Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2015 - 26.05.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2014
03Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
04Dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Smlouva o centralizovaném zadávání - zajištění produktů společnosti VMware
08Oficiální návštěva hejtmana Kraje Vysočina v partnerském regionu - provincie Hubei
09Návrh na udělení daru - Novinářská křepelka
09upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Bobrová o dotaci na pořízení hasičského auta
11Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015
12Návrh na poskytnutí věcných darů pro hostitele oficiální delegace Kraje Vysočina v Čínské lidové republice
13Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
14Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
15Zahájení exekuce - Grant advisor, spol. s r.o. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
16Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2015
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Centru dokumentárního filmu
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
19Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
20Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0596/07/2014/ZK
21Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
22Výkup pozemků zastavěných silnicí III. třídy v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
23Změna usnesení 0778/14/2015/RK
24Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace , návrh na změnu názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4
27Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
28Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka , změna usnesení 0101/02/2010/ZK
29Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
30Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015
31Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
32Licenční smlouva k zajištění akce Bezpečná Vysočina
33Čestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
34Monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/405 Příseka - obchvat
35Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
36Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče
37Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
37upr1Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
38Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn, a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou
39Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2014
40Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
41Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
43Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
45Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 škol a školských zařízení Kraje Vysočina za zrušenou a slučované příspěvkové organizace
46Doplnění informací o Turnaji čtyř regionů
47Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
48Stanovení platu ředitelky Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz