Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2011 - 31.05.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Přijetí daru v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
03Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k.ú. Malý Dešov
04Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - změna ceny nabývaných nemovitostí
05Majetkoprávní příprava stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
06Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
07Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen v k. ú. Jihlava
08Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
09Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka obchvat , změna ceny nabývaných nemovitostí
10Darování pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Návrh na zařazení nových akcí VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce střešní konstrukce a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
13Veřejná zakázka na stavební práce Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba
14Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
15Návrh na zařazení nových akcí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - oprava fasády do kapitoly Nemovitý
16Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava schodiště a opěrné zdi do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
17Koupě nemovitostí pro akce Transformace ÚSP Jinošov II , Transformace ÚSP Jinošov III , Transformace ÚSPM Těchobuz I a Transformace ÚSPM Těchobuz II - zahájení jednání s vlastníky
18Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011
19Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014
20Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
21Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu ICHNOS Plus
22Fond Vysočiny: Bezpečné metropolitní sítě 2011 - schválení navržených podpor
23Návrh na projednání 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
24FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011 - návrh na poskytnutí dotací
25Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
26Projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
27Projekt II/360 Oslavice - Oslavička - rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
28Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
29Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/352 Jihlava - Heroltice
30Zařazení mostů v havarijním stavu do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
32Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
33Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
36Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
37Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 2. 5. - 6. 5. 2011
38Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2010
39Návrh na poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality
41Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2011 - schválení navržených podpor
42Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
43Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality novely evropského seznamu
44FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
45FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
46Návrh na rozpočtové opatření - na Kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
47Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace pro účely projektů Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. a III.
48Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
49Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
50Výběrové řízení Návrh systému optimalizace nákupů pro Krajský úřad a příspěvkové organizace kraje Vysočina
51Souhlas s vyúčtováním nákladů na opravy a na technické zhodnocení do 40 tis. Kč za rok 2010
52Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
53Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce
54Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
55FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
56Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
57Skutek roku 2010 - obdarování vítězů
58Skutek roku 2010 - Smlouva o pronájmu
59Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
60Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje na valných hromadách dvou obchodních společností
61Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
64Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
65Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
66Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
67Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz