Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2015, které se konalo dne 5. 5. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 5. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 29. Návrh na udělení věcných darů do programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2015
 2. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 6. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
 7. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
 8. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 13. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2014
 14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 15. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
 16. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 17. Stažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod
 18. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
 19. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2014
 20. Návrh finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 21. Smlouva o nájmu movitého majetku pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 22. Změna usnesení rady kraje č. 0661/12/2015/RK
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 25. Projektové záměry příspěvkových organizací
 26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 27. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
 28. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 29. Návrh na udělení věcných darů
 30. Rozprava členů rady
Usnesení 0827/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0828/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví o účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy“ ve výši 232 000 Kč (ÚZ 35442);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35442) o částku 232 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2015 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 232 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-02.doc, RK-15-2015-02, př. 1, RK-15-2015-02, př. 2

03. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s přijetím peněžních darů pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0829/15/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2015-03, př. 1, RK-15-2015-03, př. 2 a RK-15-2015-03, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-03.doc, RK-15-2015-03, př. 1, RK-15-2015-03, př. 2, RK-15-2015-03, př. 3

04. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0830/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:
 • skiagrafický RTG přístroj PROTEUS XR/a, rok výroby 2005, pořizovací cena 1.344.512,- Kč, zůstatková cena 710.331,- Kč;
 • kolonofibroskop Video Olympus, rok výroby 2001, pořizovací cena 168.729,- Kč, zůstatková cena 89.133,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-15-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-04.doc, RK-15-2015-04, př. 1

K bodům 05 12, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

05. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0831/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2015-05, př. 1 a RK-15-2015-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-05.doc, RK-15-2015-05, př. 1, RK-15-2015-05, př. 2

06. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
Usnesení 0832/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku do vlastnictví města Telč v rozsahu dle materiálu RK-15-2015-06, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-15-2015-06, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-15-2015-06, př. 2 z vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-06.doc, RK-15-2015-06, př. 1, RK-15-2015-06, př. 2, RK-15-2015-06, př. 3, RK-15-2015-06, př. 4

07. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0833/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 7461/7 ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 7461/7 ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
 • nabýt darem pozemky 820/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-07.doc, RK-15-2015-07, př. 1

08. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
Usnesení 0834/15/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 440 ostatní plocha, silnice o výměře 8 470 m2 a par. č. 441/6 ostatní plocha, silnice o výměře 13 397 m2 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-08.doc, RK-15-2015-08, př. 1

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0835/15/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-15-2015-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-15-2015-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-15-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-09.doc, RK-15-2015-09, př. 1

10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0836/15/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-10.doc, RK-15-2015-10, př. 1, RK-15-2015-10, př. 2, RK-15-2015-10, př. 3

11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0837/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako obdarovaným dle usnesení č. 0118/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 a zároveň povinným ze služebnosti a městysem Kamenice jako dárcem dle usnesení č. 0118/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 a zároveň oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti vedení a provozování kanalizace na části pozemku par. č. 5986/4 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice v rozsahu GP č. 943-22/2015.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-11.doc, RK-15-2015-11, př. 1

12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0838/15/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. června 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-12.doc, RK-15-2015-12, př. 1

K bodům 13, 14, 16, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

13. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2014
Usnesení 0839/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
bere na vědomí
zprávu o činnosti a o plnění úkolů KSÚSV příspěvkové organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel PO
termín: do 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-13.doc, RK-15-2015-13, př. 1

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 0840/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „II/523 Jihlava žel. přejezd St. Hory křiž. s III/13112“ dle materiálu RK-15-2015-14, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky „II/523 Jihlava žel. přejezd St. Hory křiž. s III/13112“ nabídku podanou dodavatelem Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČO: 26271303, v souladu s materiálem RK-15-2015-14, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-14.doc, RK-15-2015-14, př. 1

16. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Usnesení 0841/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/347 Světlá nad Sázavou D1, 2. stavba úsek č. 2“, v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky dle materiálu RK-15-2015-16, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení „II/347 Světlá nad Sázavou D1, 2. stavba úsek č. 2“, všem známým uchazečům a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle zákonných termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-16.doc, RK-15-2015-16, př. 1

15. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2015-15, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2015-15, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-15.doc, RK-15-2015-15, př. 1, RK-15-2015-15, př. 2, RK-15-2015-15, př. 3

17. Stažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje předložený návrh rozhodnout o stažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
vzít zpět žádost o podporu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. D1, 2. stavba úsek č. 2, předloženou pod registračním číslem CZ.1.11/1.1.00/40.01678.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-17.doc

18. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií Gymn. a SOŠ a VOŠ  Ledeč nad Sázavou pavilon Koželská dle materiálu RK-15-2015-18, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu č. 14209133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-15-2015-18, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-18.doc, RK-15-2015-18, př. 1, RK-15-2015-18, př. 2

19. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě návrh poskytnout dar vítězům ankety Sportovec Kraje Vysočina 2014. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/15/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 5. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-19.doc

29. Návrh na udělení věcných darů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh udělit věcný dar za mimořádně hrdinský čin oceněným osobám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-15-2015-29, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2015-29, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-29.doc, RK-15-2015-29, př. 1, RK-15-2015-29, př. 2

20. Návrh finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu finančních plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0847/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
- celkový objem použití fondu investic;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového a
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního a  fondu investic k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z  fondu investic do rozpočtu kraje pololetně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 6. 2015 a za 2. pololetí do 10. 11. 2015;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-20.doc, RK-15-2015-20, př. 1, RK-15-2015-20, př. 2, RK-15-2015-20, př. 3, RK-15-2015-20, př. 4, RK-15-2015-20, př. 5, RK-15-2015-20, př. 6, RK-15-2015-20, př. 7, RK-15-2015-20, př. 8, RK-15-2015-20, př. 9, RK-15-2015-20, př. 10, RK-15-2015-20, př. 11, RK-15-2015-20, př. 12

21. Smlouva o nájmu movitého majetku pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu movitého majetku pro danou příspěvkovou organizaci. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/15/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu tiskárny Konica Minolta BH C224e pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci se společností MITECH s.r.o. dle materiálu RK-15-2015-21, př. 1, a to na dobu 48 měsíců.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-21.doc, RK-15-2015-21, př. 1, RK-15-2015-21, př. 2

22. Změna usnesení rady kraje č. 0661/12/2015/RK
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnil radě kraje návrh změnit usnesení rady kraje. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0849/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0661/12/2015/RK ze dne 7. 4. 2015 tak, že materiál RK-12-2015-32, př. 2 se nahrazuje novým materiálem RK-15-2015-22, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-22.doc, RK-15-2015-22, př. 1, RK-15-2015-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 80 500 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2015-23, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 90 920 Kč zapsaným spolkům dle tabulky č. 2 materiálu RK-15-2015-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-15-2015-23, př. 5, RK-15-2015-23, př. 6, RK-15-2015-23, př. 7 a RK-15-2015-23, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-23.doc, RK-15-2015-23, př. 1, RK-15-2015-23, př. 2, RK-15-2015-23, př. 3, RK-15-2015-23, př. 4, RK-15-2015-23, př. 5, RK-15-2015-23, př. 6, RK-15-2015-23, př. 7, RK-15-2015-23, př. 8

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/15/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 111 950 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2015-24, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT:
 • příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši  588  000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-15-2015-24, př. 1;
 • organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-15-2015-24, př. 1;
rozhoduje
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2015-24, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-24.doc, RK-15-2015-24, př. 1, RK-15-2015-24, př. 2, RK-15-2015-24, př. 3, RK-15-2015-24, př. 4, RK-15-2015-24, př. 5, RK-15-2015-24, př. 6

25. Projektové záměry příspěvkových organizací
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu souhlasit s realizací projektových záměru níže uvedených příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0852/15/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů:
 • Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu RK-15-2015-25, př. 1;
 • Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-15-2015-25, př. 2;
 • Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-15-2015-25, př. 3;
 • Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-15-2015-25, př. 4;
 • Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-15-2015-25, př. 5;
 • Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-15-2015-25, př. 6;
 • Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod dle materiálu RK-15-2015-25, př. 7;
 • Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, dle materiálu RK-15-2015-25, př. 8;
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-15-2015-25, př. 9.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-25.doc, RK-15-2015-25, př. 1, RK-15-2015-25, př. 2, RK-15-2015-25, př. 3, RK-15-2015-25, př. 4, RK-15-2015-25, př. 5, RK-15-2015-25, př. 6, RK-15-2015-25, př. 7, RK-15-2015-25, př. 8, RK-15-2015-25, př. 9, RK-15-2015-25, př. 10

26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu ředitelky dané školy. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0853/15/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením dataprojektoru s příslušenstvím, rok pořízení 2001, inventární číslo 20 020 002 z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-15-2015-26.
 • s vyřazením datového projektoru EPSON EMP 835, rok pořízení 2005, inventární číslo 9 23/1 z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-15-2015-26.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-26.doc

27. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o způsobu zadání nadlimitních veřejných zakázek na dodávku zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0854/15/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • způsobu zadání veřejné zakázky „Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-15-2015-27, př. 1;
 • způsobu zadání veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-15-2015-27, př. 2;
ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitních veřejných zakázek na dodávky zařízení pro projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v  termínech stanovených zákonem;
 • zapracovat případné připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-27.doc, RK-15-2015-27, př. 1, RK-15-2015-27, př. 2

28. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu Zásad. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0855/15/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2015-28, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2015-28.doc, RK-15-2015-28, př. 1

30. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 5/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 5. 2015, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2015 dne 5. 5. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 5. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz