-19-2011-48, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-48.doc, RK-19-2011-48, př. 1, RK-19-2011-48, př. 2, RK-19-2011-48, př. 3

49. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0890/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 648 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 648 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace na podporu dobrovolnictví v celkové výši 1 648 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-19-2011-49, př. 1upr1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2011-49, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-49.doc, RK-19-2011-49, př. 1, RK-19-2011-49, př. 2

50. Výběrové řízení Návrh systému optimalizace nákupů pro Krajský úřad a příspěvkové organizace kraje Vysočina
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, seznámil radu kraje s výsledkem shora uvedeného návrhu výběrového řízení. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0891/19/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o průběhu soutěže o návrh Návrh systému optimalizace nákupů;
rozhoduje
o výběru nejvhodnějšího návrhu dle materiálu RK-19-2011-50, př. 1.
odpovědnost: M. Březina
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-50.doc, RK-19-2011-50, př. 1

55. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení žádost obce Nížkov o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2011. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/242/10 dle materiálu RK-19-2011-55, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-55.doc, RK-19-2011-55, př. 1, RK-19-2011-55, př. 2

56. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku společnosti CineXpress, s. r. o. IČO: 26475855 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem Turistické propagační spoty v kinech dle materiálu RK-19-2011-56, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje oznámit výsledek zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-56.doc, RK-19-2011-56, př. 1

57. Skutek roku 2010 - obdarování vítězů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dary vítězům shora uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-19-2011-57, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-19-2011-57, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-19-2011-57, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-57.doc, RK-19-2011-57, př. 1, RK-19-2011-57, př. 2, RK-19-2011-57, př. 3

58. Skutek roku 2010 - Smlouva o pronájmu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít nájemní smlouvu v souvislosti se zajištěním konání dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-19-2011-58, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-58.doc, RK-19-2011-58, př. 1

59. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení formální úpravy Směrnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0896/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-19-2011-59, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-59.doc, RK-19-2011-59, př. 1

60. Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje na valných hromadách dvou obchodních společností
Na zasedání se dostavil L. Joukl. M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0897/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-19-2011-60, př. 1;
 • delegovat zástupcem kraje Vysočina na valné hromady obchodních společností, v nichž má kraj Vysočina majetkovou účast, Ing. Jana Máchu dle materiálu RK-19-2011-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-60.doc, RK-19-2011-60, př. 1, RK-19-2011-60, př. 2, RK-19-2011-60, př. 3

61. Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje.
Rada kraje návrh projednala a závěrem diskuse se s předkladatelem shodli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje ke schválení.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-61.doc, RK-19-2011-61, př. 1, RK-19-2011-61, př. 2

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Odborné filmy o přijaté finanční prostředky ve výši 100 000 Kč za účelem realizace aktivity projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 15. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-62.doc

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání ředitelů SŠ o přijaté finanční prostředky ve výši 63 974 Kč za účelem realizace aktivity projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina CZ.1.07/1.3.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 15. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-63.doc

64. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu projektového záměru uvedené příspěvkové organizace a doplnil stanoviska příslušných odborů. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/19/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Metodika v anglickém jazyce dle materiálu RK-19-2011-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-64.doc, RK-19-2011-64, př. 1, RK-19-2011-64, př. 2

65. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu projektového záměru dané příspěvkové organizace a doplnil stanoviska příslušných odborů. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/19/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Inovace a popularizace technického a přírodovědného vzdělávání na SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-19-2011-65, př. 1;
ukládá
řediteli školy předložit OŠMS k posouzení cash flow projektu po schválení projektu, avšak před podpisem smlouvy o financování.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-65.doc, RK-19-2011-65, př. 1, RK-19-2011-65, př. 2

66. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu projektového záměru uvedené příspěvkové organizace a doplnil stanoviska příslušných odborů. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/19/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice Zlepšování podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů na SŠŘS Moravské Budějovice dle materiálu RK-19-2011-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-66.doc, RK-19-2011-66, př. 1, RK-19-2011-66, př. 2

67. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/19/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-19-2011-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-67.doc, RK-19-2011-67, př. 1, RK-19-2011-67, př. 2

V průběhu jednání odešel V. Novotný. K bodům 02 04, 06 08, 10, 11, 14 - 17, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Přijetí daru v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0904/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 4959/36 o výměře 6 m2 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice z vlastnictví města Černovice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-02.doc, RK-19-2011-02, př. 1

03. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Malý Dešov
Usnesení 0905/19/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: . 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-03.doc, RK-19-2011-03, př. 1

04. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 0906/19/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-04.doc

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0907/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-19-2011-06, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/ m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-19-2011-06, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-06.doc, RK-19-2011-06, př. 1

07. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen v k. ú. Jihlava
Usnesení 0908/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít bezúplatnou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Jihlava, jako budoucím povinným z věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 5964/1 v k. ú. Jihlava a obci Jihlava za účelem zřízení a provozování stavby Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce kuchyně ulice Ke Skalce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-07.doc, RK-19-2011-07, př. 1

08. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0909/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2011-08, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-08.doc, RK-19-2011-08, př. 1

10. Darování pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0910/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a par. č. 2075, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 a par. č. 2075/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, nově oddělené geometrickým plánem č. 229-23/2010 z pozemku par. č. 2075 v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-10.doc, RK-19-2011-10, př. 1

11. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0911/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2011-11, př. 1 a RK-19-2011-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-11.doc

14. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 0912/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z názvu SŠ stavební Jihlava - oprava topného systému na nový název SŠ stavební Jihlava - rekonstrukce topného systému.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-14.doc

15. Návrh na zařazení nových akcí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - oprava fasády do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0913/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - oprava fasády do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-15.doc, RK-19-2011-15, př. 1

16. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava schodiště a opěrné zdi do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Usnesení 0914/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava schodiště a opěrné zdi do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-16.doc, RK-19-2011-16, př. 1, RK-19-2011-16, př. 1a, RK-19-2011-16, př. 1b

17. Koupě nemovitostí pro akce Transformace ÚSP Jinošov II , Transformace ÚSP Jinošov III , Transformace ÚSPM Těchobuz I a Transformace ÚSPM Těchobuz II - zahájení jednání s vlastníky
Usnesení 0915/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky o koupi nemovitostí pro akce Transformace ÚSP Jinošov II, Transformace ÚSP Jinošov III, Transformace ÚSPM Těchobuz I a Transformace ÚSPM Těchobuz II v rozsahu dle materiálu RK-19-2011-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 15. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-17.doc, RK-19-2011-17, př. 1

05. Majetkoprávní příprava stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k materiálu ohledně majetkoprávní přípravy uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/19/2011/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s kupní cenou ve výši 226 900 Kč za nabytí dle GP č. 581-1369/2010 nově odděleného pozemku par. č. 6577/2 v k. ú. a obci Habry z vlastnictví ČR a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje;
rozhoduje
ukončit jednání s Pozemkovým fondem ČR o úplatném převodu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 6577/2 v k. ú. a obci Habry dle GP č. 581-1369/2010 nově označeného jako pozemek par. č. 6577/2 v k. ú. a obci Habry z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za účelem realizace stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-05.doc

09. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat, změna ceny nabývaných nemovitostí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/19/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-09.doc

12. Návrh na zařazení nových akcí VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce střešní konstrukce a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit shora uvedené nové akce do rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce ,,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce střešní konstrukce a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-19-2011-12;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 1 500 tis. Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 IČO 48895598 dle materiálu RK-19-2011-12;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství) rozpočtu kraje o částku 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-19-2011-12;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 2 400 tis.Kč na realizaci akcí zařazených do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-12.doc

13. Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/19/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-13.doc, RK-19-2011-13, př. 1, RK-19-2011-13, př. 2

24. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0920/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2011-24, př. 1upr1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2011-24, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2011-24, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-24.doc, RK-19-2011-24, př. 1, RK-19-2011-24, př. 2, RK-19-2011-24, př. 3

25. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/19/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 136P/2011/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 dle materiálu RK-19-2011-25, př. 1;
 • schválit jmenovitou akci uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie, dle materiálu RK-19-2011-25, př. 1;
 • přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli (SFDI) ve výši, v jaké podle Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku dle materiálu RK-19-2011-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-25.doc, RK-19-2011-25, př. 1

K bodům 26 - 28, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

26. Projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0922/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 61 796 960,16 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba o 61 796 960,16 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-26.doc

27. Projekt II/360 Oslavice - Oslavička - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0923/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavice - Oslavička o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 40 130 665,04 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavice - Oslavička o splátku půjčky SFDI ve výši 27 500 000 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavice - Oslavička o 12 630 665,04 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-27.doc

28. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0924/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu III/03810 Hesov - mosty o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 45 878 634,44 Kč;
 • převod části zůstatku ve výši 38 000 000 Kč ze zvláštního účtu III/03810 Hesov - mosty do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu III/03810 Hesov - mosty ve výši převodu části zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-28.doc

29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/352 Jihlava - Heroltice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0925/19/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: II/352 Jihlava - Heroltice dle materiálu RK-19-2011-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Skanska a. s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČ: 26271303 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/352 Jihlava - Heroltice v souladu s materiálem RK-19-2011-29, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele Ing. arch. Jiří Vohralík, Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-29.doc, RK-19-2011-29, př. 1, RK-19-2011-29, př. 2

30. Zařazení mostů v havarijním stavu do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení níže uvedených akcí do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/19/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/3509 Cibotín - most ev.č. 3509-1
 • III/34710 Josefodol - most ev.č. 34710-1
 • III/35725 Křižánky - most ev.č. 35725-3
 • III/346 Kámen - propustek
 • III/348 Herálec - propustek
 • III/3464 Proseč - propustek
 • III/01840 Hřiště - propustek
 • II/348 Stáj - přestavba propustku na most
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, § 2212 Silnice, o částku 26 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 26 800 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2011-30.doc, RK-19-2011-30, př. 1

68. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 6. 2011, v 10:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2011 dne 31. 5. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 6. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz