Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2015, které se konalo dne 26. 5. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 5. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
47. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
48. Stanovení platu ředitelky Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2015
 2. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2014
 3. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 4. Dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Smlouva o centralizovaném zadávání - zajištění produktů společnosti VMware
 8. Oficiální návštěva hejtmana Kraje Vysočina v partnerském regionu - provincie Hubei
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Bobrová o dotaci na pořízení hasičského auta
 11. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015
 12. Návrh na poskytnutí věcných darů pro hostitele oficiální delegace Kraje Vysočina v Čínské lidové republice
 13. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
 14. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
 15. Zahájení exekuce - Grant advisor, spol. s r.o. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2015
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Centru dokumentárního filmu
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
 20. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, změna usnesení 0596/07/2014/ZK
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
 22. Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
 23. Změna usnesení 0778/14/2015/RK
 24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace, návrh na změnu názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4
 27. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 28. Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka, změna usnesení 0101/02/2010/ZK
 29. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
 30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015
 31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
 32. Licenční smlouva k zajištění akce Bezpečná Vysočina
 33. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
 34. Monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/405 Příseka - obchvat
 35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
 36. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče
 37. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 38. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn, a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou
 39. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2014
 40. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 41. Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 43. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 45. Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 škol a školských zařízení Kraje Vysočina za zrušenou a slučované příspěvkové organizace
 46. Doplnění informací o Turnaji čtyř regionů
 47. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
 48. Stanovení platu ředitelky Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 49. Rozprava členů rady

Usnesení 0935/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2014 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2014 včetně převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu dle materiálu RK-17-2015-02, př. 1;
ukládá
 • ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 dle materiálu RK-17-2015-02, př. 1;
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-17-2015-02, př. 1;
 • ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let a současně s tím použít zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413) na úhradu neuhrazené ztráty minulých let dle materiálu RK-17-2015-02, př. 1;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2015-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 26. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-02.doc, RK-17-2015-02, př. 1, RK-17-2015-02, př. 2

03. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 1 220 332,00 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35019) o celkovou částku 1 220 332,00 Kč, z toho:
  • 291 987,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 484 097,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 146 060,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 138 605,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 159 582,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku:
  • 291 987,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 484 097,50 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 146 060,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 138 605,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 159 582,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-03.doc, RK-17-2015-03, př. 1, RK-17-2015-03, př. 2

04. Dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/17/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 5. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-04.doc, RK-17-2015-04, př. 1

05. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov, p. o., o souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/17/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 5. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-05.doc, RK-17-2015-05, př. 1

06. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/17/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-06.doc, RK-17-2015-06, př. 1

07. Smlouva o centralizovaném zadávání - zajištění produktů společnosti VMware
K. Žák, pracovník oddělení správy databází a aplikací, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-17-2015-07, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 10. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-07.doc, RK-17-2015-07, př. 1

08. Oficiální návštěva hejtmana Kraje Vysočina v partnerském regionu - provincie Hubei
J. Běhounek informoval radu kraje o plánované cestě delegace Kraje Vysočina do Čínské lidové republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/17/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
připravovanou cestu delegace Kraje Vysočina do Čínské lidové republiky s důrazem na podnikatelskou misi návštěvy a rozvoj spolupráce ve výše uvedených oblastech.
odpovědnost: OSH
termín: 5. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-08.doc, RK-17-2015-08, př. 1, RK-17-2015-08, př. 2, RK-17-2015-08, př. 3, RK-17-2015-08, př. 4

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru vítězi Novinářské křepelky. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0943/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-17-2015-09, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč při současném snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 3 340 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-09.doc, RK-17-2015-09, př. 1, RK-17-2015-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Bobrová o dotaci na pořízení hasičského auta
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/17/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Bobrová, IČO 00293971 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-17-2015-10, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2015-10, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-10.doc, RK-17-2015-10, př. 1, RK-17-2015-10, př. 2, RK-17-2015-10, př. 3

11. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o rezignaci člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 26. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-11.doc

12. Návrh na poskytnutí věcných darů pro hostitele oficiální delegace Kraje Vysočina v Čínské lidové republice
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí věcných darů hostitelům oficiální delegace Kraje Vysočina v ČLR. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0946/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 5. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-12.doc

13. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Skála, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci se Statutárním městem Jihlava a Smlouvy o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015“. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. I. Šteklová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-13.doc, RK-17-2015-13, př. 1

14. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-17-2015-14, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-14.doc, RK-17-2015-14, př. 1

15. Zahájení exekuce - Grant advisor, spol. s r.o. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/17/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o zahájené exekuci dle materiálu RK-17-2015-15, př. 1;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina zajistit platbu dle Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 355 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 355 850 Kč na úhradu platby dle Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti dle materiálu RK-17-2015-15, př. 1.
odpovědnost: OddPKŽÚ, OddHS, OE
termín: 14. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-15.doc, RK-17-2015-15, př. 1

16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2015
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/17/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2015 dle materiálu RK-17-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-16.doc, RK-17-2015-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Centru dokumentárního filmu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci DOC.DREAM - Spolku pro podporu dokumentárního filmu, se sídlem Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava, IČO 67008062, dle materiálu RK-17-2015-17, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2015-17, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2015-17, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-17.doc, RK-17-2015-17, př. 1, RK-17-2015-17, př. 2, RK-17-2015-17, př. 3, RK-17-2015-17, př. 4

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu zvýšení příspěvku na provoz Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070) na realizaci projektu Vydání publikace Lidové písně z Podhorácka III. - Tišnovsko a Bystřicko ve výši 193 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 193 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2015 v důsledku jeho zvýšení o částku 193 000 Kč určenou na realizaci projektu Vydání publikace Lidové písně z Podhorácka III. - Tišnovsko a Bystřicko.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-18.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19, 21 28 a 47 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešla J. Fialová.

19. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
Usnesení 0952/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-19.doc, RK-17-2015-19, př. 1

21. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
Usnesení 0953/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o úplatný převod pozemku par. č. 42/3 o výměře 812 m2, zahrada v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
ukládá
odboru majetkovému zajistit veškeré úkony spojené s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-21.doc, RK-17-2015-21, př. 1

22. Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
Usnesení 0954/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-22.doc, RK-17-2015-22, př. 1, RK-17-2015-22, př. 2, RK-17-2015-22, př. 2a

23. Změna usnesení 0778/14/2015/RK
Usnesení 0955/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0778/14/2015/RK tak, že v materiálu RK-14-2015-25, př. 2 se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 mění oprávněný z Obce Nové Syrovice na Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-23.doc

24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0956/17/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2015-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-17-2015-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-17-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-24.doc, RK-17-2015-24, př. 1

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0957/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2015-25, př. 1 a RK-17-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-25.doc, RK-17-2015-25, př. 1, RK-17-2015-25, př. 2

26. Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace, návrh na změnu názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4
Usnesení 0958/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - projektová dokumentace formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 Zákona v souladu s Výzvou a Zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2015-26, př. 1;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-17-2015-26, př. 2;
jmenuje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek v příloze M4 Sociální věci z Domov pro seniory Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 10 pro sociální účely na nový název Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 28. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-26.doc, RK-17-2015-26, př. 1, RK-17-2015-26, př. 2, RK-17-2015-26, př. 3, RK-17-2015-26, př. 4

27. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0959/17/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva Kraje Vysočina k části pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu RK-17-2015-27, př. 1, tj. dílům a částem pozemků zaměřených dle Geometrického plánu č. 2290-30254/2013 v celkové výměře 12 175 m2 ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-27.doc, RK-17-2015-27, př. 1

28. Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka, změna usnesení 0101/02/2010/ZK
Usnesení 0960/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-28.doc

47. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
Usnesení 0961/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-47.doc, RK-17-2015-47, př. 1, RK-17-2015-47, př. 2, RK-17-2015-47, př. 2a

20. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, změna usnesení 0596/07/2014/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu změny usnesení. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/17/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0596/07/2014/ZK tak, že materiál ZK-07-2014-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-17-2015-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-20.doc, RK-17-2015-20, př. 1

29. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2015-29, př. 1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-29.doc, RK-17-2015-29, př. 1, RK-17-2015-29, př. 2, RK-17-2015-29, př. 3

V průběhu jednání přišel J. Běhounek.
J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015
Usnesení 0964/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015 ve výši 895 436 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-30.doc, RK-17-2015-30, př. 1

31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
Usnesení 0965/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2015-31, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina nabídku podanou dodavatelem EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň, IČO: 25462482, v souladu s materiálem RK-17-2015-31, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-31.doc, RK-17-2015-31, př. 1

32. Licenční smlouva k zajištění akce Bezpečná Vysočina
Usnesení 0966/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 100 00 Praha 1, IČO 70994234 licenční smlouvu dle materiálu RK-17-2015-32, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-32.doc, RK-17-2015-32, př. 1

33. Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Usnesení 0967/17/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2015-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-33.doc, RK-17-2015-33, př. 1

34. Monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/405 Příseka - obchvat
Usnesení 0968/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 1 projektu II/405 Příseka - obchvat dle materiálu RK-17-2015-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-17-2015-34, př. 1 a RK-17-2015-34, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-34.doc, RK-17-2015-34, př. 1, RK-17-2015-34, př. 2

48. Stanovení platu ředitelky Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitelky Domova Jeřabina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0969/17/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-48.doc

35. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí ve výši 157,24 EUR (4 302,87 Kč).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-35.doc

36. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-17-2015-36, př. 1 za rok 2014 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2014 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-17-2015-36, př. 2;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 dle materiálu RK-17-2015-36, př. 2;
 • ředitelům Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Domova Ždírec, příspěvkové organizace a Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-17-2015-36, př. 2,
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2014 uvedených v materiálu RK-17-2015-36, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-36.doc, RK-17-2015-36, př. 1, RK-17-2015-36, př. 2, RK-17-2015-36, př. 3

37. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Potravinové banky Vysočina, z. s., Ledeč nad Sázavou, o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení podle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 0972/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 130 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 130 000 Kč dle materiálu RK-17-2015-37, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2015-37, př. 1upr1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-37.doc, RK-17-2015-37, př. 1, RK-17-2015-37, př. 2

38. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn, a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou
Z jednání se omluvil J. Běhounek. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/17/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn, a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-17-2015-38, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu č. 14206403 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-17-2015-38, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-38.doc, RK-17-2015-38, př. 1, RK-17-2015-38, př. 2

39. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0974/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-17-2015-39, př. 1 za rok 2014 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2014 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 dle dokladu Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé škol a školských zařízení
termín: do 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-39.doc, RK-17-2015-39, př. 1

40. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem prodloužení havarijního pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 25. 10. 2017 pro vozidlo Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod starší 10 let - RENAULT COMBI KANGOO registrační značky 2J2 6313.
odpovědnost: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, OŠMS
termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-40.doc

41. Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o projektových záměrech uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0976/17/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-17-2015-41, př. 1, Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu RK-17-2015-41, př. 3 a Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-17-2015-41, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-41.doc, RK-17-2015-41, př. 1, RK-17-2015-41, př. 2, RK-17-2015-41, př. 3, RK-17-2015-41, př. 4, RK-17-2015-41, př. 5, RK-17-2015-41, př. 6, RK-17-2015-41, př. 7

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 568 945,14 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 568 945,14 Kč na realizaci projektu Učitel - mentor.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-42.doc

43. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Základní školy speciální a Praktické školy Černovice o udělení souhlasu s povolením pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním postižením do dvacátého šestého roku věku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/17/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s povolením pokračování v základním vzdělávání žáků, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-17-2015-43, př. 1, do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-43.doc, RK-17-2015-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 149 130,93 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 149 130,93 Kč na realizaci projektu Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-44.doc

45. Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 škol a školských zařízení Kraje Vysočina za zrušenou a slučované příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 uvedených škol a školských zařízení Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0980/17/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
ředitelům nástupnických příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 dle Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku předloženého v materiálech RK-17-2015-45, př. 1 a RK-17-2015-45, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé nástupnických příspěvkových organizací z odvětví školství
termín: do 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-45.doc, RK-17-2015-45, př. 1, RK-17-2015-45, př. 2, RK-17-2015-45, př. 3

46. Doplnění informací o Turnaji čtyř regionů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí doplňující informace týkající se finančního zabezpečení účasti Kraje Vysočina na fotbalovém Turnaji čtyř regionů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/17/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
doplňující informace o Turnaji čtyř regionů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2015-46.doc

49. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 17/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 6. 2015, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2015 dne 26. 5. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 27. 5. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz